Αρχική » Ένας πρωθυπουργός για την Θράκη

Ένας πρωθυπουργός για την Θράκη

από Άρδην - Ρήξη

Πα­ρα­µ­ο­νές τῆς πρω­θυ­πουρ­γο­ποί­η­σης τοῦ Γι­ώρ­γου Πα­παν­δρέ­ου, µ­έ­σῳ τῶν ἐ­κλο­γῶν τῆς 4ης Ὀ­κτω­βρί­ου (ἤ τῶν ἀ­µ­έ­σως ἑ­πό­µ­ε­νων), κά­νου­µ­ε ἀ­να­πό­φευ­κτα µ­ε­ρι­κές µ­αῦ­ρες σκέ­ψεις πού θέ­λου­µ­ε νά µ­οι­ρα­στοῦ­µ­ε µ­α­ζί σας.
Τό τί ἀ­κρι­βῶς θά ση­µ­ά­νει γε­νι­κά ἡ πα­ρα­πά­νω πο­λι­τι­κή ἐ­ξέ­λι­ξη δέν εἴ­µ­α­στε σέ θέ­ση νά τό ποῦ­µ­ε – καί, γιά νά ἀ­κρι­βο­λο­γοῦ­µ­ε, δέν το­λµ­ᾶ­µ­ε νά τό βά­λου­µ­ε µ­έ τόν νοῦ µ­ας. Εἰ­δι­κά ὅ­µ­ως γιά τήν ἰ­δι­αί­τε­ρη πα­τρί­δα µ­ας, τή Θρά­κη, δέν µ­πο­ροῦ­µ­ε νά µ­ήν τό ἀ­να­λο­γι­στοῦ­µ­ε.

Πρῶ­τον καί κύ­ριον εἶ­ναι οἱ σχέ­σεις µ­ας µ­έ τήν Τουρ­κί­α καί τήν ὑ­πο­χεί­ριά της µ­ει­ο­νο­τι­κή ἡ­γε­σί­α. Χρό­νια τώ­ρα τό ἐκ­συγ­χρο­νι­στι­κό Πα­ΣοΚ ἔ­χει υἱ­ο­θε­τή­σει πλή­ρως (τό­σο στά λό­για – βλέ­πε π.χ. τίς θέ­σεις τοῦ ΙΣΤΑΜΕ – ὅ­σο καί στήν πρά­ξη) τήν ἀτ­ζέν­τα καί τίς πε­ρισ­σό­τε­ρες θέ­σεις τῆς Ἄγ­κυ­ρας. Ἡ µ­α­ζι­κή ὑ­περ­ψή­φι­ση τῶν πα­σό­κων ὑ­πο­ψη­φί­ων (βου­λευ­τῶν, δη­µ­άρ­χων, νο­µ­αρ­χῶν), µ­ει­ο­νο­τι­κῶν καί µ­ή, δέν εἶ­ναι κα­θό­λου τυ­χαί­α. Σέ Ρο­δό­πη καί Ξάν­θη χρό­νια τώ­ρα αὐ­τό ἀ­πο­τυ­πώ­νε­ται στό πρα­σί­νι­σµ­α τοῦ χάρ­τη τῶν ἑ­κά­στο­τε ἐ­κλο­γῶν, κά­τι πού ἴ­σχυ­σε ἀ­κό­µ­η καί στά τε­λευ­ταῖ­α χρό­νια τῆς νε­ο­δη­µ­ο­κρα­τι­κῆς ἰ­σχύ­ος! Τό τί θά συ­µ­βεῖ λοι­πόν στίς 4 Ὀ­κτω­βρί­ου εἶ­ναι ἀ­πο­λύ­τως δε­δο­µ­έ­νο, καί µ­ό­νον ἕ­νας πα­ρά­γον­τας µ­πο­ρεῖ νά τό ἐ­πηρ­ρε­ά­σει: Ἡ προ­σπά­θεια τῆς Τουρ­κί­ας νά ἐ­ξα­φα­νί­σει πο­λι­τι­κά τόν Εὐ­ρι­πί­δη Στυ­λι­α­νί­δη, ἀ­βαν­τά­ρον­τας πε­ραι­τέ­ρω τόν ἐ­σω­κο­µ­µ­α­τι­κό του ἀν­τί­πα­λο Ἀ­χµ­έτ Ἰλ­χάν, µ­έ τήν προσ­δο­κί­α νά ἀ­πο­σπά­σει ὁ τε­λευ­ταῖ­ος τήν µ­ο­να­δι­κή ἕ­δρα πού θά πά­ρει τό κυ­βερ­νόν κό­µ­µ­α στόν νο­µ­ό Ρο­δό­πης. Τά γα­λά­ζια ψη­φο­δέλ­τια, δη­λα­δή, πού θά δεῖ ἀ­πό τή µ­ει­ο­νό­τη­τα ἡ ΝΔ θά εἶ­ναι ἐ­κεῖ­να πού θά πα­σχί­ζουν νά θά­ψουν τό µ­ο­να­δι­κό ὑ­πε­ρέ­χον το­πι­κό στέ­λε­χός της ἐ­δῶ καί δε­κα­ε­τί­ες!

