Άρδην τ. 43

Ο κοινοτικός συνεργατισμός και ο Κ. Καραβίδας

Ο κοινοτικός συνεργατισμός και ο Κ. Καραβίδας

Ο Κωνσταντίνος Καραβίδας ερεύνησε ενδελεχώς την νεοελληνική κοινότητα. Η σκέψη του μετατοπίστηκε από μια εξαντλητική και επιτυχή συλλογή πρωτογενούς υλικού στην ανάδειξη της κοινότητας σε μια «πραγματική ουτοπία»…

Κώστας Παπαϊωάννου: Αθηναϊκή Επανάσταση και Θεατροκρατία

Κώστας Παπαϊωάννου: Αθηναϊκή Επανάσταση και Θεατροκρατία

Το κοι­νό των Βερ­σαλ­λιών, το κοι­νό του Globe Theater και το κοι­νό του θε­ά­τρου του Διο­νύ­σου μάς δί­νουν τρεις τύ­πους κοι­νού που εί­ναι, ταυ­τό­χρο­να, τρεις γε­νι­κό­τε­ρες κοι­νω­νιο­λο­γι­κές κα­τη­γο­ρί­ες που δεί­χνουν τρεις μορ­φές κοι­νω­νί­ας στην ο­λό­τη­τά τους…..

Η διττή θεώρηση της δεισιδαιμονίας

Η διττή θεώρηση της δεισιδαιμονίας

Είναι γνωστό, ότι ο πρώτος και κύριος εχθρός του ευρωπαϊκού Διαφωτισμού υπήρξε η δεισιδαιμονία. Συναφώς ο παλαιότερος πολιτισμός του αγροτικού χώρου, που τον διείπε σε πολλές εκδηλώσεις η συνειρμική και μαγική σκέψη, θεωρήθηκε ως ο κατεξοχήν δεισιδαιμονικός πολιτισμός….

Άρδην τ. 43 – Αφιέρωμα Ο ελληνικός λόγος απέναντι στον δυτικό διαφωτισμό

Άρδην τ. 43 – Αφιέρωμα Ο ελληνικός λόγος απέναντι στον δυτικό διαφωτισμό

Το τεύ­χος 43 του Άρ­δην -Ιού­λιος 2003- πε­ρι­λαμ­βά­νει έ­να δι­πλό α­φιέ­ρω­μα: ο ελ­λη­νι­κός Λό­γος α­πέ­να­ντι στον δυ­τι­κό ορ­θο­λο­γι­σμό, στη σκέ­ψη του Κώ­στα Πα­πα­ϊ­ω­άν­νου και την κρι­τι­κή της πα­γκο­σμιο­ποί­η­σης μέ­σα α­πό το βι­βλί­ο Αυ­το­κρα­το­ρί­α του Α­ντό­νιο Νέ­γκρι. Ο Κώ­στας Πα­πα­ϊ­ω­άν­νου υ­πήρ­ξε ο πρώ­τος νε­ο­έλ­λη­νας που ε­πι­σή­μα­νε πως ο ελ­λη­νι­κός Λό­γος συ­γκρο­τεί έ­ναν ι­διαί­τε­ρο δρό­μο α­πέ­να­ντι στην α­σια­τι­κή α­κι­νη­σί­α,  και τον δυ­τι­κό[Περισσότερα…]

Συγγραφέας: 8 Μαρτίου 2015 0 Σχόλια Άρδην τ. 40-49, Άρδην τ. 43, Περιεχόμενα Άρδην

Ετερόφωτη διανόηση, ελληνικός πολιτισμός

του Τ. Χατζηαναστασίου, από το Άρδην τ. 43, Ιούλιος 2003 Σχε­τι­κα με το βι­βλιο: «Τα Νεα Ελ­λη­νι­κα για κλα­σι­κους φι­λο­λο­γους», (εκ­δο­ση των Πα­νε­πι­στη­μι­ων Κρητης και της Χωρας των Βα­σκων, ε­πι­στη­μο­νι­κη ε­πι­μελεια: Φωτης Κα­βου­κοπου­λος, ολ­γα ο­μα­τος).……………………………… Η συ­ντρι­πτι­κή πλειο­ψη­φί­α της ελ­λη­νι­κής δια­νό­η­σης, έ­χο­ντας μορ­φω­θεί α­πο­κλει­στι­κά σχε­δόν στη Δυ­τι­κή Ευ­ρώ­πη και την Α­με­ρι­κή, έ­χει υ­ιο­θε­τή­σει σε με­γά­λο βαθ­μό τη δυ­τι­κή α­ντί­λη­ψη και[Περισσότερα…]

Αποδομώνας την “Αυτοκρατορία”

από το Άρδην τ. 43, Ιούλιος 2003 Η “Αυ­το­κρα­το­ρί­α” των Νέ­γκρι και Χαρ­τ α­πο­τέ­λε­σε έ­να βι­βλί­ο που συ­ζη­τή­θη­κε πά­ρα πο­λύ στην Ελ­λά­δα και το ε­ξω­τε­ρι­κό, δε­δο­μέ­νου ό­τι προ­ε­βλή­θη ι­διαί­τε­ρα α­πό τον πα­γκό­σμιο πο­λι­τι­στι­κό μη­χα­νι­σμό της υ­παρ­κτής “Αυ­το­κρα­το­ρί­ας”. Το βι­βλί­ο εκ­δό­θη­κε το 2000 α­πό την Harvard University Press, προ­βλή­θη­κε α­πό τους Times, τη Monde, το Time, τον Observer, τον Economist, τη­λε­ο­ρά­σεις[Περισσότερα…]

Συγγραφέας: 30 Ιουλίου 2003 0 Σχόλια Άρδην τ. 43, Διεθνή
elGreek