Αρχική » Οδός Κομοτηνής

Οδός Κομοτηνής

από Κώστας Καραΐσκος

του Κ. Καραΐσκου, από το Άρδην, τ. 43, Ιούλιος 2003

Καλά τά πήγε ό Σημίτης ώς εύρωπρόεδρας, δντως. “Ολες τις βαρύγδουπες τιποτολογίες, τους έσωτερικούς συμβιβασμούς, τις ταπεινώσεις άπό τίς ΗΠΑ. τις έφερε σε’ πέρας με την γνωστή του (σ’ αυτά) επάρκεια…

Οσο γιά την προοιμιακή άναφορά τοϋ Εύρωσυντάγματος στόν Θουκυδίδη, μάλλον προσβολή της νοημοσύνης μας συνιστά: Δεν προτάσσεις στο καταστατικό Τραπέζης τό «πάντα οσα εχεις πώλησον καί διά τοις πτωχοίς»…

Ό έκσυγχρονογράφος των best sellers Ν. Θέμελης (Ή Άναβροχιά, Ή Άναφροδισία, Ή Αναδάσωση…), συντονίζοντας τίς έ τοιμασίες στη Σιθωνία γιά την σύνοδο των 25, ανέδειξε uιάν άλλη. άγνωστη πλευρά του…

Αυτό που Ονειρεύονταν ό Λουνατσάρσκι: Καλλιτεχνική καί επαναστατική πρωτοπορία στό ίδιο πρόσωπο…

Πάντως ό,τι καί νά λέτε, ό,τι καί νά γράφουν τά σοβαρά ΜΜΕ, έμεϊς είμαστε υπέρ τοϋ Μπερλουσκόνι. Μά, δέστε φυσιογνωμία!…

Καί μπορεί κανείς νά πει στά σοβαρά δτι κινδυνεύει άπό αυτό τό άτομο; Στάλα αίσθηση τοϋ χιούμορ δέν έχουν αύτοί στήν EE;

Σχεδόν καθημερινά χαρμόσυνες είδησοϋλες φτάνουν άπό το κατεχόμενο ‘Ιράκ. Βέβαια, θά πει κανείς, μέ έ’ναν έναν καί δυό δυό γίνεται δουλειά;…

Έ, τί νά κάνουμε; Γιά σκεφτείτε καί τήν δική μας Εθνική ‘Αντίσταση χωρίς βουνά καί άγγλική υποστήριξη…

Καί μετά τό ‘Ιράκ, ή ώρα τοϋ ‘Ιράν: Άζέροι, Κοΰρδοι, άντικαθεστωτικοί Πέρσες δείχνουν μία άξιοσημείωτα συγχρονισμένη τάση γιά «απελευθέρωση» άπό τό ισλαμικό καθεστώς

Λίγη υπομονή παιδιά, τό μαντρόσκυλο τοϋ σιωνισμοΰ δπου νάναι, θά σας συνδράμει δεόντως…

Πρός τό παρόν, επικεφαλής της υπόλοιπης ά-γέλης (EE, ‘Ιαπωνία…-), γαβγίζει κατά της διάδοσης των δπλων μαζικής καταστροφής, τά όποια μόνον οί καλοί δικαιούνται νά κατέχουν…

Αυτό τό χουνέρι πού πάθαν οί Τούρκοι μέ τή σύλληψη (καί τόν εξευτελισμό!) των καταδρομέων τους στή Σουλεϊ-μανίγια άπό τούς ‘Αμερικανούς ηταν πράγματι άνεπανάληπτο…

“Ας ελπίσουμε δτι τώρα θά κατάλαβε άκόμα κι ό υπουργός μας (ναί, ό Γιάννος, πού τήν έ-πομένη της άμερικα-νικής επιδρομής στό ‘Ιράκ μιλούσε γιά …άναβάθμιση τής Τουρκίας!) σέ ποιά τάρταρα βρίσκονται σήμερα οί άμερικανοτουρκικές σχέσεις…

Συνελήφθη στή Γαλλία ό Κρίστιαν Γκανζάρσκι: Γερμανός(;) φίλος τοϋ Μπίν Λάντεν, ηγετικό στέλεχος τής “Αλ Κάιντα, μέ δράση στή Βοσνία καί στό ‘Αφγανιστάν…

Λίγο περίεργη αύτή ή είδηση κι άκόμη πιό περίεργο τό θάψιμο της άπό τά ΜΜΕ. Μήπως γιατί ό συλληφθείς δέν επιβεβαιώνει τό στερεότυπο τοϋ «κακού»;…

