από το Άρδην τ. 42, Ιούνιος 2003

Το βι­βλί­ο αυ­τό εί­ναι το πρώ­το που εκ­θέ­τει συ­στη­μα­τι­κά τον Μι­κρο­ϊ­διο­κτη­τι­κό Τρό­πο Πα­ρα­γω­γής, τον ο­ποί­ο πρω­το­α­να­κά­λυ­ψε ο Καρ­λ Μαρ­ξ, τρό­πο πα­ρα­γω­γής που έ­παι­ξε κα­θο­ρι­στι­κό ρό­λο τό­σο στην αρ­χαιο­ελ­λη­νι­κή κοι­νω­νί­α ό­σο και στην με­τα­με­σαιω­νι­κή Ευ­ρώ­πη.


Καρ­πός ε­πί­μο­νης δε­κα­ε­τούς έ­ρευ­νας, το βι­βλί­ο αυ­τό, στη­ριγ­μέ­νο ε­ξα­ντλη­τι­κά στους αρ­χαί­ους Έλ­λη­νες συγ­γρα­φείς, φι­λο­δο­ξεί να κα­ταρ­ρί­ψει την κυ­ρί­αρ­χη στην διε­θνή ι­στο­ριο­γρα­φί­α ά­πο­ψη που θε­ω­ρεί δου­λο­κτη­τι­κή την αρ­χα­ϊ­κή κοι­νω­νί­α, δί­νο­ντας την πραγ­μα­τι­κή ι­στο­ρί­α της, στα χρό­νια 950-500 π.Χ. και των τα­ξι­κών α­γώ­νων που την διαι­ρού­σαν.


Η συμ­βο­λή ό­μως της πα­ρού­σας με­λέ­της δεν μας α­φο­ρά μό­νον ως μια πι­θα­νή νέ­α προ­σέγ­γι­ση του ι­στο­ρι­κού γί­γνε­σθαι στην αρ­χαιο­ελ­λη­νι­κή κοι­νω­νί­α και την με­τα­με­σαιω­νι­κή Ευ­ρώ­πη.


Ο Μι­κρο­ϊ­διο­κτη­τι­κός Τρό­πος Πα­ρα­γω­γής α­πο­τε­λεί ό­χι μό­νο τον θε­μέ­λιο λί­θο του πνεύ­μα­τος α­νε­ξαρ­τη­σί­ας των αρ­χαί­ων Ελ­λή­νων, αλ­λά και έ­να πο­λύ­τι­μο, δυ­να­μι­κό και μα­χη­τι­κό ό­χη­μα κα­τα­νό­η­σης της θέ­σης των δει­νά πο­λιορ­κού­με­νων σύγ­χρο­νων ερ­γα­ζο­μέ­νων, που έ­χουν να ε­πι­λέ­ξουν α­νά­με­σα στην υ­πο­τα­γή που ε­πι­τάσ­σει ο ο­λο­κλη­ρω­τι­σμός της πα­γκο­σμιο­ποί­η­σης και την κοι­νω­νι­κά κα­το­χυ­ρω­μέ­νη α­νε­ξαρ­τη­σί­α που μας α­φή­νει ως ζω­ντα­νή πα­ρα­κα­τα­θή­κη ο Μι­κρο­ϊ­διο­κτη­τι­κός Τρό­πος Πα­ρα­γω­γής.


Ο Θα­νά­σης Α­θα­να­σό­που­λος-Κα­λό­μα­λος γεν­νή­θη­κε το 1928 στην Α­θή­να. Τε­λεί­ω­σε την Νο­μι­κή Σχο­λή του Πα­νε­πι­στη­μί­ου Α­θη­νών και σπού­δα­σε για τρί­α χρό­νια κοι­νω­νιο­λο­γί­α στο London School of Economics και έ­να χρό­νο στο Πα­ρί­σι στην Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales. Δι­κη­γό­ρη­σε μέ­χρι το 1988.


Κυ­ριό­τε­ρες δη­μο­σιεύ­σεις του, Οι 14 ε­πι­στο­λές (1968), Οι θέ­σεις του Μαρ­ξ πά­νω στον Φό­υερ-μπαχ (1974), La science du Matérialisme Social (1984), Το ε­θνι­κό φαι­νό­με­νο στον συλ­λο­γι­κό τό­μο Ε­θνι­κι­σμός ο σύγ­χρο­νος Ια­νός (1998) και η συλ­λο­γή και με­τά­φρα­ση κει­μέ­νων των Κ.Μαρ­ξ και Φ.Έν­γκελ­ς, Η ε­πι­στή­μη της κοι­νω­νί­ας (Α’ 1977, Β’ 1985). Έ­χει ε­πί­σης δη­μο­σιεύ­σει πολ­λά άρ­θρα σε διά­φο­ρα

Αφήστε το σχόλιό σας

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*

elGreek
elGreek