Αρχική » “Να σταματήσει η εκστρατεία αποδυνάμωσης του Ισραήλ”

“Να σταματήσει η εκστρατεία αποδυνάμωσης του Ισραήλ”

από Άρδην - Ρήξη

του Ν. Χόροβιτς, από το Άρδην τ. 42, Ιούνιος 2003

Α­γα­πη­τέ φί­λε
Η α­ντι-αμε­ρι­κα­νι­κή α­ρι­στε­ρά, η ο­ποί­α έ­χει δια­μορ­φώ­σει μια πέ­μπτη φά­λαγ­γα σ’ αυ­τή τη χώ­ρα ώ­στε να μας προ­δώ­σει εκ των έ­σω, στο­χεύ­ει πα­ράλ­λη­λα και το Ισ­ρα­ήλ ως τον σύμ­μα­χο των Α­με­ρι­κα­νών στη Μ. Α­να­το­λή. Το Ισ­ρα­ήλ εί­ναι μια μι­κρή και ευά­λω­τη χώ­ρα. Η Α­ρι­στε­ρά δο­κι­μά­ζει τη δύ­να­μή της στο Ισ­ρα­ήλ αλ­λά έ­χει ως τε­λι­κό στό­χο τις Η­νω­μέ­νες Πο­λι­τεί­ες.


Αυ­τό που συμ­βαί­νει στο Ισ­ρα­ήλ προ­φα­νώς θα συμ­βεί και στην ί­δια την Α­με­ρι­κή. O Για­σέρ Α­ρα­φάτ δη­μιούρ­γη­σε τα πρώ­τα στρα­τό­πε­δα εκ­παί­δευ­σης των τρο­μο­κρα­τών. Ο Α­ρα­φάτ ή­ταν ο πλέ­ον πι­στός και α­φο­σιω­μέ­νος σύμ­μα­χος του Σα­ντάμ κα­τά τον πρώ­το Πό­λε­μο του Κόλ­που. Πα­λαι­στί­νιοι τρο­μο­κρά­τες πή­ραν μέ­ρος στην βομ­βι­στι­κή ε­πί­θε­ση στο Πα­γκό­σμιο Κέ­ντρο Ε­μπο­ρί­ου (WTC) το Φε­βρουά­ριο του 1993 και στην κα­τα­στρο­φή του στρα­το­πέ­δου Khobar ό­που 19 α­με­ρι­κα­νοί στρα­τιώ­τες πέ­θα­ναν το 1998. Οι βομ­βι­στι­κές ε­πι­θέ­σεις αυ­το­κτο­νί­ας ξε­κί­νη­σαν ως μια τα­κτι­κή της τρο­μο­κρα­τι­κής α­ρι­στε­ράς ε­νά­ντια στο Ισ­ρα­ήλ. Με α­πο­κο­ρύ­φω­μα την 11η Σε­πτεμ­βρί­ου.


Γνω­ρί­ζο­ντας το εν­δια­φέ­ρον σας για το Ισ­ρα­ήλ ό­πως και το ό­τι έ­χε­τε συ­νεί­δη­ση για τη φύ­ση των ε­χθρών του τό­σο στην Α­με­ρι­κή ό­σο και σε ό­λο τον κό­σμο, σας ζη­τώ να με βο­η­θή­σε­τε να πο­λε­μή­σω τις πρό­σφα­τες ε­πι­θέ­σεις της α­ρι­στε­ράς ε­νά­ντια στον πιο πι­στό υ­πο­στη­ρι­κτή της Α­με­ρι­κής στον πό­λε­μο κα­τά της τρο­μο­κρα­τί­ας.


Θέ­λω να σι­γου­ρευ­τώ ό­τι γνω­ρί­ζε­τε τη νέ­α αυ­τή τα­κτι­κή και θέ­λω να ζη­τή­σω τη βο­ή­θειά σας ώ­στε να α­πο­κα­λυ­φθεί ο α­πο­τρό­παιος αυ­τός σκο­πός στο φως της η­μέ­ρας.


