Αρχική » Το ελληνιστικό Iσλάμ

Το ελληνιστικό Iσλάμ

από Άρδην - Ρήξη

το ελ­λη­νι­στι­κό Ι­σλάμ
Κων­σταντίνος Π. Ρω­μα­νός
εκδόσεις Αλεξάνδρεια


Ο Κων­στα­ντί­νος Ρω­μα­νός δι­δά­σκει φι­λο­σο­φί­α στο Πα­νε­πι­στή­μιο Αι­γαί­ου. Και τα τρί­α του δο­κί­μια ε­πι­χει­ρούν να διε­ρευ­νή­σουν τις σχέ­σεις του Ι­σλάμ με τη Δύ­ση αλ­λά και την ορ­θό­δο­ξη πα­ρά­δο­ση.


Το Ι­σλάμ δεν ή­ταν πά­ντα στη μα­κραί­ω­νη ι­στο­ρί­α του έ­νας χώ­ρος κοι­νω­νι­κής κα­θυ­στέ­ρη­σης, ε­πι­στη­μο­νι­κής α­μά­θειας και φο­ντα­με­ντα­λι­στι­κού φα­να­τι­σμού. Γνω­ρί­ζα­με ή­δη πως η ση­με­ρι­νή Δύ­ση α­πέ­κρυ­ψε σε με­γά­λο βαθ­μό τις ο­φει­λές της στο Βυ­ζά­ντιο και τη με­τα­φο­ρά της αρ­χαί­ας κλη­ρο­νο­μιάς α­πό τους Βυ­ζα­ντι­νούς λο­γί­ους. Κά­τι α­νά­λο­γο συμ­βαί­νει και με το Ι­σλάμ. Η Δύ­ση δεν θα έ­φθα­νε πο­τέ στο ση­με­ρι­νό της ε­πί­πε­δο χω­ρίς την καί­ρια πο­λι­τι­στι­κή συμ­βο­λή ε­νός άλ­λου Ι­σλάμ, που με τον α­νώ­τε­ρο πο­λι­τι­σμό του φώ­τι­σε τα σκο­τά­δια του ευ­ρω­πα­ϊ­κού Με­σαί­ω­να πριν α­πό χί­λια χρό­νια: ό­ταν, με προ­γε­φυ­ρώ­μα­τα το Σα­λέρ­νο, το Πα­λέρ­μο, τη Νά­πο­λη και πά­νω απ’ ό­λα τη μου­σουλ­μα­νι­κή Ι­σπα­νί­α, η φι­λο­σο­φί­α, η ια­τρι­κή, η α­στρο­νο­μί­α, τα μα­θη­μα­τι­κά, η γε­ω­γρα­φί­α, η αλ­χη­μεί­α -η πει­ρα­μα­τι­κή ε­πι­στή­μη γε­νι­κό­τε­ρα- ει­σή­χθη­σαν α­πό το α­νε­πτυγ­μέ­νο Ι­σλάμ στην α­να­πτυσ­σό­με­νη Ευ­ρώ­πη. Με­τά τους Ρω­μαί­ους και τους Βυ­ζα­ντι­νούς, ο μω­α­με­θα­νι­κός κό­σμος έ­δω­σε στη Δύ­ση μια ει­ρη­νι­κή αλ­λά α­πο­φα­σι­στι­κή πο­λι­τι­στι­κή ώ­θη­ση. Σε ό­λες τις πε­ρι­πτώ­σεις, για τον συγ­γρα­φέ­α, η πε­μπτου­σί­α της γνώ­σης και της τε­χνο­γνω­σί­ας που με­τα­φέρ­θη­καν ή­ταν η ελ­λη­νι­κή παι­δεί­α. Και ό­πως το­νί­ζει, “Τα τρί­α πρω­τό­τυ­πα δο­κί­μια του πα­ρό­ντος τό­μου ζη­τούν να α­νοί­ξουν την ό­χι τυ­χαί­α κα­θυ­στε­ρη­μέ­νη συ­ζή­τη­ση γύ­ρω α­πό αυ­τόν τον ‘ελ­λεί­πο­ντα κρί­κο’ της ι­στο­ρί­ας του πο­λι­τι­σμού: την ελ­λη­νι­κή κλη­ρο­νο­μιά του Ι­σλάμ.”

ΣΧΕΤΙΚΑ

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