η απάντηση (;!) του υπουργού

Ο Υ­πουρ­γός Πο­λι­τι­σμού προς την εν Α­θή­ναις Αρ­χαιο­λο­γι­κή Ε­ται­ρεί­α, 19 Φε­βρουα­ρί­ου 2001, Α. Π. 1380:
Έ­λα­βα την με ση­με­ρι­νή η­με­ρο­μη­νί­α ε­πι­στο­λή σας με την ο­ποί­α ε­πι­χει­ρεί­ται να δο­θεί α­πά­ντη­ση στα ε­ρω­τή­μα­τα που έ­θε­σα με την α­πό 9.02.2001 (Α. Π. 984) ε­πι­στο­λή μου σχε­τι­κά με την κα­τα­σκευ­ή του Ο­λυ­μπια­κού Κω­πη­λα­το­δρο­μί­ου στο Σχοι­νιά.
Σας ευ­χα­ρι­στώ κα­ταρ­χάς για τον κό­πο στον ο­ποί­ο υ­πο­βλη­θή­κα­τε να συ­ντά­ξε­τε έ­να τό­σο ε­κτε­νές κεί­με­νο που έ­θε­σα ή­δη υ­πό­ψη των αρ­μο­δί­ων υ­πη­ρε­σιών του Υ­πουρ­γεί­ου Πο­λι­τι­σμού, οι ο­ποί­ες –ό­πως πο­λύ κα­λά γνω­ρί­ζε­τε– εί­ναι στε­λε­χω­μέ­νες με δό­κι­μους ε­πι­στή­μο­νες.
Άλ­λω­στε μέ­ρι­μνα και υ­πο­χρέ­ω­σή μου ως Υ­πουρ­γού Πο­λι­τι­σμού εί­ναι να προ­στα­τεύ­ω, στο πλαί­σιο των νό­μων του κρά­τους, την πο­λι­τι­στι­κή κλη­ρο­νο­μιά με βά­ση τα πο­ρί­σμα­τα της ε­πι­στή­μης. Για το λό­γο αυ­τό ο­φεί­λω, αλ­λά και ε­πι­θυ­μώ, να ε­ξε­τά­ζω συ­στη­μα­τι­κά και “κατ’ α­ντι­μω­λί­αν” τα ε­πι­χει­ρή­μα­τα που κο­μί­ζο­νται στη σχε­τι­κή συ­ζή­τη­ση.
Πα­ρα­κα­λώ λοι­πόν την εν Α­θή­ναις Αρ­χαιο­λο­γι­κή Ε­ται­ρεί­α δια του Προ­έ­δρου, του Α­ντι­προ­έ­δρου και του Γε­νι­κού Γραμ­μα­τέ­α της να προ­σέλ­θει σε συ­νά­ντη­ση μα­ζί μου την Πέ­μπτη 22 Φε­βρουα­ρί­ου και ώ­ρα 19:00 στο Υ­πουρ­γεί­ο Πο­λι­τι­σμού. Στη συ­νά­ντη­ση θα πα­ρα­στούν αρ­μό­δια στε­λέ­χη της Αρ­χαιο­λο­γι­κής Υ­πη­ρε­σί­ας και ε­πι­στή­μο­νες – μέ­λη των γνω­μο­δο­τι­κών ορ­γά­νων του ΥΠ­ΠΟ α­πό τους ο­ποί­ους ζή­τη­σα να βο­η­θή­σουν στην α­να­ζή­τη­ση της σχε­τι­κής ε­πι­στη­μο­νι­κής τεκ­μη­ρί­ω­σης.
