Αρχική » Αρχαία ελληνικά και ψυχοεκπαιδευτική εξέλιξη

Αρχαία ελληνικά και ψυχοεκπαιδευτική εξέλιξη

από Άρδην - Ρήξη

από το Άρδην τ. 47, Ιούνιος 2004

ΑΝΟΙΚΤΟ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΑΘΗΝΩΝ

Τακτικό Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ‘Ινστιτούτων ‘Ομαδικής ‘Ανάλυσης (E.G.A.T.I.N.) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ-ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Διευθυντής: ‘Ιωάννης Κ. Τσέγκος ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ Δευτέρα, 17 Μαΐου 2004 Ή Εκμάθηση ίων ‘Αρχαίων Ελληνικών ώς Εύοδωτικός Παράγων στην Ψυχοεκπαιδευτική Εξέλιξη τοϋ ΠαιδιοΟ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Θαλής Παπαδάκης, Κλινικός Ψυχολόγος, Ψυχαναλυτής Όμάδας, θεραπευτής Οικογένειας. ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: ‘Ιωάννης Κ. Τσέγκος, Ψυχίατρος.

Περίληψη

Παρουσιάζονται έν περιλήψει τά αποτελέσματα μιας έρευνας τριών χρόνων, ή όποια, άφορα τήν έπίδραση της εκμάθηση της ιστορικής ορθογραφίας καί των άρχαίων έλληνικών στήν ψυχοεκπαιδευτική ανάπτυξη τοϋ παιδιού.

Εξετάσθηκαν 50 φυσιολογικά παιδιά ηλικίας 6 έως 9 έτών, τά όποια αποτελούσαν δύο ομάδες άμφοτέρων των φύλων, άπό 25 παιδιά έκαστη, οί όποιες είναι συμβατές ώς πρός όλες τις άλλες μεταβλητές εκτός μόνον της έκμάθησης (“αρχαίοι”) η μή (“μονοτονικοί”) τών άρχαίων έλληνικών. Τά παιδιά άμφοτέρων τών ομάδων φοιτούν σέ δημόσια σχολεία της ‘Αττικής, άλλά ή όμάδα τών “άρχαίων” παρακολουθούσε, έπιπλέον, γιά ένα δίωρο τήν έ βδομάδα, καί μαθήματα άρχαίων έλληνικών στήν “Ελληνική Αγωγή”.

Ή άξιολόγηση καί τών δύο ομάδων έγινε πριν τήν έναρξη του σχολικού έτους έκάστης όμάδας καί πρίν τήν έναρξη της έκμάθησης τών άρχαίων.

Χρησιμοποιήθηκαν γιά τήν άξιολόγηση ή Νοητική Δοκιμασία (WISC-III) καί ή Ψυχοεκπαιδευτική Δοκιμασία (‘Αθηνα Τέστ). ‘Αμφότερες οί Δόκιμα -οίες έχουν αξιολογηθεί ώς έγκυρες καί έχουν σταθμιστεί γιά τόν έλληνικό πλη -θυσμό άπό τό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Τό “Άθηνα Τέστ” δημιουργήθηκε άπό τόν Καθηγητή Ψυχολογίας τού Τμήμα -τος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής καί Ψυ –

χολογίας (Φ.Π.Ψ.) τού Π.Α, Ί. Παρα-σκευόπουλο. Τά δεδομένα τών επιδόσεων τών παιδιών, άμφοτέρων τών ομάδων, μελετήθηκαν μέ τή χρήση καθιερωμέ νων στατιστικών μεθόδων (T-test, Paired T-test καθώς καί μή παραμετρικών tests).

Τά αποτελέσματα δείχνουν ότι ή όμά -δα τών άρχαίων, έν συγκρίσει πρός τούς μονοτονικούς, παρουσιάζει στατιστικά σημαντικές (ανοδικές) διαφορές στίς ύποδοκιμασίες: “Αντιγραφή Σχημάτων, Διάκριση Γραφημάτων, Μνήμη Σχημάτων καί Μνήμη Εικόνων στή Δόκιμα -σία “‘Αθηνά Τέστ”. Επίσης, στατιστικά σημαντική διαφορά (άνοδική) εμφανίζεται στήν όμάδα τών άρχαίων στήν ύποδοκιμασία Συναρμολόγηση “Αντικει -μένων του WISC-II.