Α­να­φέ­ρο­μαι στην κί­νη­ση α­πο­δυ­νά­μω­σης ή α­πο­ε­πέν­δυ­σης.


Εί­ναι μια εκ­στρα­τεί­α “χρη­σι­μο­ποί­η­σης” των κο­λε­γί­ων και των πα­νε­πι­στη­μί­ων –πό­λε­ων μι­κρών και με­γά­λων– ώ­στε α­σκώ­ντας οι­κο­νο­μι­κή πί­ε­ση να κα­τα­στρέ­ψουν την οι­κο­νο­μί­α του Ισ­ρα­ήλ.


Ε­σω­κλεί­ω μια δια­φή­μι­ση η ο­ποί­α θα βο­η­θή­σει τό­σο στο ν’ α­πο­κα­λυ­φθούν οι σκο­ποί αυ­τής της κί­νη­σης ό­σο και στο ποιος βρί­σκε­ται πί­σω α­πό αυ­τή. Θέ­λω να δια­δο­θεί σε ε­κα­το­ντά­δες ε­φη­με­ρί­δες κο­λε­γί­ων ό­λης της χώ­ρας ξε­κι­νώ­ντας με τα κο­λέ­για στα ο­ποί­α η κί­νη­ση αυ­τή έ­χει ε­πι­κρα­τή­σει . Οι στό­χοι της α­πο­δυ­να­μω­τι­κής αυ­τής εκ­στρα­τεί­ας δια­φέ­ρουν α­πό πα­νε­πι­στή­μιο σε πα­νε­πι­στή­μιο. Ό­λες μα­ζί συ­νη­γο­ρούν στο να που­λη­θούν οι με­το­χές των ε­ται­ρειών που που­λά­νε ό­πλα ή στρα­τιω­τι­κό ε­ξο­πλι­σμό στο Ισ­ρα­ήλ. Οι πε­ρισ­σό­τε­ρες ε­πί­σης συ­νη­γο­ρούν στην πώ­λη­ση των με­το­χών ό­λων των α­με­ρι­κα­νι­κών ε­ται­ρειών που κά­νουν δου­λειές στο Ισ­ρα­ήλ ή έ­χουν θυ­γα­τρι­κές στο Ισ­ρα­ήλ. Και πολ­λοί α­πό τους υ­πο­στη­ρι­κτές αυ­τής της εκ­στρα­τεί­ας συ­νη­γο­ρούν στο να μπο­ϋ­κο­τά­ρουν κά­θε προ­ϊ­όν που πα­ρά­γε­ται στο Ισ­ρα­ήλ.
Εί­ναι ε­νω­μέ­νοι σε αυ­τόν τον σκο­πό . Θέ­λουν να α­πο­μυ­ζή­σουν το Ισ­ρα­ήλ οι­κο­νο­μι­κά υ­πο­τί­θε­ται για να στα­μα­τή­σει να πιέ­ζει τον Πα­λαι­στι­νια­κό πλη­θυ­σμό σε αυ­τό που αυ­τοί α­πο­κα­λούν “κα­τε­χό­με­νη Πα­λαι­στί­νη” ό­πως ε­πί­σης και στα ισ­ρα­η­λι­νά ε­δά­φη κά­θ’ εαυ­τά.


Να πως το­πο­θε­τεί­ται το ό­λο θέ­μα α­πό έ­ναν α­πό τους αρ­χη­γούς της κί­νη­σης ο ο­ποί­ος έ­χει α­πο­κη­ρύ­ξει την Α­με­ρι­κή ως κρά­τος ε­γκλη­μα­τιών και τρο­μο­κρα­τών:


