Αρχική » Λοξώς αριστερά

Λοξώς αριστερά

από Άρδην - Ρήξη

του Θ. Ντρίνια, από το Άρδην τ. 52, Ιανουάριος-Μάρτιος 2005

«­Ήταν πολ­λά τα λε­φτά, Ά­ρη…»
θα τη θυ­μά­στε την α­τά­κα που ψέλ­λι­σε ο βαλ­τός μα­χαι­ρο­βγάλ­της Κα­λο­γή­ρου στον «πα­λι­κα­ρά» Κούρ­κου­λο, στη «Λό­λα». Μας ήρ­θε αυ­θορ­μή­τως στο μυα­λό ό­ταν ο­μά­δα Aμε­ρι­κα­νών ει­δι­κών της USAID ε­πι­βε­βαί­ω­σαν τις κα­ταγ­γε­λί­ες του Προ­έ­δρου Πα­πα­δό­που­λου και του Γ.Γ. του Α­ΚΕΛ Χρι­στό­φια, για α­με­ρι­κά­νι­κες χρη­μα­το­δο­τή­σεις υ­πέρ του Σχε­δί­ου Α­νάν, μέ­σω του Δι­κοι­νο­τι­κού προ­γράμ­μα­τος του Ο­Η­Ε (UNOPS)! 60 ε­κατ. δο­λλά­ρια ο­μο­λό­γη­σαν ό­τι δια­τέ­θη­καν τα τε­λευ­ταί­α χρό­νια στην Κύ­προ και πο­λι­τι­κός στό­χος του προ­γράμ­μα­τος ή­ταν η λύ­ση του Κυ­πρια­κού (μέ­σω του σχε­δί­ου Α­νάν φυ­σι­κά)! Α­λή­θεια πό­σα και ποια «πα­πα­γα­λά­κια» του Σχε­δί­ου στην Κύ­προ, σι­τί­στη­καν α­πό το α­με­ρι­κα­νι­κό πρυ­τα­νεί­ο;


…και φα­νε­ρές οι προ­θέ­σεις…
«Ό­ταν προ­σπα­θού­σα­με να πεί­σου­με την Τουρ­κί­α να ε­πι­τρέ­ψει τη διέ­λευ­ση των στρα­τευ­μά­των μας α­πό το έ­δα­φός της προς το βό­ρειο Ι­ράκ, της προ­σφέ­ρα­με δύ­ο κί­νη­τρα: με­ρι­κά δι­σε­κα­τομ­μύ­ρια δο­λλά­ρια σε χο­ρη­γί­ες και δά­νεια και την Κύ­προ μέ­σω του σχε­δί­ου Α­νάν…», δή­λω­ση του Daniel Fried, υ­ψη­λό­βαθ­μου στε­λέ­χους του Στέ­ιτ Ντι­πάρ­τμε­ντ, στις 26/6/2003 (α­πό ε­φημ. Ε­λευ­θε­ρο­τυ­πί­α, 24/12/2004).


Ου­δέν σχό­λιον!!

…αλ­λά τα μυα­λά κά­ποιων τό­σο στε­νά…
Κα­μιά έκ­πλη­ξη! Οι α­με­ρι­κα­νι­κές κυ­βερ­νή­σεις στο πλαί­σιο της ι­μπε­ρια­λι­στι­κής, κι ε­σχά­τως αυ­το­κρα­το­ρι­κής, πο­λι­τι­κής τους και ε­ξα­γο­ρές συ­νει­δή­σε­ων θα κά­νουν και χώ­ρες ο­λό­κλη­ρες θα α­φα­νί­σουν και λα­ούς θα υ­πο­τά­ξουν. Αυ­τό το ξέ­ρει και το υ­πο­πτεύ­ε­ται και ο θα­μώ­νας του πιο τα­πει­νού κα­φε­νεί­ου της ε­πι­κρά­τειας. Κα­μώ­νο­νται, ό­μως, ό­τι το α­γνο­ούν οι δια­νο­ού­με­νοι θα­μώ­νες των κα­φέ Κο­λω­να­κί­ου κι Ε­ξαρ­χεί­ων. Ό­σοι, μα­ζί με τους α­ρι­στε­ρούς ι­δε­ο­λό­γους της «προ­ό­δου», της «α­να­νέ­ω­σης» και των «δι­καιω­μά­των», έ­δω­σαν τον «α­γώ­να τον κα­λό» υ­πέρ του σχε­δί­ου Α­νάν, κό­ντρα στη συ­ντρι­πτι­κή πλειο­ψη­φί­α του λα­ού σε Κύ­προ και Ελ­λά­δα αλ­λά και στο με­γα­λύ­τε­ρο τμή­μα της ελ­λα­δι­κής και κυ­πρια­κής Α­ρι­στε­ράς! Η στε­νο­κε­φα­λιά, οι ι­δε­ο­λο­γι­κές α­γκυ­λώ­σεις, το κλεί­σι­μο στο μι­κρό­κο­σμο του Πα­νε­πι­στη­μί­ου, της ορ­γά­νω­σης με 2 – 3 ε­κα­το­ντά­δες μέ­λη και των ε­ντύ­πων με λί­γες ε­κα­το­ντά­δες φύλ­λα κυ­κλο­φο­ρί­α, η κοι­νω­νι­κή και πο­λι­τι­κή α­πο­μά­κρυν­ση α­πό τις λα­ϊ­κές μά­ζες, ο­δη­γεί σ’ αυ­τή την ε­ξό­φθαλ­μα τρα­γι­κή α­ντί­φα­ση των ε­πι­λο­γών τους. Στο ό­νο­μα του «διε­θνι­σμού» και του «α­ντε­θνι­κι­σμού», η συ­μπό­ρευ­ση με τις ε­πι­λο­γές των γιάν­γκη­δων ε­γκλη­μα­τιών του Μπους και των κα­τά τό­πους λα­κέ­δων τους! Και μά­λι­στα, (κα­τά το «εί­πε ο γά­ι­δα­ρος…»), κα­ταγ­γέλ­λο­ντας τους υ­πό­λοι­πους για «α­νί­ε­ρες συμ­μα­χί­ες» και «α­ρι­στε­ρο­δέ­ξιο ε­θνι­κι­σμό»!!


