Αρχική » Η παγκοσμιοποίηση της … κρίσης

Η παγκοσμιοποίηση της … κρίσης

από Άρδην - Ρήξη

Το κί­νη­μα κα­τά της πα­γκο­σμιο­ποί­η­σης ε­πε­κτεί­νε­ται με τό­σο με­γα­λύ­τε­ρη τα­χύ­τη­τα
ό­σο βα­θαί­νει η πα­γκό­σμια οι­κο­νο­μι­κή κρί­ση. Ο Economist, το “ε­πί­ση­μο όρ­γα­νο” των πο­λυε­θνι­κών, κυ­κλο­φό­ρη­σε με τον τί­τλο: “2001 πράγ­μα­τα που πρέ­πει να κά­νε­τε σε μια κρί­ση, 1ο: Πάρ­τε έ­να α­λε­ξί­πτω­το” και τη φω­το­γρα­φί­α ε­νός χρη­μα­τι­στή έ­τοι­μου να πη­δή­σει α­πό το Χρη­μα­τι­στή­ριο της Νέ­ας Υόρ­κης (τεύ­χος 25-31/8/ 2001). Στο κύ­ριο άρ­θρο του, το πε­ριο­δι­κό, α­φού α­να­λύ­ει τα δε­δο­μέ­να της κρί­σης που κιν­δυ­νεύ­ει να γί­νει ό­λο και βα­θύ­τε­ρη, ε­πι­ση­μαί­νει: “Η τρέ­χου­σα πα­γκό­σμια επιβράδυνση δια­φέ­ρει α­πό τις άλ­λες του προ­η­γού­με­νου η­μί­σε­ος του αιώ­να. Το πλέ­ον χα­ρα­κτη­ρι­στι­κό εί­ναι ό­τι η οι­κο­νο­μι­κή ε­ξα­σθέ­νη­ση εί­ναι πο­λύ πιο ε­κτε­τα­μέ­νη απ’ ό,­τι σε προ­η­γού­με­νες υφέσεις. Στην πα­γκό­σμια ύφεση’ του 1991, για πα­ρά­δειγ­μα, η α­με­ρι­κά­νι­κη οι­κο­νο­μί­α βού­λια­ξε, αλ­λά η Ια­πω­νί­α, η Γερ­μα­νί­α και η α­να­δυό­με­νη Ά­πω Α­να­το­λή συ­νέ­χι­σαν την α­νο­δι­κή τους πο­ρεί­α… Μέ­χρι σή­με­ρα η πτώ­ση δεν εί­ναι α­κό­μα πο­λύ μεγάλη, αλ­λά εί­ναι η περισσότερο συγ­χρο­νι­σμέ­νη με­τά α­πό ε­κεί­νη του 1930. Και ε­δώ βρί­σκε­ται ο με­γα­λύ­τε­ρος κίν­δυ­νος. Οι οι­κο­νο­μί­ες έ­γι­ναν τα τε­λευ­ταί­α χρό­νια πο­λύ πιο αλ­λη­λο­ε­ξαρ­τη­μέ­νες μέ­σω του ε­μπο­ρί­ου και των ε­πεν­δύ­σε­ων, προς ό­φε­λός τους. Αλ­λά η άλ­λη ό­ψη αυ­τής της πα­γκο­σμιο­ποί­η­σης εί­ναι το ό­τι η πτω­τι­κή πο­ρεί­α, σε πλα­νη­τι­κό ε­πί­πε­δο, α­πο­δει­κνύ­ε­ται αυ­το­ε­νι­σχυό­με­νη, πολ­λα­πλα­σιά­ζο­ντας την αρ­χι­κή πτώ­ση της ζή­τη­σης.” (σελ 11)
Η κρί­ση εί­ναι βα­θύ­τε­ρη και α­θε­ρά­πευ­τη στις δύο ισχυρότερες οικονομικά χώρες, στην Ιαπωνία και τις ΗΠΑ. Στις Η­ΠΑ, το έλ­λειμ­μα του ι­σο­ζυ­γί­ου πλη­ρω­μών έ­φτα­σε, το δω­δε­κά­μη­νο Ιού­νιος 2000-Ιούνιος 2001, τα 449 δισ. δολ­λά­ρια, ε­νώ η βιο­μη­χα­νι­κή πα­ρα­γω­γή τον Ιού­λιο ή­ταν στο –8,7% σε σχέση με τον προ­η­γού­με­νο Ιού­λιο, στην Ια­πω­νί­α, και στο –3,2% στις Η­ΠΑ. Η ζή­τη­ση στον το­μέ­α των η­λε­κτρο­νι­κών, την “ατμομηχανή” της οικονομίας, έ­πε­σε στις ΗΠΑ πά­νω α­πό 32% Τέλος η με­γά­λη μεί­ω­ση των ε­πι­το­κί­ων, για να ε­νι­σχυ­θεί η ε­σω­τε­ρι­κή ζή­τη­ση στις Η­ΠΑ, έ­χει ως συ­νέ­πεια την πτώ­ση των ξέ­νων ε­πεν­δύ­σε­ων στο δο­λά­ριο και ε­πο­μέ­νως την α­δυ­να­μί­α να κα­λυ­φθεί το έλ­λειμ­μα του ισο­ζυ­γί­ου πλη­ρω­μών. Η πα­γκο­σμιο­ποί­η­ση δεί­χνει τώ­ρα την άλ­λη ό­ψη της. Και ή­ταν α­πο­λύ­τως α­να­με­νό­με­νο δε­δο­μέ­νου ό­τι η Α­με­ρι­κα­νο­ποί­η­ση-πα­γκο­σμιο­ποί­η­ση δεν α­ντα­πο­κρί­νε­ται κα­θό­λου στη πραγ­μα­τι­κή ι­σχύ της α­με­ρι­κά­νι­κης οι­κο­νο­μί­ας η ο­ποί­α, ό­πως δεί­χνει και η γραφική παράσταση που παραθέσαμε, συρ­ρι­κνώ­νε­ται διαρκώς ενώ ενισχύεται η Ασία και η Κίνα.

ΣΧΕΤΙΚΑ

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