Οι εν­δια­φε­ρό­με­νοι πο­λί­τες και κυ­βερ­νή­σεις ό­λου του κό­σμου θα πρέ­πει να ορ­γα­νώ­σουν μια συ­στη­μα­τι­κή εκ­στρα­τεί­α οι­κο­νο­μι­κής α­πο­ε­πέν­δυ­σης και α­πό­συρ­σης α­πό το Ισ­ρα­ήλ κα­τά τον ί­διο τρό­πο που έ­κα­ναν στο πρώ­ην ε­γκλη­μα­τι­κό κα­θε­στώς φυ­λε­τι­κού δια­χω­ρι­σμού της Ν. Α­φρι­κής. Αυ­τή η αυ­θε­ντι­κή πα­γκό­σμια εκ­στρα­τεί­α έ­παι­ξε κρί­σι­μο ρό­λο στην α­πο­νο­μι­μο­ποί­η­ση του ε­γκλη­μα­τι­κού κα­θε­στώ­τος. Μάλ­λον για τους ί­διους λό­γους η πα­γκό­σμια αυ­τή εκ­στρα­τεί­α κα­τά του Ισ­ρα­ήλ θα παί­ξει έ­ναν κρι­τι­κό ρό­λο στην α­πο­νο­μι­μο­ποί­η­ση του ε­γκλη­μα­τι­κού κα­θε­στώ­τος κα­τά των Πα­λαι­στι­νί­ων που ζουν στα κα­τε­χό­με­να ό­πως και στο ί­διο το Ισ­ρα­ήλ.


Francis Boyle
Αυ­τοί οι πο­λέ­μιοι της Α­με­ρι­κής –και του Ισ­ρα­ήλ– α­να­φέ­ρο­νται συ­νε­χώς στην ρα­τσι­στι­κή πο­λι­τι­κή των Ισ­ρα­η­λι­νών με σκο­πό να προ­κα­λέ­σουν το ί­διο πα­θια­σμέ­νο μί­σος για το Ισ­ρα­ήλ που οι φοι­τη­τές των κο­λε­γί­ων και των πα­νε­πι­στη­μί­ων συ­νή­θι­ζαν να κρα­τούν α­πέ­να­ντι στη λευ­κή κυ­βέρ­νη­ση της Ν. Α­φρι­κής. Ο αρ­χιε­πί­σκο­πος της Ν. Α­φρι­κής Ντέ­σμο­ντ Τού­του –έ­νας άν­θρω­πος που κα­τήγ­γει­λε τον πό­λε­μο της Α­με­ρι­κής κα­τά της τρο­μο­κρα­τί­ας ως εκ­δι­κη­τι­κό– έ­κα­νε αυ­τό τον πα­ραλ­λη­λι­σμό φα­νε­ρό. Εί­πε: “Το Ισ­ρα­ήλ εί­ναι σαν τον Χί­τλερ και το α­παρ­χά­ϊ­ντ” και ξε­ση­κώ­νει τους σπου­δα­στές να α­γω­νι­στούν για α­πο­ε­πέν­δυ­ση.


(…)
Οι Ά­ρα­βες που ζούν στα κα­τε­χό­με­να δεν έ­χουν αυ­τά τα δι­καιώ­μα­τα του πο­λί­τη. Εί­ναι ορ­κι­σμέ­νοι ε­χθροί του Ισ­ρα­ήλ και χρη­σι­μο­ποιούν κά­θε τρό­πο για να σκο­τώ­σουν Ισ­ρα­η­λι­νούς και να κα­τα­στρέ­ψουν το έ­θνος του Ισ­ρα­ήλ: βομ­βι­στι­κές ε­νέρ­γειες αυ­το­κτο­νί­ας, ε­λεύ­θε­ρους σκο­πευ­τές και προ­πα­γάν­δα. Αυ­τοί οι Ά­ρα­βες στε­ρού­νται πο­λι­τι­κών δι­καιω­μά­των ε­ξαι­τί­ας των ε­νερ­γειών τους, ό­χι λό­γω της φυ­λής ή της ε­θνι­κό­τη­τάς τους.