… και πα­ρα­μέ­νουν στε­νά!
Κι αν κά­ποιοι νο­μί­ζουν ό­τι η δυ­σω­δί­α που α­να­δύ­θη­κε α­πό αυ­τές και άλ­λες α­πο­κα­λύ­ψεις (π.χ. κοι­νές ε­πι­χει­ρή­σεις Κυ­πρί­ων πο­λι­τι­κών με Άγ­γλους ε­μπνευ­στές του σχε­δί­ου Α­νάν, κ.λ.π) με­τά το δη­μο­ψή­φι­σμα του Α­πρι­λί­ου, θα έ­κα­νε τους α­ρι­στε­ρούς υ­πε­ρα­σπι­στές του σχε­δί­ου να κά­νουν αυ­το­κρι­τι­κή ή του­λά­χι­στον να α­να­ρω­τη­θούν, πλα­νώ­νται πλά­νην οι­κτρά. Οι ε­πι­θέ­σεις κα­τά του Προ­έ­δρου Πα­πα­δό­που­λου συ­νε­χί­ζο­νται και μά­λι­στα με αρ­κε­τή δό­ση χαι­ρε­κα­κί­ας για την α­πο­τυ­χί­α των Βρυ­ξελ­λών (του στυλ «εί­δα­τε που ο­δη­γεί η σκλη­ρή ε­θνι­κι­στι­κή γραμ­μή;») μην έ­χο­ντας να πουν τί­πο­τε για τις α­πί­στευ­τες α­πει­λές που ε­κτό­ξευ­σαν οι Α­με­ρι­κα­νοί α­ξιω­μα­τού­χοι ε­να­ντί­ον της Κύ­πρου («αν βά­λε­τε βέ­το, έ­νας τό­νος κε­ρα­μί­δια θα πέ­σει στο κε­φά­λι της Κύ­πρου»). Μά­λι­στα, σε α­ρι­στε­ρές ε­φη­με­ρί­δες, ε­σχά­τως, αρ­θρο­γρα­φούν κα­τά του Πα­πα­δό­που­λου και δη­μο­σιο­γρά­φοι ε­φη­με­ρί­δας της Λευ­κω­σί­ας, της ο­ποί­ας, τον Ο­κτώ­βρη, ο Γ.Γ. του Α­ΚΕΛ Χρι­στό­φιας χα­ρα­κτή­ρι­σε τους δη­μο­σιο­γρά­φους «πλη­ρω­μέ­νους α­πό τους Α­με­ρι­κά­νους και πρά­κτο­ρες»!!
Α­να­γνω­ρί­ζει ο Μπους τη FYROM ως «Δη­μο­κρα­τί­α της Μα­κε­δο­νί­ας» και οι κα­λοί α­ντιε­θνι­κι­στές της «α­να­νέ­ω­σης» σχε­δόν πα­νη­γύ­ρι­ζαν για­τί «α­πο­τε­λεί ήτ­τα των Ελ­λή­νων ε­θνι­κι­στών»!! Κά­νο­ντας βέ­βαια ό­τι δεν κα­τα­λαβαί­νουν για τον χάρ­τη του α­με­ρι­κα­νι­κού Υπ. Ά­μυ­νας προς τους πε­ζο­ναύ­τες του, που πα­ρου­σιά­ζει την ελ­λη­νι­κή Μα­κε­δο­νί­α ως κα­τε­χό­με­νη α­πό τους Έλ­λη­νες πε­ριο­χή!!
Για χά­ρη μιας α­ντιε­θνι­κι­στι­κής φλυα­ρί­ας (ε­νί­ο­τε και αρ­λου­μπο­λο­γί­ας) θυ­σιά­ζε­ται η πιο στοι­χειώ­δης κοι­νή λο­γι­κή και το χει­ρό­τε­ρο, γί­νο­νται γαρ­γά­ρα οι πιο ω­μές ι­μπε­ρια­λι­στι­κές ε­πεμ­βά­σεις στην πε­ριο­χή.
Δεν πει­ρά­ζει ό­μως. Οι κα­λοί σύ­ντρο­φοι αυ­τοί έρ­χο­νται α­ντι­μέ­τω­ποι με τη βα­σι­κό­τε­ρη α­ντί­φα­ση των ε­πι­λο­γών τους, μια και ο λό­γος τους βρί­σκει α­σή­μα­ντη πο­λι­τι­κή α­πή­χη­ση και το μό­νο μέ­ρος που ε­πι­βιώ­νει εί­ναι οι πρό­θυ­μες στή­λες των ε­φη­με­ρί­δων της κε­ντρο­α­ρι­στε­ράς και οι «α­ντι­στα­σια­κοί» πα­νε­πι­στη­μια­κοί θώ­κοι. Ό­σο ο λα­ός α­γνο­εί αυ­τούς που θέ­λουν να τον «σώ­σουν», βά­ζο­ντας με το ζό­ρι την πραγ­μα­τι­κό­τη­τα μέ­σα στη θε­ω­ρί­α τους, τό­σο πρό­θυ­μα τε­ντώ­νο­νται τα αυ­τιά α­στέ­ρων σαν την Αν­νού­λα Δια­μα­ντο­πού­λου και άλ­λων εκ­συγ­χρο­νι­στη­ριών.


