Αρχική » Τα ψυχαναλυτικά του Κλίντον

Τα ψυχαναλυτικά του Κλίντον

από Άρδην - Ρήξη

του Φ. Εξάλλου, από το Άρδην τ. 48-49, Αύγουστος 2004

Ό συνεργάτης μας, ό Φρίξος Εξάλλου, ά,πευθύνϋηκε σέ γνωστό ψυχαναλυτή των ‘Αθηνών για να μας εξηγήσει ορισμένα από την αυτοβιογραφία τοΰ προηγούμενου πλανητάρχη, τοΰ Μπιλ Κλίντον, η όποια κυκλοφόρησε προσφάτως. Ο ψυχαναλυτής παρεκάλεσε νά κρατήσουμε τήν άνωνυμία του για λόγους ψυχαναλυτικής δεοντολογίας τήν όποια και σεβαστήκαμε.

Φρίξος Εξάλλου: Θά διαβάσατε τήν αυτοβιογραφία τοΰ Κλίντον ή, τουλάχιστον, ορισμένα αποσπάσματα. Ποια είναι ή γνώμη σας ώς είδικοΰ, ιδιαιτέρως για τα σημεία έκεινα στα δποΤα προσπαθεί νά δικαιολογήσει ψυχολογικά ορισμένες συμπεριφορές του;

Ψυχαναλυτής: Ή «γνώμη» μου… Προφανώς δέν είχατε δ ίδιος καμμιά ψυχαναλυτι -κή εμπειρία· δέν λέω δτι σας χρειάζεται άλλα θά σας βοηθούσε πάρα πολύ, προσωπικά άλλά καϊ επαγγελματικά. Λοιπόν, κανονικά, ή γνώμη μου δέν μπορεί νά δίνεται δωρεάν· ένας ψυχαναλυτής δέν μιλάει ποτέ δωρεάν, ούτε και σιωπά δωρεάν. Φρίξος Εξάλλου: Δηλαδή έσεϊς οί ψυχαναλυτές πληρώνεστε άκόμη και για τή σιωπή σας;

Ψυχαναλυτής: Άφαλώς. “Αλλωστε ή ψυχανάλυση γίνεται μέ τις σιωπές τοΰ ψυχαναλυτή καϊ το verbal account τοΰ ψυχα -ναλυόμενου. ‘Από ‘μας άλλωστε βγήκε καϊ τό «ή σιωπή είναι χρυσός».

Φρίξος Εξάλλου: Δέν τδξερα αυτό… Ψυχαναλυτής: Είναι πολλά πού δέν ξέρετε· δέν θά γνωρίζετε επίσης δτι τά χρήματα συμβολίζουν τά πρωκτικό στάδιο της ψυχοσεξουαλικής εξέλιξης. Φρίξος Εξάλλου: Δηλαδή τά χρήματα συμβολίζουν τά… περιττώματα; Ψυχαναλυτής: Μήν διστάζετε νά τό πείτε δπως το λέτε στήν καθημερινή σας parlance, «σκατά» δέν τό λέτε; Ναι τά χρήματα συμβολίζουν τά σκατά!… Φρίξος Εξάλλου: Καλά, έντάξει, αλλ’ ας έρθουμε στόν άμερικανό Πρόεδρο αν θέλετε.

Ψυχαναλυτής: Κάνω αυτή τήν εξαίρεση γιά δύο λόγους: ό ένας είναι οτι είμαι σίγουρος ότι δ κ. Κλίντον έχει υποβληθεί σέ ψυχανάλυση· κι δ άλλος λόγος είναι οτι ή συνέντευξή μας μοϋ δίνει τήν ευκαιρία νά πώ και λίγα πράγματα γιά τήν ψυχανάλυση προς τό ελληνικό κοινό τό όποιο, θά συμφωνείτε νομίζω, είναι γενικά απαίδευτο και υποανάπτυκτο…

Φρίξος Εξάλλου: Έχετε σπουδάσει στην ‘Αμερική γιατρέ;

Ψυχαναλυτής: Τό ποϋ έχω σπουδάσει θά-πρεπε νά τό γνωρίζετε· άλλωστε ολα αύτά άναγράφονται και στό site μου, στο διαδί-κτυο· άλλωστε σήμερα πιά και νά μήν έχει σπουδάσει κανείς στήν ‘Αμερική, τή νοοτροπία, τον σωστό τρόπο τοΰ σκέπτεσθαι, μπορεί κανείς νά τόν καλλιεργήσει σ’ δποιοδήποτε μέρος τοΰ κόσμου άφοϋ δλοι πιά έχουμε γίνει μιά τεράστια αμερικάνικη οικογένεια.

Φρίξος Εξάλλου: Έτσι λέτε;

Ψυχαναλυτής: Παρατηρώ δτι κάνετε μιά άρνηση τής πραγματικότητας.

Φρίξος Εξάλλου: Νομίζετε;

Ψυχαναλυτής: Επιμένετε νά άρνεϊσθε· δέν μοϋ κάνει έντύπωση μέ τό δνομα πού φέρετε…

Φρίξος Εξάλλου: “Αφήστε τά δικό μου δνομα και νάρθουμε στόν Κλίντον.

Ψυχαναλυτής: Ευχαρίστως· υποπτεύομαι δτι θέλετε νά σας πώ τή γνώμη μου ώς ειδικού γιά τή σεξουαλική του συμπεριφορά…

Φρίξος ‘Εξάλλου: Όχι μόνον γι’ αύτη, άλλά ας άρχίσουμε απ’ αυτή, άπ’ τις π… μέ τή Μόνικα. Πιστεύετε δτι γι’ αύτό εύ-θύνονται τά παιδικά του χρόνια δπως γράφει ό ίδιος;

Ψυχαναλυτής: Τά παιδικά μας χρόνια διαμορφώνουν τήν ενήλικη συμπεριφορά μας. Ό Μπίλ Κλίντον μεγάλωσε μ’ έναν πατριό πού ήταν μέθυσος, άλκοολικός κι έ-ξαιρετικά τιμωρητικός μέ τόν ‘ίδιο’ δπότε μέ τέτοιο background ή μοίρα τοΰ παιδιού ήταν προκαθορισμένη. Φρίξος ‘Εξάλλου: Σύμφωνα δμως μ’ αύτή τή θεωρία, ή παιδική ηλικία ευθύνεται και γιά τά θετικά. Δηλαδή δ μεθύστακας δ γέρος τόν έκανε πρόεδρο; Ψυχαναλυτής: Τό θεωρείτε άπίθανο; Μπορεί νά έγινε πρόεδρος ούτως ώστε νά κάνει κάτι ώστε νά μήν καταπιέζονται τά παιδιά τοΰ κόσμου…

Φρίξος “Εξάλλου: Γι’ αύτό και τά βομβάρδιζε τή Γιουγκοσλαβία; Ψυχαναλυτής: ‘Εσείς τό πάτε στά πολιτικά· vat μπορεί νά ήθελε νά τιμωρήσει τούς καταπιεστικούς γονέΐς αυτής τής πε-ριοχής.

Φρίξος “Εξάλλου: Κι έτσι μαζί μέ τούς καταπιεστικούς γονείς σκότωνε και τά παιδάκια.

Ψυχαναλυτής: Αύτό ήταν άπλώς παράπλευρες άπώλειες.

Φρίξος “Εξάλλου: Δέν μοϋ λέτε αύτά πού είπατε ήταν «ψυχολογικό» ή εϊσαστε κ: εσείς ένα θύμα τής άμερικάνικης προπαγάνδας;

Ψυχαναλυτής: Όχι άγαπητέ μου· ή εισβολή των άμερικανών στή Γιουγκοσλαβία μέ τόν τρόπο πού έγινε είναι ένα χειροπιαστό παράδειγμα πολιτικό-σεξουαλικής έ-νέργειας.

Φρίξος ‘Εξάλλου: Σώπα! γιά πέστε μας έπ’ αύτοΰ!…

Ψυχαναλυτής: Τι είναι μιά εισβολή; δέν είναι μιά συμβολική σεξουαλική δράση; μια διείσδυση σ’ έναν κόλπο; Φρίξος “Εξάλλου: “Ωστε έτσι έ! Και γιατί δ Mister President αύτοΰ τοΰ είδους τη συμβολική ένέργεια, ή «δράση» δπως τή λέτε έσεΐς οι άμερικανοθρεμμένοι, δέν τήν έκανε πραγματική […] παρά τήν έκανε «συμβολικά», δπως διατείνεσθε, σακατεύοντας τά Βαλκάνια;

Ψυχαναλυτής: “Αγγίξατε τό κρίσιμο σημείο έδώ.

Φρίξος “Εξάλλου: “Εγώ τό άγγιζα, αύτός δμως άπέφευγε νά το άγγίζει τά άλλο «κρίσιμο» σημείο.

Ψυχαναλυτής: ‘Αφήστε τούς εύκολους έ-ξυπνακιδισμούς και προσέξτε νά μάθετε πώς λειτουργεί τό άνθρώπινο υποσυνείδητο.

Φρίξος ‘Εξάλλου: Προσέχω.

Ψυχαναλυτής: Ό πρόεδρος προφανώς άπέφευγε τά συζυγικά του καθήκοντα ή λόγω κάμψεως τοΰ σεξουαλικού ένδιαφεροντος γιά τή σύζυγο του ή επειδή μπορεί νά τά άπέφευγε ή ίδια.

Φρίξος “Εξάλλου: Μάλλον ή ίδια, έτσι πού είναι σάν κρυόκωλη βακέττα. Ψυχαναλυτής: ‘Αφήστε τούς λαϊκότρο-πους χαρακτηρισμούς. Φρίξος Εξάλλου: Ή μπορεί να μην τά κατέφερνε γενικά”στις διεισδύσεις ο Πρόεδρος και να κατέφευγε καί μέ την Χίλαρυ, στα ‘ιδια κόλπα πού Ικανέ και μέ την Μόνικα.

Ψυχαναλυτής: Αύτά είναι δικές σας υποθέσεις, δεν έχουν επιστημονικό υπόβαθρο. Φρίξος Εξάλλου: Συνεχίστε. Ψυχαναλυτής: Ένας Προτεστάντης έχει έντονο τό αίσθημα της αμαρτίας και ή συζυγική απιστία είναι σοβαρό αμάρτημα, ιδιαίτερα προκειμένου για τον αρχηγό τοϋ κράτους.

Φρίξος Εξάλλου: Οί π… δέν ήταν αμάρτημα;

Ψυχαναλυτής: «Πεολειχίες», πιο επιστημονικά παρακαλώ” ναϊ, αυτό είναι κάτι σαν πλημμέλημα.

Φρίξος Εξάλλου: Έτσι ε; Και τά πορνο-τηλεφωνήματα μέ τή Μόνικα για νά αύ-νανίζεται, κι αύτά πλημμελήματα ήταν; Ψυχαναλυτής: Ή αύτοϊκανοποίηση είναι κάτι φυσιολογικό, ιδιαίτερα όταν τό ερεθιστικό αντικείμενο είναι φαντασιακό ή βρίσκεται σέ απόσταση.

Φρίξος Εξάλλου: Γι” αυτό και στη Γιουγκοσλαβία απέφευγε νά στείλει τά στρατεύματα νά συγκρουστοϋν σώμα μέ σώμα, παρά τή βομβάρδιζε από ψηλά, μέ πυρηνικά έκ τού ασφαλούς;

Ψυχαναλυτής: Αυτή είναι κατ’ αρχήν μία ορθή ψυχαναλυτική ερμηνεία.

Φρίξος Εξάλλου: Και δέν μού λέτε, κι οί πύραυλοι πού εκτόξευε από μακριά, άπ’ τά αεροπλάνα ή τά αεροπλανοφόρα του, έχουν καμμιά σχέση μέ τά πούρα πού έδινε στή μικρή;

Ψυχαναλυτής: Το πούρο είναι ένα καθιερωμένο πλέον σύμβολο τού ανδρικού μορίου από τήν έποχή τού Φρόύντ.

Φρίξος Εξάλλου: Νομίζω, κι ο Φρόύντ κάπνιζε πούρα. Λέτε κι αυτός…

Ψυχαναλυτής: Δέν σας επιτρέπω άσεβη σχόλια για τό πρόσωπο τού Σίγκμουντ Φρόϋντ.

Φρίξος Εξάλλου: Μά κι αύτός, λένε, ότι άπ’ τά σαράντα του ήδη δέν τά κατάφερνε.

Ψυχαναλυτής: Αύτά τά λένε, και τά γράφουν, οί αιρετικοί της ψυχανάλυσης

Φρίξος Εξάλλου: Καλά ας αφήσουμε τον Φρόύντ· ας ξαναγυρίσουμε στον πρόεδρο. Πείτε μου σημαίνει κάτι τό οτι έπαιζε και σαξόφωνο;

Ψυχαναλυτής: Βλέπω ότι αρχίζετε νά μπαίνετε στό νόημα της ψυχανάλυσης. Θά έλεγα μάλιστα ότι αν εγκαταλείπατε τόν παλαιομοδίτικο μαρξισμό και τόν άντιαμερικανισμό σας θά μπορούσατε νά γίνετε ένας καλός ψυχαναλυτής.

Φρίξος Εξάλλου: Ευχαριστώ, αλλά άς προχωρήσουμε στο σαξόφωνο τού Κλίντον.

Ψυχαναλυτής: Κατ’ αρχήν ένα μουσικό όργανο δέν παύει νά είναι και «όργανο», νά συμβολίζει δηλαδή ένα όργανο σεξουαλικό τού σώματος ανάλογα μέ τό σχήμα του. Δηλαδή τό κλαρίνο, τό σαξόφωνο, συμβολίζουν τό ανδρικό μόριο, ένώ ή κιθάρα, το μπουζούκι, ή βιόλα κ.λπ. τό γυναικείο.

Φρίξος Εξάλλου: Τό πιάνο τί συμβολίζει; Ψυχαναλυτής: Έδώ οί γνώμες τών επιστημόνων διίστανται’ πάντως τό πιάνο μέ ούρά συμβολίζει αναντιρρήτως τό γυναικείο μόριο, όπως δέν υπάρχει αμφιβολία ότι τό σαξόφωνο συμβολίζει τό ανδρικό.

Φρίξος Εξάλλου: Δηλαδή ό Μπίλ έπαιζε «μέ πάθος τό όργανο του» όπως θά έλεγε και ό Μπόστ.

Ψυχαναλυτής: Γεγονός είναι ότι ο πρόεδρος αρέσκονταν νά παίζει δημόσια τό σαξόφωνο” αυτό θά μπορούσε νά σημαίνει κι ένα είδος υποσυνείδητης έπιδειξιομανίας.

Φρίξος Εξάλλου: Κι επιδειξίας άπό πάνω δηλαδή ό τύπος;

Ψυχαναλυτής: Υπόθεση εργασίας κάνουμε.

Φρίξος Εξάλλου: Για κάντε τα λίγο πιό λιανά, πιό κατανοητά όλα αύτά.

Ψυχαναλυτής: Δέν είναι και τόσο εύκολο, άφού πρόκειται γιά τή βασική θεωρία της ψυχοσεξουαλικής έξέλιξης τού Φρόύντ’ μέ λίγα λόγια, σύμφωνα μ’ αύτή τή θεωρία, τό άτομο στον πρώτο έως τόν δεύτερο χρόνο της ζωής του, ζει τή στοματική φάση, όπου ή βασική έρωτογόνος ζώνη είναι τό στόμα του, ό θηλασμός’ ακολουθείται άπό τήν πρωκτική φάση πού διαρκεί ώς και τόν τρίτο χρόνο περίπου μέ βασική έρωτογόνο περιοχή τόν πρωκτό, και κύρια ενασχόληση τήν αφόδευση” χαρακτηρίζεται άπό τήν αμφιθυμία και σχετίζεται μέ τήν τσιγκουνιά, τή φιλοχρηματία™

Φρίξος Εξάλλου: Δηλαδή οί ψυχαναλυτές είσαστε καθηλωμένοι, έν πολλοίς, στό

πρωκτικό στάδιο…

Ψυχαναλυτής: Αφήστε τις έξυπνάδες” άλλωστε σ’ αύτή τή φάση αναπτύσσεται και ή περιέργεια πού είναι τό κύριο χαρακτηριστικό και της επιστημονικής νοοτροπίας κι ενασχόλησης.

Φρίξος Εξάλλου: Μάλιστα’ άς πάμε και στις άλλε; φάσεις, ή στάδια, όπως τά λέτε. Ψυχαναλυτής: Τό πρωκτικό, το διαδέχεται ή φαλλική φάση ή στάδιο πού διαρκεί άπό τόν 3ο ώς τόν 6o χρόνο, και οπου τό άτομο, πιό ώριμο σεξουαλικά, επικεντρώνεται στό πέος του.