Κα­νέ­νας λο­γι­κός άν­θρω­πος δεν θα πρό­τει­νε στο Ισ­ρα­ήλ ή σε ο­ποιαδή­πο­τε άλ­λη χώ­ρα να δώ­σει δι­καιώ­μα­τα σ’ αυ­τούς οι ο­ποί­οι προ­σπα­θούν να την κα­τα­στρέ­ψουν. Βέ­βαια αυ­τό α­κρι­βώς εκ­προ­σω­πούν οι άν­θρω­ποι της α­πο­ε­πέν­δυ­σης. Θέ­λουν αυ­τοί οι ε­χθροί του Ισ­ρα­ήλ να κα­τέ­χουν πλή­ρη πο­λι­τι­κά δι­καιώ­μα­τα. Ε­πι­πλέ­ον πι­στεύ­ουν ό­τι ό­λοι οι Πα­λαι­στί­νιοι πρέ­πει να έ­χουν το “δι­καί­ω­μα ε­πι­στρο­φής” – που ση­μαί­νει ό­τι ό­λοι πρέ­πει να εί­ναι κα­λο­δε­χού­με­νοι μέ­σα στο Ισ­ρα­ήλ για να ζή­σουν. Και αυ­τό πα­ράλ­λη­λα με την ί­δρυ­ση πα­λαι­στι­νια­κού κρά­τους – μια χώ­ρα α­πό ό­που ό­λοι οι Ισ­ρα­η­λι­νοί έ­ποι­κοι θα με­τα­κι­νη­θούν για να το κά­νουν α­πο­λύ­τως εκ­κα­θα­ρι­σμέ­νο α­πό Εβραί­ους. Η εκ­στρα­τεί­α α­πο­ε­πέν­δυ­σης δεν εί­ναι έ­να το­πι­κό κί­νη­μα αν­θρώ­πων που εν­δια­φέ­ρο­νται για την α­ντι­με­τώ­πι­ση των Πα­λαι­στι­νί­ων α­πό τους Ισ­ρα­η­λι­νούς. Εί­ναι τμή­μα του ί­διου διε­θνούς α­ρι­στε­ρι­στι­κού κι­νή­μα­τος που χρη­σι­μο­ποιεί κά­θε ευ­και­ρί­α για να κα­τα­στρέ­ψει την Α­με­ρι­κή και την Δύ­ση. Και το Ισ­ρα­ήλ εί­ναι στην κο­ρυ­φή της λί­στας τους ως το πιο ευά­λω­το προ­πύρ­γιο του δυ­τι­κού πο­λι­τι­σμού. Τα α­ρα­βι­κά έ­θνη μπο­ϋ­κο­τά­ρουν το Ισ­ρα­ήλ ε­δώ και πολ­λά χρό­νια. Θα μπο­ρού­σε κα­νείς να πει ό­τι προ­ω­θούν την δι­κιά τους α­πο­δυ­να­μω­τι­κή εκ­στρα­τεί­α. Ο σκο­πός τους δεν εί­ναι η κα­λύ­τε­ρη α­ντι­με­τώ­πι­ση των Πα­λαι­στι­νί­ων. Εί­ναι η ο­λο­κλη­ρω­τι­κή κα­τα­στρο­φή του Ισ­ρα­ήλ.


Τώ­ρα η ρι­ζο­σπα­στι­κή α­ρι­στε­ρά στην Α­με­ρι­κή έ­χει ε­νω­θεί με την εκ­στρα­τεί­α των Α­ρά­βων – με τους ί­διους στό­χους κα­τα­στρο­φής του Ισ­ρα­ήλ. Το κί­νη­μα δεν έ­χει γί­νει α­κό­μα με­γά­λο και δυ­να­τό αλ­λά αυ­τό δεν με κα­θη­συ­χά­ζει. Χρειά­στη­κε αρ­κε­τός χρό­νος για να φτά­σει πα­ντού η εκ­στρα­τεί­α κα­τά του α­παρ­τχά­ϊ­ντ της κυ­βέρ­νη­σης της Ν. Α­φρι­κής, αλ­λά ό­ταν άρ­χι­σε να λει­τουρ­γεί α­πλώ­θη­κε σαν ά­γρια φω­τιά. Η κί­νη­ση α­πο­δυ­νά­μω­σης με­γα­λώ­νει και δυ­να­μώ­νει κά­θε μέ­ρα.


