Αρχική » Ο Θεός ευλογεί την Αμερική

Ο Θεός ευλογεί την Αμερική

από Άρδην - Ρήξη

του Θ. Ντρίνια, από το Άρδην τ. 42, Ιούνιος 2003

Μι­λώ­ντας για την α­με­ρι­κα­νι­κή ά­κρα δε­ξιά, το μυα­λό μας πά­ει σε ά­σπρες κου­κού­λες της Κου Κλουξ Κλαν, σε ση­μαί­ες του Νό­του και σε ορ­γα­νώ­σεις που στό­χο έ­χουν την εκ­δί­ω­ξη των Α­φρο­α­με­ρι­κανών και των Ε­βραί­ων και την α­πο­μό­νω­ση των Η­ΠΑ α­πό τον υ­πό­λοι­πο κό­σμο. Ό­σοι, ό­μως, κα­τη­γο­ρούν την κυ­βέρ­νη­ση Μπους ό­τι στη­ρί­ζε­ται σε α­κρο­δε­ξιούς ή υ­περ­συ­ντη­ρη­τι­κούς κύ­κλους δεν εν­νο­ούν τις πα­ρα­πά­νω ε­ξαι­ρε­τι­κά βί­αιες αλ­λά ταυ­τό­χρο­να ο­λι­γά­ριθ­μες, πρα­κτι­κά α­κίν­δυ­νες και γρα­φι­κές πα­ρα­στρα­τιω­τι­κές ορ­γα­νώ­σεις. Α­να­φέ­ρο­νται σε έ­να υ­περ­συ­ντη­ρη­τι­κό, δογ­μα­τι­κό και ε­πι­θε­τι­κό ρεύ­μα που α­γκα­λιά­ζει δε­κά­δες ε­κα­τομ­μύ­ρια λευ­κούς, προ­τε­στά­ντες Α­με­ρι­κανούς και ε­λέγ­χει πια την η­γε­σί­α και τις ορ­γα­νώ­σεις των Ρε­που­μπλι­κά­νων, ά­ρα και του Κρά­τους. Το ρεύ­μα αυ­τό σχη­μα­τί­στη­κε α­πό δύ­ο τά­σεις: μί­α κο­σμι­κή και μια άλ­λη θρη­σκευ­τι­κή.


Η κο­σμι­κή τά­ση ή­ταν η ο­μά­δα των Νε­ο­συ­ντη­ρη­τι­κών, έ­νας κύ­κλος φι­λε­λεύ­θε­ρων αρ­θρο­γρά­φων, δια­νο­ου­μέ­νων και κυ­βερ­νη­τι­κών στε­λε­χών, με­λών του Δη­μο­κρα­τι­κού κόμ­μα­τος, συ­χνά ε­βρα­ϊ­κής κα­τα­γω­γής, ευά­ριθ­μος αλ­λά με ε­ξαι­ρε­τι­κή ε­πιρ­ρο­ή στις α­με­ρι­κανι­κές «δε­ξα­με­νές σκέ­ψης». Η ο­μά­δα αυ­τή δια­χώ­ρι­σε τη θέ­ση της α­πό τους Δη­μο­κρα­τι­κούς τη δε­κα­ε­τί­α του ’70, κυ­ρί­ως κα­τά τη διάρ­κεια της προ­ε­δρί­ας Κάρ­τερ, στη βά­ση της α­ντί­θε­σης με μια πο­λι­τι­κή κα­τευ­να­σμού που θε­ω­ρού­σαν ό­τι α­κο­λου­θού­σε η Α­με­ρι­κή α­πέ­να­ντι στη Σο­βιε­τι­κή Έ­νω­ση. Έ­θε­σαν στην πο­λι­τι­κή α­τζέ­ντα το ζή­τη­μα της ο­λο­κλη­ρω­τι­κής α­ντι­πα­ρά­θε­σης με τη Σο­βιε­τι­κή Έ­νω­ση, την «αυ­το­κρα­το­ρί­α του κα­κού», και στην πρώ­τη πε­ρί­ο­δο του Ρή­γκαν ε­πη­ρέ­α­σαν κα­θο­ρι­στι­κά την ε­ξω­τε­ρι­κή πο­λι­τι­κή των Η­ΠΑ προς αυ­τήν την κα­τεύ­θυν­ση.


