Άρδην τ. 42

Νόστιμον ήμαρ

του Χ. Σκαπάρη, από το Άρδην τ. 42, Ιούνιος 2003 Α­πό την η­μέ­ρα που οι κα­το­χι­κές δυ­νά­μεις ε­πέ­τρε­ψαν τις ε­πι­σκέ­ψεις Ελ­λη­νο­κυ­πρί­ων στα κα­τε­χό­με­να και την εί­σο­δο Τουρ­κο­κυ­πρί­ων στις ε­λεύ­θε­ρες πε­ριο­χές, ο πό­θος για ε­πι­στρο­φή έ­χει γί­νει α­βά­στα­γος. Κά­θε πρω­ί σέρ­νω τα βή­μα­τα μου ως το ο­δό­φραγ­μα του Λή­δρα Πά­λας κι­νού­με­νος α­πό την καρ­διά. Κά­θε πρω­ί, ξυ­πνώ και ντύ­νο­μαι τα κα­λά[Περισσότερα…]

Συγγραφέας: 3 Ιουνίου 2020 0 Σχόλια Άρδην τ. 42, Κύπρος
Άρδην τ. 42 – Αφιέρωμα «Προτεστάντες, σιωνιστές, νεοσυντηρητικοί στην κατάκτηση του κόσμου»

Άρδην τ. 42 – Αφιέρωμα «Προτεστάντες, σιωνιστές, νεοσυντηρητικοί στην κατάκτηση του κόσμου»

Μα τρε­λά­θη­καν οι Α­με­ρι­κα­νοί;Αυ­τό ή­ταν το ε­ρώ­τη­μα που ήρ­θε πολ­λές φο­ρές αυ­θόρ­μη­τα στο στό­μα χι­λιά­δων και ε­κα­το­ντά­δων χι­λιά­δων Ελ­λή­νων στην πε­ρί­ο­δο που προ­η­γή­θη­κε της ε­πι­δρο­μής ε­νά­ντια στο Ι­ράκ κα­θώς και κα­τά τη διάρ­κειά της. Ωστόσο,  η ά­νο­δος του Μπους και της πο­λι­τι­κής του στη­ρί­χτη­κε στην ά­νο­δο και τη σύ­γκλι­ση τριών με­γά­λων και ι­σχυ­ρών ι­δε­ο­λο­γι­κών και πο­λι­τι­κών ρευ­μά­των: Α. Του φο­ντα­με­ντα­λι­στι­κού[Περισσότερα…]

Συγγραφέας: 8 Μαρτίου 2015 0 Σχόλια Άρδην τ. 40-49, Άρδην τ. 42, Περιεχόμενα Άρδην

Οι Αζτέκοι στην βασιλική ακαδημία επιστημών του Λονδίνου

του Κ. Θεολόγου, από το Άρδην τ. 42, Ιούνιος 2003 Χουέ-χουέ-τε­ό­τλ ση­μαί­νει πο­λύ πα­λιός θε­ός Για τους Αζ­τέ­κους η σο­κο­λά­τα ή­ταν “τρο­φή των θε­ών” και πε­ριο­ρι­ζό­ταν ως ε­κλε­κτό έ­δε­σμα, μό­νο για τα υ­ψη­λά κλι­μά­κια της κοι­νω­νί­ας τους, δη­λα­δή τους βα­σι­λείς, τους ιε­ρείς και τους πο­λε­μι­στές. Η Έκ­θε­ση “Αζ­τέ­κοι” στην Royal Academy του Λον­δί­νου ή­ταν διαρ­θρω­μέ­νη με τρό­πο που διευ­κό­λυ­νε τον[Περισσότερα…]

Τα σχολεία του φράχτη και οι ρίζες της γλώσσας

του Κ. Θεολόγου, από το Άρδην τ. 42, Ιούνιος 2003 Μια δί­ω­ρη χω­ρίς διά­λειμ­μα πα­ρά­στα­ση, που μας ξάφ­νια­σε ευ­χά­ρι­στα, υ­πήρ­ξε το α­νέ­βα­σμα του θε­α­τρι­κού έρ­γου «Ο Ξε­ρι­ζω­μός» (sic) (Trans­la­tions/Aistriúcháin) του Μπρά­ιαν Φρί­­­ελ (Brian Friel) α­πό το Α­πλό Θέ­α­τρο (Καλ­λι­τε­χνι­κός Ορ­γα­νι­σμός Φά­σμα) σε σκη­νο­θε­σί­α Α­ντώ­νη Α­ντύ­πα.Στην α­γρο­τι­κή, κα­θο­λι­κή και κελ­τό­φω­νη Ιρ­λαν­δί­α του 1833 εί­ναι στη­μέ­νο το σκη­νι­κό του Φρί­ελ. Α­πό τον[Περισσότερα…]

Το ααα του κόσμου

της Δ. Χαριτόπουλου, από το Άρδην τ. 42, Ιούνιος 2003 Γεν­νή­θη­κε με το πα­ρά­πο­νο. Ού­τε η ε­πι­τυ­χί­α και τα χρή­μα­τα που ήρ­θαν ού­τε η λα­τρεί­α των θαυ­μα­στών του κα­τόρ­θω­σαν να τον πα­ρη­γο­ρή­σουν. Η κο­ντό­φθαλ­μη Α­ρι­στε­ρά δεν εί­δε πως ή­ταν το πιο α­τό­φιο, δι­κό της παι­δί· οι δια­νο­ού­με­νοι πε­ρι­φρο­νού­σαν και α­πέρ­ρι­πταν τα τρα­γού­δια του. Δεν κα­τά­λα­βαν ό­τι ο Στέ­λιος Κα­ζα­ντζί­δης δεν[Περισσότερα…]

Θ. Αθανασόπουλος-Καλόμαλος, Η Ελληνική κληρονομιά Ανεξαρτησίας

από το Άρδην τ. 42, Ιούνιος 2003 Το βι­βλί­ο αυ­τό εί­ναι το πρώ­το που εκ­θέ­τει συ­στη­μα­τι­κά τον Μι­κρο­ϊ­διο­κτη­τι­κό Τρό­πο Πα­ρα­γω­γής, τον ο­ποί­ο πρω­το­α­να­κά­λυ­ψε ο Καρ­λ Μαρ­ξ, τρό­πο πα­ρα­γω­γής που έ­παι­ξε κα­θο­ρι­στι­κό ρό­λο τό­σο στην αρ­χαιο­ελ­λη­νι­κή κοι­νω­νί­α ό­σο και στην με­τα­με­σαιω­νι­κή Ευ­ρώ­πη. Καρ­πός ε­πί­μο­νης δε­κα­ε­τούς έ­ρευ­νας, το βι­βλί­ο αυ­τό, στη­ριγ­μέ­νο ε­ξα­ντλη­τι­κά στους αρ­χαί­ους Έλ­λη­νες συγ­γρα­φείς, φι­λο­δο­ξεί να κα­ταρ­ρί­ψει την κυ­ρί­αρ­χη στην[Περισσότερα…]

elGreek
elGreek