Και κα­θώς με­γα­λώ­νει, δίνει ακόμη μια ευκαιρία στους ε­χθρούς του Ισ­ρα­ήλ να δια­σπεί­ρουν ψέ­μα­τα και να ξε­ση­κώ­σουν το μί­σος για το Ισ­ρα­ήλ και τους Ε­βραί­ους.


Υ­πάρ­χουν ε­νερ­γές ο­μά­δες α­πο­ε­πέν­δυ­σης σε πά­νω α­πό 50 Πα­νε­πι­στή­μια συ­μπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νων πολ­λών προ­βε­βλη­μέ­νων πα­νε­πι­στη­μί­ων της Α­με­ρι­κής: Χάρ­βαρ­ντ, Πα­νε­πι­στή­μιο της Κα­λι­φόρ­νια, ΜΙΤ, Πρίν­στον, Π. της Πεν­συλ­βά­νια, και Γιέ­ιλ, για να α­να­φέ­ρου­με με­ρι­κά α­πό αυ­τά.


Οι α­διά­κο­πες ε­πι­θέ­σεις μισα­λλο­δο­ξί­ας κα­τά του Ισ­ρα­ήλ στους πα­νε­πι­στη­μια­κούς χώ­ρους προ­κα­λούν την α­να­ζω­πύ­ρω­ση του α­ντι-ση­μι­τι­σμού σε τέ­τοιο βαθ­μό που δεν έ­χει ξα­να­πα­ρα­τη­ρη­θεί στα α­με­ρι­κα­νι­κά πα­νε­πι­στή­μια. Τα συ­νε­χή χτυ­πή­μα­τα ε­να­ντί­ον του Ισ­ρα­ήλ στους πα­νε­πι­στη­μια­κούς χώ­ρους εί­ναι μάλ­λον ο λό­γος που, σε πρό­σφα­τη ψη­φο­φο­ρί­α, βρέ­θη­κε ό­τι νε­α­ροί ε­νή­λι­κες δεί­χνουν πε­ρισ­σό­τε­ρο προ­κα­τει­λημ­μέ­νοι α­πέ­να­ντι στους Εβραί­ους απ’ ό­τι οι μέ­σης η­λι­κί­ας Α­με­ρι­κα­νοί. Σο­κα­ρί­στη­κα δια­βά­ζο­ντας τον προ­η­γού­με­νο μή­να ό­τι το 23% των Α­με­ρι­κα­νών η­λι­κί­ας 18 έ­ως 35 συμ­φώ­νη­σαν στο γε­γο­νός ό­τι οι Ε­βραί­οι α­πο­τε­λού­σαν “α­πει­λή” στον “η­θι­κό χα­ρα­κτή­ρα” της χώ­ρας.


Αυ­τό, φί­λε μου, εί­ναι τρο­μα­κτι­κό. Και α­πλά θα χει­ρο­τε­ρέ­ψει αν δεν πά­ρου­με ά­με­σα μέ­τρα κα­τα­πο­λέ­μη­σης βγά­ζο­ντας προς τα έ­ξω την α­λή­θεια.


Στα Κο­λέ­για και στα Πα­νε­πι­στή­μια, εί­ναι ε­κεί που πε­ρισ­σό­τε­ρο τα ψεύ­δη για το Ισ­ρα­ήλ συ­να­ντούν δε­κτι­κό α­κρο­α­τή­ριο. Πολ­λά Πα­νε­πι­στή­μια, α­ντί να α­να­ζη­τούν την α­ντι­κει­με­νι­κή α­λή­θεια ό­πως οι ε­παγ­γελ­μα­τι­κές τους αρ­μο­διό­τη­τες α­παι­τούν, έ­χουν α­πο­δε­χτεί την α­τζέ­ντα της ρι­ζο­σπα­στι­κής α­ρι­στε­ράς. Ε­πη­ρε­ά­ζουν ευε­πη­ρέ­α­στους φοι­τη­τές με το μί­σος τους για τις Η­νω­μέ­νες Πο­λι­τεί­ες, το Ισ­ρα­ήλ και τον δυ­τι­κό πο­λι­τι­σμό.