Η θρη­σκευ­τι­κή τά­ση ή­ταν στο ξε­κί­νη­μά της έ­να ά­μορ­φο κοι­νω­νι­κό κί­νη­μα, που άρ­χι­σε να α­να­πτύσ­σε­ται τις δε­κα­ε­τί­ες του ’60 και ’70 σαν α­ντί­δρα­ση στις κα­τα­κλυ­σμιαί­ες πο­λι­τι­σμι­κές αλ­λα­γές που συ­ντε­λού­νταν στην α­με­ρι­κανι­κή κοι­νω­νί­α, κά­τω α­πό την ε­πί­δρα­ση των α­πε­λευ­θε­ρω­τι­κών κι ε­ναλ­λα­κτι­κών κοι­νω­νι­κών κι­νη­μά­των. Ό­σο τα ζη­τή­μα­τα της α­πε­λευ­θέ­ρω­σης των γυ­ναι­κών, των ο­μο­φυ­λό­φι­λων, των δι­καιω­μά­των των παι­διών, της άλ­λης σχέ­σης με τη φύ­ση, κλπ., έ­μπαι­ναν σι­γά-σι­γά και λό­γω της κοι­νω­νι­κής πί­ε­σης στην πο­λι­τι­κή α­τζέ­ντα α­κό­μα και πα­ρα­δο­σια­κών κομ­μά­των (π.χ. Δη­μο­κρα­τι­κοί), τό­σο κά­ποιοι λευ­κοί με­σο­α­στοί ί­δρυαν και δι­κτύ­ω­ναν σε πα­νε­θνι­κό ε­πί­πε­δο ορ­γα­νώ­σεις για την προ­ά­σπι­ση των «πα­ρα­δο­σια­κών α­ξιών» ε­να­ντί­ον της «η­θι­κής δια­φθο­ράς»!


Η πε­ρί­ο­δος της δια­κυ­βέρ­νη­σης α­πό τον Ρή­γκαν εί­ναι η πε­ρί­ο­δος κατά την οποία οι Νε­ο­συ­ντη­ρη­τι­κοί χρη­σι­μο­ποιούν το ο­λο­έ­να αυ­ξα­νό­με­νο κί­νη­μα της θρη­σκευ­τι­κής δε­ξιάς για να δια­δώ­σουν την ε­πι­θε­τι­κή πο­λι­τι­κή τους α­πέ­να­ντι στην «αυ­το­κρα­το­ρί­α του κα­κού και τους τρο­μο­κρά­τες συμ­μά­χους της» στο ε­σω­τε­ρι­κό της χώ­ρας. Αυ­τές οι τά­σεις συμ­βί­ω­σαν με τους πα­ρα­δο­σια­κούς ρε­που­μπλι­κά­νους (νε­ο­φι­λε­λεύ­θε­ροι υ­πέρ του «ε­λά­χι­στου κρά­τους» και της μεί­ω­σης των φό­ρων ή ε­πι­χει­ρη­μα­τί­ες που στη­ρί­ζο­νταν στη διε­θνή οι­κο­νο­μι­κή ε­πέ­κτα­ση, κ.λπ.) οι ο­ποί­οι ή­ταν πιο με­τριο­πα­θείς και πραγ­μα­τι­στές. Το ί­διο συ­νέ­βη και με την προ­ε­δρί­α του πρώ­του Μπους. Μό­νο κα­τά την προ­ε­δρί­α του ση­με­ρι­νού Μπους οι δύ­ο α­κρο­δε­ξιές τά­σεις έ­νοιω­σαν ό­τι εί­χαν τη δύ­να­μη να α­να­φω­νή­σουν «…τώ­ρα έ­χου­με τον Λευ­κό Οί­κο και το Κο­γκρέσ­σο!» Ο­πα­δοί τους εί­ναι το­πο­θε­τη­μέ­νοι σε καί­ρια πό­στα στο Υ­πουρ­γεί­ο Ε­ξω­τε­ρι­κών, Ά­μυ­νας και Δι­καιο­σύ­νης. Ο έ­λεγ­χος που α­σκούν στην ε­σω­τε­ρι­κή κι ε­ξω­τε­ρι­κή πο­λι­τι­κή των Η­ΠΑ εί­ναι α­σφυ­κτι­κός και κα­θο­ρι­στι­κός.