Ποιος θα μας φυ­λά­ξει α­πό τους φύ­λα­κες;
Η πε­ρι­πέ­τεια της νε­α­ρής Ου­κρα­νής Όλ­γας, που βιά­στη­κε α­πό α­στυ­νο­μι­κό στην πε­ριο­χή της Η­λεί­ας, έ­γι­νε λί­γο πο­λύ γνω­στή ε­ξαι­τί­ας και της δυ­να­μι­κής α­ντί­δρα­σης των γυ­ναι­κών που εί­χαν συ­γκε­ντρω­θεί για συ­μπα­ρά­στα­ση στο Ε­φε­τεί­ο της Πά­τρας. Στην πρώ­τη δί­κη ο «φύ­λα­κας» – βια­στής α­θω­ώ­θη­κε πα­ρά τα συ­ντρι­πτι­κά στοι­χεί­α και την κα­τα­δι­κα­στι­κή ψή­φο των δι­κα­στών, χά­ρη στην ψή­φο των ε­νόρ­κων (4-3)!! Οι τί­μιοι αυ­τοί συ­μπο­λί­τες μας ε­ξέ­φρα­σαν με πλη­ρό­τη­τα το δου­λο­κτη­τι­κό κό­μπλεξ της α­νερ­μά­τι­στης κοι­νω­νί­ας μας. Ποιον θα πί­στευαν; Την «που­τά­να» – δού­λα, που «τα ’θε­λε» ή το «πα­λι­κά­ρι»; Θα έ­πρε­πε να αμ­φι­σβη­τη­θούν τα πα­ρα­γω­γι­κά «θέ­σφα­τα» της νε­ο­ελ­λη­νι­κής κοι­νω­νί­ας. «Με τη Ρω­σι­δο­ρου­μά­να στην κου­ζι­νο­κρε­βα­το­κά­μα­ρα και τον Αλ­βα­νο­αφ­γα­νό στη χω­ρα­φο­βιο­τε­χνί­α», πα­ρα­φρά­ζο­ντας πα­λιό­τε­ρη με­λέ­τη! Ε­πι­τέ­λους, ο κά­θε κα­κο­μοί­ρης-α, ο σφα­λια­ρω­μέ­νος μια ζω­ή, μπο­ρεί κι αυ­τός να σφα­λια­ρώ­νει και να βιά­ζει α­τι­μω­ρη­τί τους «ξέ­νους» – «υ­παν­θρώ­πους»!