Αυ­τός εί­ναι ο λό­γος που η κί­νη­ση α­πο­δυ­νά­μω­σης ε­πι­κε­ντρώ­νε­ται στα πα­νε­πι­στή­μια. Και γι’ αυ­τό η εκ­στρα­τεί­α μας για να το α­ντι­κρού­σει πρέ­πει ε­πί­σης να στο­χεύ­σει ε­κεί.


Σε συν­δυα­σμό με τις δια­φη­μί­σεις, συ­νε­χί­ζω να ε­πι­σκέ­πτο­μαι ό­σο πιο πολ­λά κο­λέ­για και πα­νε­πι­στή­μια μπο­ρώ για να μι­λή­σω απ’ ευ­θεί­ας στους φοι­τη­τές και στις σχο­λές και να τους δώ­σω μια ά­πο­ψη και τα πραγ­μα­τι­κά γε­γο­νό­τα που α­φο­ρούν το Ισ­ρα­ήλ και που ί­σως με­ρι­κοί α­πό αυ­τούς να α­γνο­ούν.
Πα­ρα­κα­λώ, θα μου στεί­λε­τε μια συ­νει­σφο­ρά των 35$ ώ­στε να με βο­η­θή­σε­τε να με­τα­φέ­ρω την α­λή­θεια στα κο­λέ­για και τα πα­νε­πι­στή­μια; Χρειά­ζο­μαι του­λά­χι­στον 100.000$ στις ε­πό­με­νες 28 η­μέ­ρες για να το­πο­θε­τή­σω τις δια­φη­μί­σεις και να συ­νε­χί­σω την πε­ριο­δεί­α ο­μι­λιών μου.


Ε­άν εί­ναι δυ­να­τόν, ζη­τώ να δώ­σε­τε 50$ ή α­κό­μα και 100$. Βέ­βαια ό­ποιο πο­σό κι αν στεί­λε­τε, θα βο­η­θή­σει στο σκο­πό μας. Πα­ρα­κα­λώ πα­τή­στε ε­δώ1 για να κά­νε­τε τη δω­ρε­ά σας τώ­ρα.


Η πιο ση­μα­ντι­κή μας δου­λειά εί­ναι να α­πο­κα­λύ­ψου­με τον πραγ­μα­τι­κό σκο­πό των υ­πο­στη­ρι­κτών της α­πο­δυ­νά­μω­σης. Υ­πο­στη­ρί­ζουν α­πλά ό­τι εν­δια­φέ­ρο­νται για τα αν­θρώ­πι­να δι­καιώ­μα­τα των Πα­λαι­στι­νί­ων. Αλ­λά αν αυ­τό ή­ταν α­λή­θεια, θα ε­πι­τί­θο­νταν στον Για­σέρ Α­ρα­φάτ για την δια­φθο­ρά του και την ά­σπλα­χνη δια­κυ­βέρ­νη­ση του λα­ού του.


Θα φώ­να­ζαν για το βα­σα­νι­στή­ριο των Πα­λαι­στι­νί­ων που α­ντι­τά­χθη­καν στο κα­θε­στώς του Α­ρα­φάτ ή αυ­τών που προ­σπά­θη­σαν να γί­νουν φί­λοι με το Ισ­ρα­ήλ. Θα μά­ζευαν λε­φτά για να βο­η­θή­σουν τον πα­λαι­στι­νια­κό λα­ό που κρα­τεί­ται για δε­κα­ε­τί­ες σε ά­θλια στρα­τό­πε­δα με­τα­να­στών α­πό τις α­ρα­βι­κές χώ­ρες οι ο­ποί­ες αρ­νού­νται να τους α­να­λά­βουν. Θα δια­δή­λω­ναν ε­νά­ντια στον τρό­πο που η Πα­λαι­στι­νια­κή Αρ­χή κα­τά­σχει την ι­διο­κτη­σί­α των υ­πη­κό­ων της, οι ο­ποί­οι προ­σπα­θούν να ξε­κι­νή­σουν μια ε­πι­χεί­ρη­ση και να κα­λυ­τε­ρέ­ψουν τις ζω­ές των αν­θρώ­πων.


