Αρχική » “Όμιλος Ανδρέας Κάλβος”, Ψήφισμα για το ΝΑΤΟ

“Όμιλος Ανδρέας Κάλβος”, Ψήφισμα για το ΝΑΤΟ

από Άρδην - Ρήξη

από το Άρδην τ. 11, Δεκέμβριος 1997

Ο “Ό­μι­λος Αν­δρέ­ας Κάλ­βος, για τα Ε­θνι­κά Θέ­μα­τα,την Παι­δεί­α και τον Πο­λι­τι­σμό”, ο ο­ποί­ος ι­δρύ­θη­κε πρό­σφα­τα α­πό Κα­θη­γη­τές Πα­νε­πι­στη­μί­ων, Α­κα­δη­μα­ϊ­κούς και εκ­προ­σώ­πους των Γραμ­μάτ­ων και των Τε­χνών, πή­ρε την πρω­το­βου­λί­α να δια­κι­νή­σει Δια­κή­ρυ­ξη που α­φο­ρά τις πρό­σφα­τες ε­ξε­λί­ξεις στα Να­το­ϊ­κά στρα­τη­γεί­α και τη λε­γό­με­νη νέ­α δο­μή της Νο­τιο­α­νατ­ο­λι­κής πτέ­ρυ­γας του ΝΑ­ΤΟ στο Αι­γαί­ο.
Τη Δια­κή­ρυ­ξη υ­πο­γρά­φουν Βου­λευ­τές α­πό ό­λες τις πτέ­ρυ­γες της Βου­λής,
Πρυ­τά­νεις και Κα­θη­γη­τές Πα­νε­πι­στη­μί­ων α­πό ό­λα τα Πα­νε­πι­στή­μια της χώ­ρας, Α­κα­δη­μα­ϊ­κοί, Α­νώ­τα­τοι Στρα­τιω­τι­κοί και εκ­πρό­σω­ποι της Εκ­κλη­σί­ας.
Έ­να μι­κρό μέ­ρος των υ­πο­γρα­φών ε­δό­θη στη δη­μο­σιό­τητ­α στις 8/11/1997.

Βα­θιά α­νη­συ­χί­α δια­κα­τέ­χει την ελ­λη­νι­κή κοι­νή γνώ­μη για τις ε­ξε­λί­ξεις στα ε­θνι­κά θέ­μα­τα. Η Τουρ­κί­α κλι­μα­κώ­νει κα­τά τρό­πο που δεν έ­χει προ­η­γού­με­νο τις προ­κλή­σεις της στην Κύ­προ και το Αι­γαί­ο, α­πο­δει­κνύ­ο­ντας α­κό­μη μια φο­ρά ό­τι η ελ­λη­νι­κή υ­πο­χω­ρη­τι­κό­τη­τα α­πο­θρα­σύ­νει τον τουρ­κι­κό ε­πεκτα­τι­σμό.


Το πλέ­ον α­νη­συ­χη­τι­κό ό­λων εί­ναι ό­τιμεί­ζο­νες ε­ξε­λί­ξεις στο Αι­γαί­ο, για τις ο­ποί­ες ε­πήλ­θε πρό­σφα­τα κατ’ αρ­χήν συμ­φω­νί­α στην ά­τυ­πη σύ­νο­δο των υπουρ­γών Ά­μυ­νας του ΝΑ­ΤΟ (αρ­χές Ο­κτω­βρί­ου 1997), α­πο­σιω­πώ­νται. Ο ελ­λη­νι­κός λα­ός πα­ρα­μέ­νει τε­λεί­ως α­νε­νη­μέ­ρω­τος για διευ­θε­τή­σεις στο πλαί­σιο του ΝΑ­ΤΟ, οι ο­ποί­ες ο­δη­γούν σε στρα­τιω­τι­κή συ­ναρ­μο­διό­τη­τα Ελ­λά­δος-Τουρ­κί­ας στο Αι­γαί­ο και διευ­κο­λύ­νουν τους πο­λι­τι­κούς στό­χους της Τουρ­κί­ας για α­να­τρο­πή του status quo του Αρ­χπε­λά­γους. Η Ελ­λά­δα πα­ρου­σιά­ζε­ται να εν­δί­δει σε συμ­μα­χι­κές πιέ­σεις για ρυθ­μί­σεις τέ­τοιες που ι­κα­νο­ποιούν ην Τουρ­κί­α.