Στην πρό­σφα­τη δί­κη στο Ε­φε­τεί­ο τα πράγ­μα­τα πή­ραν το δρό­μο τους. Μάρ­τυ­ρες κα­τη­γο­ρί­ας δεν α­να­ζη­τή­θη­καν ή δεν εμ­φα­νί­στη­καν ε­νώ άλ­λοι άλ­λα­ξαν στρα­τό­πε­δο. Έ­τσι, οι δι­κα­στές, τη­ρώ­ντας το γράμ­μα του (α­νύ­παρ­κτου για τους α­δύ­να­μους) Νό­μου, έ­κρι­ναν α­νε­παρ­κή τα στοι­χεί­α και ψή­φι­σαν ο­μο­φώ­νως α­θω­ω­τι­κά ε­νώ οι έ­νορ­κοι δι­χά­στη­καν (5-2 το σκορ)! Το «πα­λι­κά­ρι», μά­λι­στα, πα­ρα­δέ­χτη­κε την τέ­λε­ση της πρά­ξης αλ­λά με τη «θέ­λη­ση της κο­πέ­λας»!! Κα­νείς δι­κα­στής δεν τον ρώ­τη­σε πώς μια λα­θρο­με­τα­νά­στρια, χω­ρίς δια­βα­τή­ριο, στοι­βαγ­μέ­νη με άλ­λες δέ­κα σε δυό δω­μά­τια και τον ντα­βα­τζή με το πε­ρί­στρο­φο απ’ έ­ξω, δαρ­μέ­νη και χω­ρίς α­πο­λύ­τως κα­νέ­να δι­καί­ω­μα, έ­να res, πη­γαί­νει «με τη θέ­λη­σή» της με έ­να μπά­τσο! Και το «πα­λι­κά­ρι» έ­ρι­ξε την ευ­θύ­νη της «σκευω­ρί­ας» σε δια­μά­χη φρα­ξιών στο ε­σω­τε­ρι­κό της Ε­Λ.ΑΣ. Και ου­δείς θέ­λη­σε να ψά­ξει ποιες εί­ναι αυ­τές οι φρά­ξιες και για τι δια­μά­χο­νται αν ό­χι για την προ­στα­σί­α «κω­λό­μπα­ρων», στρι­πτη­ζά­δι­κων και με­γα­λέ­μπο­ρων ναρ­κω­τι­κών της πε­ριο­χής!!

Η τρα­γι­κή ι­στο­ρί­α της Λε­ϊ­λά Μ.
Η Λε­ϊ­λά Μ. εί­ναι μια 19χρο­νη κο­πέ­λα α­πό έ­να χω­ριό του Ι­ράν. Έ­χει δύ­ο χα­ρα­κτη­ρι­στι­κά: Πρώ­τον, εί­ναι δια­νο­η­τι­κώς κα­θυ­στε­ρη­μέ­νη, έ­χει μυα­λό παι­διού 8 χρο­νών. Δεύ­τε­ρον, εί­ναι θα­να­το­ποι­νί­τισ­σα. Θα μα­στι­γω­θεί μέ­χρι α­ναι­σθη­σί­ας και με­τά θα ε­κτε­λε­στεί για «ε­γκλή­μα­τα ε­νά­ντια στην η­θι­κή», σύμ­φω­να με το το­πι­κό δι­κα­στή­ριο της πό­λης Α­ράκ. Στα 8 της ε­ξα­να­γκά­στη­κε α­πό την ί­δια της τη μά­να να εκ­πορ­νευ­τεί. Στα 9 της γέν­νη­σε το πρώ­το της παι­δί και τι­μω­ρή­θη­κε με 100 ρα­βδι­σμούς για πορ­νεί­α. Στα 12 της που­λή­θη­κε σε έ­ναν Αφ­γα­νό ως «προ­σω­ρι­νή» γυ­ναί­κα του. Η πε­θε­ρά της συ­νέ­χι­σε να την εκ­δί­δει με τη βί­α. Έ­τσι, στα 14 έ­μει­νε έ­γκυος δεύ­τε­ρη φο­ρά και τι­μω­ρή­θη­κε ξα­νά με 100 ρα­βδι­σμούς. Α­κο­λού­θως, που­λή­θη­κε σε 55χρο­νο που της έ­φερ­νε πε­λά­τες στο σπί­τι. Αυ­τή τη φο­ρά, η «ε­πα­να­λαμ­βα­νό­με­νη α­νη­θι­κό­τη­τά της» δεν θα τι­μω­ρη­θεί μό­νο με ρα­βδι­σμούς αλ­λά με την ί­δια της τη ζω­ή! Ό­σοι/ες θέ­λε­τε να βο­η­θή­σε­τε την ά­μοι­ρη κο­πέ­λα ε­πι­κοι­νω­νή­στε στο: www.amnesty.org.uk/action/