Ει­δι­κά για τη θρη­σκευ­τι­κή δε­ξιά η δε­κα­ε­τί­α του ’90 ή­ταν η δε­κα­ε­τί­α α­πο­γεί­ω­σης της δύ­να­μής της. Στη­ριγ­μέ­νη κυ­ρί­ως σε ευαγ­γε­λι­στι­κές προ­τε­στα­ντι­κές σέ­κτες, α­νέ­πτυ­ξε μα­ζι­κές ορ­γα­νώ­σεις σε ο­λό­κλη­ρη τη χώ­ρα και, χρη­σι­μο­ποιώ­ντας έ­να ευ­ρύ δί­κτυο τη­λε­ο­πτι­κών και ρα­διο­φω­νι­κών εκ­πο­μπών, κα­λω­δια­κά και δο­ρυ­φο­ρι­κά κα­νά­λια, το Δια­δί­κτυο, πλή­θος εκ­δό­σε­ων, ιε­ρα­πο­στο­λές, κλπ, έ­φτα­σε να ε­λέγ­χει α­πό­λυ­τα τον μη­χα­νι­σμό του Ρε­που­μπλι­κα­νι­κού κόμ­μα­τος σε 17 α­πό τις 50 Πο­λι­τεί­ες και σε άλ­λες 24 να α­σκεί σο­βα­ρή ε­πιρ­ρο­ή κι έ­λεγ­χο. Η με­γα­λύ­τε­ρη α­πό τις δε­ξιές χρι­στια­νι­κές ορ­γα­νώ­σεις, η Χρι­στια­νι­κή Συμ­μα­χί­α, α­ριθ­μού­σε στα μέ­σα της προ­η­γού­με­νης δε­κα­ε­τί­ας 10.000.000 μέ­λη (!) και μπο­ρού­σε να ε­πη­ρε­ά­ζει και να κι­νη­το­ποιεί ε­κα­τομ­μύ­ρια άλ­λους. Ο ι­δρυ­τής και η­γέ­της της ορ­γά­νω­σης, Πάτ Ρό­μπερ­τσον, εί­ναι τη­λε-ευαγ­γε­λι­στής κή­ρυ­κας, τις εκ­πο­μπές του ο­ποί­ου πα­ρα­κο­λου­θούν ε­κα­τομ­μύ­ρια άν­θρω­ποι α­νε­ξάρ­τη­τα σε ποιο χρι­στια­νι­κό δόγ­μα α­νή­κουν!


