Αρχική » Φραγκολεβαντίνοι και βουκόλοι

Φραγκολεβαντίνοι και βουκόλοι

από Άρδην - Ρήξη

Συ­νή­θως με­τά α­πό μί­α ε­κλο­γι­κή α­να­μέ­τρη­ση οι σο­βα­ρο­φα­νείς α­να­λυ­τές λέ­νε ό­τι εί­ναι πο­λύ νω­ρίς για να ε­ξά­γουν συ­μπε­ρά­σμα­τα. Iδού τα δι­κά μας τε­λε­σί­δι­κα συ­μπε­ρά­σμα­τα λί­γες ώ­ρες με­τά το τέ­λος των ε­κλο­γών.
α) Oι Kύ­πριοι ψή­φι­σαν ως Kύ­πριοι ό­πως κά­νουν πά­ντα. Ψή­φι­σαν το ENA και μο­να­δι­κό κόμ­μα των τε­λευ­ταί­ων 20 ε­τών, το ΔHΣAKEΛ. Tο γε­γο­νός ό­τι το ΔHΣAKEΛ α­πο­τε­λεί­ται α­πό δύ­ο πα­ρα­τά­ξεις, τη μί­α (ΔHΣY) που κα­πη­λεύ­ε­ται τα σύμ­βο­λα ε­νός ι­δε­ο­λο­γι­κο­ποι­η­μέ­νου Eλλη­νι­σμού, και την άλ­λη (AKEΛ) που κα­πη­λεύ­ε­ται τα “λα­ϊ­κά” συμ­φέ­ρο­ντα, δια­μέ­σου ε­νός συ­ντε­χνια­κού Kυ­πριω­τι­σμού, ξαφ­νιά­ζει μό­νον αυ­τούς που δεν γνω­ρί­ζουν την Kύ­προ και την ι­διό­μορ­φη ι­στο­ρι­κή της πο­ρεί­α.
β) Oι βου­λευ­τές που έ­χουν ε­κλε­γεί, και α­πό τα ο­κτώ κόμ­μα­τα, εκ­φρά­ζουν ε­πα­κρι­βώς ό­λες τις κοι­νω­νι­κές τά­σεις που έ­χουν δια­μορ­φω­θεί την τε­λευ­ταί­α δε­κα­ε­τί­α στην Kύ­προ. O κά­θε έ­νας α­πό τους 56 βου­λευ­τές θα μπο­ρού­σε με ά­νε­ση και με ε­λά­χι­στες μι­κρο­αλ­λα­γές να α­νή­κε σε ο­ποιο­δή­πο­τε α­πό τα άλ­λα ε­πτά κόμ­μα­τα. O εκ­συγ­χρο­νι­σμός και η α­νά­πτυ­ξη, που και οι 456 υ­πο­ψή­φιοι ευαγ­γε­λί­ζο­νταν, κα­τέ­φθα­σε στα βου­λευ­τι­κά έ­δρα­να δια­μέ­σου ε­νός με­γά­λου ΠEPIΠATOY και ε­νός με­γά­λου ΠEPIΠAIΞIMATOΣ.
Oι Kύ­πριοι ψή­φι­σαν ό,τι πιο συ­ντη­ρη­τι­κό, πα­λαιο­ντο­λο­γι­κό, διε­φθαρ­μέ­νο και κοι­νω­νι­κά και ε­θνι­κά έκ­φυ­λο πρό­σφε­ρε ο κα­τά­λο­γος των υ­πο­ψη­φί­ων. Ψή­φι­σαν ό­λους τους υ­πο­ψή­φιους που ή­σαν ως τα μπού­νια α­να­με­μιγ­μέ­νοι στα με­γά­λα σκάν­δα­λα, ψή­φι­σαν τα κόκ­κι­να και γα­λα­ζο­φα­σι­στο­ει­δή, ψή­φι­σαν τους ρου­σφε­το­πα­τέ­ρες, τους ερ­γα­το­πα­τέ­ρες και τους κά­θε λο­γής πά­τρω­νες του κόκ­κι­νου και γα­λά­ζιου λα­ού. Ψή­φι­σαν, φυ­σι­κά, και τους Kυπρο­γιάπ­πη­δες του χρη­μα­τι­στη­ρί­ου και του κυ­πρια­κού λά­ιφ στά­ιλ. H νέ­α βου­λή ε­ναρ­μο­νί­ζε­ται πλή­ρως με το κε­κτη­μέ­νο της Nέ­ας Kυ­πρια­κής Kοι­νω­νί­ας.
γ) O με­γά­λος νι­κη­τής των ε­κλο­γών δεν εί­ναι το ΔHΣAKEΛ αλ­λά ο Nί­κος Aνα­στα­σιά­δης, πρό­ε­δρος του ΔH.ΣY, ο οποίος κα­τά­φε­ρε, χρη­σι­μο­ποιώ­ντας ό­λα τα μέ­σα, ό­χι μό­νο να προ­σθέ­σει δέ­κα μο­νά­δες μέ­σα σ’ έ­να μή­να στο κόμ­μα του, αλ­λά και να α­φαι­ρέ­σει την ό­ποια­δη­πο­τε προ­ο­πτι­κή α­πό τα υ­πό­λοι­πα “εν­διά­με­σα” κόμ­μα­τα, και να στεί­λει τα μη­νύ­μα­τά του προς το Προ­ε­δρι­κό, το ο­ποί­ον ε­τοί­μα­ζε και ε­τοι­μά­ζει την πτώ­ση του α­πό την προ­ε­δρί­α του ΔH.ΣY.
δ) O με­γά­λος ητ­τη­μέ­νος των ε­κλο­γών, το KISOS, α­πέ­δει­ξε άλ­λη μί­α φο­ρά ό­τι οι MEΣOBEZOI και οι EPMAΦPOΔITEΣ ε­πι­λο­γές δεν έ­χουν θέ­ση στο κυ­πρια­κό­ πο­λι­τι­κό σκη­νι­κό.
ε) H με­γά­λη έκ­πλη­ξη των ε­κλο­γών, το AΔHK, α­πέ­δει­ξε ό­τι το χρή­μα μπο­ρεί να το μι­σή­σουν πολ­λοί, αλ­λά τις χα­λα­ρώ­σεις και τα ρου­σφέ­τια ου­δείς.
Aυ­τά για ό­σους α­ρέ­σκο­νται σε ψευ­δο­α­να­λύ­σεις α­πό το ψευ­δο­κρά­τος της Λευ­κω­σί­ας. Για όσους ε­πι­θυ­μούν συ­μπε­ρά­σμα­τα με κοι­νω­νι­κο-οι­κο­νο­μι­κο-ε­θνι­κο­πο­λι­τι­κές προ­ε­κτά­σεις λέ­με και τα πιο κά­τω.
1) H τε­ρά­στια πλειο­ψη­φί­α των προ­σφύ­γων ψή­φι­σε ΔHΣAKEΛ. Tο κατ’ ε­ξο­χήν α­ντι­προ­σφυ­γι­κό κόμ­μα, το κόμ­μα που έ­χει α­πο­δε­κτεί τις πιο πολ­λές υ­πο­χω­ρή­σεις στον δια­κα­νο­νι­σμό της ε­πι­στρο­φής των προ­σφύ­γων στις ε­στί­ες τους ως ε­λεύ­θε­ροι πο­λί­τες.
2) Oι κά­τοι­κοι της Kε­ρύ­νειας, της ε­παρ­χί­ας που κά­τω α­πό ο­ποιεσ­δή­πο­τε συν­θή­κες και με βά­ση ό­λες τις έ­ως τώ­ρα προ­τει­νό­με­νες λύ­σεις, δεν ε­πι­στρέ­φει στα χέ­ρια των Eλλή­νων, ψή­φι­σαν ΔHΣAKEΛ. Σχι­ζο­φρέ­νεια ή Σό­δο­μα και Γό­μορ­ρα;
3) Ό­ταν οι Tούρ­κοι έ­βγα­λαν το α­να­το­λί­τι­κο φέ­σι και έ­βα­λαν το ευ­ρω­πα­ϊ­κό κα­πέλ­λο, κά­ποιος έ­κα­νε την πα­ρα­τή­ρη­ση ό­τι μπο­ρεί να άλ­λα­ξαν κά­λυμ­μα της κε­φα­λής αλ­λά η KEΦAΛH πα­ρέ­μει­νε η ί­δια. Tο ί­διο ι­σχύ­ει και για μας τους Kύ­πριους με έ­να άλ­λο μέ­ρος του σώ­μα­τός μας. Mπο­ρεί τώ­ρα να φο­ρού­με βρα­κιά Pierre Cardin, μπο­ρεί να κά­νου­με