Αρχική » Οι Έλληνες τραπεζίτες και η φενάκη της ελληνοτουρκικής ομοσπονδίας

Οι Έλληνες τραπεζίτες και η φενάκη της ελληνοτουρκικής ομοσπονδίας

από Αντώνης Βενέτης

Ο Γ. Ζαρίφης

Ειδήσεις… από το παρελθόν

του Αντώνη Βενέτη

Οι δύο πρώτες δημοσιευόμενες «ειδήσεις» από την αθηναϊκή εφημερίδα «ΜΕΛΛΟΝ» κατακρίνουν εντόνως τους Έλληνες τραπεζίτες της Κωνσταντινουπόλεως, οι οποίοι δανείζουν με μεγάλα ποσά την Οθωμανική αυτοκρατορία.

Μεταξύ αυτών και ο Γ. Ζαρίφης, ο οποίος ήταν ο ιδιωτικός τραπεζίτης του Σουλτάνου Αμπντούλ Αζίζ (1861-1876).

Φαίνεται ότι οι μεγαλοτραπεζίτες Έλληνες της Οθωμανικής αυτοκρατορίας, κάποια περίοδο, πίστευαν ότι θα μπορούσε να υπάρξει μια στενή συνεργασία μεταξύ του Ελληνικού Βασιλείου και της Οθωμανικής αυτοκρατορίας και να δημιουργηθεί μεταξύ τους ένα ομοσπονδιακό κράτος, κατά το πρότυπο της Αυστροουγγρικής αυτοκρατορίας.

Έτσι σ’ ένα κείμενο του αείμνηστου καθηγητή της Βιέννης Πολ. Ενεπεκίδη, με τον τίτλο «Το Αγγλοτουρκικό σύμφωνο της Κύπρου του 1878» δημοσιευμένο στο μηνιαίο περιοδικό «ΙΣΤΟΡΙΑ», τεύχος Φεβρουαρίου 1995, γίνεται μία σαφής αναφορά, ως προς την ως άνω συνεργασία.

Γράφει λοιπόν ο Π. Ενεπεκίδης: «…και ο τραπεζίτης και εθνικός ευεργέτης Γ. Ζαρίφης όχι πλέον ως ουτοπικός οραματιστής ενός Γραικοτουρκικού βασιλείου ή ομοσπονδιακού κράτους με πρότυπο την παλαιά Αυστροουγγαρία, αλλώς ένας ρεαλιστής έμπορος».

Πάντως όλοι οι αναφερόμενοι τραπεζίτες, οι οποίοι χρηματοδότησαν με δάνεια την Οθωμανική αυτοκρατορία, ανεδείχθησαν και μεγάλοι ευεργέτες του Ελληνισμού…

Η πρώτη επίσης «είδηση» της Τεργεσταίας εφημερίδος «ΝΕΑ ΗΜΕΡΑ» αναφέρεται στον θάνατο του μεγάλου επίσης εθνικού ευεργέτη Κ. Ζάππα, ο οποίος έδρασε κυρίως στη Ρουμανία.

Παρελαύνουν επίσης στις δημοσιευόμενες «ειδήσεις» και άλλοι μείζονες και ελάσσονες ευεργέτες της ελληνικής διασποράς.

Ακολουθεί η «είδηση» του θανάτου ενός διακεκριμένου δημοσιογράφου της Αθήνας, ηπειρωτικής καταγωγής και, τέλος, η «είδηση» για μια μονομαχία, στην Αθήνα, με τραγική κατάληξη τον θάνατο ενός εκ των μονομάχων.

Οι ειδήσεις

ΜΕΛΛΟΝ, 30-8-1866. Μας γράφουσιν εκ Κωνσταντινουπόλεως. -Χθες επερατώθησαν αι διαπραγματεύσεις του δανείου τη ευδοκία του θεού της Ημισελήνου οι ενταύθα καλοί κ’αγαθοί ομογενείς Στεφανόβικ, Ζαφείρης, Χρηστάκης, Ζωγράφος δίδουσι τη Τουρκία 2 εκατομ. Λιρών. […]

ΜΕΛΛΟΝ, 16-9-1866. Κάκιστα πράττει ο συνάδελφος «Εθνοφύλαξ» επιτιθέμενος κατά των διά δανείου οπλισάντων εναντίον των αδελφών των τας χείρας της Τουρκίας αξιαγαπήτων ομογενών Κωνσταντινουπόλεως. Οι κύριοι ούτοι έδειξαν μεγάλην ως προς τούτο αυταπάρνησιν, καθόσον αν ούτοι δεν εδάνειζον θα το έπρατταν οι Εβραίοι, Τοιουτοτρόπως δεν έσωσαν τους Εβραίους από εν αίσχος, όπερ πολλαπλάσιον ανεδείχθησαν ούτοι!.. Ελεεινοί και τρισάθλιοι η κατάρα της αιμοσταγούς Κρήτης, της μητρός Ελλάδος επί των κεφαλών σας!..

