ΡΟΗ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ

Η δολοφονία του Ράμπιν και ο ρό­λος της εβρα­ϊ­κής α­κρο­δε­ξιάς

του Μ. Μόρις, από το Άρδην τ. 33-34, Φεβρουάριος 2002 Τα τε­λευ­ταί­α δύ­ο χρό­νια, δε­ξιοί πο­λι­τι­κοί και ι­δε­ο­λο­γί­ες, στην προ­σπά­θειά τους να ε­κτρέ­ψουν τη δια­δι­κα­σί­α ει­ρή­νευ­σης και να ρί­ξουν την κυ­βέρ­νη­ση του Ισ­ρα­ήλ, έ­θε­σαν σε ε­φαρ­μο­γή μια συ­στη­μα­τι­κή εκ­στρα­τεί­α στη βου­λή (Κνεσ­σέτ) και την κοι­νω­νί­α που εί­χε ως στό­χο την απoνο­μι­μο­ποί­η­ση των δύ­ο βα­σι­κών κομ­μά­των του κυ­βερ­νώ­ντος συ­να­σπι­σμού, του Ερ­γα­τι­κού[Περισσότερα…]

Συγγραφέας: 3 Φεβρουαρίου 2002 0 Σχόλια Άρδην τ. 33-34, Διεθνή

Μεταλλάξεις της Νέας Τάξης

από το Άρδην τ. 31, Σεπτέμβριος 2001 Από τις εκ­δό­σεις Κά­κτος, στη σει­ρά “Πα­ρα­βά­σεις”, Νο 3 και 5 εκ­δό­θη­καν δύ­ο βι­βλί­α του Θύ­μιου Πα­πα­νι­κο­λά­ου, Η Νέ­α Τά­ξη και οι χρή­σι­μοι η­λί­θιοι και Μυ­θο­λο­γί­ες και με­ταλ­λά­ξεις, α­πό τα ο­ποί­α πα­ρα­θέ­του­με τα ακόλουθα α­πο­σπά­σμα­τα. Η “α­ρι­στε­ρή” δια­νό­η­σηΗ “α­ρι­στε­ρή” ελ­λη­νι­κή δια­νό­η­ση, θε­ω­ρη­τι­κά α­νε­παρ­κής και ι­δε­ο­λο­γι­κά ρα­χι­τι­κή α­πό τη γέν­νη­ση της, έ­χει σή­με­ρα πλή­ρως[Περισσότερα…]

Τζε­μίλ Του­ράν

από το Άρδην τ. 31, Σεπτέμβριος 2001 Τζε­μίλ Του­ράνΜυ­θι­στό­ρη­μα, εκ­δό­σεις Κα­στα­νιώ­τη. Οι ι­στο­ρί­ες του παπ­πού δεν εί­ναι πά­ντα πα­ρα­μύ­θια. Ο δι­κός μου ο παπ­πούς, ό­ταν μας μά­ζευε μπρο­στά στο τζά­κι, μα­ζί με τον α­ρω­μα­τι­κό κα­πνό της πί­πας του γέ­μι­ζε το κα­θι­στι­κό και τις καρ­διές μας με την ι­στο­ρί­α του κουρ­δι­κού λα­ού. Η πο­ρεί­α του κουρ­δι­κού λα­ού, οι βα­θιές του ι­στο­ρι­κές[Περισσότερα…]

Κωνσταντίνος Παπαρρηγόπουλος

του Ν. Βαρδιάμπαση, από το Άρδην τ. 31, Σεπτέμβριος 2001 Κυ­ρί­ες και Κύ­ριοι, Ι­στο­ρί­α (συγ­γε­νής λέ­ξη του ο­ρώ από την Fιδ, απ’ ό­που το εFι­δον: εί-­ δον, οί­δα, συ­νοί­δα, εί­δος, ι­δέ­α και Ι­στο­ρί­α) <η προς τα πί­σω ό­ρα­ση> του ι­στο­ρι­κού –που ζει στο ε­κά­στο­τε πα­ρόν– δεν εί­ναι ο ε­γκλω­βι­σμός του στο πα­ρελ­θόν ή μο­νά­χα η δια­χρο­νι­κή πα­ρά­θε­ση-κα­τα­γρα­φή γε­γο­νό­των, αλ­λά η[Περισσότερα…]

Τουρκία και εργαλειακοί επιστήμονες

του Μ. Ευρυβιάδη, από το Άρδην τ. 31, Σεπτέμβριος 2001 Κυ­κλο­φό­ρη­σαν πρόσφα­τα τρεις συλ­λογι­κές με­λέ­τες για την Τουρ­κί­α και α­να­κοι­νώ­θη­κε η ε­πι­κεί­με­νη έκ­δο­ση μιας τέ­ταρ­της. Οι με­λέ­τες σε κυ­κλο­φο­ρί­α εί­ναι: Morton Abra­movitz, editor, Turkey’s Transfor­ma­tion (New York: The Century Foundation, 2000), Alan Makovsky και Sabri Sayari, editors, Turkey’s New World (Washing­ton: Institute for Near East Policy, 2000) Zal­may Khalizad, Ian[Περισσότερα…]

Το μέλλον του φτωχού

του Γ. Πανούση, από το Άρδην τ. 30, Μάιος-Ιούνιος 2001 Η α­που­σί­α κοι­νών ο­ρα­μά­των σε μια πο­λυ­με­ρι­σμέ­νη κοι­νω­νί­α εί­ναι συ­νη­θι­σμέ­νο φαι­νό­με­νο. Η φτώ­χια ο­ρί­ζε­ται συ­χνά ως ε­πι­δη­μί­α, οι φτω­χοί χρε­ώ­νο­νται την α­πο­τυ­χί­α τους, η αλ­λη­λεγ­γύ­η και η συ­μπό­νια συ­νε­χώς δυ­σφη­μού­νται, ο πλου­τι­σμός του ε­νός γί­νε­ται δρά­μα για τον άλ­λο, ε­ντέ­λει οι α­πό­κλη­ροι εί­ναι κα­τα­δι­κα­σμέ­νοι μό­νο τα “δη­μό­σια κα­κά” να μοι­ρά­ζο­νται[Περισσότερα…]

elGreek
elGreek