Η θε­ο­λο­γι­κή βά­ση των ορ­γα­νώ­σε­ων της χρι­στια­νι­κής δε­ξιάς εί­ναι κα­τά κύ­ριο λό­γο μια ευαγ­γε­λι­στι­κή προ­τε­στα­ντι­κή θε­ώ­ρη­ση πλή­ρης χι­λια­στι­κών, ε­σχα­το­λο­γι­κών και α­πο­κα­λυ­ψια­κών στοι­χεί­ων. Ο βα­σι­κός πυ­ρή­νας της σκέ­ψης τους εί­ναι ό­τι οι προ­φη­τεί­ες της Πα­λαιάς Δια­θή­κης προ­ο­ρί­ζο­νται να ε­πα­λη­θευ­τούν στο σύγ­χρο­νο κό­σμο, ο­δη­γώ­ντας τον κό­σμο στην Η­μέ­ρα της Κρί­σε­ως, στην Α­ναρ­πα­γή των πι­στών πριν τον Αρ­μα­γεδ­δώ­να και στην Τε­λι­κή Μά­χη του Αρ­μα­γεδ­δώ­να. Η μά­χη αυ­τή θα ο­δη­γή­σει στην κα­τα­στρο­φή του κό­σμου, πράγ­μα α­πα­ραί­τη­το για να ε­πι­στρέ­ψει ο Ι­η­σούς και να σώ­σει «τους ε­κλε­κτούς και τους πι­στούς»! Ο κό­σμος δεν μπο­ρεί να γί­νει κα­λύ­τε­ρος μέ­χρι να έλ­θει η Δευ­τέ­ρα Πα­ρου­σί­α του Ι­η­σού που θα ο­δη­γή­σει στο χι­λιε­τές βα­σί­λειό του, ο­πό­τε οι κα­λοί χρι­στια­νοί, νε­κροί και ζω­ντα­νοί, θα βρε­θούν στο πλευ­ρό του στον ου­ρα­νό! Πα­ράλ­λη­λα υ­πάρ­χει η α­κρά­δα­ντη πί­στη ό­τι οι Ε­βραί­οι πα­ρα­μέ­νουν ε­κλε­κτός λα­ός του Θε­ού και ό­τι, κά­ποια στιγ­μή, πριν το τέ­λος του κό­σμου, θα ε­πι­στρέ­ψουν α­πό τη Δια­σπο­ρά στη Γη της Βί­βλου και θα πι­στέ­ψουν στον Χρι­στό. Στα ε­κλα­ϊ­κευ­μέ­να κεί­με­να και βι­βλί­α αυ­τής της θε­ο­λο­γί­ας, τα ο­ποί­α ση­μειω­τέ­ον γί­νο­νται α­νάρ­πα­στα και φι­γου­ρά­ρουν για δε­κα­ε­τί­ες στη λί­στα των μπε­στ σέ­λερ, η ί­δρυ­ση του κρά­τους του Ισ­ρα­ήλ το 1948 εί­ναι μέ­ρος του θε­ϊ­κού σχε­δί­ου που θα ο­δη­γή­σει στην Τε­λι­κή Μά­χη α­νά­με­σα στις δυ­νά­μεις του Κα­λού (που πι­στεύ­ουν ό­τι εί­ναι οι Η­ΠΑ και οι σύμ­μα­χοί τους) και τις δυ­νά­μεις του Κα­κού (η Σο­βιε­τι­κή Έ­νω­ση ή, σή­με­ρα, οι Ά­ρα­βες και Μου­σουλ­μά­νοι)!!


Ό­σο α­φε­λή κι α­στεί­α αν α­κού­γο­νται τα πα­ρα­πά­νω, η ε­πί­δρα­ση του χρι­στια­νι­κού φο­ντα­με­ντα­λι­σμού στην ε­σω­τε­ρι­κή και ε­ξω­τε­ρι­κή πο­λι­τι­κή της ι­μπε­ρια­λι­στι­κής υ­περ­δύ­να­μης δεν μπο­ρεί να α­γνο­η­θεί. Σε μια έ­ρευ­να του πε­ριο­δι­κού «Τά­ιμ» (“TIME”), το 36% των Α­με­ρι­κα­νών πι­στεύ­ει ό­τι «η Βί­βλος εί­ναι ο λό­γος του Θε­ού και θα πρέ­πει να παίρ­νου­με ό,τι λέ­ει στην κυ­ριο­λε­ξί­α », το 59% πι­στεύ­ει ό­τι «οι προ­φη­τεί­ες στο Βι­βλί­ο της Α­πο­κά­λυ­ψης θα ε­πα­λη­θευ­θούν», το 35% υ­πο­στη­ρί­ζει ό­τι, με­τά την 11η Σε­πτέμ­βρη, «πα­ρα­κο­λου­θεί προ­σε­κτι­κά τα κα­θη­με­ρι­νά γε­γο­νό­τα για να α­να­κα­λύ­ψει συ­σχε­τι­σμούς τους με έ­να ε­πι­κεί­με­νο τέ­λος του κό­σμου»(!) κι έ­να 36% «υ­πο­στη­ρί­ζει το Ισ­ρα­ήλ διό­τι πι­στεύ­ει στις βι­βλι­κές προ­φη­τεί­ες που θέ­λουν τους Ε­βραί­ους να κυ­ριαρ­χούν στο Ισ­ρα­ήλ πριν την ε­πι­στρο­φή του Χρι­στού»(!!). Βλέ­που­με, λοι­πόν, ό­τι η λα­ϊ­κή θρη­σκευ­τι­κό­τη­τα στις Η­ΠΑ έ­χει χα­ρα­κτη­ρι­στεί α­πό αυ­τές τις δο­ξα­σί­ες α­νε­ξάρ­τη­τα από το δόγ­μα του κα­θε­νός και πα­ρά το γε­γο­νός ό­τι οι με­γα­λύ­τε­ρες εκ­κλη­σί­ες τις έ­χουν α­πορ­ρί­ψει. Πο­λύ συ­χνά, Κα­θο­λι­κοί ε­πί­σκο­ποι δια­πι­στώ­νουν με έκ­πλη­ξη ό­τι το ποί­μνιό τους πι­στεύ­ει π.χ. στην Α­ναρ­πα­γή των Πι­στών (Rapture), θε­ω­ρί­α που η Κα­θο­λι­κή Εκ­κλη­σί­α έ­χει κα­ταγ­γεί­λει!