Θε­ω­ρώ ό­μως α­να­γκαί­ο να ση­μειώ­σω ευ­θύς α­μέ­σως τα ε­ξής τό­σο ως προς το ύ­φος ό­σο και ως προς την ου­σί­α των ό­σων δια­τυ­πώ­νο­νται στην ε­πι­στο­λή σας:
1. Α­πο­δί­δω ι­διαί­τε­ρο βά­ρος σε μί­α ε­πι­στο­λή που υ­πο­γρά­φε­ται α­πό δύ­ο μέ­λη της Α­κα­δη­μί­ας Α­θη­νών και έ­ναν ε­πί­τι­μο Γε­νι­κό Έ­φο­ρο Αρ­χαιο­τή­των και α­πευ­θύ­νε­ται στον Υ­πουρ­γό Πο­λι­τι­σμού. Για το λό­γο αυ­τό με ξέ­νι­σαν ι­διαι­τέ­ρως δύ­ο στοι­χεί­α: πρώ­τον, ο ει­ρω­νι­κός τό­νος που υ­πάρ­χει σε πολ­λά ση­μεί­α με α­πο­κο­ρύ­φω­μα την πα­ρα­πο­μπή στο βι­βλί­ο της Ι­στο­ρί­ας της Δ’ Δη­μο­τι­κού. Ελ­πί­ζω να μην α­δι­κώ τις υ­φο­λο­γι­κές ε­πι­λο­γές του συ­ντά­κτη της ε­πι­στο­λής, αλ­λά φο­βού­μαι ό­τι αυ­τές εί­ναι πα­ρε­ξη­γή­σι­μες. Δεύ­τε­ρον, η συ­νε­χής μί­ξη ε­πι­στη­μο­νι­κών (αρ­χαιο­λο­γι­κών και ι­στο­ρι­κο­φι­λο­λο­γι­κών) και ι­δε­ο­λο­γι­κών στοι­χεί­ων. Α­πό την α­νά­γνω­ση του κει­μέ­νου δεν εί­ναι, κα­τά την ά­πο­ψή μου, σα­φές αν το βα­ρύ­νον και τε­λι­κό ε­πι­χεί­ρη­μά σας εί­ναι αρ­χαιο­λο­γι­κό και ι­στο­ρι­κο­φι­λο­λο­γι­κό ή συ­ναι­σθη­μα­τι­κό, συμ­βο­λι­κό και ι­δε­ο­λο­γι­κό. Σέ­βο­μαι ό­λες τις φορ­τί­σεις αυ­τού του τύ­που, αλ­λά η δια­χεί­ρι­ση των συμ­βό­λων και της ι­δε­ο­λο­γί­ας εί­ναι ζή­τη­μα πο­λι­τι­κό και ό­χι ε­πι­στη­μο­νι­κό. Κα­θή­κον και α­πο­στο­λή της ε­πι­στή­μης εί­ναι –ελ­πί­ζω ό­τι συμ­φω­νού­με ό­λοι επ’ αυ­τού– η τεκ­μη­ρί­ω­ση (ό­που αυ­τό εί­ναι δυ­να­τό) ή η α­να­τρο­πή (ό­που αυ­τό εί­ναι ε­πι­βε­βλη­μέ­νο) των κοι­νών α­ντι­λή­ψε­ων, θε­ω­ρώ συ­νε­πώς α­να­γκαί­ο να υ­πάρ­ξει μια συ­ζή­τη­ση με­τα­ξύ μας προ­κει­μέ­νου να μπο­ρέ­σω να δια­χω­ρί­σω τα ε­πι­στη­μο­νι­κά α­πό τα ι­δε­ο­λο­γι­κά και συ­ναι­σθη­μα­τι­κά στοι­χεί­α της ε­πι­στο­λής σας που α­πο­τυ­πώ­νο­νται και στον έ­ντο­να συν­θη­μα­τι­κό κο­λο­φώ­να της. Αν και ε­γώ εί­μαι ο πο­λι­τι­κός και ε­σείς οι ε­πι­στή­μο­νες, δεν θα α­πο­δε­χθώ αυ­τή τη μέ­θο­δο.
2. Στο ε­ρώ­τη­μά μου για­τί η ι­στο­ρι­κο­φι­λο­λο­γι­κή και αρ­χαιο­λο­γι­κή α­ντί­δρα­ση δια­τυ­πώ­νε­ται για πρώ­τη φο­ρά τώ­ρα, ε­νώ εί­ναι γνω­στό α­πό το 1996 ό­τι το Κω­πη­λα­το­δρό­μιο θα κα­τα­σκευα­στεί στο Σχοι­νιά, μου α­πα­ντά­τε ό­τι η Αρ­χαιο­λο­γι­κή Ε­ται­ρεί­α δεν α­ντέ­δρα­σε για­τί πε­ρί­με­νε ό­τι αυ­τό θα γί­νει α­πό την Αρ­χαιο­λο­γι­κή Υ­πη­ρε­σί­α ή το ί­διο το Κ.Α.Σ. Ε­πι­τρέψ­τε μου να πω ό­τι αυ­τό εί­ναι ε­πι­κοι­νω­νια­κό σό­φι­σμα που δεν συ­νά­δει προς το ε­πί­πε­δο της με­τα­ξύ μας συ­ζή­τη­σης.