Ὁ ἴ­διος προ­σω­πι­κά ὁ Πα­παν­δρέ­ου εἶ­ναι µ­ί­α ἐγ­γύ­η­ση γιά τήν Ἄγ­κυ­ρα ὅ­τι οἱ ἀν­τι­στά­σεις θά εἶ­ναι οἱ λι­γό­τε­ρες δυ­να­τές. Δέν ἀ­να­φέ­ρο­µ­αι στά φι­λο­µ­ει­ο­νο­τι­κά του µ­έ­τρα τοῦ πα­ρελ­θόν­τος, κά­ποι­α ἀ­πό τά ὁ­ποῖ­α ἦ­ταν καί ἀ­ναγ­καῖ­α, µ­ι­λῶ γιά τίς µ­ι­κρές µ­ά καί­ρι­ες ὑ­πο­χω­ρή­σεις στά ἐ­λάσ­σο­να ζη­τή­µ­α­τα τῆς κα­θη­µ­ε­ρι­νό­τη­τας. Κι ἀ­πό τήν ἄλ­λη τό στε­λε­χια­κό δυ­να­µ­ι­κό τοῦ χώ­ρου ἔ­χει πλέ­ον ἀ­πο­ψι­λω­θεῖ ἀ­πό ἑ­στί­ες ἀν­τι­στά­σε­ως, µ­έ εὐ­ά­ρι­θµ­ες φω­τει­νές ἐ­ξαι­ρέ­σεις (Πε­τα­λω­τής, Σγου­ρί­δης…). Ἀν­τι­θέ­τως, βρί­θει ἀ­πό ἀ­πί­θα­νους τύ­πους πού εἴ­τε ἔ­χουν µ­ί­α προ­σέγ­γι­ση γιά τό θέ­µ­α λές καί µ­ι­λᾶ­µ­ε γιά τό ἀν­τάρ­τι­κο τῶν Οὐ­α­ζί­ρων στό Πα­κι­στάν εἴ­τε ἔ­χουν ἀ­να­λά­βει τήν ἁ­πλή δι­εκ­πε­ραί­ω­ση τῶν τουρ­κι­κῶν αἰ­τη­µ­ά­των πρός τήν ἑλ­λη­νι­κή δι­οί­κη­ση. Νά φαν­τα­στοῦ­µ­ε καί µ­ί­α κυ­βέρ­νη­ση Πα­ΣοΚ µ­έ 152 βου­λευ­τές, ἐκ τῶν ὁ­ποί­ων οἱ 2 θά εἶ­ναι µ­ει­ο­νο­τι­κοί; Κα­θό­λου ἀ­πί­θα­νο καί …κα­θό­λα τρο­µ­ο­κρα­τι­κό!

Μή­πως ὅ­µ­ως ὁ νέ­ος πρω­θυ­πουρ­γός θά βο­η­θή­σει τόν τό­πο µ­ας στά ἄλ­λα θέ­µ­α­τα; Ἀ­φή­νω κα­τά µ­έ­ρος ὅ­τι κα­τά κα­νό­να δέν µ­πο­ρεῖ οὔ­τε τόν ἑ­αυ­τό του νά βο­η­θή­σει σέ βα­σι­κά πρά­γµ­α­τα, καί προ­σπα­θῶ, ὅ­λος αἰ­σι­ο­δο­ξί­α, νά βρῶ ποῦ µ­πο­ρεῖ νά κά­νει κά­τι πα­ρα­πά­νω ἀ­πό τό γα­λά­ζιο τσοῦ­ρµ­ο τῶν ἀ­χρή­στων πού φεύ­γει. Στόν θνή­σκον­τα ἀ­γρο­τι­κό το­µ­έ­α ὅ­που ὅ­λα (κα­πνο­καλ­λι­έρ­γεια, τι­µ­ές ἀ­γρο­τι­κῶν προ­ϊ­όν­των, ἐ­πι­δο­τή­σεις…) ἔ­χουν κρι­θεῖ ἐ­κτός συ­νό­ρων; Στόν χῶ­ρο τῶν µ­ι­κρο­µ­ε­σαί­ων ἐ­παγ­γε­λµ­α­τι­ῶν ὅ­που ξέ­σπα­σε ἡ κρί­ση µ­ιᾶς πα­ρα­σι­τι­κῆς ἀ­πό τά γεν­νο­φά­σκια της οἰ­κο­νο­µ­ί­ας; Στόν το­µ­έ­α τῆς δη­µ­ό­σιας δι­οί­κη­σης ὅ­που τό Πα­ΣοΚ πρω­το­έ­φε­ρε τήν δι­ά­λυ­ση; Ἤ µ­ή­πως στά µ­εί­ζο­να το­πι­κά θέ­µ­α­τα, ὅ­πως εἶ­ναι οἱ ἑλ­λη­νο­ρω­σι­κοί ἀ­γω­γοί;

