Αρχική » Basic Celtos

Basic Celtos

από Άρδην - Ρήξη

Basic Celtos

Οι Basic Celtos, που ι­δρύ­θη­καν τον Μά­ιο του 1998, εί­ναι μια “Ε­θνι­κή-Ε­πα­να­στα­τι­κή” ο­μά­δα που πα­λεύ­ει για “την οι­κο­δό­μη­ση μιας νέ­ας κοι­νω­νί­ας που θα πρέ­πει να έ­χει ταυ­τό­χρο­να βα­θειές ρί­ζες, να εί­ναι πνευ­μα­τι­κή και σύγ­χρο­νη”. Αν και οι Basic Celtos εί­ναι έ­να συ­γκρό­τη­μα “100% φα­σι­στι­κό”, ό­πως αυ­το­προσ­διο­ρί­ζο­νται με κα­μά­ρι τα μέ­λη τους (σε μια συ­νέ­ντευ­ξη που δη­μο­σιεύ­τη­κε στο τεύ­χος 15 του πε­ριο­δι­κού Jeune Résistance- Αντί­στα­ση των νέ­ων), η μέ­θο­δός τους εί­ναι να α­πο­κρύ­πτουν την πραγ­μα­τι­κή ε­θνι­κι­στι­κή φύ­ση τους προ­βάλ­λο­ντας έ­ναν το­πι­κι­στι­κό α­κτι­βι­σμό δρα­στή­ριο αλ­λά του τύ­που του κα­λού παι­διού.
Ό­πως δια­βε­βαιώ­νουν οι ί­διοι, αυ­τό δεν εί­ναι πα­ρά έ­να πρώ­το στά­διο. Έ­να πρώ­το στά­διο που α­πο­σκο­πεί στην α­πο­δο­χή και την α­να­γνώ­ρι­ση αυ­τού του νέ­ου “ρι­ζο­σπα­στι­κού” συ­γκρο­τή­μα­τος α­πό τη γαλ­λι­κή ραπ σκη­νή.
Αυ­τοί οι έν­θερ­μοι υ­πε­ρα­σπι­στές της γαλ­λι­κής ταυ­τό­τη­τας δια­θέ­τουν, α­πό τις πρώ­τες κιό­λας μέ­ρες της ί­δρυ­σής τους, μια “ε­πί­ση­μη” ι­στο­σε­λί­δα στο δια­δί­κτυο. Σε­λί­δα που α­ντα­να­κλά θαυ­μά­σια την προ­σπά­θειά τους να διεισ­δύ­σουν ε­ξω­ρα­ΐ­ζο­ντας την ει­κό­να τους. Πράγ­μα­τι, οι σε­λί­δες τους στο δια­δί­κτυο δεν  α­φή­νουν διό­λου να δια­φα­νεί η α­πο­στρο­φή τους προς μια πιο δί­και­η και ε­ξι­σω­τι­κή κοι­νω­νί­α, ού­τε α­κό­μα οι συ­μπά­θειές τους προς το MNR (Ε­θνι­κό Ρε­που­μπλι­κα­νι­κό Κόμ­μα), του ο­ποί­ου η­γεί­ται ο Μπρου­νό Με­γκρέ, με­τά τη διά­σπα­ση του Ε­θνι­κού Με­τώ­που.
Αρ­κού­νται στο να που­λούν τους δί­σκους τους και να μι­λούν α­ό­ρι­στα για πα­ρά­δο­ση, φολ­κλόρ, ταυ­τό­τη­τα και ρί­ζες, συ­νο­δεύ­ο­ντας τα λό­για τους με κά­ποιες φω­το­γρα­φί­ες τους ε­πά­νω στη σκη­νή ή στη γει­το­νιά τους, φο­ρώ­ντας σκου­φιά ή τρα­γιά­σκες…
Αυ­τή η θο­λή ει­κό­να που περ­νά­νε μέ­σα στο Δια­δί­κτυο τούς ε­πι­τρέ­πει να κα­τα­χω­ρί­ζο­νται στους κα­τα­λό­γους α­να­ζή­τη­σης του Ι­ντερ­νέτ α­νά­με­σα σε πο­λυά­ριθ­μες ο­μά­δες χιπ-χοπ μου­σι­κής που δια­θέ­τουν ι­στο­σε­λί­δα και να α­πο­λαμ­βά­νουν έ­τσι μια ση­μα­ντι­κή α­πή­χη­ση και νο­μι­μο­ποί­η­ση.
Ω­στό­σο, τα μέ­λη των Basic Celtos δεν φυ­λά­γο­νται κα­θό­λου στις συ­νε­ντεύ­ξεις που δί­νουν στις ε­θνι­κι­στι­κές και ροκ εμ­φα­νί­σεις… Α­πό­δει­ξη, τα λό­για τους στην πο­λω­νι­κή ι­στο­σε­λί­δα “Ιν­φο­πά­τρια”, στο κε­φά­λαιο “Πα­τριω­τι­κή Μου­σι­κή”: “Ε­μείς κά­νου­με έ­να εί­δος ραπ μου­σι­κής αλ­λά δεν εί­μα­στε ‘ρά­περ­ς’. Κά­νου­με ραπ με την έν­νοια ό­τι δεν τρα­γου­δά­με· αλ­λά δεν φο­ρά­με φαρ­διά πα­ντε­λό­νια ού­τε κα­πνί­ζου­με ό­λη μέ­ρα μα­ρι­χουά­να! (…) Εί­μα­στε το μο­να­δι­κό ε­θνι­κοσο­σια­λι­στι­κό γκρουπ σε ό­λη τη Δυ­τι­κή Ευ­ρώ­πη που κά­νει ραπ μου­σι­κή, αλ­λά ω­στό­σο έ­χου­με ε­πα­φές με Σέρ­βους και ξέ­ρου­με ό­τι, στη Σερ­βί­α, υ­πάρ­χει η με­γα­λύ­τε­ρη σκη­νή λευ­κής ραπ”.
