Αρχική » Ζυγός Καβάλας

Ζυγός Καβάλας

από Άρδην - Ρήξη

της Μ. Καλφοπούλου, από το Άρδην τ. 9, Αύγουστος 1997

Σε μί­α α­πό­στα­ση δώ­δε­κα χι­λιο­μέ­τρων μα­κριά α­πό την πό­λη της Κα­βά­λας και έ­να χι­λιό­με­τρο α­πό το χω­ριό Ζυ­γός ,σε μί­α βρα­χώ­δη και ά­γο­νη έ­κτα­ση,το Ε­θνι­κό Ι­δρυ­μα Υ­πο­δο­χής και Α­πο­κα­τα­στά­σε­ως Α­πο­δή­μων και Πα­λιν­νο­στού­ντων Ο­μο­γε­νών Ελ­λή­νων (Ε.Ι.Υ.Α.Π.Ο.Ε ) δη­μιούρ­γη­σε τό έ­τος 1991 έ­ναν πρό­χει­ρο οι­κι­σμό,τον πρώ­το σχέ­ση με τους υ­πο­λοί­πους σε άλ­λες πριο­χές της Ελ­λά­δας, α­πό προ­κα­τα­σκευα­σμέ­νο με­ταλ­λι­κό υ­λι­κό , με σκο­πό να φι­λο­ξε­νη­θούν σ’ αυ­τόν 1.000 ά­το­μα,300 πε­ρί­που οι­κο­γέ­νειες, πρό-σφυ­γες Πό­ντιοι α­πό την πρώ­ην Σο­βιε­τι­κή Ε­νω­ση.
Το κα­τα­στα­τι­κό ι­δρύ­σε­ως του Ι­δρύ­μα­τος αλ­λά καί το ε­γκε­κρι­μέ­νο πρό­γραμ­μα στε­γα­στι­κής α­πο­κα­τα­στά­σε­ως των Πο­ντί­ων προ­έ­βλε­πε την προ­σω­ρι­νή πα­ρα­μο­νή στον οι­κι­σμό αυ­τό για χρο­νι­κό διά­στη­μα μό­λις 6 μη­νών,για τον λό­γο δε αυ­τό οι προ­δια­γρα­φές κα­τα­σκευ­ής των οι­κί­σκων εί­χαν ά­με­ση σχέ­ση με τον πε­ριο­ρι­σμέ­νο χρό­νο λει­τουρ­γί­ας του.Στο ε­πό­με­νο στά­διο, με­τά την πά­ρο­δο του ε­ξα­μή­νου ,οι Πό­ντιοι θα ε­λάμ­βα­ναν κα­τοι­κί­ες ,τις ο­ποί­ες το Ε.Ι.Υ.Α.Π.Ο.Ε ή θα κα­τα­σκεύ­α­ζε με δι­κά του μέ­σα ή θα α­πο­κτού­σε με α­γο­ρά α­πό τρί­τους.
Στα πρό­χει­ρα κα­τα­λύμ­μα­τα,συ­νο­λι­κού εμ­βα­δού τό με­γα­λύ­τε­ρο μό­λις 20 τμ,ε­γκα­τα­τα­στά­θη­καν τον ί­διο χρό­νο οι­κο­γέ­νειες έ­ως και έ­ξι α­τό­μων στις ο­ποί­ες συ­μπε­ρι­λαμ­βά­νο­νται η­λι­κιω­μέ­να ά­το­μα και πο­λύ μι­κρής η­λι­κί­ας παι­διά. Α­ξί­ζει να ση­μειω­θεί ό­τι οι οι­κί­σκοι αυ­τοί ε­κτός του πε­ριο­ρι­σμέ­νου εμ­βα­δού τους εί­ναι πλέ­ον α­κα­τάλ­λη­λοι για δια­μο­νή με­γά­λης χρο­νι­κής διάρ­κειας.Το υ­λι­κό κα­τα­σκευ­ής ε­πι­τρέ­πει την δυ­σα­νά­λο­γη προς τις και­ρι­κές συν­θή­κες αυ­ξο­μεί­ω­ση της ε­σω­τε­ρι­κής θερ­μο­κρα­σί­ας με α­πο­τέ­λε­σμα η δια­βί­ω­ση να εί­ναι α­φό­ρη­τη.Υ­περ­βο­λι­κή ζέ­στη τό κα­λο­καί­ρι καί το α­ντί­στρο­φο τον χει­μώ­να.