Συζητώνται τά ευρήματα της έρευνας, τά όποϊα έπί τού παρόντος παρέχουν ισχυρές ένδείξεις γιά τό ότι η έκμάθηση της ‘ιστορικής ορθογραφίας καί των άρχαίων ελληνικών βελτιώνει τήν ψυχοεκπαιδευτική ανάπτυξη τού παιδιού σέ ορισμένους καίριους τομείς όπως είναι οί οπτικές ικανότητες (‘Οφθαλμικές κινήσεις, Διοφθαλμικός έλεγχος) καί οί άντιληπτικές ικανότητες (Διάκριση Σχη -μάτων, Μνημονική Συγκράτηση).

Οί άνωτέρω ικανότητες καί λειτουργίες, οί όποιες είναι άποφασιστικές γιά τήν περαιτέρω ψυχοεκπαιδευτική άνάπτύξη τών νεαρών άτόμων (γραφή καί άνάγνωση), αφορούν αμεσα καί τήν έμφάνιση της Δυσλεξίας.

Οί δύο ομάδες θά έπαναξιολογηθούν καί στό τέλος της πρωτοβάθμιας έκπαί -δευσής τους ώστε νά μελετηθούν καί οί επιπτώσεις στίς άκουστικολεκτικές τους ικανότητες καί λειτουργίες.

Βιβλιογραφία

‘Αναστασίου, Δ. 1998. Δυσλεξία. Τόμος 1: θεωρητικό, Διαγνωστικά καί Έρευνητικά Ζητήματα. ‘Αθήνα: ‘Ατραπός. Γεώργας, Δ., Παρασκευόπουλος, Ί καί συν. 1997. Ελληνικό WISC-III. Πανεπιστήμιο Αθηνών, Φιλοσοφική Σχολή. ‘Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. Παρασκευόπουλος, Ί. Ν. και συν. 1999.

Άθηνα Τέστ Διάγνωσης Δυσκολιών Μάθησης. Πανεπιστήμιο Αθηνών, Φι -λοσοφική Σχολή. ‘Αθήνα: ‘Ελληνικά Γράμματα.

Παρασκευόπουλος, Ί.Ν. 1985. Εξελικτική Ψυχολογία. Τόμοι I-IV. ‘Αθήνα. Piaget, J., Inhelder, Β. 1966. La Psychologie deΓ Enfant. Paris: P.U.F. Let,vqasg: J. J’tsor, 1990. Ή Ψυχολογία τού Παι -διού. ‘Αθήνα: Ί. Ζαχαρόπουλος. Πιαζέ, Ζ. 1986. Ή Ψυχολογία της Νοημοσύνης. ‘Αθήνα: Καστανιώτης. Παυλίδης, Γ. 1988. “Οί ‘Οφθαλμικές Κινήσεις καί ή Δυσλεξία”. Παιδαγωγική Επιθεώρηση, 8, σελ. 5 – 32. Πόρποδας, Κ. 1999. Γνωστική Ψυχολογία. Τόμος 1, 2. ‘Αθήνα. Πόρποδας, Κ. 2002. Ή Άνάγνωση. Πάτρα.

Ό Εκπαιδευτικός – ‘Ερευνητικός Τομέας έκ -φράζει θερμές ευχαριστίες στούς γονείς καί τά παιδιά τών δύο ομάδων, στήν ‘ΈΛΛΗΝΙ -ΚΗ ΑΓΩΓΗ”, στόν Καθηγητή κ. ‘Ιωάννη Πα -ρασκευόπουλο καθώς καί στούς 15 ψυχολόγους τοΰ Ινστιτούτου Διαγνωστικής Ψυχολογίας, οι όποιοι χορήγησαν τίς Δοκιμασ -ίες. Χωρίς τήν όλοπρόθυμη καί ανιδιοτελή συνεργασία όλων αυτών ή έρευνα αύτή δέν θά είχε πραγματοποιηθεί.

Παρουσιάστηκε στό 18ο Πανελλήνιο Ψυχιατρικό Συνέδριο στήν Κώ άπό τούς: Γιάννη Τσέγκο θαλη Παπαδάκη Δήμητρα Μπεκιάρη

ΣΧΕΤΙΚΑ

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Αρέσει σε %d bloggers: