Αρχική » Έχουν δίκιο οι Αμερικάνοι

Έχουν δίκιο οι Αμερικάνοι

από Άρδην - Ρήξη

από το Άρδην τ. 51, Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2004

Τη στιγμή που ακόμα και το ΠΑΣΟΚ του κ. Παπανδρέου διαμαρτύρεται για την αποσταθεροποιητική αναγνώριση της “Μακεδονίας” από τον Μπους και ο πρώην αντιπρόεδρος της FYROM, Βασίλ Τοπουρκόφσκι, θεωρεί πως η χώρα του θα έπρεπε να ονομαστεί “Άνω Μακεδονία”, και το “Μακεδονία” αποτελεί όντως πρόκληση για τους Έλληνες, υπάρχουν Έλληνες αριστεροί που θεωρούν πως “στη συγκεκριμένη περίπτωση” οι ΗΠΑ δρουν υπέρ της σταθεροποίησης της ειρήνης και οι ίδιοι “επιχαίρουν για την αναγνώριση”! Δεν είναι βέβαια καθόλου τυχαίο πως πρόκειται για τους ίδιους ανθρώπους που επίσης θεωρούσαν πως οι ΗΠΑ δρούσαν υπερ της ειρήνης προσπαθώντας να επιβάλλουν το σχέδιο Ανάν. Πρόκειται για την ίδια εφημερίδα, την “Αυγή”, και τον ίδιο αρθρογράφο τον κ. Άγγελο Ελεφάντη. Αντί άλλης κριτικής δημοσιεύουμε ένα απόσπασμα από το άρθρο του. [Αυγή 9 Νοεμβρίου 2004]

Τα Σκό­πια εί­ναι πρω­τεύ­ου­σα της Δη­μο­κρα­τί­ας της Μα­κε­δο­νί­ας
Ο Μπους α­να­γνώ­ρι­σε τα “Σκό­πια” ως Δη­μο­κρα­τί­α της Μα­κε­δο­νί­ας, δη­λα­δή με το συ­νταγ­μα­τι­κό της ό­νο­μα, το ό­νο­μα που η ί­δια θέ­λη­σε να προ­σλά­βει, ως εί­χε το δι­καί­ω­μα. Ό­νο­μα το ο­ποί­ο άλ­λω­στε εί­χε α­πό το 1945, ως ο­μό­σπον­δη σο­σια­λι­στι­κή δη­μο­κρα­τί­α της ο­μο­σπον­δια­κής σο­σια­λι­στι­κής δη­μο­κρα­τί­ας της (ε­νιαί­ας) Γιου­γκο­σλα­βί­ας, και το ο­ποί­ο ου­δείς εί­χε αμ­φι­σβη­τή­σει (ού­τε η Ελ­λά­δα).
Η αιφ­νί­δια α­να­γνώ­ρι­ση εκ μέ­ρους των Η­ΠΑ προ­κά­λε­σε στη χώ­ρα μας τα­ρα­χή, α­μη­χα­νί­α και ορ­γή.
Ε­μείς, λοι­πόν, της α­να­νε­ω­τι­κής Α­ρι­στε­ράς, ό­πως κι ό­ταν εί­χε πρω­το­δη­μιουρ­γη­θεί το θέ­μα (αν και ο Συ­να­σπι­σμός, ε­πί προ­ε­δρί­ας Δα­μα­νά­κη, χον­δρι­κά, συ­ντάσ­σο­νταν με τις ε­πί­ση­μες κρα­τι­κές θέ­σεις, αλ­λά άλ­λα­ξε), ε­μείς, λοι­πόν, λέ­με τα ί­δια, τα το­τι­νά. Δη­λα­δή: [ ]

  1. Το δι­καί­ω­μα αυ­το­προσ­διο­ρι­σμού των Μα­κε­δό­νων της Δη­μο­κρα­τί­ας της Μα­κε­δο­νί­ας (προ­σω­ρι­νό ψευ­δώ­νυ­μο FYROM) να λέ­γο­νται Μα­κε­δό­νες και τη χώ­ρα τους να την ο­νο­μά­ζουν Μα­κε­δο­νί­α εί­ναι α­πο­λύ­τως σε­βα­στό. Αν ο­ρι­σμέ­νοι θε­ω­ρούν ό­τι εί­ναι α­πό­γο­νοι των Μα­κε­δό­νων του Μ. Α­λε­ξάν­δρου ας ει­σπράτ­τουν και τα ε­πί­χει­ρα της α­νο­η­σί­ας τους.
  2. Πρό­βλη­μα, βε­βαί­ως, εί­ναι ο α­με­ρι­κα­νι­κός ι­μπε­ρια­λι­σμός και η πλα­νη­ταρ­χί­α του Μπους. Αλ­λά, στην προ­κει­μέ­νη πε­ρί­πτω­ση, οι Η­ΠΑ εν­δια­φέ­ρο­νται για τη στα­θε­ρό­τη­τα της γεί­το­νας χώ­ρας, και την εγ­γύ­η­ση των υ­παρ­χό­ντων συ­νό­ρων της. Η αμ­φι­σβή­τη­ση πε­ρί το ό­νο­μα υ­πο­θάλ­πει την αμ­φι­σβή­τη­ση της κρα­τι­κής υ­πό­στα­σης, ι­δί­ως α­πό την κα­τεύ­θυν­ση της “Με­γά­λης Αλ­βα­νί­ας”. Ε­πι­χαί­ρου­με για την α­να­γνώ­ρι­ση. Ή­ταν και εί­ναι η θέ­ση μας. Δεν εί­χα­με πά­ρει γραμ­μή α­πό τους Α­με­ρι­κα­νούς, αλ­λά α­πό τις α­ντιε­θνι­κι­στι­κές και δη­μο­κρα­τι­κές μας πε­ποι­θή­σεις. Άλ­λω­στε άλ­λα 70 κρά­τη, με­τα­ξύ των ο­ποί­ων κά­τι γί­γα­ντες σαν τη Ρω­σί­α και την Κί­να, έ­χουν α­να­γνω­ρί­σει τη γεί­το­να χώ­ρα ως Μα­κε­δο­νί­α.[ ]Αυ­τά.
    Και η πό­λη των Σκο­πί­ων εί­ναι, α­πλώς, η πρω­τεύ­ου­σα της Δη­μο­κρα­τί­ας της Μα­κε­δο­νί­ας. “

ΣΧΕΤΙΚΑ

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