Το γιου­σου­φά­κι
Ό­ταν πεις να ξε­που­λη­θείς, ξε­που­λιέ­σαι για τα κα­λά. Εί­χε φρί­ξει ό­λη η Ελ­λά­δα για τον Μπους και την α­να­γνώ­ρι­ση της «Δη­μο­κρα­τί­ας της Μα­κε­δο­νί­ας» και κυ­ρί­ως για τον χάρ­τη του α­με­ρι­κα­νι­κού Υπ. Ά­μυ­νας (sic), που θε­ω­ρού­σε τη Θεσ­σα­λο­νί­κη πό­λη υ­πό ελ­λη­νι­κή κα­το­χή και ο Γ. Γ. του σο­σια­λι­στι­κού κόμ­μα­τος (του ΠΑ­ΣΟΚ αν δεν κα­τα­λά­βα­τε), Χρυ­σο­χο­ΐδης, βγή­κε στο «Βή­μα», 28/11 και εί­πε: «Η Ελ­λά­δα δεν α­πει­λεί­ται α­πό ό­ποια ο­νο­μα­σί­α κι αν πά­ρει η γει­το­νι­κή χώ­ρα…», «ο α­ντια­με­ρι­κα­νι­σμός έ­χει γί­νει το ε­θνι­κό μας σπορ με­τά το πο­δό­σφαι­ρο…» και α­να­ρω­τή­θη­κε αν η κρι­τι­κή σε κά­ποιες ε­πι­λο­γές των Η­ΠΑ «…πρέ­πει να στέ­κε­ται ε­μπό­διο στους δε­σμούς συμ­μα­χί­ας και στη στα­θε­ρή σχέ­ση συ­νερ­γα­σί­ας που πρέ­πει να έ­χει η Ελ­λά­δα και η ευ­ρύ­τε­ρη πε­ριο­χή των Βαλ­κα­νί­ων με τις Η­ΠΑ;», κα­τα­λή­γο­ντας ό­τι «…ό­ταν ει­σβάλ­λει ο α­ντια­με­ρι­κα­νι­σμός… στην ε­ξω­τε­ρι­κή πο­λι­τι­κή, τό­τε αυ­τό μπο­ρεί να α­πο­βεί κα­τα­στρε­πτι­κό για τα συμ­φέ­ρο­ντα της χώ­ρας.»!!! Με ε­ξαί­ρε­ση τον ε­πί­τι­μο Μη­τσο­τά­κη, έ­χε­τε α­κού­σει κά­ποιον πο­λι­τι­κό της δε­ξιάς α­πό την ε­πο­χή του Πιου­ρι­φό­ι, σε τέ­τοια ε­με­τι­κή ε­πί­δει­ξη δου­λι­κό­τη­τας; Κι ύ­στε­ρα α­να­ρω­τιού­νται οι φου­κα­ρά­δες οι Πα­σό­κοι για­τί δεν ει­σπράτ­τουν τί­πο­τε α­πό την κυ­βερ­νη­τι­κή φθο­ρά!!


Οι «Ι­μπι­ζάν­θρω­ποι»
Τώ­ρα τις γιορ­τές, εί­τε μπο­τι­λια­ρι­σμέ­νοι στις κε­ντρι­κές λε­ω­φό­ρους των πό­λε­ων (πη­γαί­νο­ντας, κα­βά­λα στο υ­πο­θη­κευ­μέ­νο μη­χα­νι­κό μας ά­τι, για ψώ­νια ή για «δια­σκέ­δα­ση»), εί­τε τρέ­χο­ντας στις ε­θνι­κές καρ­μα­νιό­λες, δια­σταυ­ρω­θή­κα­με πολ­λά­κις με έ­ναν α­πό τους χα­ρα­κτη­ρι­στι­κό­τε­ρους αν­θρω­πο­λο­γι­κούς τύ­πους Νε­ο­έλ­λη­να. Τον «Ι­μπι­ζάν­θρω­πο»! Πή­ρε τ’ ό­νο­μά του ε­πει­δή ο­δη­γεί συ­νη­θέ­στε­ρα Σέ­ατ Ί­μπι­ζα (ε­νί­ο­τε και Φί­ατ Πού­ντο, Πε­ζώ 106 ή Σι­τρο­έν Σά­ξο). Ο τρό­πος που ο­δη­γεί συ­μπυ­κνώ­νει μέ­σα σε λί­γα λε­πτά, ή κα­λύ­τε­ρα χι­λιό­με­τρα, το τρί­πτυ­χο που ε­πι­τέ­λους α­ντι­κα­τέ­στη­σε το πα­λαιό ε­θνι­κό­φρον «Πα­τρίς, Θρη­σκεί­α, Οι­κο­γέ­νεια». Ε­κα­το­ντά­δες σε­λί­δες α­κα­δη­μα­ϊ­κών με­λε­τών δεν μπο­ρούν να πε­ρι­γρά­ψουν ε­ναρ­γέ­στε­ρα τη νε­ο­ελ­λη­νι­κή μας φά­τσα α­πό ό­σο έ­νας ε­λιγ­μός με­τά μαρ­σα­ρί­σμα­τος, με μπλέ φώ­τα α­πό νέ­ον κά­τω α­πό το σα­σί του με­ταλ­λαγ­μέ­νου α­πό τις ε­πεμ­βά­σεις ο­χή­μα­τος του «Ι­μπι­ζαν­θρώ­που». Η πα­ρου­σί­α του α­κα­τα­μά­χη­τη (ό­χι πια μό­νο στους δρό­μους) και η γο­η­τεί­α του τρι­πτύ­χου α­πό πί­σω α­κα­τά­βλη­τη. Τό­σο, που σι­γά – σι­γά, κα­θη­με­ρι­νά, με­τα­τρε­πό­μα­στε κι άλ­λοι σε ευ­τυ­χείς «Ι­μπι­ζαν­θρώ­πους».