Πάντως στίς χώρες πού άρνήθηκαν νά υποκύψουν στό αίτημα των ΗΠΑνθρώπων γιά εξαίρεση άπό τό Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, άξίζει νά επισημάνουμε τήν πολύπαθη Σερβία καί τήν ρουμανοβουλγαρι-κή έκπληξη. Τά Βαλκάνια τραγουδούν άκόμα…

650 γυναίκες τής Κένυας κατήγγειλαν βιασμό τους άπό Βρετανούς στρατιώτες πού στρατοπέδευαν έκεϊ τό διάστημα 1977-2002…

Ό αριθμός πάντως άναμένεται νά αυξηθεί, καθώς άκόμα δέν έχουν άρχίσει οί καταγγελίες άπό τους άντρες τής χώρας…

«’Οξύ πρόβλημα πορνείας» εντόπισε στή χώρα μας τό Στέητ Ντηπάρτμεντ. Τί θέλουν τώρα αύτοί, δέν κατάλαβα, ποσοστά; ‘Ή, εκτός άπό χωροφύλακας έχουν άναλάβει καί παπάς στό παγκόσμιο χωριό;…

Έκτος κι άν παρασύρθηκαν άπό δ,τι βλέπουν στόν δρόμο καί στήν τιβί. Ρέ σεις, κουτογι-άνκηδες, αύτές δέν είναι επαγγελματίες, οί κανονικές μας γυναίκες είναι!…

Πολλοί έξ υμών ίσως είχατε ενστάσεις γιά τήν άδυναμία μας στίς φεμινιστικές (καί πολυπολιτισμικές) πρωτοβουλίες τής ύπουργομήτορος Μαργαρίτας…

Νομίζουμε δμως δτι, μετά άπό τούτη τήν επιστολή της πρός τήν Χίλαρυ Κλίντον, δπου ζητούσε νά διοριστούν περισσότερες …γυναίκες στήν κατοχική κυβέρνηση τοϋ Ιράκ, μάς δικαιώνετε…

Μαθαίνω πώς έγινε κάποια άλλαγή προσώπων καί στήν ελληνική κυβέρνηση. Ή είδηση είναι δτι υπήρξαν καί κάποιοι πού άσχολήθηκαν σοβαρά μ’ αύτήν…

Ό Σκοπιανός πρέσβυς στήν ‘Αθήνα Χατζίσκι χαιρέτησε τήν έλληνική άπόφαση γιά άδεια επίσκεψης των «Μακεδόνων» πολιτικών προσφύγων στή χώρα μας κι εκτιμά οτι επεται ή επίλυση τών άλλιον «προβλημάτων» (υπηκοότητα, περιουσίες…)

“Ετσι τιμάται ή μνήμη τού Γ. Γεννηματά: Μέ δικαίωση τού μακεδονοθάφτη Μητσοτάκη (περί τής δεκαετούς εθνικής μνήμης) καί τού Σόρος…

Μιά πρόσκληση τοϋ Σταύρου Ξαρχάκου σέ Πομάκους άπό τή Θράκη γιά τό Ευρωκοινοβούλιο άνάβει φωτιές: Τό κοπριταριό πού αυτοαποκαλείται «Συμβουλευτική Μειονοτική ‘Επιτροπή» διαφωνεί καί τό κραυγάζει…

Κι αυτός πάλι τί τόθελε; Γιατί δέν άρκέστηκε στό «ενδιαφέρον» του γιά «τή μειονότητα», έτσι γενικά καί βολικά; “Οπως εκείνη ή κ. Καραμάνου πού επισκεπτόμενη τήν περιοχή μόνο επαίνους εισέπραξε;…

Ό ένας Χριστιανός καί προϊστάμενος πολεοδομίας, ό άλλος Μουσουλμάνος καί (τότε) Κοινοτάρχης. Τό δικαστήριο όμως δέν έξετίμησε τήν υπεράνω θρησκειών άγαστή συνεργασία τους καί τούς καταδίκασε γιά μιζο-ληψία…

Σέ Ξάνθη καί Κομοτηνή (καί μόνο) εξακολουθεί νά μην έ’χει λυθεί τό πρόβλημα πού προέκυψε μέ τά δάνεια τών Ποντίων νεο-προσφύγων. Κάτι μού λέει δτι λίγο πρίν τίς εκλογές «θά ρυθμιστεί»…

23 πολιτιστικοί σύλλογοι τοϋ “Εβρου βράβευσαν τόν συντοπίτη τούς υπουργό κ. Φωτιάδη «γιά τήν προσφορά του στόν άθλητισμό καί τόν πολιτισμό». Πόση άκριβώς ήταν (σέ εύροι) αύτή ή προσφορά δέν τό μάθαμε…

Καραΐσκος Κώστας

διευθυντής τού «Άντιφωνητή»

ΣΧΕΤΙΚΑ

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