Αυ­τή η θρη­σκευ­τι­κή πα­ρά­νοια που έ­χει κα­τα­κλύ­σει δε­κά­δες ε­κα­τομ­μύ­ρια λευ­κούς προ­τε­στά­ντες (και ό­χι μό­νο) ε­πι­τρέ­πει στις ε­πι­χει­ρη­μα­τι­κές, πο­λι­τι­κές και στρα­τιω­τι­κές ε­λίτ των Η­ΠΑ να βρί­σκουν πρό­σφο­ρο έ­δα­φος για να ε­ξα­πο­λύ­σουν τις ε­πι­θέ­σεις τους σε βά­ρος των φτω­χών, των μειο­νο­τή­των, των ερ­γα­ζο­μέ­νων στο ε­σω­τε­ρι­κό της χώ­ρας, να ο­δη­γή­σουν σε μια ι­διό­τυ­πη φα­σι­στι­κο­ποί­η­ση και α­παν­θρω­πο­ποί­η­ση την κοι­νω­νί­α και να πε­ρά­σουν ό­λα ε­κεί­να τα μέ­τρα που θα με­γι­στο­ποιούν τα κέρ­δη της οι­κο­νο­μι­κής ο­λι­γαρ­χί­ας και θα στέλ­νουν στο πυρ το ε­ξώ­τε­ρον τη δι­καιο­σύ­νη και τα αν­θρώ­πι­να δι­καιώ­μα­τα. Ο «συ­μπο­νε­τι­κός συ­ντη­ρη­τι­σμός», σαν δόγ­μα ά­σκη­σης κοι­νω­νι­κής πο­λι­τι­κής της κυ­βέρ­νη­σης Μπους, στη­ρί­ζε­ται σε αυ­τές τις θρη­σκευ­τι­κές α­ντι­λή­ψεις και στην πρά­ξη ση­μαί­νει να ρου­φια­νεύ­εις τον γεί­το­να, να α­ντι­πα­θείς τους α­νή­μπο­ρους, τους ά­πο­ρους και τους α­νί­α­τους, να εί­σαι υ­πέρ της πε­ρι­κο­πής των πό­ρων της κοι­νω­νι­κής πρό­νοιας, να φυ­λα­κί­ζεις τους ναρ­κο­μα­νείς, να κυ­νη­γάς ό­σους δεν έ­χουν τον ί­διο τρό­πο ζω­ής με σέ­να, να βά­ζεις τα κέρ­δη πά­νω α­πό τους αν­θρώ­πους, να α­δια­φο­ρείς για την κα­τα­στρο­φή του πε­ρι­βάλ­λο­ντος και του πλα­νή­τη (α­φού ού­τως ή άλ­λως ζού­με «στο τέ­λος του κό­σμου» και ο Πα­ρά­δει­σος μας πε­ρι­μέ­νει!!). Ει­δι­κά στο πε­δί­ο της προ­στα­σί­ας του πε­ρι­βάλ­λο­ντος, η α­δη­φά­γος και ε­νερ­γο­βό­ρος α­με­ρι­κανι­κή βιο­μη­χα­νί­α βρή­κε σ΄ αυ­τές τις ορ­γα­νώ­σεις έ­ναν ι­σχυ­ρό συ­μπα­ρα­στά­τη δια­τή­ρη­σης του «α­με­ρι­κά­νι­κου τρό­που ζω­ής», ο ο­ποί­ος κα­τα­διώ­κει το οι­κο­λο­γι­κό κί­νη­μα για­τί ε­μπο­δί­ζει τις προ­φη­τεί­ες να… εκ­πλη­ρω­θούν!!