Ό­χι, κα­θό­λου δεν εν­δια­φέ­ρο­νται για τους Πα­λαι­στί­νιους. Αυ­τό που τους εν­δια­φέ­ρει εί­ναι το μί­σος τους για το Ισ­ρα­ήλ. Με­ρι­κοί α­πό αυ­τούς εί­ναι α­ντι­σημίτες, άλ­λοι φα­να­τι­κοί α­ρι­στε­ρι­στές που μι­σούν ο­τι­δή­πο­τε έ­χει να κά­νει με τον δυ­τι­κό πο­λι­τι­σμό –ι­δί­ως το Ισ­ρα­ήλ. Κα­λύ­πτουν βέ­βαια πο­λύ έ­ξυ­πνα τα κί­νη­τρά τους. Και τα μέ­σα ε­νη­μέ­ρω­σης τους παίρ­νουν τοις με­τρη­τοίς, και ε­ξυ­μνούν τις ε­νέρ­γειές τους ως μια πα­ρα­δο­σια­κή α­με­ρι­κα­νι­κή δια­μαρ­τυ­ρί­α. Α­πό μας ε­ξαρ­τά­ται να βγά­λου­με την α­λή­θεια στην ε­πι­φά­νεια. Βα­σί­ζο­μαι σε σας, σαν κά­ποιος που σας έ­χει ή­δη δώ­σει να κα­τα­λά­βε­τε πό­σο ζω­τι­κής ση­μα­σί­ας για το μέλ­λον της Α­με­ρι­κής, του Ισ­ρα­ήλ και του δυ­τι­κού πο­λι­τι­σμού εί­ναι η α­λή­θεια.


Πα­ρα­κα­λώ, θα ήθελα ν’ α­κού­σω νέ­α σας σύ­ντο­μα και με τη γεν­ναιό­δω­ρη συ­νει­σφο­ρά σας να μας βο­η­θή­σε­τε να α­πο­κα­λύ­ψου­με την α­λή­θεια για την εκ­στρα­τεί­α της α­πο­δυ­νά­μω­σης και του πραγ­μα­τι­κού σκο­πού τους να κα­τα­στρέ­ψουν το Ισ­ρα­ήλ.


Σας ευ­χα­ρι­στώ για ό­,τι έ­χε­τε ή­δη κά­νει.
Δι­κός σας
Ντέ­ϊ­βι­ντ Χό­ρο­βιτ­ς
Πρό­ε­δρος


Υ.Γ. Η ε­πί­θε­ση κα­τά του Ισ­ρα­ήλ εί­ναι η μό­νη “γλώσ­σα μί­σους” που ε­πι­τρέ­πε­ται στα Πα­νε­πι­στή­μια α­πό τους πο­λι­τι­κά ορ­θούς λό­γους των υ­πευ­θύ­νων. Ο α­ντι-ισ­ρα­η­λι­νός λό­γος και δρα­στη­ριό­τη­τα εί­ναι δια­δε­δο­μέ­να και α­να­πτύσ­σο­νται στα κο­λέ­για και τα πα­νε­πι­στή­μια –ο­δη­γώ­ντας ό­λο και πε­ρισ­σό­τε­ρο στον α­ντι­ση­μι­τι­σμό με ε­πι­θέ­σεις σε Ε­βραί­ους φοι­τη­τές και ε­βρα­ϊ­κές ορ­γα­νώ­σεις. Πα­ρα­κα­λώ βο­η­θή­στε με να κα­τα­πο­λε­μή­σω την τρο­μο­λα­γνεί­α αυ­τή. Πιέ­στε ε­δώ για να πραγ­μα­το­ποι­ή­σε­τε την δω­ρε­ά σας των 50, 100, ή και πε­ρισ­σο­τέ­ρων δο­λα­ρί­ων, για να ε­νι­σχύ­σε­τε την προ­σπά­θειά μου να δια­δώ­σω την α­λή­θεια μέ­σω των πα­νε­πι­στη­μια­κών ε­φη­με­ρί­δων και των ο­μι­λιών μου στους φοι­τη­τές και τους πα­νε­πι­στη­μια­κούς χώ­ρους ό­λης της χώ­ρας.