Το Ε.Ι.Υ.Α.Π.Ο.Ε ,ως κοι­νο­φε­λές κρα­τι­κό ι­δρυ­μα (ν.π.ι.δ ), ε­πο­πτευό­με­νο α­πό τον Υ­πουρ­γό των Ε­ξω­τε­ρι­κών, ι­δρύ­θη­κε το έ­τος 1990 με σκο­πό,σύμ­φω­να με την συ­στα­τι­κή του πρά­ξη,να πα­ρέ­χει «πά­σης φύ­σε­ως α­ρω­γή» πρός τούς πρό­σφυ­γες Πο­ντί­ους και ό­πως εί­ναι γνω­στό, α­πό τον χρό­νο της ι­δρυ­σής του μέ­χρι σή­με­ρα, α)δια­χει­ρί­στη­κε τε­ρά­στια πο­σά δη­μο­σί­ου χρή­μα­τος για την υ­λο­ποί­η­ση των πά­σης φύ­σε­ως προ­γραμ­μά­των του συ­μπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νου και αυ­τού της στε­γα­στι­κής α­πο­κα­τα­στά­σε­ως& β)ορ­γα­νώ­θη­κε με στρα­τιω­τι­κού τύ­που δο­μές και συ­να­φή α­ντί­λη­ψη, σε κα­θε­στώς α­δια­φά­νειας και α­νυ­παρ­ξί­ας ου­σια­στι­κού διοι­κη­τι­κού και οι­κο­νο­μι­κού ε­λέγ­χου χω­ρίς συμ­με­το­χή των εκ­προ­σώ­πων των προ­σφύ­γων& γ) στε­λε­χώ­θη­κε α­πό α­κα­τάλ­λη­λο προ­σω­πι­κό -πρώ­ην α­νερ­γοι α­πό­φοι­τη μέ­σης εκ­παί­δευ­σης και συ­ντα­ξιο­λύ­χοι στρα­τιω­τι­κοί& δ)α­νε­πι­τυ­χώς προ­ώ­θη­σε για ε­γκα­τά­στα­ση στη Θρά­κη 20.000 ά­το­μο, το 13% των προ­σφύ­γων και το μό­νο που κα­τόρ­θω­σε έ­ι­ναι να δη­μιουρ­γή­σει νέ­α «γκέ­το» δί­πλα στα μου­σουλ­μα­νι­κά και νέ­α κα­τη­γο­ρί­α α­πελ­πι­σμέ­νων α­νέρ­γων.
Τον Ια­νουά­ριο 1996 δη­λα­δή με­τά την πά­ρο­δο έ­ξι ε­τών (!!) καί ό­χι έ­ξι μη­νών ό­πως ή­ταν προ­γραμ­μα­τι­σμέ­νο,α­πε­φα­σί­σθη ε­πί τέ­λους η έ­ναρ­ξις κα­τα­σκευ­ής των κα­τοι­κιών στόν Ζυ­γό Κα­βά­λας, ό­που ή­δη λει­τουρ­γού­σε ο οι­κι­σμός, λί­γα μέ­τρα α­πό­στα­ση α­πό τους με­ταλ­λι­κούς οι­κί­σκους.Το ε­πί πλέ­ον δυ­σά­ρε­στο στην ό­λη υ­πό­θε­ση ή­ταν ό­τι οι ι­θύ­νο­ντες,με­τά την πά­ρο­δο τό­σο με­γά­λου χρο­νι­κού δια­στή­μα­τος σιω­πής καί α­φού ε­γκα­τέ­λει­ψαν τούς αν­θρώ­πους αυ­τούς σε πρω­το­φα­νώς ά­θλιες συν­θή­κες δια­βί­ω­σης, εί­χαν την α­ναλ­γη­σί­α να δη­λώ­σουν ό­τι αρ­χι­κά και σε πρώ­τη φά­ση δεν ή­ταν δυ­να­τό να κα­τα­σκευα­στούν ό­λες οι κα­τοι­κί­ες!!!.Ο­τι οι οι­κο­νο­μι­κές δυ­να­τό­τη­τες του Ι­δρύ­μα­τος α­φο­ρού­σαν την πε­ριο­ρι­σμέ­νη α­νέ­γερ­ση μό­νο 144 κα­τοι­κιών για την στέ­γα­ση 162 οι­κο­γε­νειών (έ­να­ντι των 300 ),οι δε υ­πό­λοι­πες θα στε­γά­ζο­νταν αρ­γό­τε­ρα (!!) στόν ί­διο μεν χώ­ρο αλ­λά με­τά το πέ­ρας κα­τα­σκευ­ής των ερ­γα­σιών της πρώ­της φά­σης