Στο πε­δί­ο της ε­ξω­τε­ρι­κής πο­λι­τι­κής, η σύ­μπλευ­ση των «γε­ρα­κιών», του λό­μπυ της πο­λε­μι­κής και ε­νερ­γεια­κής βιο­μη­χα­νί­ας και των νε­ο­συ­ντη­ρη­τι­κών κύ­κλων που ο­νει­ρεύ­ο­νται την «Αυ­το­κρα­το­ρί­α», με την πο­λι­τι­κή εκ­προ­σώ­πη­ση των χρι­στια­νών φο­ντα­με­ντα­λι­στών, εί­ναι κά­τι πα­ρά πά­νω α­πό εμ­φα­νής. Η πε­ρι­φρό­νη­ση για τις διε­θνείς συν­θή­κες και τους διε­θνείς ορ­γα­νι­σμούς βρί­σκει πρό­σφο­ρο έ­δα­φος σε έ­να θρη­σκευ­τι­κό πε­ρι­βάλ­λον που θε­ω­ρεί τους διε­θνείς ορ­γα­νι­σμούς ε­λεγ­χό­με­νους α­πό τον … «666»! Η ά­σκη­ση πλα­νη­τι­κής η­γε­μο­νί­ας και οι ξε­διά­ντρο­πες ε­πεμ­βά­σεις ό­που γης για την προ­ά­σπι­ση των α­με­ρι­κα­νι­κών συμ­φε­ρό­ντων κι ε­πι­διώ­ξε­ων δι­καιο­λο­γού­νται α­φού η Α­με­ρι­κή εί­ναι προ­ο­ρι­σμέ­νη α­πό τον Θε­ό να δώ­σει τη μά­χη ε­νά­ντια στο …Κα­κό! Η ε­πι­βο­λή του «α­με­ρι­κά­νι­κου τρό­που ζω­ής» σε κά­θε γω­νιά του πλα­νή­τη συ­να­ντά­ει τον ιε­ρα­πο­στο­λι­κό ζή­λο ε­νός τη­λε-ευαγ­γε­λι­στή. Η α­πε­νο­χο­ποί­η­ση της χρή­σης τα­κτι­κών πυ­ρη­νι­κών ώ­στε να καμ­φθούν α­κό­μα και σκλη­ρο­τρά­χη­λοι α­ντί­πα­λοι μπο­ρεί να γί­νει με τις ευ­λο­γί­ες των «χρι­στια­νών» α­φού, α­κό­μα κι αν ο­δη­γή­σει σε έ­να πα­γκό­σμιο ο­λο­καύ­τω­μα, θα ε­πι­βε­βαιω­θεί… η Δευ­τέ­ρα Πα­ρου­σί­α και η Έ­λευ­ση του Κυ­ρί­ου!!


Ε­κεί, ό­μως, που οι ε­πι­πτώ­σεις στην ε­ξω­τε­ρι­κή πο­λι­τι­κή εί­ναι πιο ε­ντυ­πω­σια­κές εί­ναι στη συμ­μα­χί­α με­τα­ξύ Ευαγ­γε­λι­στών και Σιω­νι­στών για την υ­πε­ρά­σπι­ση της γε­νο­κτο­νί­ας του Πα­λαι­στι­νια­κού λα­ού και στις α­σφυ­κτι­κές πιέ­σεις που α­σκού­νται α­κό­μα και στον ί­διο τον Μπους ώ­στε να μην προ­τεί­νει καν τη δη­μιουρ­γί­α Πα­λαι­στι­νια­κού κρά­τους – μα­ριο­νέ­τα! Η συμ­μα­χί­α αυ­τή πή­ρε με­τά την 11η Σε­πτέμ­βρη πα­ρο­ξυ­σμι­κές δια­στά­σεις.