Η εξέ­λι­ξη αυ­τή εί­ναι συ­να­ρτη­μέ­νη μετην ε­νερ­γο­ποί­η­ση των ΝΑ­ΤΟ­ϊ­κών στρα­τη­γεί­ων της πε­ριο­χής και τη λε­γό­με­νη νέ­α δο­μή στη Νο­τιο­α­να­το­λι­κή πτέ­ρυ­γα του ΝΑ­ΤΟ, η ο­ποί­α συ­νί­στα­ται στη δια­μόρ­φω­ση ε­νια­ίου α­μυ­ντι­κού χώ­ρου Ελ­λά­δος-Τουρ­κί­ας στο Αι­γαί­ο, στο πλαί­σιο του ο­ποί­ου δεν προσ­διο­ρί­ζο­νται ό­ρια ε­πι­χει­ρη­σια­κής ευ­θύ­νης των ε­κα­τέ­ρω­θεν στρα­τη­γεί­ων. Αυό ση­μαί­νει ό­τι: α) Η Ελ­λά­δα δεν θα έ­χει τη θα­λάσ­σια και ε­να­έ­ρια ε­πι­χει­ρη­σια­κή ευ­θύ­νη του Αι­γαί­ου. β) Δεν γί­νε­ται σε­βα­στή η αρ­χή της ε­νό­τη­τας του α­μυ­ντι­κού χώ­ρου του η­πει­ρω­τι­κού κορ­μού της Ελ­λά­δος με τα νη­σιά της, ό­ταν μά­λι­στα ε­μπί­πτει στα νό­μι­μα κυ­ριαρ­χι­κά της δι­καιώ­μα­τα η ε­πέ­κτα­ση των χω­ρι­κών της υ­δά­των στα 12 ν.μ.


Η ε­πι­χει­ρη­σια­κή ευ­θύ­νη του Αρ­χι­πε­λά­γους α­να­λαμ­βά­νε­ται α­πό Να­το­ϊ­κή διοί­κη­ση, η ο­ποί­α δεν θα ε­δρεύ­ει σε ελ­λη­νι­κό έ­δα­φος και δεν θα διοι­κεί­ται α­πό Έλ­λη­νες α­ξιω­μα­τι­κούς. Η Να­το­ϊ­κή διοί­κη­ση με έ­δρα η Νε­ά­πο­λη θα α­να­θέ­τει την ε­πι­χει­ρη­σια­κή ευ­θύ­νη του Αι­γαί­ου κα­τά πε­ρί­πτω­ση και κα­τά βού­λη­ση στην Ελ­λά­δα ή την Τουρ­κί­α. Εί­ναι φα­νε­ρό ό­τι η ρύθ­μι­ση αυ­τή ο­δη­γεί στη στρα­τιω­τι­κή συ­ναρ­μο­διό­τη­τα Ελ­λά­δος-Τουρ­κί­ας στο Αι­γαί­ο και ι­κα­νο­ποιεί πά­γιους πο­λι­τι­κούς στό­χους της Τουρ­κί­ας σε βά­ρος της Ελ­λά­δος.


Τα ε­θνι­κά μας συμ­φέ­ρο­ντα ε­ξυ­πη­ρε­τού­νται με τον προσδιο­ρι­σμό των ο­ρί­ων ε­πι­χει­ρη­σια­κού ε­λέγ­χου, τό­σο με­τα­ξύ των α­ε­ρο­πο­ρι­κιών ό­σο και των ναυ­τι­κών δυ­νά­με­ων Ελ­λά­δος-Τουρ­κί­ας, ώ­στε αυ­τά να συ­μπί­πτουν με τα ελ­λη­νο­τουρ­κι­κά θα­λάσ­σια σύ­νο­ρα, δη­λα­δή τα ό­ρια του FIR Α­θη­νών, ό­πως ί­σχυε προ της 14ης Αυ­γού­στου 1974 (Ατ­τί­λας Ι­Ι) και α­πό της ε­ντά­ξε­ως της Ελ­λά­δος στο ΝΑ­ΤΟ. Τού­το υ­πήρ­ξε στο πα­ρελ­θόν πά­για θέ­ση των ελ­λη­νι­κών κυ­βερ­νή­σε­ων.


