Αρχική » Πανευρωπαϊκό συνέδριο της Εκκλησίας της Ελλάδος

Πανευρωπαϊκό συνέδριο της Εκκλησίας της Ελλάδος

από Άρδην - Ρήξη

του Α. Λαμπρόπουλου, πό το Άρδην τ. 42, Ιούνιος 2003

Στην Α­θή­να και στο ξε­νο­δο­χεί­ο ΔΙ­ΒΑ­ΝΗ ΚΑ­ΡΑ­ΒΕΛ ορ­γα­νώ­θη­κε α­πό την Ιε­ρά Σύ­νο­δο της Εκ­κλη­σί­ας της Ελ­λά­δος στις 4-6 Μαί­ου τ. ε. Πα­νευ­ρω­πα­ϊ­κό συ­νέ­δριο με θέ­μα: Αρ­χές και Α­ξί­ες για την οι­κο­δό­μη­ση της Ευ­ρώ­πης. Το συ­νέ­δριο κα­τά γε­νι­κή ο­μο­λο­γί­α υ­πήρ­ξε ε­πι­τυ­χές.
Πράγ­μα­τι συ­γκε­ντρώ­θη­καν στην Α­θή­να ό­χι μό­νον ε­ξέ­χου­σες προ­σω­πι­κό­τη­τες α­πό τον χώ­ρο των ευ­ρω­πα­ϊ­κών Εκ­κλη­σιών, αλ­λά και προ­σω­πι­κό­τη­τες κύ­ρους α­πο τους χώ­ρους της ε­πι­στή­μης και της πο­λι­τι­κής. Χα­ρα­κτη­ρι­στι­κό του Συ­νε­δρί­ου ή­ταν οι έλ­λει­ψη α­ο­ρι­στο­λο­γί­ας και «ξύ­λι­νης γλώσ­σας». Ε­πι­ση­μαί­νου­με την πά­ντο­τε ρε­α­λι­στι­κή πνευ­μα­τι­κό­τη­τα των μη­νυ­μά­των των ορ­θο­δό­ξων Πα­τριαρ­χών και Αρ­χιε­πι­σκό­πων των χω­ρών της Α­να­το­λι­κής Ευ­ρώ­πης, που έ­δι­ναν την ε­ντύ­πω­ση ό­τι ο πο­λι­τι­σμός έρ­χε­ται «α­πό το κρύ­ο». Κατ’ ε­πα­νά­λη­ψη έ­γι­νε α­να­φο­ρά στους λό­γους του Ρο­μπέρ Σου­μάν ότι «ε­νώ­νου­με λα­ούς και ό­χι κρα­τι­κές ε­ξου­σί­ες», κα­θώς και η α­να­φο­ρά στα μη­νύ­μα­τα α­πό το Σιά­τλ, «πρώ­τα ο άν­θρω­πος και με­τά το κέρ­δος».
Κύ­ριος, αλ­λά ό­χι μο­να­δι­κός, σκο­πός του Συ­νε­δρί­ου ή­ταν να πε­ρι­λη­φθούν, στο υ­πό κα­τάρ­τι­ση Ευ­ρω­πα­ϊ­κό Σύ­νταγ­μα, οι αρ­χές και οι α­ξί­ες της ζω­ντα­νής ευ­ρω­πα­ϊ­κής πα­ρα­δό­σε­ως, στύ­λοι της ο­ποί­ας κα­τά την γνω­στή δια­τύ­πω­ση του Πωλ Βα­λε­ρύ εί­ναι η κλασι­κή ελ­λη­νι­κή γραμ­μα­τεί­α, οι δι­και­ι­κοί θε­σμοί του ρω­μα­ϊ­κού δι­καί­ου και ο Χρι­στια­νι­σμός. Ι­διαί­τε­ρα το­νί­στη­κε ότι η ταυ­τό­τη­τα και το «Εί­ναι» της Ευ­ρώ­πης εί­ναι ο Χρι­στια­νι­σμός με τις οι­κου­με­νι­κές αρ­χές και α­ξί­ες της φι­λαλ­λη­λί­ας, της δι­καιο­σύ­νης, και της ι­σο­νο­μί­ας ό­λων των αν­θρώ­πων, χω­ρίς τις ο­ποί­ες η Ευ­ρώ­πη θα ή­ταν μια α­πλή χερ­σό­νη­σος της Α­σί­ας. Υ­πο­στη­ρί­χτη­κε ότι αν ε­ξαι­ρε­θεί α­πό το ευ­ρω­πα­ϊ­κό Σύ­νταγ­μα η θρη­σκευ­τι­κή διά­στα­ση, η Ευ­ρώ­πη θα γί­νει φτω­χό­τε­ρη κά­τι σαν έ­να empty box. Πα­ράλ­λη­λα ό­μως το­νί­στη­κε ότι στην Ευ­ρώ­πη ο­πωσ­δή­πο­τε