Αρχική » Οδός Κομοτηνής

Οδός Κομοτηνής

από Άρδην - Ρήξη

τοπυ Κ. Καραΐσκου, από το Άρδην τ. 42, Ιούνιος 2003

Μιά χώρα, “Ιράκ, Συράκ κάτι τέτοιο, μπας και τη θυμάστε; Καί κείνοι που μαστίγωναν μέ άδυσώπητη επιχειρηματολογία τά γεράκια του Μπούς, τί έγιναν; Εκτός κι άν ικανοποιήθηκαν πού τελείωσε πλέον ό πόλεμος καί επικράτησε ή άνωτέρα παντός άγαθου «ειρήνη»…

Και τι σημαντικός ό ρόλος τής παγκόσμιας Κοινής Γνώμης στις σύγχρονες Δημοκρατίες! Κάτι σάν φερετζές του πάγκοσμιοποιημένου ‘Ολοκληρωτισμού (ά, ρέ σύντροφε “Ιωσήφ Βησσαριόνοβιτς, τά Γκουλάγκ σου ήταν παιδικές χαρές μπροστά στα Γκουαντανάμο…)

Στον χάρτη τής περιοχής εγκαθίσταται – ημιαυτόνομη, έστω – χώρα «Κουρδιστάν», ό Κούρδος πρωθυπουργός του Τα-λαμπανί έπισκέπτεται ξένες χώρες και τό pkk-kadek ανοίγει οαφεια στή Μοσούλη… Στήν Ελλάδα άκρα του τάφου (ένοχη) σιωπή

Και παλι όμως κάποιοι άθωοι πληρώνουν: Οί Άσσυροχαλ-δαίοι πού. μετά τόν έξαραβισμο του Σαντάμ, τώρα υφίστανται καί τόν βίαιο έκκουρδισμό τής πατρίδας τους. Τά πα-λαιοθεν γνωστά άνθρώπινα…

Κι έγενετο μνημείο γιά τήν ‘Αρμενική Γενοκτονία στό κέντρο του Παρισιού! Πάλι καλά, αιώνας κόντευε

Πάντως ό πρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου Πάτ Κόξ άρνη-θηκε την διοργάνωση έκθεσης φωτογραφικού ύλικοΰ γιά την γενοκτονία τών Εβραίων!

Α. λάθος, τών ‘Αρμενίων.

Λεν ξέρω άν τό μάθατε: Τό μάτς Στρατοπαρακρατικός – Άμερικανοϊσλαμικός στήν άδελφή σας χώρα, πού άναμένονταν ναναι σκληρό ντέρμπυ, κατέληξε σέ περίπατο υπέρ τών γηπεδούχων (κάτι σάν τό “Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός, σά να λεμε…)

Σάς έχουμε καί άποκλειστικές δηλώσεις τών προπονητών. Όζκιοκ: «Είμαστε καλύτεροι, όσο γιά τό προβληματάκι μας στην Εύρώπη, θά δοϋμε τί θά κάνουμε». Έρντογάν: «”Εξω πάμε καλά άλλά έδώ μας υπονομεύουν. Νίκησε ή δημοκρατία»

Το εύρωπαϊκό τηλεοπτικό τοπίο «συμμαζεύεται» επικίνδυνα: Μερντοχ, Σαμπάν, Μπλάκ καί άλλοι τής γνωστής καταγωγής άγοράζουν άβερτα Μέσα

Τωρα πού διαβάστηκε όλο τό DNA θά αντιμετωπίζονται, λεει, οί νόσοι σάν τά καρδιακά, τήν Alzheimer…

Όχι. γιά τίς άληθινές μάστιγες (Rumsfeld, Sharon…), άκόμα τίποτα

“Ιταλός ύπουργός εισπράττει 11 χρόνια φυλάκιση. Στό διπλανό κρατίδιο, ύπουργοί κατηγορούμενοι σέ πρωτοσέλιδα για μύρια όσα, ξύνουν τίς χοντροκοιλιές τους κι ό,τι άλλο φτάνουν πιό κάτω…

Να. κάτι τέτοιες στιγμές είναι πού νιώθω πιό εύρωλιγούρης κι άπό ιδρυτικό στέλεχος τής αεκα

Όσο γιά τήν Κύπρο, τί νά γράψει κανείς; Τά άδιέξοδα της Τουρκίας νάναι καλά καί τό μέλλον δείχνει α’ίσιο, άκόμα και μέ τέτοιο Μαξίμου. Γιά λεπτομέρειες διαβάστε Βασο

Ή γυφτιά τών Rent Rooms, musaka special κτλ, παίρνει διαστάσεις στόν τραπεζικό χώρο: Είχαμε τό έκτρωμα τής Ergas-

ias, τώρα μας προέκυψε καί ή Emporiki Bank!