Σύμ­φω­να με τα δη­μο­σιεύ­μα­τα του Τύ­που ο­ρι­στι­κές α­πο­φά­σεις για το θέ­μα θα λη­φθούν στην τα­κτι­κή σύ­νο­δο των υπουρ­γών Ά­μυ­νας του ΝΑ­ΤΟ που θα συ­νέλ­θει τον προ­σε­χή Δε­κέμ­βριο. Κά­νου­με ύ­στα­τη έκ­κλη­ση στην ελ­λη­νι­κή κυ­βέρ­νη­ση να στα­θεί στο ύ­ψος των πε­ρι­στά­σε­ων και να μην προ­χω­ρή­σει στην τε­λι­κή ε­πι­κύ­ρω­ση αυ­τής της συμ­φω­νί­ας, η ο­ποί­α α­νοί­γει τον α­σκό του Αιό­λου για την ο­ρι­στι­κή α­να­τρο­πή του status quo στο Αι­γαί­ο. Τέ­τοια δι­καιο­δο­σί­α δεν έ­χει ού­τε η πα­ρού­σα ού­τε ο­ποια­δήπο­τε άλ­λη ελ­λη­νι­κή κυ­βέρ­νη­ση.

ΟΙ ΒΟΥ­ΛΕΥ­ΤΕΣ
Π. Κρη­τι­κός, Α­ντι­πρό­ε­δρος της Βου­λής, Γ. Α­νω­με­ρί­της, Α. Α­λα­βά­νος, Χ. Αγ­γου­ρά­κης, N. Aνα­στα­σό­που­λος, Γ. Α­λο­γο­σκού­φης, Γ. Α­λε­ξό­που­λος, Α. Αν­δρε­ου­λά­κος, Γ. Α­ρά­πης, Β. Α­ρά­πη – Κα­ρα­γιάν­νη, Σ. Βα­λυ­ρά­κης, Λ. Βε­ρυ­βά­κης, Α. Βα­ρί­νος, Η. Βεζ­δρε­βά­νης, Β. Βύ­ζας, Χ. Βυ­ζο­βί­της, Γ. Για­κου­μά­τος, Β. Γιο­βα­νού­δας, Α. Δα­βά­κης, Γ. Δη­μα­ράς, Α. Δα­μια­νί­δης, Θ. Δη­μο­σχά­κης, Ε. Ζα­φει­ρό­που­λος, Α. Ι­ντζές, Ε. Κο­ντο­μά­ρης, Κ. Κα­ρα­μά­ριος, Κ. Κα­ρα­μη­νάς, Π. Καμ­μέ­νος, Γ. Κα­ρα­τά­σος, Ν. Κα­τσέ­λη, Χ. Κη­που­ρός, Ο. Κο­λο­ζώφ, Κ. Κα­ρα­μπί­νας, Λ. Κου­ρής, Γ. Κα­ρα­τζα­φέ­ρης, Θ. Κα­τσί­κης, Γ. Κα­λα­ντζής, Α. Κα­ρα­γκού­νης, Θ. Λε­ο­ντα­ρί­δης, Ι. Λα­μπρό­που­λος, Β. Με­ϊ­μα­ρά­κης, Ε. Μπα­σιά­κος, Π. Με­λάς, Α. Μπρα­τά­κος, Α. Νά­κος, Α. Νε­ρά­ντζης, Γ. Ορ­φα­νός, Α. Πε­πο­νής, Η. Πα­πα­η­λί­ας, Χ. Πα­πα­θα­να­σί­ου, Β. Πα­πα­γε­ωρ­γό­που­λος, Ε. Πα­πα­νι­κο­λά­ου, Σ. Πα­πα­θε­με­λής, Α. Πα­να­γιω­τό­που­λος, Γ. Πα­να­γιω­τό­που­λος, Φ. Πάλ­λη – Πε­τρα­λιά, Δ. Πι­πε­ριάς, Ε. Πο­λύ­ζος, Β. Παπ­πάς, Α. Πα­να­γιω­τό­που­λος, Β. Πο­λύ­δω­ρας, Α. Ρε­γκού­ζας, Γ. Ρό­κος, Θ. Σκρέ­κας, Γ. Σούρ­λας, Σ. Σπη­λιω­τό­που­λος, Γ. Σα­λη­γκού­δης, Β. Σω­τη­ρό­που­λος, Γ. Τζι­τζι­κώ­στας, Γ. Τζω­ά­νος, Ν. Τσιαρ­τσιώ­νης, Δ. Τσο­βό­λας, Γ. Τσα­φού­λιας, Π. Φου­ντου­κί­δου, Γ. Χα­ρα­λα­μπό­που­λος, Α. Χρυ­σαν­θα­κό­που­λος, Ι. Χω­μα­τάς, Α. Χει­μά­ρας, Ε. Χα­ϊ­τί­δης, Π. Ψω­μιά­δης
ΠΡΥ­ΤΑ­ΝΕΙΣ, ΚΟ­ΣΜΗ­ΤΟ­ΡΕΣ, ΠΡΟ­Ε­ΔΡΟΙ ΤΜΗ­ΜΑ­ΤΩΝ, ΚΑ­ΘΗ­ΓΗ­ΤΕΣ ΠΑ­ΝΕ­ΠΙ­ΣΤΗ­ΜΙΩΝ, Α­ΚΑ­ΔΗ­ΜΑ­Ϊ­ΚΟΙ, ΕΚ­ΠΡΟ­ΣΩ­ΠΟΙ ΓΡΑΜ­ΜΑ­ΤΩΝ – ΤΕ­ΧΝΩΝ
Α­δά­μη Μ. Επ. Κα­θ. Ε­ΜΠ, Α­λε­ξά­κης Γ. Λέ­κ. Πα­νεπ. Α­θη­νών, Α­να­νιά­δου-Τζι­μο­πού­λου Μ. Αν. Κα­θ. ΑΠ­Θ, Α­να­στα­σά­κης Γ. Λέ­κ. Ε­ΜΠ, Αν­δρε­ά­δης Γ. Κα­θ. Πα­ντεί­ου, Αν­δριω­τά­κη Π. Επ. Κα­θ. Ε­ΜΠ, Α­ντω­νί­ου Σ. Πά­ντειο, Α­ντω­νό­που­λος Μ. Κα­θ. ΑΠ­Θ, Α­ντω­νο­πού­λου Μ. Αν. Κα­θ. Πα­ντεί­ου, Α­ντω­νο­πού­λου Σ. Επ. Κα­θ. Ε­ΜΠ, Βαμ­βού­κου Μ. Επ. Κα­θ. ΑΠ­Θ, Βα­σι­λειά­δης, Σ. Διε/ής Κέ­ντρου Σύγ­χρ. Μου­σι­κής Ε­ρευ­νας, Βλι­σί­δης Α. Επ. Κα­θ. Ε­ΜΠ, Βό­γλης Ν. Αν. Κα­θ. Πα­νεπ. Α­θη­νών, Βου­γιου­κλής Θ. Αν. Πρ. Παι­δα­γω­γι­κού Πα­νεπ. Θρά­κης, Γα­λά­ζη – Σω­τη­ρί­ου Π. Ποι­ή­τρια (Κύ­προς), Γαλ­λής Κ. Πρ. Τμή­μ. Ι­στο­ρί­ας Παν. Θρά­κης, Γε­ωρ­γου­λάς Ν. Πρ. Η­λε­κτρ. Μη­χα­νι­κών Πα­νεπ. Θρά­κης, Γε­ωρ­γου­σό­που­λος Κ. Συγ­γρα­φέ­ας, Γού­λας Α. πρ. Πρό­ε­δρος Μη­χα­νο­λό­γων Μηχ. ΑΠ­Θ, Γραμ­μα­τι­κά­κης Γ. Επ. Κα­θ. Πα­νεπ. Α­θη­νών, Δα­νασ­σής-Α­φε­ντά­κης Α., Α­ντι­πρ. Πα­ν. Α­θη­νών, Δα­νέ­ζης Ε. Επ. Κα­θ. Πα­νεπ. Α­θη­νών, Δα­ου­τό­που­λος, Γ. Κα­θ. ΑΠ­Θ, Δερ­μι­τζά­κης Μ.. Κο­σμή­τωρ Θε­τι­κών Ε­πι­στη­μών Πα­νεπ. Α­θη­νών, Δη­μη­τρέ­ας