Τί εἶ­πε σχε­τι­κά προ­χθές ὁ ΓΑΠ στήν Ἀ­λε­ξαν­δρού­πο­λη; Ὅ­τι «ἡ δι­α­κρα­τι­κή συ­µ­φω­νί­α γιά τόν ἀ­γω­γό Μπουρ­γκάς – Ἀ­λε­ξαν­δρού­πο­λης κα­το­χυ­ρώ­νει τά συ­µ­φέ­ρον­τα µ­ό­νο τῆς µ­ιᾶς πλευ­ρᾶς» κι ὅ­τι «θά ἐ­πι­µ­εί­νει στή δι­α­σφά­λι­ση τῶν πε­ρι­βαλ­λον­τι­κῶν ὅ­ρων σέ ξη­ρά καί θά­λασ­σα» ὥ­στε, λέ­ει, «ἡ Ἑλ­λά­δα νά δι­α­σφα­λί­σει τά συ­µ­φέ­ρον­τά της, τό­σο στήν κα­τα­σκευ­ή ὅ­σο καί στή λει­τουρ­γί­α τοῦ ἀ­γω­γοῦ αὐ­τοῦ»! Δη­λα­δή ἀ­φοῦ φά­γα­νε 10 χρό­νια (1994-2004) χω­ρίς νά βά­λουν µ­ί­α τε­λι­κή ὑ­πο­γρα­φή (κά­τι πού ἔ­κα­νε ὁ Κα­ρα­µ­αν­λής), τώ­ρα θά ἔρ­θουν νά ξα­να­κά­νουν «δι­ά­λο­γο», πε­τών­τας πά­λι τή µ­πάλ­λα στήν ἐ­ξέ­δρα, µ­έ­χρι νά ἀ­γα­να­κτή­σει ὁ Ρῶ­σος συ­µ­παί­κτης µ­ας καί νά φύ­γει! Κά­θε ὁ­µ­οι­ό­τη­τα µ­έ τίς θέ­σεις τῆς ἀ­µ­ε­ρι­κα­νό­στρο­φης νέ­ας βουλ­γα­ρι­κῆς κυ­βέρ­νη­σης εἶ­ναι ἀ­πο­λύ­τως τυ­χαί­α… Κι ἕ­να τε­λευ­ταῖ­ο: Ὁ µ­έλ­λων πρω­θυ­πουρ­γός σας* εἶ­χε τό θράσ­σος νά µ­ι­λή­σει καί γιά τό θέ­µ­α τῶν µ­α­ται­ω­θέν­των χρυ­σω­ρυ­χεί­ων, οἰ­κει­ο­ποι­ού­µ­ε­νος ξε­δι­άν­τρο­πα ξέ­νους ἀ­γῶ­νες, κι αὐ­τό µ­ά­λι­στα τή στι­γµ­ή πού κα­τε­βά­ζει ὑ­πο­ψή­φιο βου­λευ­τή τόν ὑ­πεύ­θυ­νο δη­µ­ο­σί­ων σχέ­σε­ων τῶν Χρυ­σω­ρυ­χεί­ων Θρά­κης! Προ­φα­νῶς ἦ­ταν βέ­βαι­ος πώς ἀ­πευ­θύ­νε­ται σε χα­χό­λους…

  • Ἄ­σε πού ὁ Μπο­ρί­σωφ δέν εἶ­ναι καί …σο­σι­α­λι­στής
    ** Γε­λού­σα­µ­ε µ­έ τούς γι­άν­κη­δες πού εἶ­χαν πρό­ε­δρο τόν κρε­τί­νο Μπούς, ἔ; Ἐ­δῶ τώ­ρα πού αὐ­τός θά κά­νει καί κου­µ­άν­το, ἐλ­λεί­ψει administration;

ΣΧΕΤΙΚΑ

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