Άρθρα από: Μιχάλης Μερακλής

Δράμα και λαϊκός πολιτισμός στην αρχαία Αθήνα:* Η γυναίκα

Δράμα και λαϊκός πολιτισμός στην αρχαία Αθήνα:* Η γυναίκα

Στο έργο των τραγικών απεικονίζεται μια περίοδος (η δική τους) μεταβατική, όσον αφορά το θεσμό της οικογένειας και την κοινωνική θέση της γυναίκας, ανάμεσα σε παλαιότερα (ή παλαιότατα) και νεότερα δεδομένα….

Η διττή θεώρηση της δεισιδαιμονίας

Η διττή θεώρηση της δεισιδαιμονίας

Είναι γνωστό, ότι ο πρώτος και κύριος εχθρός του ευρωπαϊκού Διαφωτισμού υπήρξε η δεισιδαιμονία. Συναφώς ο παλαιότερος πολιτισμός του αγροτικού χώρου, που τον διείπε σε πολλές εκδηλώσεις η συνειρμική και μαγική σκέψη, θεωρήθηκε ως ο κατεξοχήν δεισιδαιμονικός πολιτισμός….

Εκκλησία και φιλοσοφία στον νεοελληνικό διαφωτισμό: Μία κριτική στον Π. Κονδύλη

Εκκλησία και φιλοσοφία στον νεοελληνικό διαφωτισμό: Μία κριτική στον Π. Κονδύλη

του Μ. Μερακλή, από το Άρδην τ. 50, Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 2004 Έχουν γρα­φει πολ­λα για την κα­ταρ­χήν αρ­νη­τι­κή στά­ση που τή­ρη­σε η Εκ­κλη­σί­α α­πέ­να­ντι στο κί­νη­μα του Δια­φω­τι­σμού, γε­νι­κό­τε­ρα α­πέ­να­ντι στο ά­νοιγ­μα προς τα φώ­τα της Ευ­ρώ­πης. Έ­χουν γρα­φεί τό­σα πολ­λά, ώ­στε έ­χει μάλ­λον δια­μορ­φω­θεί μια πε­ποί­θη­ση, ό­τι η αρ­νη­τι­κή αυ­τή στά­ση υ­πήρ­ξε α­πό­λυ­τη. Α­ντι­στι­κτι­κά ε­πι­χει­ρώ ε­δώ τον με­τρια­σμό της ε­ντύ­πω­σης[Περισσότερα…]

Η επίμαχη συνέχεια

Η επίμαχη συνέχεια

Είναι γνωστό το ζήτημα της εθνικής ασυνέχειας, που προέκυψε στην Ελλάδα, κατεξοχήν μετά τις παρατηρήσεις του Γερμανού ιστορικού Ιάκωβου Φιλίππου Φαλλμεράιερ, σχετικά με την εθνολογική μεταβολή που είχε υποστεί ο ελληνικός πληθυσμός, εξαιτίας της καθόδου των Σλάβων…

elGreek
elGreek