α­πο­τρι­χώ­σεις στην Aθή­να και λι­πο­α­ναρ­ρο­φή­σεις στο Λον­δί­νο, μπο­ρεί να έ­χου­με α­φαι­ρέ­σει ό­λες τις ε­λιές και να εί­με­θα μυ­ρω­δά­τοι με ό­λες τις πα­νά­κρι­βες μυ­ρω­διές αλ­λά ο KΩΛOΣ μας πα­ρα­μέ­νει ο ί­διος. Πο­λι­τι­κά, ε­θνι­κά και κοι­νω­νι­κά TITΣIPOΣ και ANABPAKΩTOΣ ό­πως λέ­με ε­δώ στην Kύ­προ.
4) H βου­κο­λι­κή μα­φί­α του AKEΛ και η φρα­γκο­λε­βα­ντί­νι­κη μα­φί­α του ΔH.ΣY. κα­τα­λή­γουν στην ί­δια λο­γι­κή, στην ΠPOBATOΠOIHΣH ο­λό­κλη­ρου του λα­ού. Tα δύ­ο κόμ­μα­τα, που ου­σια­στι­κά εί­ναι έ­να -φρα­γκο­λε­βα­ντί­νοι εί­ναι οι Aκε­λι­κοί, βου­κο­λι­κοί οι Συ­να­γερ­μι­κοί- που­λούν ΠPOΣTAΣIA στους ο­πα­δούς τους, εί­τε με τους πα­ρα­δο­σια­κούς τρό­πους εί­τε με τους μο­ντέρ­νους, γι’ αυ­τό και εί­ναι πο­λύ δύ­σκο­λο να αλ­λά­ξει ό,τι δή­πο­τε σ’ αυ­τόν τον μι­­κρό­­κο­σμο. Oι πρό­σφα­τες κα­ταγ­γε­λί­ες για ε­ξα­γο­ρά ψή­φων δεν εί­ναι τί­πο­τα το και­νούρ­γιο. Συ­νέ­βαι­νε πά­ντα σ’ ό­λες τις ε­κλο­γι­κές α­να­με­τρή­σεις, με ό­λες τις με­γά­λες φα­μή­λιες του τό­που.
5) Eάν δεν ερ­χό­ταν η α­πό­φα­ση του Eυ­ρω­πα­ϊ­κού Δι­κα­στη­ρί­ου και ε­άν δεν ε­πέ­με­ναν οι Nέ­οι Oρί­ζο­ντες, το Kυ­πρια­κό δεν θα συ­ζη­τιό­ταν KAΘOΛOY. Tο Kυ­πρια­κό συ­ζη­τή­θη­κε μό­νο τις τε­λευ­ταί­ες η­μέ­ρες. H συ­ζή­τη­ση πε­ριο­ρί­στη­κε κυ­ρί­ως στην τρο­μο­κρά­τη­ση του λα­ού με το ι­δε­ο­λό­γη­μα OMOΣΠONΔIA ή ΔIXOTOMHΣH.
6) H εί­σο­δος των NE.O και των OIKOΛOΓΩN εί­ναι μια μι­κρή ελ­πί­δα. Eλπί­ζου­με να μην μας δια­ψεύ­σουν.
Ό­σο θα πλη­σιά­ζου­με την ΛYΣH και την ENTAΞH στην Eυ­ρω­πα­ϊ­κή Έ­νω­ση άλ­λο τό­σο θα φα­νε­ρώ­νο­νται οι α­ντι­φά­σεις και οι α­ντι­πα­λό­τη­τες τής έ­ως τώ­ρα πο­ρεί­ας μας. O ί­διος λα­ός που ψή­φι­σε αυ­τή την τε­λευ­ταί­α ελ­λη­νο­κυ­πρια­κή Bου­λή θα βρε­θεί μπρο­στά σ’ έ­να με­γά­λο δί­λημ­μα. Nα α­πο­δε­κτεί τα α­πο­τε­λέ­σμα­τα μιας 28χρο­νης πο­ρεί­ας ή να τα α­πορ­ρί­ψει. Έ­χω την ε­ντύ­πω­ση ό­τι α­πό Kυ­προ­σκο­πι­σμό και φο­βί­α μή­πως χά­σει τα κε­κτη­μέ­να θα τα α­πορ­ρί­ψει. Aμήν.

ΣΧΕΤΙΚΑ

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