Φρίξος Εξάλλου: Τότε διαπίστωσε ό Μπίλ ότι τό δικό του ήταν ελαττωματικό;

Ψυχαναλυτής: Ή, προκειμένου γιά τά κορίτσια, στην κλειτορίδα, και σ’ αύτή τή φάση έχουμε και τήν οίδιποδειακή διεργασία οπότε και λύεται ή όχι τό οιδιπόδειο ψυχοσύμπλεγμα. Ή επιτυχής διέλευση άπό αύτά τά στάδια, ή φάσεις, οδηγεί στήν ωριμότητα ένώ ή άνεπιτυχής, οδηγεί σέ κα -θηλώσεις, ή σέ παλινδρομήσεις, σέ ένα ή περισσότερα άπό αύτά τά στάδια. Φρίξος Εξάλλου: Γιά τόν Μπίλ, αύτό τό Οιδιπόδειο λύθηκε ή όχι; Ψυχαναλυτής: Σας είπα, εμεί: μιλάμε γενικά, καί κάνουμε κάποιες υποθέσεις, αρμόδιος γι’ αύτά θά ήταν ό συνάδελφος πού ανέλυε τόν Πρόεδρο.

Φρίξος Εξάλλου: Δέν φαίνεται νά έκανε καί πολλά πράγματα 6 συνάδελφος σας. Ψυχαναλυτής: Δέν γνωρίζουμε πόσα ήταν τά επιτεύγματα, αφού δέν ξέρουμε καί ποιά ήταν, ή αρχική κατάσταση τού πελάτη του, όταν πρωτοπήγε. Φρίξος Εξάλλου: Όπως επίσης δέν ξέρουμε πόσο πραγματικά ήθελε νά καταλάβει, νά συνειδητοποιήσει, οπως τά λέτε εσείς, τί τού συμβαίνει’ γιατί έγώ πιστεύω, ότι, όπως πολλοί τό κάνουν, πήγε κι αύτός κι ή κυρά του, γιατί πήγαν λέει σέ οικογενειακό σύμβουλο, γιά νά ρίξουν στάχτη στα μάτια τών μουρόχαυλων τών αμερικανών πού πιστεύουν ότι γιά όποιου είδους λεχρι-τισμοϋ φταίνε πάντα κάποιοι άλλοι, οί καταπιεστικοί γονείς, ή παιδική ηλικία, ή κοι-νωνία κ.ά. Σ’ αύτό βέβαια έχετε συνεισφέρει κι εσείς οί ψυχαναλυτές τά μέγιστα. Ψυχαναλυτής: Η συμβολή τής ψυχανάλυσης, στον 20ό αιώνα, κύριε ‘Εξάλλου, είναι άπροσμέτρητη.

Φρίξος Εξάλλου: Κατά τή γνώμη μου, ό χειρότερος αιώνας, έως τώρα, άν καί γι αύτό δέν ευθύνεται μόνον ή ψυχανάλυση. ‘Αλλ’ άς επιστρέψουμε στόν Κλίντον. Πώς εξηγείτε το ότι μέ τόσα καί τέτοια, κουσούρια δέν τόν πρόγκιξε ή Χίλαρυ. Ψυχαναλυτής: Κατ’ αρχήν δέν είναι γνωστό τό πότε εμφανίστηκαν αύτές οί «ίδιαι – τερότητες», δεύτερον απορεί καΐ νά τις εύρισκε ενδιαφέρουσες, τρίτον δέν μπορείς νά επικρίνεις έναν επιτυχημένο σύζυγο. Φρίξος Εξάλλου: “Ακόμη κι δταν αυτός γίνεται ρεζίλι, δέν σέ ικανοποιεί, και σέ κερατώνει;

Ψυχαναλυτής: “Ενας πολιτικά ή οικονομικά επιτυχημένος προτεστάντης, σημαίνει οτι αυτός είναι ένας από τους εκλεκτούς, τους «chosen», τοΰ Θεοϋ. Φρίξος Εξάλλου: Γράφτηκε πάντως οτι ή Χίλαρυ απείλησε μέ διαζύγιο. Ψυχαναλυτής: Σ(υστά. “Αλλά στο μεταξύ έπελήφθη ή Γερουσία. Φρίξος Εξάλλου: Ή Γερουσία νομίζω επελήφθη δχι για τά ρεζιλίκια, άλλά για τό αν έψεύσθη πράς το αμερικάνικο έθνος. Τελικώς εκεί, μέ διάφορα καραγκιοζιλίκια, κατάφερε και τον απάλλαξαν. Ψυχαναλυτής: Συνεπώς γιά τή σύζυγο έληξε τό ζήτημα.

