Αρχική » Εβραίοι και διασπορά

Εβραίοι και διασπορά

από Άρδην - Ρήξη

Έ­να ζή­τη­μα το ο­ποί­ο α­πο­τε­λεί το θέ­μα συ­χνών συ­ζη­τή­σε­ων, και ό­χι μό­νο στην Ελ­λά­δα, εί­ναι η ε­πιρ­ρο­ή που α­σκούν οι εβραϊκές κοινότητες στα κέ­ντρα των πο­λι­τι­κών και οι­κο­νο­μι­κών α­πο­φά­σε­ων πολ­λών κρα­τών, σε πλήρη αντίθεση με πτώση στο ναδίρ της αντίστοιχης επιρροής των ελληνικών κοινοτήτων, που εγκα­τα­λελειμένες από το κράτος και παραδομένες στους εσωτερικούς μικροεμφυλίους τους δεν παίζουν σχεδόν κανένα ρόλο πλέον, εκτός ίσως από την Αυστραλία. Οι ί­διοι οι Ε­βραί­οι του Ισ­ρα­ήλ, σε μια δύ­σκο­λη γι’ αυ­τούς πε­ρί­ο­δο, με την Ι­ντι­φά­ντα του Αλ Ακ­σά να συ­νε­χί­ζε­ται με α­μεί­ω­το ρυθ­μό και τον Πα­λαι­στι­νια­κό λα­ό να δεί­χνει ό­τι με κά­θε θυ­σί­α θα α­πο­κτή­σει την α­νε­ξαρ­τη­σί­α του, α­πο­φα­σί­ζουν να χρη­σι­μο­ποι­ή­σουν το με­γά­λο αυ­τό ό­πλο. Έ­τσι, ό­πως γρά­φει και η ε­φη­με­ρί­δα Χα­α­ρέ­τζ του Τε­λα­βίβ αυ­ξά­νο­νται δρα­μα­τι­κά τα πο­σά για την ε­νί­σχυ­ση της ε­θνι­κής συ­νεί­δη­σης των Ε­βραί­ων ε­κτός Ισ­ρα­ήλ (βλέ­πε και την πρό­σφα­τη Αθλητική Ο­λυ­μπιά­δα της ε­βρα­ϊ­κής δια­σπο­ράς), αλ­λά και προ­ω­θεί­ται η πιο στε­νή συ­νερ­γα­σί­α και δρά­ση τους με σκο­πό τη στή­ρι­ξη των σχε­δί­ων τους. Εί­ναι λοι­πόν χρή­σι­μο να δού­με σε ποιες πε­ριο­χές κα­τα­νέ­με­ται αυ­τή δια­σπο­ρά. Τα στοι­χεί­α αυ­τά εί­ναι αρ­κε­τά ση­μα­ντι­κά αν και η ει­κό­να θα ή­ταν πιο ο­λο­κλη­ρω­μέ­νη α­πό πί­να­κες με τη συμ­με­το­χή των πο­λι­τών ε­βρα­ϊ­κής κα­τα­γω­γής στα κέ­ντρα των α­πο­φά­σε­ων, στα πα­νε­πι­στή­μια, στα Μέ­σα Μα­ζι­κής Ε­νη­μέ­ρω­σης κα­θώς και την οι­κο­νο­μι­κή τους ι­σχύ στις χώ­ρες που δια­βιούν.
Σ. Δ.

ΣΧΕΤΙΚΑ

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