Αρχική » Οι δείκτες ευημερούν και οι άνθρωποι δυστυχούν

Οι δείκτες ευημερούν και οι άνθρωποι δυστυχούν

από Άρδην - Ρήξη

Η παγκοσμιοποίηση των επαιτών

Η εν­σω­μά­τω­ση της Ελ­λά­δας στην πα­γκό­σμια α­γο­ρά έ­χει πα­ρα­σι­τι­κά χα­ρα­κτη­ρι­στι­κά (τε­ρά­στιο έλ­λειμ­μα ε­μπο­ρι­κού ι­σο­ζυ­γί­ου, που κα­λύ­πτε­ται με του­ρι­σμό, εμ­βά­σμα­τα, ε­πι­δο­τή­σεις). Αυ­τά τα χα­ρα­κτη­ρι­στι­κά ε­πι­τά­θη­καν στην πε­ρί­ο­δο 1981-2000. Ταυ­τό­χρο­να ό­μως σύμ­φω­να με στοι­χεί­α του α­με­ρι­κά­νι­κου πε­ριο­δι­κού Foreign Policy (που α­να­πα­ρή­γα­γε ο Τ. Μί­χας στην Ε­λευ­θε­ρο­τυ­πί­α /13 Αυ­γού­στου 2001), η Ελ­λά­δα α­πο­συν­δέ­ε­ται ό­λο και πε­ρισ­σό­τε­ρο α­πό τη διε­θνή οι­κο­νο­μί­α . Με­τα­ξύ 1981 και 1997 οι ε­ξα­γω­γές α­πό 17% του Α­ΕΠ πέ­ρα­σαν σε κά­τω α­πό 10%, ε­νώ οι ά­με­σες ξέ­νες ε­πεν­δύ­σεις μειώ­θη­καν σε κά­τω α­πό 1% του Α­ΕΠ. Έ­τσι η ορ­γα­νι­κή έ­ντα­ξη και συμ­με­το­χή στην πα­γκό­σμια οι­κο­νο­μί­α μειώ­θη­κε, αλ­λά αυ­ξή­θη­κε ο πα­ρα­σι­τι­σμός. (Οι με­τα­φο­ρές κοι­νο­τι­κών πό­ρων πέ­ρα­σαν α­πό το 2% του Α­ΕΠ το 1980, στο 5% το 2000, το ε­μπο­ρι­κό έλ­λειμ­μα με­γά­λω­σε κλπ.). Έ­τσι η συμ­με­το­χή των εκ­συγ­χρο­νι­στών στην «πα­γκο­σμιο­ποί­η­ση» έ­χει α­πο­λύ­τως πα­ρα­σι­τι­κά χα­ρα­κτη­ρι­στι­κά. Γι’ αυ­τό βέ­βαια και ο μό­νος διε­θνής ρό­λος τους εί­ναι ε­κεί­νος του ε­παί­τη και του καρ­πα­ζο­ει­σπρά­κτο­ρα.

Οι δείκτες ευημερούν και οι άνθρωποι δυστυχούν

Η ρή­ση του Γε­ωρ­γί­ου Πα­παν­δρέ­ου για την δια­κυ­βέρ­νη­ση της Δε­ξιάς στις αρ­χές της δε­κα­ε­τί­ας του ’60, γί­νε­ται και πά­λι ε­πί­και­ρη. Το «Ε­θνι­κό Ει­σό­δη­μα» με­γε­θύ­νε­ται αλ­λά οι πο­λί­τες σφίγ­γουν το ζω­νά­ρι και εί­ναι ό­λο και πιο α­παι­σιό­δο­ξοι. Για­τί βέ­βαια η άνoδος του Ε­θνι­κού Ει­σο­δή­μα­τος κα­τα­βρο­χθί­στη­κε τα δύ­ο τε­λευ­ταί­α χρό­νια α­πό τους ε­πι­τη­δεί­ους δια­πλε­κό­με­νους, το Χρη­μα­τι­στή­ριο (η μεί­ω­ση των τι­μών των με­το­χών το 2000 ή­ταν 42,6%) και τον πλη­θω­ρι­σμό που άρ­χι­σε να α­νε­βαί­νει και πά­λι (οι τι­μές χον­δρι­κής πώ­λη­σης των βιο­μη­χα­νι­κών προ­ϊ­ό­ντων στην πε­ρί­ο­δο Ια­νουα­ρί­ου-Α­πρι­λί­ου αυ­ξή­θη­καν κα­τά 5,5%). Έ­τσι η πλειο­ψη­φί­α των ελ­λη­νι­κών νοι­κο­κυ­ριών σύμ­φω­να με έ­ρευ­να της ICAP προ­βλέ­πει ε­πι­δεί­νω­ση της οι­κο­νο­μι­κής κα­τά­στα­σής τους. Δε­δο­μέ­νου δε ό­τι η πα­γκό­σμια οι­κο­νο­μι­κή ύ­φε­ση ε­πε­κτεί­νε­ται με τα­χείς ρυθ­μούς, η οι­κο­νο­μι­κή α­νά­πτυ­ξη θα πε­ριο­ρι­στεί α­κό­μα πε­ρισ­σό­τε­ρο και οι α­παι­σιό­δο­ξες προ­βλέ­ψεις θα υ­πε­ρα­κο­ντι­στούν α­πό την πραγ­μα­τι­κό­τη­τα.

ΣΧΕΤΙΚΑ

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