Πε­ρί άλ­λων τυρ­βά­ζουν
Τό­πος: Γαλ­λί­α, Πα­ρί­σι, πλα­τεί­α μπρος α­πό τον Πύρ­γο του Ά­ι­φελ. Χρό­νος: Σαβ­βά­το πρω­ί, 6 Νο­εμ­βρί­ου. Κό­σμος μα­ζε­μέ­νος, πα­νώ μι­κρο­φω­νι­κές, πλα­κάτ, α­φί­σες, ο­μι­λη­τές. Η διε­θνής συ­γκυ­ρί­α καυ­τή. Οι σιω­νι­στές μό­λις ο­λο­κλή­ρω­σαν την ει­σβο­λή στη Λω­ρί­δα της Γά­ζας. Δε­κά­δες ά­μα­χοι νε­κροί, ε­κα­το­ντά­δες σπί­τια κα­τε­δα­φι­σμέ­να α­πό μπουλ­ντό­ζες, χι­λιά­δες στρέμ­μα­τα με καλ­λιέρ­γειες δη­ω­μέ­να. Οι Α­με­ρι­κά­νοι πε­ρι­κυ­κλώ­νουν τη Φα­λού­τζα κι έ­χουν αρ­χί­σει τις τε­λι­κές προ­ε­τοι­μα­σί­ες για τη χερ­σαί­α ει­σβο­λή α­φού πρώ­τα ι­σο­πέ­δω­σαν την πό­λη με βομ­βαρ­δι­σμούς α­ε­ρο­πλά­νων και πυ­ρο­βο­λι­κού προ­κα­λώ­ντας ε­κα­τόμ­βη α­μά­χων. Πλη­σιά­ζεις τη συ­γκέ­ντρω­ση σί­γου­ρος ό­τι πρό­κει­ται για συ­γκέ­ντρω­ση δια­μαρ­τυ­ρί­ας. Βλέ­πεις α­πό μα­κριά τα σή­μα­τα της Διε­θνούς Α­μνη­στί­ας. Σε χα­ρο­ποιεί το γε­γο­νός ό­τι η με­γά­λη ορ­γά­νω­ση ξε­κί­νη­σε δια­μαρ­τυ­ρί­ες για τη μια ή την άλ­λη αν­θρω­πο­σφα­γή των η­με­ρών. Πλη­σιά­ζεις κι άλ­λο και …τρε­λαί­νε­σαι! Συ­γκέ­ντρω­ση για τα δι­καιώ­μα­τα των Τσε­τσέ­νων (40 μέ­ρες με­τά τη σφα­γή των νη­πί­ων του Μπε­σλάν α­πό τους αυ­το­νο­μι­στές) και κα­τα­δί­κης της ρώ­σι­κης κυ­βέρ­νη­σης! Ο­μι­λη­τές, εκ­πρό­σω­ποι της ορ­γά­νω­σης και Τσε­τσέ­νοι με­τριο­πα­θείς αυ­το­νο­μι­στές.
Ά­τυ­χοι αυ­τοί οι Πα­λαι­στί­νιοι και οι Ι­ρα­κι­νοί! Ζουν στη Μέ­ση Α­να­το­λή κι ό­χι στον Καύ­κα­σο. Τους ι­σο­πε­δώ­νουν οι Α­με­ρι­κά­νοι και οι Σιω­νι­στές Ισραηλινοί κι ό­χι οι Ρώ­σοι. Μη Κυ­βερ­νη­τι­κή Α­η­δί­α!!