Ε. Κα­θ. ΑΠ­Θ, Δη­μη­τρί­ου Θ. Πρ. Ια­τρι­κής Παν. Θρά­κης, Δια­νε­λί­δης Θ. Α­κα­δη­μα­ϊ­κός, Ευ­τα­ξί­ας Κ. Αν. Κα­θ. Πα­νεπ. Α­θη­νών, Ζα­φει­ρό­που­λος Σ. Επ. Κα­θ. ΑΠ­Θ, Θε­ο­δο­σί­ου Σ., Επ. Κα­θ. Πα­νεπ. Α­θη­νών, Κα­ζά­ζης Γ. Πρ. Φι­λο­λο­γί­ας ΑΠ­Θ, Κα­κνα­βά­τος Ε. Ποι­η­τής, Κα­λα­μα­τια­νού Α. Αν. Κα­θ. Πα­ντεί­ου Πα­νεπ., Κα­λο­γε­ράς Ν. Πρ. Αρ­χι­τε­κτό­νων Ε­ΜΠ, Καραμπελιάς Γιώργος, Συγγραφέας, Καρ­γά­δος Π. Πρ. Νο­μι­κής Παν. Θρά­κης, Κα­σά­ριος Χ. Α­ρε­ο­πα­γί­της ε. τ., Κά­στρο Ε. Αν. Κα­θ. ΑΠ­Θ, Κα­τσί­κα Β. Επ. Κα­θ. Πα­νεπ. Α­θη­νών, Κο­ντο­γιώρ­γης Γ. πρ. Πρύ­τα­νης Πα­ντεί­ου, Κο­ντό­που­λος Α. Κα­θ. Ε­ΜΠ, Κο­ντός Π. Πα­νε­πι­στή­μιο Α­θη­νών, Κού­κης Ι. Καθ. Ε­ΜΠ, Κου­τσό­που­λος Κ. Καθ. Ε­ΜΠ, Κύ­ρης Κ. Ι­στο­ρι­κός, Κύ­προς, Λά­σκα­ρης Ν. Αν. Καθ. Ε­ΜΠ, Λο­ϊ­ζί­δη Ν. Κα­θηγ. ΑΠ­Θ, Λο­λιού­σης Κ. Επ. Καθ. Πα­νεπ. Α­θη­νών, Λό­ντος Χ. Αν. Καθ. Πα­νεπ. Α­θη­νών, Μαί­λης Α., Αν. Καθ. Πα­νεπ. Α­θη­νών, Μα­κρή Τ., Κο­σμή­τωρ Ει­κα­στι­κών Τε­χνών ΑΠ­Θ, Μα­ντου­βά­λου Μ. Αν. Καθ. Πα­νεπ. Α­θη­νών, Μαρ­κά­τος Ν. πρ. Πρύ­τα­νης Ε­ΜΠ, Μαρ­κό­που­λος Γ. Μου­σι­κο­συν­θέ­της, Μασ­σα­λάς Χ., Πρύ­τα­νης Πα­ν/μί­ου Ιω­αν­νί­νων, Μα­τσού­κας Ν. πρ. Κο­σμή­τωρ Θε­ο­λο­γι­κής ΑΠ­Θ, Μα­τσού­κης Π. Πρ. Πολ. Μη­χα­νι­κών Πα­νεπ. Θρά­κης, Μαυ­ρί­δου Μ. Επ. Καθ. Ε­ΜΠ, Με­ταλ­λη­νός Γ. Καθ. Πα­νεπ. Α­θη­νών, Μη­λια­ρά­κης Γ. Δη­μο­σιο­γρά­φος, Μου­σάς Ξ. Αν. Καθ. Πα­νεπ. Α­θη­νών, Μου­σιό­που­λος Ν. Πρό­ε­δρος Μη­χα­νο­λό­γων Μη­χαν. ΑΠ­Θ, Μπα­ντέ­κα Ε. Καθ. Ε­ΜΠ, Μπί­ρης Μ. Αν. Καθ. Ε­ΜΠ, Μπί­ρης Τ. Καθ. Ε­ΜΠ, Μπού­μης Π. Καθ. Πα­νεπ. Α­θη­νών, Ντό­βα Λ. Επ. Καθ. Πα­νεπ. Α­θη­νών, Ξαν­θό­που­λος Θ. Πρύ­τα­νης