και φυ­σι­κά α­φού τε­λεί­ω­ναν οι ερ­γα­σί­ες της δεύ­τε­ρης(!!). Σε ό­λα αυ­τά προ­σε­τέ­θη καί η α­πο­κά­λυ­ψη ό­τι οι κα­τοι­κί­ες θά χο­ρη­γού­νταν ό­χι με κα­θε­στώς πλή­ρους κυριό­τη­τας αλ­λά μό­νο κα­τά χρή­ση με λί­γα λό­για α­πε­κα­λύ­φθη ό­τι η πε­ρι­βό­η­τη στε­γα­στι­κή α­πο­κα­τά­στα­ση για την ο­ποί­α εί­χε γί­νει τό­ση φα­σα­ρί­α « πή­γαι­νε πε­ρί­πα­το».
Σή­με­ρα, δε­κα-ε­πτά μή­νες με­τά τήν έ­ναρ­ξη του στε­γα­στι­κού προ­γράμ­μα­τος α­πό τις 144 κα­τοι­κί­ες, που ε­πρό­κει­το να κα­τα­σκευα­στούν, έ­χουν θε­με­λιω­θεί μό­νο 113 οι ο­ποί­ες ό­μως πα­ρα­μέ­νουν σε η­μι­τε­λή κα­τά­στα­ση,α­νο­λο­κλή­ρω­τες. Α­πό τον Ο­κτώμ­βριο 1996 διε­κό­πη η χρη­μα­το­δό­τη­ση του και η κοι­νο­πρα­ξί­α των ε­ται­ρειών α­φού προ­έ­βη σε μί­α α­πέλ­πι­δα προ­σπά­θεια να συ­γκι­νή­σει τους ι­θύ­νο­ντες συ­νε­χί­ζο­ντας τις ερ­γα­σί­ες κα­τα­σκευ­ής εξ ι­δί­ων της χρη­μά­των για χρο­νι­κό διά­στη­μα δύ­ο μη­νών ,τον Ια­νουά­ριο 1997 έ­παυ­σε τις ερ­γα­σί­ες
διό­τι έ­χει να λαμ­βά­νει τό πο­σό των 600.000.000 δρχ πλέ­ον των τό­κων υ­πε­ρη­με­ρί­ας και λοι­πών ζη­μιών πού έ­χει υ­πο­στεί εξ υ­παι­τιό­τη­τος των κρα­τι­κών φο­ρέ­ων .
Η κα­τά­στα­ση τήν ο­ποί­α βιώ­νουν οι Ελ­λη­νες Πό­ντιοι, μό­λις 12 χι­λιό­με­τρα μα­κριά α­πό τον ε­φη­συ­χα­σμό της το­πι­κής κοι­νω­νί­ας η ο­ποί­α α­κό­μη δέν έ­χει συ­γκι­νη­θεί α­πό τις δια­μαρ­τυ­ρί­ες τους, εί­ναι τρα­γι­κή καί α­ξιο­θρή­νη­τη. Αλ­λά και η κρα­τι­κή α­δια­φο­ρί­α προ­βλη­μα­τί­ζει α­φού σε πρό­σφα­τη ε­πί­και­ρη ε­ρώ­τη­ση για το θέ­μα αυ­τό α­πό τον βου­λευ­τή του Συ­να­σπι­σμού τόν κ.Φώ­τη Κου­βέ­λη,ο κ.Πα­παν­δρέ­ου,ως αρ­μό­διος Υ­πουρ­γός ε­πέ­δει­ξε πλή­ρη ά­γνοια ό­ταν α­νε­ρυ­θριά­στως ε­δή­λω­σε ό­τι ή­δη έ­χει κα­τα­σκευα­στεί το 90% των συ­νο­λι­κών κα­το­κιών !!.
Οι ευ­θύ­νες εί­ναι με­γά­λες και σε σχέ­ση με την εν γέ­νει α­πο­τυ­χί­α της προ­σφυ­γι­κής πο­λι­τι­κής γιά την ο­μα­λή υ­πο­δο­χή και κοι­νω­νι­κή εν­σω­μά­τω­ση των Ελ­λή­νων Πο­ντί­ων α­πό την πρώ­ην Σο­βιε­τι­κή Ε­νω­ση κα­τα­δει­κνύ­ουν ό­τι το πρό­βλη­μα δεν εί­ναι μό­νο κοι­νω­νι­κό αλ­λά ε­ξό­χως πο­λι­τι­κό. Διό­τι με την α­νο­χή ό­λων,σε κα­θε­στώς α­νε­ξέ­λε­γκτης