200.000 οι α­ντάρ­τες!
Στις 5 Ια­νουα­ρί­ου, ο ί­διος ο αρ­χη­γός των ι­ρα­κι­νών μυ­στι­κών υ­πη­ρε­σιών της κυ­βέρ­νη­σης κου­ί­σλι­γκ του Α­λά­ου­ι, στρα­τη­γός Μο­χά­με­ντ Σα­ουά­νι, πα­ρα­δέ­χτη­κε ε­νώ­πιον των έκ­πλη­κτων δυ­τι­κών δη­μο­σιο­γρά­φων, ό­τι η υ­πη­ρε­σί­α του υ­πο­λο­γί­ζει τον α­ριθ­μό των α­νταρ­τών σε 200.000 εκ των ο­ποί­ων οι 40.000 ο σκλη­ρός, μό­νι­μα ο­πλι­σμέ­νος, πυ­ρή­νας! Την ί­δια στιγ­μή, οι Α­με­ρι­κά­νοι ε­ξα­κο­λου­θούν πει­σμα­τι­κά να μι­λούν για 20-25.000 ε­νό­πλους. Η πο­σο­τι­κή και ποιο­τι­κή α­να­βάθ­μι­ση των α­ντι­στα­σια­κών ε­νερ­γειών για την ο­ποί­α σ’ αυ­τό το πε­ριο­δι­κό γρά­φα­με πριν α­πό 4 μή­νες γί­νε­ται στις μέ­ρες μας αι­σθη­τά φα­νε­ρή και α­πο­δει­κνύ­ει ό­τι ο ιρα­κι­νός Αμε­ρι­κα­νο­τσο­λιάς εί­ναι πο­λύ κο­ντά στην πραγ­μα­τι­κό­τη­τα. Με 200.000 άν­δρες δυ­νά­μει στα ό­πλα δεν μι­λά­με φυ­σι­κά πλέ­ον για α­νταρ­σί­α αλ­λά για κα­νο­νι­κό πό­λε­μο που α­ντι­με­τω­πί­ζουν οι κα­το­χι­κές δυ­νά­μεις και οι ι­ρα­κι­νοί συ­νερ­γά­τες τους. Αυ­τό, μά­λι­στα, που ε­ντυ­πω­σιά­ζει τους στρα­τιω­τι­κούς α­να­λυ­τές εί­ναι η α­διά­κο­πη προ­σφο­ρά κα­μι­κά­ζι για πα­ρά­τολ­μες και αι­μα­τη­ρά α­πο­τε­λε­σμα­τι­κές α­ντι­στα­σια­κές ε­νέρ­γειες. Ή­ταν κά­τι που δεν το α­νέ­με­ναν α­πό την ι­ρα­κι­νή κοι­νω­νί­α, εν­δει­κτι­κό της λύσ­σας με την ο­ποί­α μά­χο­νται οι «ξυ­πό­λη­τοι» τους Α­με­ρι­κα­νούς ρό­μπο­κοπ! Την ί­δια πε­ρί­ο­δο, έ­νας Δυ­τι­κός, ο Βρε­τα­νός σερ Τζέ­ρε­μυ Γκρίν­στοκ, εκ­πρό­σω­πος της Μ. Βρε­τα­νί­ας στην κα­το­χι­κή διοί­κη­ση Μπρέ­μερ, δή­λω­νε: «… η α­νταρ­σί­α εί­ναι α­θε­ρά­πευ­τη και α­δύ­να­τον να ξε­ρι­ζω­θεί α­πό τις α­με­ρι­κα­νι­κές δυ­νά­μεις. Ό­λα ε­ξαρ­τώ­νται α­πό τους Ι­ρα­κι­νούς πια. Ε­μείς έ­χου­με χά­σει τον πρω­ταρ­χι­κό έ­λεγ­χο…»! Μή­πως ο εν λό­γω κύ­ριος, κα­τά την πά­για βρε­τα­νι­κή τα­κτι­κή, υ­πο­νο­εί την υ­πο­δαύ­λι­ση ε­νός μό­νι­μου εμ­φυ­λί­ου με­τα­ξύ σι­ι­τών και σου­νι­τών α­μέ­σως με­τά τις ε­κλο­γές, που θα βο­η­θού­σε σε μια με­ρι­κή α­πα­γκί­στρω­ση των «συμ­μά­χων» α­πό τις πιο αι­μα­τη­ρές γι’ αυ­τούς ε­πι­χει­ρή­σεις; Κι αν αυ­τό το σε­νά­ριο παί­ξει τους ε­πό­με­νους μή­νες, τι θα γί­νει ό­ταν οι Η­ΠΑ και οι «πρό­θυ­μοί» τους θε­λή­σουν να χτυ­πή­σουν το Ι­ράν, το ο­ποί­ο κα­θο­δη­γεί τους σι­ί­τες η­γέ­τες, νυν συμ­μά­χους των Η­ΠΑ στο Ι­ράκ; Εί­ναι φα­νε­ρό ό­τι οι Η­ΠΑ θα βρε­θούν σύ­ντο­μα σε στρα­τη­γι­κό α­διέ­ξο­δο στην πε­ριο­χή.