Στην πραγ­μα­τι­κό­τη­τα, οι Basic Celtos εί­ναι έ­να σχή­μα που προ­σπα­θεί να κα­λύ­ψει το κε­νό που ά­φη­σαν οι ε­θνι­κι­στές σκου­πι­δο-καλ­λι­τέ­χνες, που συ­σπει­ρώ­νουν έ­να μι­κρό μό­νο κομ­μά­τι της νε­ο­λαί­ας κά­τω α­πό τους ή­χους της παν­κ, του ε­ναλ­λα­κτι­κού ροκ και της πα­ρα­δο­σια­κής μου­σι­κής…
“Η δι­κή μας ραπ δεν έ­χει κα­μί­α σχέ­ση με τη ραπ FM ή τη φτη­νιά­ρι­κη ραπ των προ­α­στεί­ων (…) Σή­με­ρα, η ραπ α­ντι­προ­σω­πεύ­ει το 20% στην α­γο­ρά της νε­ο­λαί­ας· οι φα­σί­στες θα εί­ναι ά­ρα­γε οι μό­νοι που δεν θα συμ­με­τέ­χουν σ’ αυ­τή; (Α­πο­σπά­σμα­τα α­πό τη συ­νέ­ντευ­ξή τους στο πε­ριο­δι­κό Jeune Resistance τ. 15).
Πριν απ’ ό­λα, πρέ­πει να γνω­ρί­ζου­με ό­τι οι Basic Celtos α­νή­κουν πρω­ταρ­χι­κά στο κί­νη­μα Ροκ Με Γαλ­λι­κή Ταυ­τό­τη­τα (RIF-Rock Identitaire Français) που α­πο­τε­λεί­ται α­πό πο­λυά­ριθ­μα γκρουπ α­μι­γώς ροκ αλ­λά και α­μι­γώς ε­θνι­κι­στι­κά ό­πως τα γκρουπ Brixia, Elendil, Fraction Hexagone, Vae Victis…
Ε­ξάλ­λου, η Έ­νω­ση “Ras L’ Front”1  έ­χει ή­δη κα­ταγ­γεί­λει στο έ­ντυ­πό της αυ­τό το σχή­μα α­πό την στιγ­μή που εμ­φα­νί­στη­κε, τον Μάρ­τιο του 1999, (τ. 63) με τον τί­τλο : “Το Ε­θνι­κό Μέ­τω­πο θέ­λει να προ­σελ­κύ­σει τους νέ­ους”:
“Vae Victis, Ile-de-France ή In Memoriam… Μή­πως πρό­κει­ται για τα τε­λευ­ταί­α συ­γκρο­τή­μα­τα που α­κού­με στο ρα­διό­φω­νο; Ευ­τυ­χώς ό­χι, μια και πρό­κει­ται για τα συ­γκρο­τή­μα­τα του Ροκ Με Γαλ­λι­κή Ταυ­τό­τη­τα που προ­ω­θεί προ­σφά­τως το Ε.Μ., με την ελ­πί­δα να προ­σελ­κύ­σει τους νέ­ους. Μέ­χρι τό­τε ε­κτός α­πό τον Ντα­νιέλ Γκι­σάρ ή τον Α­ντουάν Ντε­νε­βίλ (και δεν α­να­φέ­ρω τους λι­γό­τε­ρο γνω­στούς) που πή­γαι­ναν στην γιορ­τή του ΕΜ, κα­νέ­να γκρουπ δεν δε­χό­ταν να παί­ξει γι’ αυ­τό.
Έ­τσι το Ε­θνι­κό Μέ­τω­πο α­πο­φά­σι­σε να δη­μιουρ­γή­σει διά­φο­ρα ροκ συ­γκρο­τή­μα­τα α­κό­μα και έ­να συ­γκρό­τη­μα ραπ, τους Basic Celtos. Ο τρα­γου­δι­στής του εί­ναι πο­λύ σα­φής σε ό,τι α­φο­ρά τον στό­χο του συ­γκρο­τή­μα­τος: ‘Μας α­ρέ­σει, δεν μας α­ρέ­σει, ζού­με σε μια γε­νιά που δεν α­κού­ει πα­ρά αυ­τή τη μου­σι­κή (τη ραπ). Πρέ­πει να την χρη­σι­μο­ποι­ή­σου­με και, α­κρι­βώς μέ­σα α­πό αυ­τόν τον δρό­μο, να κά­νου­με τους αν­θρώ­πους να σκε­φτούν’. Με τη φρά­ση ‘να κά­νου­με να σκε­φτούν’, ό­πως λε­ει, εν­νο­εί να πε­ρά­σει το ί­διο μή­νυ­μα μί­σους αλ­λά με δια­φο­ρε­τι­κή μορ­φή, και ά­ρα πιο ευ­χά­ρι­στη στα αυ­τιά των νέ­ων”.
Η συ­σχέ­τι­ση α­νά­με­σα στο Ροκ με Γαλ­λι­κή Ταυ­τό­τη­τα και το Ε­θνι­κό Μέ­τω­πο εί­ναι πλέ­ον πο­λύ εύ­κο­λη : Το Δια­δί­κτυο εί­ναι ή­δη πλημ­μυ­ρι­σμέ­νο α­πό πολ­λές κοι­νές συν­δέ­σεις…