έ­χουν θέ­ση η Βο­σνί­α και η Αλ­βα­νί­α με τους μου­σουλ­μα­νι­κούς πλη­θυ­σμούς τους (ο­μι­λί­α Αρ­χιε­πι­σκό­που). Α­σφα­λώς υ­πάρ­χει πο­λι­τι­σμι­κή δια­φο­ρο­ποί­η­ση στους λα­ούς της Ευ­ρώ­πης, η συμ­βί­ω­ση ό­μως ε­πι­τυγ­χά­νε­ται με την σύν­θε­ση των δια­λε­κτι­κών α­ντι­θέ­σε­ων μέ­σα στην αλ­λη­λο­πε­ρι­χώ­ρη­ση και ό­χι στην ι­σο­πέ­δω­ση και τη στεί­ρα ο­μοιο­μορ­φί­α. Ο δε θρη­σκευ­τι­κός φα­να­τι­σμός εί­ναι έκ­φρα­ση ό­χι υ­γιούς αλ­λά νο­σού­σης θρη­σκευ­τι­κό­τη­τας.
Άλ­λα ση­μα­ντι­κά θέ­μα­τα του Συ­νε­δρί­ου ή­ταν η α­νά­γκη συμ­φι­λιώ­σε­ως των Εκ­κλη­σιών στην Ευ­ρώ­πη, η α­να­γνώ­ρι­ση ότι «οι Ευαγ­γε­λι­κές αρ­χές» εί­ναι πα­ρόν με μέλ­λον και ό­χι πα­ρελ­θόν για την Ευ­ρώ­πη, η προ­στα­σί­α της πο­λι­τι­σμι­κής ι­διαι­τε­ρό­τη­τας των Κρα­τών-με­λών και των πε­ρι­φε­ρειών της Ευ­ρώ­πης, τα Αν­θρώ­πι­να Δι­καιώ­μα­τα, η α­να­γω­γή σε Α­ξί­α της Προ­στα­σί­ας του Πε­ρι­βάλ­λο­ντος, η Βιο­τε­χνο­λο­γί­α και η Γε­νε­τι­κή Ια­τρι­κή, ο βιο­η­θι­κός προ­βλη­μα­τι­σμός, η ευ­γο­νι­κή κ. α.
Ό­ταν ε­σύ­ρο­ντο οι πα­ρα­πά­νω γραμ­μές, εί­χε ή­δη τε­θεί σε λει­τουρ­γί­α το τυ­πο­γρα­φεί­ο για την ε­κτύ­πω­ση του πα­ρό­ντος τεύ­χους. Έ­τσι η α­νά­γκη της ε­πι­και­ρό­τη­τας ε­πέ­βαλ­λε την ε­πι­γραμ­μα­τι­κή α­να­φο­ρά θε­μά­των και την ε­πι­λε­κτι­κή, α­πο­σπα­σμα­τι­κή και α­μυ­δρά μό­νον προ­σέγ­γι­ση των α­πό­ψε­ων που δια­τυ­πώ­θη­καν. Για τον ί­διο λό­γο, ελ­λεί­ψει χώ­ρου, πε­ριο­ρι­ζό­μα­στε να α­να­φερ­θού­με στην ε­νερ­γό συμ­με­το­χή του Πα­τριάρ­χου κ. Βαρ­θο­λο­μαί­ου, του πρω­τερ­γά­τη του Συ­νε­δρί­ου Αρ­χιε­πι­σκό­που κ. Χρι­στό­δου­λου, του Αρ­χιε­πι­σκό­που Αλ­βα­νί­ας κ. Α­να­στα­σί­ου, του δια­κε­κρι­μέ­νου Καρ­δι­να­λί­ου κ. Roger Echegazan, του Ε­πι­σκό­που Λον­δί­νου Λόρ­δου Richard Chartes και του δρα­στη­ρί­ου συ­ντο­νι­στού της ό­λης προ­σπα­θεί­ας Θε­ο­φι­λε­στά­του Ε­πι­σκό­που Α­χα­ΐ­ας κ. Α­θα­να­σί­ου, χω­ρίς ί­χνος προ­θέ­σε­ως υ­πο­τί­μη­σης της προ­σφο­ράς ό­λων των άλ­λων συ­νέ­δρων. Άλ­λω­στε οι ερ­γα­σί­ες του Συ­νε­δρί­ου θα εκ­δο­θούν προ­σε­χώς σε τό­μο α­πο την Α­πο­στο­λι­κή Δια­κο­νί­α, ο­πό­τε θα γί­νουν ευ­ρύ­τε­ρα γνω­στά και τα ο­νό­μα­τα και οι α­πό­ψεις ό­λων.

ΣΧΕΤΙΚΑ

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