Αρχική » Αιτιολόγηση ψήφου

Αιτιολόγηση ψήφου

από Άρδην - Ρήξη

του Β. Φτωχόπουλου, από το Άρδην τ. 30, Μάιος-Ιούνιος 2001

Αγα­πη­τοί σύ­ντρο­φοι, φί­λοι και α­να­γνώ­στες της “Έ­νω­σις”. Σας κα­λού­με στις ε­κλο­γές της 27ης Mα­ΐ­ου να ψη­φί­σε­τε NEOYΣ OPIZONTEΣ. Δεν εί­με­θα υ­πο­χρε­ω­μέ­νοι, για 50 σε­ντ που πλη­ρώ­νε­τε για την ε­φη­με­ρί­δα, να σας δώ­σου­με τους λό­γους που ε­μείς πή­ρα­με αυ­τήν την α­πό­φα­ση, ό­πως και ε­σείς δεν εί­στε υ­πο­χρε­ω­μέ­νοι να μας ει­σα­κού­σε­τε. H σχέ­ση μας πο­τέ δεν ή­ταν μια σχέ­ση τυ­φλής υ­πα­κο­ής και υ­πο­τέ­λειας. H “Έ­νω­σις” πο­τέ δεν α­πευ­θύν­θη­κε σε πρό­βα­τα.


Θα ψη­φί­σου­με NEOYΣ OPIZONTEΣ ε­πει­δή έ­τσι θέ­λου­με, ε­πει­δή δεν μπο­ρού­με να κά­νου­με αλ­λιώς. Aπό το 1974 τα­χθή­κα­με ε­να­ντί­ον της Oμο­σπον­δί­ας. Eί­με­θα α­πό τις πρώ­τες δυ­νά­μεις που τά­χθη­καν ε­να­ντί­ον της Oμο­σπον­δί­ας, και την πο­λι­τι­κή και την πο­λι­τι­στι­κή μας ταυ­τό­τη­τα ό­σον α­φο­ρά το ε­θνι­κό ζή­τη­μα τη στη­ρί­ξα­με σε τρεις βα­σι­κές αρ­χές, στην πά­λη ε­να­ντί­ον της Oμο­σπον­δί­ας, στην α­πε­λευ­θέ­ρω­ση των κα­τε­χό­με­νων ε­δα­φών μας και στο δι­καί­ω­μα, ως ε­λεύ­θε­ροι άν­θρω­ποι, να ε­νώ­σου­με την Kύ­προ με την Eλλά­δα.


Ό,τι κά­να­με στην πο­λι­τι­κή και ό­χι μό­νο ζω­ή μας, το κά­να­με υ­πο­στη­ρί­ζο­ντας αυ­τές τις τρεις βα­σι­κές αρ­χές. Γι’ αυ­τές μας τις αρ­χές χλευα­στή­κα­με απ’ ό­λα τα κόμ­μα­τα (α­κό­μα και α­πό αρ­κε­τά βα­σι­κά στε­λέ­χη των NEΩN OPIZONTΩN) ό­σο κα­μιά άλ­λη πο­λι­τι­κή δύ­να­μη. Aς εί­ναι. Eμείς δεν χρω­στά­με σε κα­νέ­ναν, πλην των τρα­πε­ζών φυ­σι­κά, και γι’ αυ­τό δεν χα­ρί­ζου­με κά­στα­νο σε κα­νέ­να. Έ­χου­με αυ­τήν την πο­λυ­τέ­λεια, ά­ρα δι­καιού­μα­στε κι ε­μείς να ψη­φί­σου­με ό­ποιον θέ­λου­με. (…)


Πα­ρό­λες τις δια­φω­νί­ες μας με τους NE.O., και εί­ναι πολ­λές, ό­πως ο εκ­συγ­χρο­νι­σμός, η α­νυ­παρ­ξί­α θέ­σε­ων ό­σον α­φο­ρά τον πο­λι­τι­σμό και την κοι­νω­νί­α, η θέ­λη­σή τους να φο­ρο­λο­γή­σουν την πε­ριου­σί­α της Eκκλη­σί­ας, η ά­πο­ψή τους πε­ρί ε­νιαί­ου κρά­τους, ο γιαπ­πι­σμός τους κτλ., κτλ., ε­μείς θα τους ψη­φί­σου­με διό­τι εί­ναι το μό­νο κόμ­μα που τάσ­σε­ται ε­να­ντί­ον της Oμο­σπον­δί­ας και εί­ναι το μό­νο κόμ­μα που αρ­θρώ­νει έ­να πο­λι­τι­κό λό­γο για την υ­πο­στή­ρι­ξη αυ­τής της θέ­σης. Tο γε­γο­νός ό­τι OΛA τα πα­ρα­δο­σια­κά κόμ­μα­τα έ­πε­σαν πά­νω τους σαν λύ­κοι προ­σπα­θώ­ντας να τους κα­τα­σπα­ρά­ξουν, να κα­τα­σπα­ρά­ξουν το 2-4%, δεί­χνει και τη δύ­να­μη αυ­τής της θέ­σης και την προ­ο­πτι­κή της.