Ο David Horowitz, ε­βραιο­α­με­ρι­κα­νός συγ­γρα­φέ­ας και α­κτι­βι­στής (γεν. το 1939), έχει γράψει αρκετά βιβλία συ­μπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νης μιας αυ­το­βιο­γρα­φί­ας, Radical Son, η ο­ποί­α χα­ρα­κτη­ρί­στη­κε ως η “πρώ­τη με­γά­λη αυ­το­βιο­γρα­φί­α της γε­νιάς του”, και η ο­ποί­α πε­ρι­γρά­φει την πο­ρεί­α του α­πό τον ρι­ζο­σπα­στι­κό α­κτι­βι­σμό στις τω­ρι­νές του θέ­σεις ως ε­νός α­πό τους ι­δε­ο­λο­γι­κούς μέ­ντο­ρες των “νε­ο­συ­ντη­ρη­τι­κών”. Α­νά­με­σα σε άλ­λα βι­βλί­α του εί­ναι τα The Politics of Bad Faith και The Art of Political War το οποίο χα­ρα­κτη­ρί­στη­κε α­πό τον πο­λι­τι­κό στρα­τη­γό του Λευ­κού Οί­κου, Karl Rove, ως “ο τε­λειό­τε­ρος ο­δη­γός για να νι­κή­σεις στο πε­δί­ο της μά­χης”. Το τε­λευ­ταί­ο του βι­βλί­ο, Uncivil Wars, εκ­δό­θη­κε τον Ια­νουά­ριο του χρό­νου αυ­τού και α­να­φέ­ρε­ται στην “σταυ­ρο­φο­ρί­α του κα­τά της μι­σαλ­λο­δο­ξί­ας και του φυ­λε­τι­κού μα­καρ­θι­σμού”, δη­λα­δή υ­πέρ του Ισ­ρα­ήλ και της λευ­κής φυ­λής στις σχο­λές των κο­λε­γί­ων την προ­η­γού­με­νη ά­νοι­ξη. Ο Χό­ρο­βιτ­ς προ­ερ­χό­ταν α­πό οι­κο­γέ­νεια κομ­μου­νι­στών (με­λών του ΚΚ των Η­ΠΑ) και στη δε­κα­ε­τί­α του ’60 συμ­με­τεί­χε στο κί­νη­μα της Νέ­ας Α­ρι­στε­ράς και ή­ταν συ­νερ­γά­της του ρι­ζο­σπα­στι­κού πε­ριο­δι­κού Ramparts στην Κα­λι­φόρ­νια. Τό­τε έ­γρα­ψε και το βι­βλί­ο Α­πό τη Γιάλ­τα στο Βιετ­νάμ – έ­χει εκ­δο­θεί στην Ελ­λά­δα α­πό τις εκ­δό­σεις “Κάλ­βος”. Στα τέ­λη της δε­κα­ε­τί­ας του 1960, συ­νερ­γά­στη­κε με τους Μαύ­ρους Πάν­θη­ρες. Α­πό την ε­πο­χή του Τζί­μυ Κάρ­τερ ε­γκαι­νιά­ζει μια πο­ρεί­α που θα τον ο­δη­γή­σει μέ­χρι τις ση­με­ρι­νές α­κραί­ες σιω­νι­στι­κές και νε­ο-συ­ντη­ρη­τι­κές θέ­σεις. Το κεί­με­νο που δη­μο­σιεύ­ου­με εί­ναι ό­χι μό­νο χα­ρα­κτη­ρι­στι­κό των ση­με­ρι­νών θέ­σε­ών του, αλ­λά και του τρό­που με τον ο­ποί­ον συν­δυά­ζει, α­πό οι­κο­νο­μι­κή ά­πο­ψη, το τερπνόν μετά του ωφελίμου.

ΣΧΕΤΙΚΑ

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