Εθνικά θέματα

Ελληνοαλβανικές σχέσεις

του Θ. Μπατρακούλη, από το Άρδην τ. 50, Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 2004 Τα πα­ρε­πoμε­να του πο­δο­σφαι­ρι­κοy α­γώ­να Αλ­βα­νί­ας-Ελ­λά­δας έ­φε­ραν στο προ­σκή­νιο ζη­τή­μα­τα σχε­τι­κά με τις ελ­λη­νο-αλ­βα­νι­κές σχέ­σεις, τους με­τα­νά­στες α­πό την Αλ­βα­νί­α στη χώ­ρα μας, αλ­λά και την ελ­λη­νι­κή μειο­νό­τη­τα της γει­το­νι­κής χώ­ρας. Τα ό­σα έ­γι­ναν στο γή­πε­δο, αυ­τά που α­κο­λού­θη­σαν δεν α­πο­τε­λούν, σε κα­μί­α πε­ρί­πτω­ση, άλ­λο­θι για τις ο­μα­δι­κές ε­πι­θέ­σεις των[Περισσότερα…]

Συγγραφέας: 27 Οκτωβρίου 2004 0 Σχόλια Άρδην τ. 50, Εθνικά θέματα

Τα είδωλα του κυπριωτισμού

του Χρ. Ιακώβου, από το Άρδην τ. 50, Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 2004 Α­φορ­μη για την πα­ραθε­ση των πα­ρα­κά­τω σκέ­ψε­ων εί­ναι μί­α συ­νο­μι­λί­α που εί­χα με κά­ποιο φί­λο, λί­γο πριν α­πό τον τε­λι­κό του Ευ­ρω­πα­ϊ­κού Πρω­τα­θλή­μα­τος με­τα­ξύ Πορ­το­γα­λί­ας και Ελ­λά­δος. Σχο­λιά­ζο­ντας τα προ­γνω­στι­κά για το παι­γνί­δι, μου ε­ξέ­φρα­σε την εν­δό­μυ­χή του πε­ποί­θη­ση ό­τι προ­τι­μού­σε να κερ­δί­σει η Πορ­το­γα­λί­α για­τί πι­θα­νή νί­κη της ε­θνι­κής[Περισσότερα…]

Συγγραφέας: 27 Οκτωβρίου 2004 0 Σχόλια Άρδην τ. 50, Κύπρος

Ευνουχισμένη ταυτότητα

του Ν. Βαγενά, από το Άρδην τ. 42, Ιούνιος 2003 Χαί­ρο­μαι, και λυ­πά­μαι, ταυ­τό­χρο­να, με το κεί­με­νο της Σί­ας Α­να­γνω­στο­πού­λου «Η μέ­θο­δος του θερ­μο­κη­πί­ου ή η μέ­θο­δος της δια­στρέ­βλω­σης» (Αυ­γή, 30 Μαρ­τί­ου). Με το κεί­με­νο αυ­τό η Σί­α Α­να­γνω­στο­πού­λου α­πα­ντά στην ε­πι­φυλ­λί­δα μου «Η μέ­θο­δος του θερ­μο­κη­πί­ου» (Το Βή­μα, 23 Μαρ­τί­ου), με την ο­ποί­α σχο­λί­α­ζα τις α­πό­ψεις για το ση­με­ρι­νό[Περισσότερα…]

Συγγραφέας: 3 Ιουνίου 2003 0 Σχόλια Άρδην τ. 42, Κύπρος

Προσφυγοτουρισμός

του Β. Φτωχόπουλου, από το Άρδην τ. 42, Ιούνιος 2003 Mί­α θε­α­μα­τι­κή κί­νη­ση του Ρα­ούφ Ντεν­κτάς και ή­ταν ι­κα­νή να φα­νε­ρώ­σει ό­λη την γύ­μνια μας. Κυ­βέρ­νη­ση, κόμ­μα­τα, λα­ός και Εκ­κλη­σί­α, κου­ρε­λια­σμέ­νοι α­πό τις low-fat νη­στεί­ες και έ­πει­τα α­πό τα με­γά­λα φα­γο­πό­τια, έ­βγα­λαν τα εν­δύ­μα­τά τους και μας έ­δει­ξαν τα γυ­μνά τους κορ­μιά. Μπρο­στά στις κά­με­ρες των ΜΜΕ, έ­νας ο­λό­κλη­ρος ι­στο­ρι­κός[Περισσότερα…]

Συγγραφέας: 3 Ιουνίου 2003 0 Σχόλια Άρδην τ. 42, Κύπρος

Το μετέωρο βήμα των Κυπρίων

του Α. Μιχαηλίδη, από το Άρδην τ. 42, Ιούνιος 2003 τις 23 Α­πρι­λί­ου ξε­κί­νη­σαν για την Κύ­προ οι πιο ση­μα­ντι­κές ί­σως ε­ξε­λί­ξεις των τε­λευ­ταί­ων 29 ε­τών, με την με­ρι­κή άρ­ση των πε­ριο­ρι­σμών στη δια­κί­νη­ση Ελ­λη­νο­κυ­πρί­ων και Τουρ­κο­κυ­πρί­ων. Και πα­ρό­λο που θα έ­πρε­πε να ή­ταν α­να­με­νό­με­νες ως α­πο­τέ­λε­σμα της ι­στο­ρι­κής 16ης Α­πρι­λί­ου, με την υ­πο­γρα­φή της συν­θή­κης προ­σχώ­ρη­σης της Κυ­πρια­κής Δη­μο­κρα­τί­ας[Περισσότερα…]

Συγγραφέας: 3 Ιουνίου 2003 0 Σχόλια Άρδην τ. 42, Κύπρος

Οι τελευταίοι των Ελλήνων;

από το Άρδην τ. 38-39, Νοέμβριος 2002 Ό­ταν προ­ε­τοι­μά­ζα­με το πα­ρόν, ι­διαί­τε­ρα ε­κτε­τα­μέ­νο, α­φιέ­ρω­μα στη Μι­κρα­σια­τι­κή Κα­τα­στρο­φή, δεν μπο­ρού­σα­νε να υ­πο­πτευ­θού­με πως θα συ­νέ­πι­πτε με τό­σο τρα­γι­κό τρό­πο με την ο­λο­κλή­ρω­ση των συ­νε­πειών της, το ο­λο­κλη­ρω­τι­κό ξε­πού­λη­μα της Κύ­πρου. Διό­τι ό­λοι γνω­ρί­ζο­με πως το 1974 και ο Ατ­τί­λας α­πο­τε­λούν συ­νέ­πεια του ’22. Ω­στό­σο δεν μπο­ρού­σα­με να φα­ντα­στού­με πως θα υ­πήρ­χε[Περισσότερα…]

Συγγραφέας: 3 Νοεμβρίου 2002 0 Σχόλια Άρδην τ. 38-39, Εθνικά θέματα
elGreek
elGreek