Άρδην τ. 50-59

Οι σχέσεις Τουρκίας – Ισραήλ – ΗΠΑ

του Μ. Ευριβιάδη, από το Άρδην τ. 38-39, Νοέμβριος 2002 Η τρι­γω­νι­κή σχέ­ση α­νά­με­σα στην Τουρ­κί­α, το Ισ­ρα­ήλ και τις Η­ΠΑ εί­ναι πο­λυ­διά­στα­τη και εκ­δη­λώ­νε­ται στα ε­ξής τρί­α βα­σι­κά ε­πί­πε­δα:α) στρα­τιω­τι­κής συ­νερ­γα­σί­ας β) α­κα­δη­μα­ϊ­κής συ­νερ­γα­σί­ας και γ) οι­κο­νο­μι­κών και ε­μπο­ρι­κών συ­ναλ­λα­γών. Στο ε­πί­πε­δο της στρα­τιω­τι­κής συ­νερ­γα­σί­ας, η σχέ­ση α­νά­με­σα στα προ­α­να­φε­ρό­με­να κρά­τη χρο­νο­λο­γεί­ται ε­δώ και δε­κα­ε­τί­ες. Συ­γκε­κρι­μέ­να, ο ά­ξο­νας Τουρ­κί­ας[Περισσότερα…]

Συγγραφέας: 3 Νοεμβρίου 2002 0 Σχόλια Άρδην τ. 38-39, Άρδην τ. 52, Διεθνή
elGreek