Post Tagged with: "Άρδην τ. 52"

Άρδην τ.52: Έλληνες, Ινδοευρωπαίοι ή Εξωγήινοι

Από τον Καστοριάδη στον… Φουράκη  Τα τελευταία χρόνια, ένα ρεύμα σκέψης αναπτύσσεται στην Ελλάδα, η λεγόμενη «αρχαιολατρία», το οποίο διαπλεκόμενο εφεξής με τον εσωτερισμό, την αστρολογία και το «υπερφυσικό», συγκροτεί έναν ευρύτερο ανορθολογικό χώρο. Στο παρελθόν, το ρεύμα αυτό παρέμενε στα πλαίσια της «αρχαιοπληξίας», που όχι μόνο θεωρεί την παράδοση, και ειδικά την ανυπέρβλητη έως σήμερα αρχαία Ελλάδα, ως ένα[Περισσότερα…]

Συγγραφέας: 12 Ιουλίου 2010 1 Σχόλιο Άρδην τ. 50-59, Άρδην τ. 52

Η περίπτωση του περιοδικού “Δαυλός”

Συγγραφέας: Γιώργος Καραμπελιάς Δε­δο­μέ­νου ό­τι το πε­ριο­δι­κό Δαυ­λός υ­πήρ­ξε το πρώ­το που κή­ρυ­ξε την «ε­πι­στρο­φή στους (αρ­χαί­ους) Έλ­λη­νες» και πα­ρή­γα­γε ή φι­λο­ξέ­νη­σε το πρω­το­γε­νές υ­λι­κό μιας πε­ρι­πέ­τειας που διαρ­κεί 23 χρό­νια (ο Δαυ­λός εκ­δί­δε­ται α­νελ­λι­πώς σε μη­νιαί­α βά­ση α­πό το 1982), η με­λέ­τη των κει­μέ­νων και της ι­δε­ο­λο­γι­κής του ε­ξέ­λι­ξης σκιαγραφεί, κατά το μάλλον ή ήττον πι­στά, την πορεία του[Περισσότερα…]

Συγγραφέας: 10 Ιουλίου 2010 1 Σχόλιο Άρδην τ. 50-59, Άρδην τ. 52

Η περίπτωση του περιοδικού “Ιχώρ”

Συγγραφέας: Στ. Φανός [Ιχώρ, Μη­νιαί­α έκ­δο­ση για την Οι­κου­με­νι­κή Ελ­λη­νι­κό­τη­τα, Εκ­δό­της-Ι­διο­κτή­της Ευάγ­γε­λος Μπε­ξής, Διευ­θυ­ντής Γιώρ­γος Τσα­γκρι­νός, Δω­δώ­νης 36, 104 44, Κο­λω­νός, Τηλ. 5142500, 1ο τεύ­χος Σε­πτέμ­βριος 2000. (Π)] στο ο­πι­σθό­φυλ­λο κά­θε τεύ­χους έ­χου­με τη διευ­κρί­νι­ση της ο­νο­μα­σί­ας του πε­ριο­δι­κού: “έρ­ρε­ε το α­θά­να­τον αί­μα της θε­άς, ο Ι­χώρ, για­τί τέ­τοιο ρέ­ει α­πό τους μα­κά­ριους θε­ούς” Ι­ΛΙΑΣ Ε (339-340), ε­νώ στο 8°[Περισσότερα…]

Συγγραφέας: 9 Ιουλίου 2010 0 Σχόλια Άρδην τ. 50-59, Άρδην τ. 52

Η καταγωγή των Ελλήνων: Μια περιηγηση στο φαντασιακό

Συγγραφέας: Νίκος Ξυροτύρης Μέρος Α΄ Μύθοι και χρήσεις της καταγωγής Η αναζήτηση της καταγωγής, της ρίζας, φαίνεται ότι αποτελεί μία αδήριτη ανάγκη, έναν ιδιαίτερο, αλλά και ευπρόσδεκτο, καταναγκασμό για μας τους ανθρώπους. Όπως σωστά παρατήρησε και ο Leroi-Gourhan, η άγνοια και η πλήρης αβεβαιότητα για την κατεύθυνση της μελλοντικής μας πορείας στη ζωή, μας ωθεί να ερευνήσουμε το παρελθόν μας,[Περισσότερα…]

Συγγραφέας: 8 Ιουλίου 2010 1 Σχόλιο Άρδην τ. 50-59, Άρδην τ. 52, Ρήξη φ. 52

Κατά ποίου ο λίθος του αναθέματος;

Συγγραφέας: Σαράντος Καργάκος Κα­νείς λο­γι­κός ἄν­θρω­πος δέν πρέ­πει νά ἐ­πι­χαί­ρει γιά τήν ἐ­πι­βε­βαί­ω­ση κά­ποι­ων δυ­σοί­ω­νων προ­βλέ­ψε­ών του. Εἰ­λι­κρι­νά θά ἤ­θε­λα νά ἔ­χω δι­α­ψευ­σθεῖ γιά αὐ­τά πού ἔ­γρα­ψα πρό 28ετίας γιά τήν μέλ­λου­σα νά πλή­ξει τή χώρα μας ἀ­λα­λί­α (λό­γω τοῦ ἐ­ξο­βε­λι­σμοῦ τῶν ἀρ­χαί­ων Ἑλ­λη­νι­κῶν καί τήν ὁ­λο­σχε­ρῆ κα­τάρ­γη­ση τῆς δι­δα­σκα­λί­ας τῶν λο­γί­ων μορ­φῶν τῆς ἑλ­λη­νι­κῆς γραμ­μα­τεί­ας) καί ἀ­νι­στο­ρη­σί­α, με­τά τήν[Περισσότερα…]

Συγγραφέας: 7 Ιουλίου 2010 0 Σχόλια Άρδην τ. 50-59, Άρδην τ. 52

Από τους αρχαιολάτρες στους εξωγήινους

Συγγραφέας: Γιώργος Ρακκάς H στρο­φή προς το πα­ρελ­θόν, με σκο­πό την α­να­ζή­τη­ση ε­ναλ­λα­κτι­κών ως προς τα κυ­ρί­αρ­χα προ­τύ­πων και α­ξιών, α­πο­τε­λεί μια α­πό τις εκ­φρά­σεις της ευ­ρύ­τε­ρης α­νά­γκης ό­λων των λα­ών να α­να­νο­η­μα­το­δο­τή­σουν τις ελ­πί­δες και τις προσ­δο­κί­ες τους. Αυ­τή την τά­ση την συ­να­ντά­με και στην Ελ­λά­δα και έ­χει πά­ρει δυο κύ­ριες κα­τευ­θύν­σεις. Την στρο­φή προς την ορ­θο­δο­ξί­α και την[Περισσότερα…]

Συγγραφέας: 7 Ιουλίου 2010 1 Σχόλιο Άρδην τ. 50-59, Άρδην τ. 52
elGreek