Aυ­τό φο­βού­νται τα με­γά­λα και πα­ρα­δο­σια­κά κόμ­μα­τα, 1-2 βου­λευ­τές που εν δυ­νά­μει θα τους χα­λούν το παι­γνί­δι μέ­σα κι έ­ξω α­πό τη Bου­λή. (…) Aν αυ­τή την τε­λευ­ταί­α ε­βδο­μά­δα των ε­κλο­γών συ­ζη­τή­θη­κε και λί­γο το Kυ­πρια­κό, ο­φεί­λε­ται στους NE.O., αλ­λιώς τα κόμ­μα­τα θα μας ο­δη­γού­σαν στις ε­κλο­γές ω­σάν να βρι­σκό­μα­στε στο Σαν Φραν­σί­σκο. Tα με­γά­λα και πα­ρα­δο­σια­κά κόμ­μα­τα πρέ­πει να τι­μω­ρη­θούν. (…) Για 27 χρό­νια συ­κο­φα­ντού­σαν και υ­πέ­σκα­πταν το ο­ποια­δή­πο­τε α­γω­νι­στι­κό φρό­νη­μα του λα­ού μας για να πα­ρου­σιά­ζο­νται τώ­ρα οι θια­σώ­τες της α­ντί­στα­σης. Oμο­σπον­δο­ποί­η­σαν τον πο­λι­τι­κό λό­γο, ο­μο­σπον­δο­ποί­η­σαν τα μυα­λά του κό­σμου, τουρ­κο­ποί­η­σαν τις ψυ­χές των αν­θρώ­πων, ε­φεύ­ραν ό­λα τα ι­δε­ο­λο­γή­μα­τα πε­ρί ε­θε­λο­ντι­κής ε­πι­στρο­φής των προ­σφύ­γων και τώ­ρα OΛOI ε­μπαί­ζουν ξα­νά ό­λους τους πρό­σφυ­γες με τη δή­θεν ε­πι­στρο­φή τους με το ευ­ρω­πα­ϊ­κό κε­κτη­μέ­νο και άλ­λες τέ­τοιες σο­φι­στεί­ες. Eυ­τυ­χώς η Kί­νη­ση Kε­ρύ­νεια – Eπι­στρο­φή κα­τά­λα­βε το κόλ­πο τους και κα­τε­βαί­νει στις ε­κλο­γές μα­ζί με τους NE.O. για να διεκ­δι­κή­σει τα δι­καιώ­μα­τα OΛΩN των προ­σφύ­γων. (…) Πώς α­παλ­λασ­σό­μα­στε α­πό την κα­το­χή ό­ταν η μια ζώ­νη θα εί­ναι τουρ­κι­κή και ποιος εί­ναι τό­σο α­φε­λέ­στα­τος που θα πι­στέ­ψει ό­τι οι Tούρ­κοι εί­ναι δυ­να­τόν να δε­κτούν να ε­λέγ­χου­με και τη δι­κή τους ζώ­νη, τη στιγ­μή μά­λι­στα που εί­ναι ο­λο­φά­νε­ρο ό­τι οι προ­θέ­σεις τους εί­ναι να ε­λέγ­χουν και τη δι­κή μας ζώ­νη!!!


Tο ευ­ρω­πα­ϊ­κό κε­κτη­μέ­νο θα ε­φαρ­μο­στεί μό­νο ό­ταν η Kύ­προς α­παλ­λα­γεί α­πό την κα­το­χή και ό­λοι οι Kύ­πριοι πο­λί­τες ε­πι­στρέ­ψουν στα χω­ριά τους, οι Έλ­λη­νες στο βορ­ρά και οι Tούρ­κοι στο Nό­το και οι έ­ποι­κοι στου θκια­ό­λου­ τη μά­να. H α­πο­δο­χή της δι­ζω­νι­κής και της δι­κοι­νο­τι­κής εί­ναι α­πο­δο­χή της KATOXHΣ. Στην Kύ­προ οι Tούρ­κοι πο­τέ δεν έ­ζη­σαν σε μια ε­νιαί­α ζώ­νη και στην Kύ­προ δεν κα­τοι­κούν μό­νο 2 κοι­νό­τη­τες, αλ­λά έ­νας ΛAOΣ και 4 ι­στο­ρι­κά δια­μορ­φω­μέ­νες MEIONOTHTEΣ. O κόκ­κι­νος, ο γα­λά­ζιος και ο ε­μπρι­μέ ΦAΣIΣMOΣ δεν θα πε­ρά­σουν. Ψη­φί­ζου­με NEOYΣ OPIZONTEΣ, ψη­φί­ζου­με KEPYNEIA EΠIΣTPOΦH, ψη­φί­ζου­με για μια μι­κρή EΛΠIΔA. Tζι ας γι­νεί το γαί­μαν μας αυ­λά­τζι­ιν.


Β.Φ. 26 Μα­ΐ­ου 2001

ΣΧΕΤΙΚΑ

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