Στις 14 Ιου­λί­ου του 2002, ο Πατ Ρό­μπερ­τσον βρα­βεύ­τη­κε α­πό τη Σιω­νι­στι­κή Ορ­γά­νω­ση Α­με­ρι­κής, τη με­γα­λύ­τε­ρη σιω­νι­στι­κή ορ­γά­νω­ση των Η­ΠΑ, για­τί μέ­σα α­πό τις κα­θη­με­ρι­νές εκ­πο­μπές του υ­πο­στή­ρι­ξε σθε­να­ρά το Ισ­ρα­ήλ με­τά την τε­λευ­ταί­α πα­λαι­στι­νια­κή Ι­ντι­φά­ντα. Στις 21 Ιου­νί­ου του ί­διου έ­τους, ο Ρα­βί­νος Λά­πιν, πρό­ε­δρος της υ­περ­συ­ντη­ρη­τι­κής ε­βρα­ϊ­κής ορ­γά­νω­σης Προς την Πα­ρά­δο­ση, υ­πο­στη­ρί­ζει σε άρ­θρο του με τί­τλο «Ξα­να­γεν­νη­μέ­νοι Σύμ­μα­χοι» ό­τι οι Ε­βραί­οι ο­φεί­λουν πολ­λές ευ­χα­ρι­στί­ες για τη δρά­ση των χρι­στια­νών Ευαγ­γε­λι­στών υ­πέρ τους. Τον Μά­ιο, ο Ρα­βί­νος Εκ­στά­ιν και ο η­γέ­της των Ρε­που­μπλι­κά­νων της Τζόρ­τζια, Ραλ­φ Ριντ, α­να­κοι­νώ­νουν τη συμ­με­το­χή τους σε έ­να κοι­νό πρό­γραμ­μα με τί­τλο «Υ­πο­στη­ρίξ­τε το Ισ­ρα­ήλ» το ο­ποί­ο θα α­σχο­λη­θεί κυ­ρί­ως με την προ­κα­τά­λη­ψη των ΜΜΕ σε βά­ρος του Ισ­ρα­ήλ!! Τον Ιού­λιο, ο σιω­νι­στής Ρα­βί­νος Λά­πιν και ο πρώ­ην προ­ε­δρι­κός υ­πο­ψή­φιος Γκά­ρυ Μπά­ουερ ι­δρύ­ουν την Α­με­ρι­κα­νι­κή Συμ­μα­χί­α Χρι­στια­νών κι Ε­βραί­ων που κα­τά τα λε­γό­με­νά τους θα α­πο­τε­λεί «μια μο­να­δι­κή σύν­θε­ση ε­βρα­ϊ­κής αυ­θε­ντι­κό­τη­τας και χρι­στια­νι­κής μα­ζι­κό­τη­τας»(!) Το 1998, ο τό­τε πρω­θυ­πουρ­γός του Ισ­ρα­ήλ Νε­τα­νιά­χου μί­λη­σε στην Ουά­σι­γκτον σε έ­να πλή­θος 3000 Αμε­ρι­κα­νών υ­πο­στη­ρι­κτών του Ισ­ρα­ήλ (η πλειο­ψη­φί­α ή­ταν Ευαγ­γε­λι­στές) λέ­γο­ντας: «Δεν έ­χου­με ση­μα­ντι­κό­τε­ρους συμ­μά­χους απ’ ό­σους κά­θο­νται σ’ αυ­τήν την αί­θου­σα». Πολ­λές χρι­στια­νι­κές ορ­γα­νώ­σεις ορ­γα­νώ­νουν ε­πι­σκέ­ψεις στή­ρι­ξης στο Ισ­ρα­ήλ ε­νώ χρη­μα­το­δο­τούν ο­μά­δες Ε­βραί­ων της Α­με­ρι­κής για να ε­γκα­τα­στα­θούν μό­νι­μα στα Κα­τε­χό­με­να (ώ­στε να ε­πι­τα­χυν­θεί η συ­γκέ­ντρω­ση των Ε­βραί­ων της Δια­σπο­ράς στο Ισ­ρα­ήλ πριν τη Δευ­τέ­ρα Πα­ρου­σί­α!). Ο Γκά­ρυ Μπά­ουερ πρό­σφα­τα δή­λω­σε πο­λύ σο­βα­ρά στην Ουά­σι­γκτον Πό­στ ό­τι «η Α­με­ρι­κή πρέ­πει να υ­πο­στη­ρί­ξει το Ισ­ρα­ήλ για­τί α­πό την α­νά­γνω­ση της Γρα­φής προ­κύ­πτει ό­τι ο Θε­ός υ­πο­σχέ­θη­κε τη γη του Ισ­ρα­ήλ στους Ε­βραί­ους». Ή­μαρ­τον!