Φρίξος Εξάλλου: Πώς έληξε τό ζήτημα γιά τή σύζυγο; Δέν έγινε ρόμπα στον κόσμο, μέ τά καμώματα τοΰ προκομένου; μέ τί μοϋτρα άντικρύζει τους φίλους και τους συγγενείς;

Ψυχαναλυτής: Σάν έλληνας σκέφτεσθε μέ τοϋς κανόνες της αίδοΰς, της ντροπής, ένώ οί αμερικανοί, ώς προτεστάντες, ανέπτυξαν τον πολιτισμό τής ένοχης, γι’ αυτό

και μεγαλούργησαν.

Φρίξος Εξάλλου: “Ε!, λοιπόν, αισθάνεται ένοχος ή δέν αισθάνεται δ Κλίντον; Ψυχαναλυτής: Στά άγγλοσαξωνικά δικαστήρια τό πρώτο πού σέ ρωτάει δ δικαστής είναι αν είσαι ή οχ ι «ένοχος», και σύ πάντα πρέπει νά άπαντήσεις «ένοχος» γιά ναχεις τό κεφάλι σου ήσυχο ανεξαρτήτως τοΰ τί αισθάνεσαι” άν τό δικαστήριο σέ βγάλει ένοχο τότε είσαι· άν αποφανθεί οτι είσαι αθώος τότε δέν είσαι. “Οταν λοιπόν ή Γερουσία, που δίκασε τον Κλίντον, απεφάνθη ότι δ Πρόεδρος ήταν αθώος, τότε, όχι μόνον δέν πέφτει λόγος σέ κανέναν, άλλά καθένας πρέπει και νά τό πιστεύσει πραγματικά.

Φρίξος Εξάλλου: Πώς βλέπετε τό ότι, παρ” όλη τή δικολατρεία τους, οί “Αμερικάνοι δέν συμμετέχουν στο Δικαστήριο τής Χάγης, άλλά κάνουν τά αδύνατα δυνατά γιά νά παραπέμπουν σ” αυτό τους άντιπά-λους τους, οπως τόν Μιλόσεβιτς; Ψυχαναλυτής: Μά άν δέχονταν ένα δικαστήριο ώς άρμόδιο νά δικάζει και τους “ίδιους, τότε θάπρεπε νά δεχτούν ασυζητητί και τις οποίες άποφάσεις του. Φρίξος “Εξάλλου: …και κάτι τέτοιο, βέβαια δέν συμφέρει μέ τά εγκλήματα πού διαπράττουν κάθε μέρα. Ψυχαναλυτής: Άν δέν έχουν χαρακτη-

ρισθεί ως τέτοια άπό κάποιο δικαστήριο, τότε δέν είναι εγκλήματα. Φρίξος “Εξάλλου: Αυτό είναι ένα ωραίο παράδειγμα προτεσταντικής υποκρισίας. Πάντως ώς εγκλήματα, έπιμένω νά τά χα -ρακτηρίζω έγώ καθώς και όλοι όσοι είναι καταπιεσμένοι απ’ τήν άμερικανοκρατία και όχι άπό τους γονείς τους, όπως διατείνονται ορισμένοι.

Ψυχαναλυτής: ‘Απλοποιείτε τά πράγματα οσον άφορα τήν καταπίεση… Φρίξος “Εξάλλου: ‘Απλοϊκοί και ήλίθιοι είναι οί τετρακόσιες χιλιάδες των άμερικα-νοεγγλέζων πού αγόρασαν τό πόνημα τοΰ πλανητάρχη. Σ” αυτούς άλλωστε υπολόγισε και δ εκδότης, γι’ αυτό και προκατέβαλε 12 εκατομμύρια δολάρια στον «συγγραφέα».

Ψυχαναλυτής: Γίνεστε έξαλλος κύριε “Εξάλλου μέ τό παραμικρό, και δέν ξέρω άν αυτό οφείλεται στό έπώνυμο ή στό μεσογειακό ταμπεραμέντο πού κρατάει τήν Έλ -λάδα σ’ αυτό τό πολιτιστικό επίπεδο. Φρίξος ‘Εξάλλου: Τό «πολιτιστικό» μας έπίπεδο γιατρέ μου είναι τό 1)5% άντιαμε-ρικανισμοϋ, παρά τό οτι έπί 10 χρόνια είχαμε πρωθυπουργό έναν Προτεστάντη όπως δ κ. Σημίτης.

e-mail: frixexal@papaknet.gr

ΣΧΕΤΙΚΑ

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