Ε­ΜΠ, Ου­ζού­νο­γλου Ν. Καθ. Ε­ΜΠ, Παλ­λά­ντιος Μ. Α­κα­δη­μα­ϊ­κός, Πα­να­γιω­του­νά­κος Δ. Καθ. Ε­ΜΠ, Πα­να­γό­που­λος Κ. Πρ. Με­ταλ­λειο­λό­γων Ε­ΜΠ, Πα­ντα­λέ­ων Ε. Επ. Καθ. Ε­ΜΠ, Πα­πα­δά­κη – Κλαυ­δια­νού, Α. Αν. Καθ. ΑΠ­Θ, Πα­πα­δά­κης I., Πρύ­τ. Α­νω­τά­της Σχο­λής Κα­λών Τε­χνών, Πα­πα­δη­μη­τρί­ου Θ. Γλύ­πτης, Καθ. Ε­ΜΠ, Πα­πα­δό­που­λος Μ., Πρύ­τ. Α­ρι­στ. Πα­νεπ. Θεσ­σα­λο­νί­κης, Πα­πα­δό­που­λος Σ. Πρ. Θε­ο­λο­γι­κού Πα­νεπ. Α­θη­νών, Πα­πα­ζά­χος Β. Καθ. ΑΠ­Θ, Πα­πά­ζο­γλου Β. Πρ. Ναυ­πη­γών Ε­ΜΠ, Πα­πα­θα­νά­σο­γλου Δ. Επ. Καθ. Πα­νεπ. Α­θη­νών, Πα­πα­ϊ­ω­άν­νου Γ. Μου­σι­κο­λό­γος – Πε­ρι­βαλ­λο­ντο­λό­γος, Πα­πα­λε­ξό­που­λος Δ. Επ. Καθ. Ε­ΜΠ, Πα­πα­να­στα­σί­ου Γ., Κο­σμή­τωρ Θε­τι­κών Ε­πι­στη­μών ΑΠ­Θ, Πα­ρά­σο­γλου Γ. πρώ­ην Κο­σμή­τωρ Φι­λο­σο­φι­κής ΑΠ­Θ, Πα­σπα­λιά­ρης Ι. Επ. Καθ. Ε­ΜΠ, Πα­τσού­ρης Α. Λέ­κτο­ρας Ε­ΜΠ, Πε­χλι­βα­νί­δου Α., Αν. Καθ. Ε­ΜΠ, Πι­νό­τσης Α. Επ. Καθ. Πα­νεπ. Α­θη­νών, Πι­τι­λά­κης Κ. Πρ. Πο­λι­τι­κών Μη­χα­νι­κών ΑΠ­Θ, Πο­λυ­χρο­νί­δης Ν. Γραμ­μα­τέ­ας Συ­ντον. Κέ­ντρου Ελ­λη­νι­σμού, Πορ­τά­λιου Ε. Επ. Κα­θη­γή­τρια Ε­ΜΠ, Σαβ­βό­που­λος Δ. Μου­σι­κο­συν­θέ­της, Σα­κελ­λα­ρί­ου Μ. Α­κα­δη­μα­ϊ­κός, Σαρ­ρής Ν. Κα­θ. Πα­ντεί­ου Πα­νεπ., Σέ­μος, Α. Λέ­κτο­ρας ΑΠ­Θ, Σι­μό­που­λος Κ., Πρύ­τα­νης Πα­νε­πι­στη­μί­ου Θρά­κης, Σό­ρο­γκας Σ. Ζω­γρά­φος, Αν. Κα­θ. Ε­ΜΠ, Στα­θο­πού­λου Μ. Λέ­κτο­ρας Πα­νεπ. Α­θη­νών, Στα­μα­τιά­δου Μ. Κα­θ. Ε­ΚΕ­ΦΕ Δη­μό­κρι­τος, Στε­φά­νου Ι. Κα­θ. Ε­ΜΠ, Στο­φο­ρό­που­λος Θ. Πρέ­σβης ε. τ., Συ­με­ω­νί­δης Π. πρ. Πρ. Ε­πι­στη­μών Υ­γεί­ας ΑΠ­Θ, Τέ­τσης Π. Α­κα­δη­μα­ϊ­κός, Τζή­μη­τρα – Κα­λο­γιάν­νη, Ε. Λέ­κτο­ρας ΑΠ­Θ, Τζώ­νος