*
1,2, 3, 4, 5, 6, 7 …
520.435 οι εγ­γε­γραμ­μέ­νοι στον Ο­Α­ΕΔ ά­νερ­γοι το 2004, έ­να­ντι 483.190 το 2003. Αύ­ξη­ση 7,71%.
*
Το ε­μπο­ρι­κό έλ­λειμ­μα των Η­ΠΑ με την Κί­να α­να­μέ­νε­ται να φτά­σει το 2005 τα 150 δισ. δο­λά­ρια.
*
70 ε­κατ. ευ­ρώ οι ζη­μιές του Ο­ΤΕ το 2004.
*
Τις 4 με­σημ­βρι­νές ώ­ρες της η­μέ­ρας, το πρώ­το 15με­ρο του Ιου­λί­ου, τα κλι­μα­τι­στι­κά στην Ελ­λά­δα κα­τα­να­λώ­νουν 1000MW, δη­λα­δή το 10% της συ­νο­λι­κής ε­γκα­τε­στη­μέ­νης ι­σχύ­ος της χώ­ρας.
*
Οι α­πο­δο­χές των δα­σκά­λων στο Λου­ξεμ­βούρ­γο εί­ναι 3.700 ευ­ρώ το μή­να έ­να­ντι 1.230 ευ­ρώ των δα­σκά­λων στην Ελ­λά­δα.
*
33 στα 100 νοι­κο­κυ­ριά κα­τέ­χουν Η/Υ στην Ελ­λά­δα έ­να­ντι 80 στη Σου­η­δί­α.
*
Το 2004 οι α­σφα­λι­στι­κές ε­ται­ρεί­ες πα­γκο­σμί­ως κα­τέ­βα­λαν 45 δισ. δο­λά­ρια για α­πο­ζη­μιώ­σεις λό­γω φυ­σι­κών κα­τα­στρο­φών έ­να­ντι 15 δισ. το 2003. Αύ­ξη­ση κα­τά 200%.
*
Μι­σό ευ­ρώ την η­μέ­ρα η α­να­με­νό­με­νη αύ­ξη­ση των κα­τώ­τα­των συ­ντά­ξε­ων του Ο­ΓΑ για το 2005.
*
32,4 δισ. ευ­ρώ η α­ξί­α της α­πλή­ρω­της ερ­γα­σί­ας α­πό «δω­ρε­άν» υ­πε­ρω­ρί­ες των ερ­γα­ζο­μέ­νων στη Μ. Βρε­τα­νί­α το 2004.
*
Οι ε­μπο­ρι­κές συ­ναλ­λα­γές Ρω­σί­ας – Τουρ­κί­ας α­νήλ­θαν το 2004 στα 10 δισ. ευ­ρώ. Οι α­ντί­στοι­χες Ρω­σί­ας – Ελ­λά­δας στα 2,7 δισ. ευ­ρώ.
*
Η α­ξί­α των πλοί­ων που δια­θέ­τουν οι Έλ­λη­νες ε­φο­πλι­στές α­ντι­στοι­χεί στο 46,4% του Α­ΕΠ ε­νώ το ρευ­στό που έ­χουν συσ­σω­ρεύ­σει την τε­λευ­ταί­α διε­τί­α α­νήλ­θε στα 20 δισ. ευ­ρώ.
*
3.300.000 θέ­σεις ερ­γα­σί­ας στον το­μέ­α της υ­ψη­λής τε­χνο­λο­γί­ας θα με­τα­φερ­θούν την ε­πό­με­νη δε­κα­ε­τί­α α­πό τις Η­ΠΑ σε χώ­ρες με φτη­νό ερ­γα­τι­κό κό­στος. 800.000 θα με­τα­φερ­θούν α­πό Ευ­ρώ­πη.
*
Ο μι­σθός ε­νός προ­γραμ­μα­τι­στή Η/Υ στις Η­ΠΑ εί­ναι 66.000 δο­λλά­ρια το χρόνο. Στην Ιν­δί­α, 10.000 δο­λλά­ρια.

ο Λο­ξός

ΣΧΕΤΙΚΑ

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