Α­πό τα πα­ρα­πά­νω γί­νε­ται φα­νε­ρό ό­τι η κα­τά­στα­ση θα ή­ταν α­πί­στευ­τα γε­λοί­α αν δεν ή­ταν τό­σο τρα­γι­κά ε­πι­κίν­δυ­νη κα­θώς αυ­τή η θρη­σκο­λη­πτι­κή μπουρ­δο­λο­γί­α λειαί­νει τα μυα­λά και την κρί­ση ε­κα­τομ­μυ­ρί­ων αν­θρώ­πων στις Η­ΠΑ ώ­στε να γί­νο­νται α­πο­δε­κτές οι πο­λι­τι­κές της κοι­νω­νί­ας των 2/3 στο ε­σω­τε­ρι­κό και της κτη­νώ­δους ε­πί­δει­ξης δύ­να­μης στο ε­ξω­τε­ρι­κό. Η α­νά­λυ­ση για τη στρα­τη­γι­κή των κυ­ρί­αρ­χων ε­λίτ των Η­ΠΑ δεν μπο­ρεί να α­γνο­εί τη δρά­ση και την ε­πι­δέ­ξια χρή­ση των μα­χη­τι­κών ορ­γα­νώ­σε­ων της χρι­στια­νι­κής ά­κρας δε­ξιάς. Το Στέιτ Ντι­πάρ­τμε­ντ χρη­μα­το­δο­τεί ιε­ρα­πο­στο­λές των σε­κτών αυ­τών στο ε­ξω­τε­ρι­κό και «α­πει­λεί» με εκ­θέ­σεις πα­ρα­βί­α­σης των δι­καιω­μά­των ό­σες χώ­ρες ε­μπο­δί­ζουν την ε­λεύ­θε­ρη δρά­ση αυ­τών των ιε­ρα­πο­στο­λών στο έ­δα­φός τους. Ε­κτός α­πό το δο­λά­ριο και το Χό­λιγου­ντ, η Βί­βλος γί­νε­ται το νέ­ο ό­πλο διείσ­δυ­σης των Η­ΠΑ σε αρ­κε­τές πε­ριο­χές του πλα­νή­τη. Τέ­λος, ας μην ξε­χνά­με ό­τι ο δη­μό­σιος πο­λι­τι­κός λό­γος του Μπους εί­ναι λό­γος α­κρο­δε­ξιού ευαγ­γε­λι­στή ιε­ρο­κή­ρυ­κα και ό­τι, κρα­δαί­νο­ντας το μό­νο βι­βλί­ο που δια­βά­ζει, τη Βί­βλο, ε­ξα­πέ­λυ­σε τον τε­χνολο­γι­κό Αρ­μα­γεδ­δώ­να του σε βά­ρος του Αφ­γα­νι­στάν και του Ι­ράκ!

Πά­τρα, 20/3/2003

ΣΧΕΤΙΚΑ

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