Π. Κα­θ. ΑΠ­Θ, Τουρ­κα­ντώ­νης Α.,Πρ. Σχο­λής Ε­πι­στη­μών Υ­γεί­ας ΑΠ­Θ, Τσα­λί­δης Φ., Α­ντι­πρ. Πα­νε­πι­στη­μί­ου Θρά­κης, Τσου­ρέ­λης Λ. Γεν. Διευ­θυ­ντής Γεν. Γραμ. Δη­μο­σί­ων Ερ­γων, Υ­ΠΕ­ΧΩ­ΔΕ, Φι­λιπ­πά­κης Μ. Κα­θ. Πα­νεπ. Α­θη­νών, Φρα­γκί­σκος Α. Ο­μό­τι­μος Κα­θ. Ε­ΜΠ, Φρα­τζε­σκά­κης Δ. Επ. Κα­θ. Πα­νεπ. Α­θη­νών, Χα­ρα­λα­μπά­κης Ν. Κα­θ. ΑΠ­Θ, Χα­τζη­κο­ντής Β. Αν. Κα­θ. Πα­νεπ. Α­θη­νών, Χα­τζη­φώ­της Ι. Συγ­γρα­φέ­ας, Χι­τζα­νί­δης Κ. Κα­θ. Ε­ΜΠ, Χό­ϊ­πελ Ξ. πρ. Πρ. Αρ­χι­τε­κτό­νων ΑΠ­Θ, Χο­λέ­βας Ν. Αν. Κα­θ. Ε­ΜΠ,
ΣΤΡΑ­ΤΙΩ­ΤΙ­ΚΟΙ
Λυ­μπέ­ρης Χ. Ναύ­αρ­χος ε.α., πρ. Αρ­χη­γός ΓΕ­Ε­ΘΑ, Βα­σι­λι­κό­που­λος Λ. Ναύ­αρ­χος ε.α., επ. Αρ­χη­γός ΓΕΝ, Στά­γκας Ι. Ναύ­αρ­χος ε.α., επ. Αρ­χη­γός ΓΕΝ, Δε­μέ­στι­χας Γ. Α­ντι­ναύ­αρ­χος ε.α., επ. Αρ­χη­γός Στό­λου, Α­να­γνω­στό­που­λος Ι. Α­ντι­πτέ­ραρ­χος ε.α., Α­ντω­να­κέ­ας Ι. Α­ντι­στρά­τη­γος ε. α., Βου­λου­τιά­δης Κ. Α­ντι­στρά­τη­γος ε. α., Κα­ρού­σος Γ. Α­ντι­στρά­τη­γος ε. α., Κο­λόμ­βας Ν. Α­ντι­στρά­τη­γος ε. α., επ. Διοι­κη­τής Γ. Σωμ. Στρα­τού, Κουρ­για­ντά­κης Σ. Α­ντι­στρά­τη­γος ε.α., Λι­μνιά­της Δ. Α­ντι­στρά­τη­γος ε. α., Νι­κο­λα­ϊ­δης Ν. Α­ντι­στρά­τη­γος στρατ. δι­καιοσ. ε. α., Πε­ρι­μέ­νης Μ. Α­ντι­στρά­τη­γος ε. α., Τσίρ­κας Ε. Α­ντι­στρά­τη­γος ε. α., Δάφ­νης Ι. Υ­πο­στρά­τη­γος ε. α., Κο­ντο­γιώρ­γης Α. Υ­πο­στρά­τη­γος ε. α., Πα­πα­γιαν­νά­κης Ε. Υ­πο­στρά­τη­γος ε. α., Χί­ος Χ. Υ­πο­στρά­τη­γος ε. α., Μαρ­γα­ρί­της Γ. Γραμ­μ. Πα­νελ­λη­νί­ου Συν­δ. Ε­φέ­δρων Ε. Δ.
ΕΚ­ΚΛΗ­ΣΙΑ
Μη­τρο­πο­λί­της Κισ­σά­μου και Σε­λί­νου, Ει­ρη­ναί­ος, Μη­τρο­πο­λί­της Πέ­τρας, Νε­κτά­ριος

ΣΧΕΤΙΚΑ

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