Καί τί θαρρεί τώρα πώς πέτυχε ό άρνισιγλωσσος τοκογλύφος; Ότι μεταμφιέστηκε σέ κάτι άξιοσέβαστο;

Δέν μάς έφτανε τό κύκλωμα δημοσιογράφοι-άστυνομια-κυβέρνηση, έχουμε καί τούς …άγανακτισμένους πολίτες: σάν τόν κριτικό λογοτεχνίας Μισέλ Φαις πού ζήτησε (έντελώς ξεκούδουνα) τή γνώμη του Δ. Νόλλα γιά «τά οντάρια τής 17Ν»!

Πήρε όμως τή δέουσα άπάντηση καί μάζεψε τά τρομοκουβα-δάκια του

«Νά άπαλλαγοΰμε άπό τό ιδεολόγημα τής συνέχειας του Ελληνισμού», μάς καλεί ό σημιτοσύμβουλος κ. Οέμελης. Προφανώς γιά νά υιοθετήσουμε τό ιδεολόγημα τής άσυνέ-χειάς του, πού είναι πιό (έκ)σύγχρονο καί τζουτζεδοπρεπές

Μετά τή Ροδόπη κι ό νομός “Εβρου είπε καθολικό οχι στά χρυσωρυχεία. Τώρα άπλώς άναμένουμε τό τί θά μηχανευθει ή Κυβέρνηση γιά νά μάς έπιβάλει τό ναι

Καί τη στιγμή πού όλοι άνεξαιρέτως οί πολίτες καί οί φορείς τών δυό νομών έκφράζονται κατά τών χρυσωρύχων, στά κατεστημένα ΜΜΕ τής πρωτεύουσας γράφονται μόνο άρθρα ύπέρ τους. ΜΟΝΟ!

Αύτό λέγεται δημοκρατία, δικαίωμα στήν ένημέρωση καί άλλες τρίχες…

Ή φετεινή καπνική κρίση ήταν προάγγελος όσων θά άκο-λουθήσουν μέ την περαιτέρω καταρρευση του άγροτικοΰ τομέα: Στή Οράκη, μέ τόν μισό μουσουλμανικό πληθυσμό νά ζει άπό τά καπνά, οί συνέπειες δέν θά είναι μόνο οικονομικές καί κοινωνικές

Ίσως έκτός Θράκης ό θανών δέν ήταν γνωστός. “Ομως ό πρ. δήμαρχος Κομοτηνής Χάρ. Κατσιμίγας ήταν άπό τούς εύα-ριθμους διωχθέντες τής ‘Αριστεράς πού όχι μόνο δέν άπογο-ήτευσαν όταν πήραν έξουσία στά χέρια τους

“Αλλά καί άπεμπλάκησαν χωρίς ή καθολική έκτιμηση πού άπολάμβαναν νά μειωθεί στό παραμικρό

Ή θρακική διάσταση του τραγικού δυστυχήματος τών Τεμπών: Οί ιδιοκτήτες του μοιραίου φορτηγού προφυλακίστηκαν (!) κι ό γιατρός πού έκανε εισαγωγή τόν έναν έκ τών δύο στό Νοσοκομείο “Αλεξανδρούπολης παει γιά άνθρωποθυσία στόν Τριανταφυλλόπουλο. Ζούγκλα…

Αναρωτιέται κανείς μήπως τελικά δέν πρέπει νά ζητάμε «τιμωρία τών ύπευθύνων» σέ τοϋτον τόν τόπο. “Αφου είναι δεδομένο ότι μόνο οί άθώοι ή οί λιγότερο ένοχοι θα τήν ύπο-στοΰν, “ίσως είναι καλύτερα νά έπαφιέμεθα στό «έστι γάρ δίκης οφθαλμός…»

Κομοτηνη, 14-5-2003, έορτές γιά τήν “Απελευθέρωση του 1920. Στήν παρέλαση τών σχολείων καί τοΰ Στράτου συμμετέχει καί χορευτικό συγκρότημα άπό τόν «άδελφοποιητό» τουρκικό Δήμο Γιλντιρίμ τής Προύσσας, μέ μεταξωτά βρακιά, σπάθες καί …ίαχές!

Φαντάζομαι τά κόκκαλα όσων πέθαναν γιά τή λευτεριά αυτής τής γης…

Καραΐσκος Κώστας, Διευθυντής τοΰ «ΑΝΤΙΦΩΝΗΤΗ»

ΣΧΕΤΙΚΑ

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