Κυ­κλο­φό­ρη­σε α­πό τις εκ­δό­σεις “Α­ντί­κτυ­πος” η ελ­λη­νι­κή έκ­δο­ση του βι­βλί­ου, Γκαλ­λι­τσα­νό: Η Α­κρό­πο­λη της Με­γά­λης Ελ­λά­δας, της σει­ράς Ελ­λη­νό­φω­να Χω­ριά της Κά­τω Ι­τα­λί­ας. Το Γκαλ­λι­τσα­νό εί­ναι το κατ’ ε­ξο­χήν Ελ­λη­νό­φω­νο χω­ριό στην Κά­τω Ι­τα­λί­α, α­φού το σύ­νο­λο των κα­τοί­κων ο­μι­λούν τη γκρε­κά­νι­κη γλώσ­σα.


Πρό­κει­ται για μο­να­δι­κό φαι­νό­με­νο στον κό­σμο, μια γλώσ­σα να διαρ­κεί πε­ρισ­σό­τε­ρο α­πό 2500 χρό­νια έ­ξω α­πό τη γε­νέ­τει­ρά της, ό­πως, ε­πί­σης, εί­ναι πα­γκό­σμιο φαι­νό­με­νο η ε­πι­βί­ω­ση μιας γλώσ­σας οι ρί­ζες της ο­ποί­ας βρί­σκο­νται στην Αρ­χαί­α Ελ­λά­δα.


Αυ­τό και μό­νο το γε­γο­νός α­πο­δει­κνύ­ει τη σπου­δαιό­τη­τα αυ­τού του βι­βλί­ου, μέ­σα α­πό τις σε­λί­δες του ο­ποί­ου ο α­να­γνώ­στης θα γνω­ρί­σει την ι­στο­ρί­α, τη γλώσ­σα, και τον πο­λι­τι­σμό του τό­που αυ­τού.


Το βι­βλί­ο, ό­μως, δεν α­να­φέ­ρε­ται μό­νο στο πα­ρελ­θόν. Α­πο­τε­λεί και έ­να χρή­σι­μο ο­δη­γό για το σή­με­ρα, αρ­κε­τά κα­τα­το­πι­στι­κό για κά­ποιον που θέ­λει να το ε­πι­σκε­φθεί α­φού πα­ρέ­χο­νται χρή­σι­μες πλη­ρο­φο­ρί­ες για το πώς θα πά­ει, τι θα δει, τι θα α­κού­σει αλ­λά και τι θα φα­ει.


Ση­μα­ντι­κό στοι­χεί­ο της έκ­δο­σης αποτελεί ότι εί­ναι και στη γκρε­κά­νι­κη γλώσ­σα, (ό­πως ο­νο­μά­ζε­ται το ι­δί­ω­μα που μι­λούν).


Το βι­βλί­ο α­πο­τε­λεί­ται α­πό 48 πο­λύ­χρω­μες σε­λί­δες και έ­χει σχή­μα 17Χ24.
(σ. Άρ­δην: Το βι­βλί­ο δεν δια­τί­θε­ται στα βι­βλιο­πω­λεί­α. Για πα­ραγ­γε­λί­ες και πλη­ρο­φο­ρί­ες μπο­ρεί­τε να ε­πι­κοι­νω­νεί­τε στο 3425775).

Αφήστε το σχόλιό σας

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*

elGreek
elGreek