Αρχική » Ξεφυλλίζοντας την ιστορία: Οι ευεργεσίες των Ελλήνων της Αιγύπτου στο ελλαδικό κράτος

Ξεφυλλίζοντας την ιστορία: Οι ευεργεσίες των Ελλήνων της Αιγύπτου στο ελλαδικό κράτος

από Αντώνης Βενέτης

ΕΙΔΗΣΕΙΣ… ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ

του Αντώνη Βενέτη


Το ξεφύλλισμα εφημερίδων του 19ου αιώνα στη φιλόξενη Παπαχαραλάμπειο βιβλιοθήκη της Ναυπάκτου, συνεχίζεται. Έτσι αλιεύσαμε και ειδήσεις, οι οποίες αφορούν τον Αιγυπτιώτη ελληνισμό και την Μανσούρα.

Οι «ειδήσεις», που παραθέτουμε, αναδεικνύουν, σε ύψιστο βαθμό, τις διαχρονικές αρετές του Έλληνα: εμπορικό δαιμόνιο και επιχειρηματικό πνεύμα, οδυσσεϊκή αντίληψη της ζωής, εργασιακό ήθος, αλλά και λιτότητα, αποφυγή επίδειξης και απεριόριστη αλληλεγγύη προς την πατρίδα.

Οι Έλληνες της διασποράς και ιδίως ο ελληνισμός της Αιγύπτου συνδράμουν συνεχώς, αδιαλείπτως και γενναίως τους αδελφούς της Ελληνικής Επικράτειας και το μικρό Ελληνικό Βασίλειο.

Αλλά ας παραθέσουμε επί λέξει, τις «ειδήσεις της «Νέας Εφημερίδας».

Οι ειδήσεις

ΝΕΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ, 3.1.1886 – εις το πατριωτικόν δάνειον ενεγράφησαν εν Τάλχα και Μανσούρα της Αιγύπτου διά 4.500 μετοχάς. Εύγε· αν όλαι αι πόλεις, όπου τόσοι Έλληνες, μιμηθώσιν αυτάς, το δάνειον όλον εκαλύφθη.

ΝΕΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ, 5.1.1886 – Εν Αλεξανδρεία, 31 Δεκεμβρίου 1885. Σας αναγγέλω μετά χαράς, ότι το πατριωτικόν δάνειον έτυχεν πολλής υποστηρίξεως εν Αιγύπτω. Εν γένει εις όλα τα χωρία εγγράφονται οι Έλληνες μετά μεγάλης προθυμίας. Ενταύθα δε χθες και σήμερον περιήχετο η υπό των κ.κ. Μ. Ζερβουδάκη, Αβέρωφ, Γεωργ. Γουσίου. Ιω. Κωνσταντινίδου και Β. Οικονομίδου, προς συλλογήν εγγράφων. Πάντες μετ’ ενθουσιασμού εγγράφονται άμα κληθώσι υπέρ πατρίδος. Είναι θέαμα συγκινητικόν. Ζη ο Ελληνισμός. […]

ΝΕΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ, 26.1.1886 – Οι εν Καΐρω ομογενείς ενεργούσιν εράνους υπέρ των εκ της τελευταίας πλημμύρας παθόντων κατοίκων της Ηλείας. Το μέχρι τούδε συναχθέν ποσόν ανέρχεται εις 1.185 φράγκα.

ΝΕΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ, 19.2.1886 – Απενεμήθη ο αργυρούς Σταυρός του Σωτήρος εις τους κ.κ. Αριστοτέλην Παπαγιαννόπουλον, ιατρόν εν Μανσούρα «ένεκα της αφιλοκερδούς και προθύμου συνδρομής, ην παρέσχεν εις τους πάσχοντας εκ χολέρας εν Αιγύπτω. […]

ΝΕΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ, 28.1.1886 – Εις 45.000 φράγκων ανήλθον αι εισφοραί των εν Πόρτ Σάιτ Ελλήνων πολιτών δι αγοράς ομολογιών του πατριωτικού δανείου.

ΝΕΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ, 28.1.1886 – Και εις τα ενδότερα της Αφρικής εν μέσω τόσων κινδύνων εμπορευόμενοι Έλληνες έπραξαν το προς την πατρίδα καθήκον των. Καθά τηλεγράφει ο εκεί μεταβάς χάριν υποθέσεων της εταιρείας Κρόκ ης τυγχάνει διευθυντής ο κ. Άλεξ Ρόστοβιτς, προς τον εν Αλεξανδρεία πρόεδρον του Επικουρικού Συλλόγου, κατά χιλιάδας αριθμούνται αι εν εκάστη πόλει αγορασθείσαι μετοχαί ων την αξίαν φέρει μεθ’ εαυτού, κατερχόμενος εις Κάϊρον ο κ. Ρόστοβιτς.

ΝΕΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ, 3.3.1886 – Τη ενεργεία του εν Μανσούρα Ιατρού κ. Α. Παπαγιαννοπούλου συμπραττόντων και των αξιοτίμων κ.κ. Δημητριάδου, Βλαστού, Πατρινού, Κωτέα και Κάπαρη, εδόθη την παρελθούσαν εβδομάδα εν τη αιθούση του εκεί ομογενούς Κ. Α. Σουσά εσπερίς προς όφελος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Το εισπραχθέν ποσόν ανέρχεται εις 2.500 φράγκα.

ΝΕΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ, 28.6.1886 – Και εν Σιμπίν ελ Κόμ της Αιγύπτου ετελέσθη μνημόσυνον υπέρ αναπαύσεως των κατά τα μεθόρια πεσόντων αξιωματικών, υπαξιω- ματικών και στρατιωτών. Στέφανοι υπό των κυριών κατετέθησαν. Λόγον εξεφώνησεν ο Ιατρός κ. Ι. Τσάμης και ο νέος κ. Ι. Σεραφείμ. Εγένετο κατάλογος συνεισφορών υπέρ των απόρων οικογενειών των πεσόντων.

ΝΕΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ, 28.6.1886 – Αναχωρεί σήμερον εις την θέσιν του άρτι διορισθείς εν Μανσούρα προξενικός πράκτωρ κ. Αλεξ. Κόκκος, νέος όστις πιστεύομεν ευφυώς και μετά ζήλου θα προβή εις τας υπηρεσίας κατορθώνων ν’ ανταποκριθή εις την αποστολήν του.

ΝΕΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ, 1.7.1886 – Αι εισφοραί των εν Αλεξανδρεία Ελλήνων υπέρ των οικογενειών των κατά τα σύνορα πεσόντων ανήλθον μέχρι τούδε εις φράγκα 9.319.


Αντώνης Ν. Βενέτης, Μοναστηράκι Δωρίδος

ΣΧΕΤΙΚΑ

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