από το Άρδην τ. 30, Μάιος-Ιούνιος 2001

Η α­ναγ­γε­λί­α της κα­τα­σκευ­ής Ο­λυ­μπια­κών ε­γκα­τα­στά­σεις στον Σχι­νιά Μα­ρα­θώ­να, με προ­φα­νείς πε­ρι­βαλ­λο­ντι­κές συ­νέ­πειες, εμ­βάλ­λει σε α­νη­συ­χί­α κά­θε σκε­πτό­με­νο, ε­λεύ­θε­ρο άν­θρω­πο.
Τα υ­πό κα­τα­σκευ­ήν Ο­λυ­μπια­κά έρ­γα (κω­πη­λα­το­δρό­μιο, ε­γκα­τα­στά­σεις σλά­λομ), αλ­λά και η προ­βλε­πό­με­νη με­τά-Ο­λυ­μπια­κή του­ρι­στι­κο­ποί­η­ση της πε­ριο­χής (ξε­νο­δο­χεί­α, ε­μπο­ρι­κά κέ­ντρα, ε­στια­τό­ρια α­να­ψυ­κτή­ρια κ.λπ.) ση­μα­το­δο­τούν την ο­ρι­στι­κή υ­πο­βάθ­μι­ση του τε­λευ­ταί­ου πα­ρά­κτιου υ­δρο­βιό­το­που της Ατ­τι­κής, αλ­λοιώ­νο­ντας με μη α­να­στρέ­ψι­μο τρό­πο την φυ­σιο­γνω­μί­α ε­νός ι­στο­ρι­κού τό­που μνη­μεια­κής ση­μα­σί­ας. Ε­νός τό­που, στον ο­ποί­ο το 490 π. Χ. έ­γι­νε μια μά­χη, που η έκ­βα­σή της ό­ρι­σε την μορ­φή του σύγ­χρο­νου πο­λι­τι­σμού.
Η πο­λι­τεί­α και οι πο­λί­τες ο­φεί­λουν να α­να­γνω­ρί­σουν την α­ξί­α που έ­χει η α­κε­ραιό­τη­τα αυ­τού του χώ­ρου. Οι Ο­λυ­μπια­κοί Α­γώ­νες του 2004 δεν μπο­ρούν να α­πο­τε­λέ­σουν το πρό­σχη­μα για την αλ­λοί­ω­ση του ι­στο­ρι­κού χα­ρα­κτή­ρα της πε­ριο­χής του Σχι­νιά Μα­ρα­θώ­να.
Κα­λού­με τους αρ­μό­διους κυ­βερ­νη­τι­κούς πα­ρά­γο­ντες να α­να­στεί­λουν και να ε­πα­νε­ξε­τά­σουν την ε­κτέ­λε­ση κά­θε έρ­γου που δια­γρά­φει την ι­στο­ρι­κή μνή­μη.
Ο Σχι­νιάς πρέ­πει να συ­νε­χί­σει να α­πο­τε­λεί α­ναλ­λοί­ω­τος έ­να ε­στια­κό ση­μεί­ο ι­στο­ρι­κής μνή­μης, που α­νή­κει σε ό­λη την αν­θρω­πό­τη­τα.
Ζη­τού­με την συν­δρο­μή των Ελ­λή­νων και Ευ­ρω­παί­ων πο­λι­τών, προ­κει­μέ­νου να α­κυ­ρώ­σου­με την κα­τα­στρο­φή.
Ο Σχι­νιάς ΠΡΕ­ΠΕΙ να σω­θεί
η οργανωτική επιτροπή


Σπατα Μα­ρα­θωνας Ο­λυ­μπια­δα
το τελος της Ατ­τι­κης;

συμ­με­τέ­χουν:
Θ. Ναντσου, WWF
Γ. Βα­σι­λα­κό­που­λος, πρ. της Ε­ΟΚ
Μ. Ια­τρί­δου, δημ. συμ­β. Π. Φαλήρου
Γ. Κα­ρα­μπε­λιάς, συγ­γρα­φέ­ας
Μ. Μα­ντου­βά­λου, κα­θηγ. Ε­ΜΠ
Γ. Σαρηγιάννης, καθ. ΕΜΠ
Π. Τό­τσι­κας, αρ­χι­τέ­κτων-πολεοδόμος

τη συ­ζή­τη­ση συ­ντο­νί­ζει
ο δη­μο­σιογράφος
Γιώρ­γος Βό­τσης

Αί­θου­σα Υ­παλ­. Τρα­πέ­ζης Ελ­λά­δας,
Σί­να 16, Τε­τάρ­τη 28 Μαρ­τί­ου,7μμ.

κί­νη­ση πο­λι­τών ενά­ντια
στη Νέ­α Τά­ξη

Αφήστε το σχόλιό σας

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*

elGreek
elGreek