3. Στο ε­ρώ­τη­μά μου για το γε­γο­νός πως η κρί­σι­μη πε­ριο­χή δεν έ­χει κη­ρυ­χθεί ού­τε αρ­χαιο­λο­γι­κός χώ­ρος ού­τε ζώ­νη προ­στα­σί­ας, η τε­λι­κή α­πά­ντη­σή σας εί­ναι ό­τι οι ι­στο­ρι­κοί τό­ποι έ­χουν την α­ξί­α τους αφ’ ε­αυ­τών και ό­χι λό­γω της κή­ρυ­ξής τους. Φο­βού­μαι ό­τι αυ­τή η α­πά­ντη­ση α­πο­τε­λεί “λή­ψη του ζη­του­μέ­νου”, δη­λα­δή και πά­λι σό­φι­σμα, θα μπο­ρού­σα­τε να μου πεί­τε ό­τι υ­πήρ­ξε πα­ρά­λει­ψη των αρ­μο­δί­ων υ­πη­ρε­σιών και των κα­τά και­ρούς προ­ϊ­στα­μέ­νων τους, προ­φα­νώς ό­μως δεν θέ­λε­τε να α­να­λά­βε­τε την ευ­θύ­νη μιας τέ­τοιας πα­ρά­λει­ψης– αν υ­πήρ­ξε.
4. Στο ε­ρώ­τη­μα μου για το γε­γο­νός ό­τι λει­τουρ­γεί α­πό το 1953 α­ε­ρο­δρό­μιο στην ί­δια α­κρι­βώς πε­ριο­χή, η α­πά­ντη­ση εί­ναι ό­τι αυ­τό δεν εί­ναι τό­σο βλα­πτι­κό ό­σο η κα­τα­σκευ­ή του κω­πη­λα­το­δρο­μί­ου. Αν ό­μως το ζη­τού­με­νο εί­ναι η προ­στα­σί­α της αυ­θε­ντι­κό­τη­τας και της α­κε­ραιό­τη­τας του το­πί­ου, η α­πά­ντη­ση αυ­τή εί­ναι α­κα­τα­νό­η­τη ή έ­στω α­ντι­φα­τι­κή.
5. Σή­με­ρα, πλέ­ον, ό­πως πο­λύ κα­λύ­τε­ρα α­πό ε­μέ­να γνω­ρί­ζε­τε, η αρ­χαιο­λο­γι­κή έ­ρευ­να υ­πο­στη­ρί­ζε­ται α­πό πλή­θος φυ­σι­κών, θε­τι­κών και τε­χνι­κών ε­πι­στη­μών που κα­λού­νται να ε­λέγ­ξουν και να ε­πι­βε­βαιώ­σουν ή να α­πορ­ρί­ψουν ι­στο­ρι­κο-φι­λο­λο­γι­κές υ­πο­θέ­σεις ερ­γα­σί­ας (ι­δί­ως ε­κεί ό­που δεν υ­πάρ­χουν αρ­χαιο­λο­γι­κά ευ­ρή­μα­τα). Στο πλαί­σιο αυ­τό ζή­τη­σα α­πό το μέ­λος του Κ.Α.Σ., κα­θη­γη­τή της Γε­ω­λο­γί­ας στο Πα­νε­πι­στή­μιο Α­θη­νών κ. Ηλ. Μα­ριο­λά­κο να μου δια­τυ­πώ­σει τη γνώ­μη του κα­θώς έ­χει πραγ­μα­το­ποι­ή­σει σε α­νύ­πο­πτο χρό­νο (α­πό το 1981) πολ­λές διε­θνείς ι­στο­ρι­κο­γε­ω­λο­γι­κές έ­ρευ­νες στην πε­ριο­χή του Μα­ρα­θώ­να. Ο Κα­θη­γη­τής Μα­ριο­λά­κος με πλη­ρο­φό­ρη­σε πως, κα­τά τα πο­ρί­σμα­τα του που έ­χει α­να­κοι­νώ­σει σε διά­φο­ρες ε­πι­στη­μο­νι­κές συ­να­ντή­σεις, η πε­ριο­χή στην ο­ποί­α πρό­κει­ται να κα­τα­σκευα­στεί το κω­πη­λα­το­δρό­μιο έ­χει προ­έλ­θει α­πό με­τα­γε­νέ­στε­ρες προ­σχώ­σεις και ό­τι κα­τά την πε­ρί­ο­δο της Μά­χης του Μα­ρα­θώ­νος ε­κεί βρι­σκό­ταν η θά­λασ­σα. Ο κ. Μα­ριο­λά­κος θα εί­ναι πα­ρών στην συ­νά­ντη­ση και θα πα­ρου­σιά­σει τα πο­ρί­σμα­τά του.

Αφήστε το σχόλιό σας

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*

elGreek