Η δια­φή­μι­σή τους

Εί­ναι ο­λο­φά­νε­ρο πως η προ­ώ­θη­ση των Basic Celtos έ­χει δύ­ο ό­ψεις.
Α­πό την πλευ­ρά των λα­ϊ­κών ΜΜΕ: Μπρο­στά μπαί­νει η μορ­φή… Τα ε­πι­χει­ρή­μα­τα εί­ναι α­μι­γώς μου­σι­κά και καλ­λι­τε­χνι­κά. Και η α­πά­τη λει­τουρ­γεί. Α­κό­μα και οι ί­διοι εκ­πλήσ­σο­νται: Δύ­ο ε­βδο­μά­δες με­τά την κυ­κλο­φο­ρί­α του πρώ­του τους δί­σκου, “ο Τιε­ρύ Αρ­ντι­σόν τον πρό­βα­λε στην τη­λε­ό­ρα­ση α­πέ­να­ντι στον Μά­νου και τον Τρι-Γιαν… α­κό­μα και ο Μο­ντ τον α­νέ­φε­ρε!”
Α­πό την πλευ­ρά των ε­θνι­κι­στι­κών μέ­σων: Ε­δώ φυ­σι­κά προ­έ­χουν η ου­σί­α και οι ι­δέ­ες. Εί­ναι πλέ­ον α­μέ­τρη­τες οι φο­ρές που έ­χουν μι­λή­σει στο Ρά­διο-Ευ­γέ­νεια (Radio Courtoisie, σ.τ.μ. ρα­διο­σταθ­μός των α­κρο­δε­ξιών), ό­πως και τα άρ­θρα που έ­χουν α­σχο­λη­θεί μα­ζί τους στον ε­θνι­κι­στι­κό τύ­πο και στους φα­σι­στι­κούς δι­κτυα­κούς κόμ­βους.

ΣΧΕΤΙΚΑ

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