ορ­γα­νώ­σε­ως και λει­τουρ­γί­ας,δη­μιουρ­γή­θη­κε έ­νας κρα­τι­κός φο­ρέ­ας ο ο­ποί­ος ε­ξα­κο­λου­θεί να υ­φί­στα­ται μό­νον για να α­ντι­με­τω­πί­ζει τα λει­τουρ­γι­κά του έ­ξο­δα,να κα­τα­βάλ­λει τα ε­νοί­κια των κα­τοι­κιών για 4.500 οι­κο­γέ­νειες που εί­ναι ε­νταγ­μέ­νες στο πρό­γραμ­μά του και α­να­μέ­νουν την α­πο­κα­τά­στα­σή τους ,έ­χο­ντας α­πο­κα­τα­στή­σει έ­στω και στα «γκέ­το» με το κα­θε­στώς του χρη­σι­δα­νεί­ου μό­νον 850 οι­κο­γέ­νειες πε­ρί­που α­πό τον χρό­νο ε­νάρ­ξε­ως της λει­τουρ­γί­ας του έ­ως σή­με­ρα,χω­ρίς νά γί­νε­ται λό­γος και γιά τά άλ­λα προ­γράμ­μα­τά του (π.χ ερ­γα­σια­κά, εκ­παι­δευ­τι­κά κλπ.) τα ο­ποί­α ό­πως κα­ταγ­γέλ­λουν οι πρό­σφυ­γες ή­ταν υ­πο­βαθ­μι­σμέ­να και α­να­πο­τε­λε­σμα­τι­κά.Η έκ­θε­ση πε­πραγ­μέ­νων του για τα έ­τη 1991-1995,που δό­θη­κε στην δη­μο­σιό­τη­τα,έ­ξι χρό­νια με­τά την ί­δρυ­σή του και α­μέ­σως με­τά την α­πο­χώ­ρη­ση του προ­η­γου­μέ­νου Προ­έ­δρου τού Διοι­κη­τι­κού Συμ­βου­λί­ου του και Διευ­θύ­νο­ντος Συμ­βού­λου κ.Γε­ωρ­γί­ου Ια­κώ­βου, προ­σο­μοιά­ζει με καλ­λι­τε­χνι­κά ε­πι­με­λη­μέ­νο του­ρι­στι­κό φυλ­λά­διο το πε­ριε­χό­με­νο του ο­ποί­ου α­πέ­χει α­πό την πραγ­μα­τι­κό­τη­τα, η ο­ποί­α δεν εί­ναι τό­σο ρό­δι­νη,ε­πί πλέ­ον δε δη­μιουρ­γεί εύ­λο­γες ε­πι­φυ­λά­ξεις στόν μέ­σο Ελ­λη­να πο­λί­τη κα­τά πό­σο έ­στω και αυ­τά τα στοι­χεί­α που πα­ρου­σιά­ζει μπο­ρούν πράγ­μα­τι να δια­σταυ­ρω­θούν α­πο­δει­κτι­κά. Τε­λι­κά οι ε­ντυ­πώ­σεις που α­πο­κο­μί­ζει κα­νείς,ε­άν α­σχο­λη­θεί α­πό κο­ντά με τά κα­θη­με­ρι­νά προ­βλή­μα­τα ε­πι­βί­ω­σης των Ελ­λή­νων Πο­ντί­ων στην μη­τέ­ρα Ελ­λά­δα,εί­ναι ό­τι η τε­λευ­ταί­α έ­στω και κα­θυ­στε­ρη­μέ­να δεν έ­χει ε­ξο­φλή­σει α­κό­μη τό ι­στο­ρι­κό της χρέ­ος α­πέ­να­ντί τους.Ο­τι τε­λι­κά η μοί­ρα αυ­τών των αν­θρώ­πων εί­ναι νά βρί­σκο­νται πά­ντο­τε υ­πό κα­θε­στώς διωγ­μού και α­δι­κί­ας.

                                          Σας ευ­χα­ρι­στώ για την α­νά­γνω­ση


                                            Μα­ρί­α  Καλ­φο­πού­λου

Νο­μι­κή σύμ­βου­λος του Συλ­λό­γου Ελ­λη­νο­πο­ντί­ων Ζυ­γού Κα­βά­λας, «Το Μέλ­λον».

ΣΧΕΤΙΚΑ

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