ΝΕΑ ΗΜΕΡΑ, 25/6 Φεβρουαρίου 1892 – Τηλεγράφημα του κ. Ιωάννου Σκαλτσούνη εκ Μεντώνος ανήγγειλεν ημίν τον θάνατον του Κωνσταντίνου Ζάππα. […] «Μέγαν πατριώτην» αποκαλεί το τηλ/μα του σοφού ημών φίλου τον Ζάππαν, τον τίτλον δε τούτον προσεπικυροί το πένθος του πανελληνίου. […] Ως οι αρχαϊκοί εκείνοι άνδρες, εξ Ηπείρου είλκε το γένος και ο Κων. Ζάππας, ο συνεχίσας και συμπληρώσας το έργον του εξαδέλφου του Ευαγγέλη. Γεννηθείς προ δύο και ογδοήκοντα ετών εν τη κώμη Λαμπόβω, απήλθε δεκαεξαέτης εις Ρουμανίαν, […] εν και ήμισυ εκατομμύριον εδαπανήθη υπέρ της ανεγέρσεως και συντηρήσεως του εν Κωνσταντινουπόλει Ζαππείου Παρθεναγωγείου, μνημεία δε της φιλοπατρίας του Κωνσταντίνου είναι και τα εν Λαμπόβω, Λέκλη, Αδριανουπόλει, Φέρραις, Πρεμετή, Δροβιάνη, Δελβίνω, Φιλιάταις, Νιβάνη εκπαιδευτήρια. Επί δεκάδας ετών ο ανήρ… εδαπάνα μυριάδας πολλάς υπέρ της προόδου των ομοεθνών. Προ οφθαλμών είχε διηνεκώς την διάδοσιν γνησίως ελληνικής παιδείας, […]

ΝΕΑ ΗΜΕΡΑ, 27/9 Ιουλίου 1892 – Απεβίωσεν εν Λονδίνω εν βαθυτάτω γήρατι ο βαθύπλουτος ομογενής Ι. Στεφανόβικ Σκυλίτσης, ιδρυτής εν Χίω «Σκυλιτσείου» νοσοκομείου.

ΝΕΑ ΗΜΕΡΑ, 18/30 Ιουλίου 1872 – Ο εν Βουκουρεστίω φιλογενής μακεδών Στέργιος Στυλίδης κατέθεσεν εις την Εθν. Τράπεζαν 200 χιλιάδας δρχ., όπως εκ τούτων συντηρούνται τα ελληνικά σχολεία του Μεγαρόβου σπουδαιοτάτης πόλεως της δυσμικής Μακεδονίας.

ΝΕΑ ΗΜΕΡΑ, 6/18 Μαρτίου 1893 – Εν Βουκουρεστίω ετελεύτησεν εν ηλικία 65 ετών ο φιλόπατρις και διαπρεπής ιατρός Γεώργιος Κυριαζής, έφορος του νοσοκομείου Ξενοκράτους. Πάντες γινώσκουσιν ότι ο αείμνηστος Κυριαζής προσήνεγκε πέρισυ υπέρ το ήμισυ εκατομμύριον δρχ. προς ίδρυσιν πολυτεχνικής σχολής εν τη πατρίδι του Μεσολογγίω. Αλλά και προ της μεγάλης ταύτης δωρεάς, ωφέλησε και άλλως την γενέτειραν γην, συστήσας αυτόθι Παρθεναγωγείον και ιδίοις αναλώμασι στρώσας οδούς εν τη επαρχία Ναυπακτίας.

ΝΕΑ ΗΜΕΡΑ, 3/15 Απριλίου 1893 – Το χωρίον Δαουκλή, εν των μεγίστων κτημάτων της Θεσσαλίας, ηγοράσθη υπό του κ. Συγγρού. Το κτήμα τούτο ανήκεν άλλοτε εις τον Βελή – Πασσάν, τον υιόν του σατράπου της Ηπείρου Αλή, σώζονται έτι επί νησίδος εν μέσω της λίμνης Ξυνιάδος τα ερείπια του πολυτελούς μεγάρου του.

ΝΕΑ ΗΜΕΡΑ, 25/6 Αυγούστου 1897 – Κατά την συνεδρίασιν του Δ.Σ. Τεργέστης, τη 12/24 Ιουλίου, ο δήμαρχος Δρ. Δομπέρης είπεν· «ο κ. Αριστείδης Καρακάρης, ως εκτελεστής της διαθήκης του θανόντος Διονυσίου Θερειανού, ανήγγειλεν ότι ο γνωστός και επιφανής λόγιος, ο πολύ του βίου του διελθών εν τη ημετέρα πόλει, εκληροδότησε την βιβλιοθήκην του εις την Δημοτικήν Βιβλιοθήκην της Τεργέστης, εκφράσας την ευχήν, όπως μη καταστραφή, ει δυνατόν, η ενότης της συλλογής. […] Η πρότασις του δημάρχου εγένετο παμψηφεί δεκτή, απεφασίσθη δ’όπως η όντως πολύτιμη συλλογή κατατεθή εν ιδία φερωνύμω αιθούση, στηθή δε λιθίνη πλάξ υπομιμνήσκουσα το όνομα του ανδρός, […]

ΝΕΑ ΗΜΕΡΑ, 3/15 Οκτωβρίου 1897 – Τεσσαρακονταετής μόλις, ετελεύτησεν εν Αθήναις, είς των δεινοτέρων χειριστών του δημοσιογραφικού καλάμου, ο Αγησίλαος Γιαννόπουλος, πρώην διευθυντής της «Εφημερίδος» […] Υιός ανδρός λογίου και εμμούσου, ο Γιαννόπουλος διεξάγων ως έμπορος τον περί της ζωής αγώνα εν Ιταλία, απέκτησε δια της φιλομαθείας και ευφυΐας του τας γνώσεις, δι’ ών βραδύτερον εξέπληξεν ως δημοσιογράφος… ο Γιαννόπουλος, ήτον και ρήτωρ ουχί κοινός, ως απέδειξαν αι εκλογικαί αγορεύσεις. Τον τελευταίον πόλεμον παρηκολούθησεν ο φιλόπατρις της Ηπείρου γόνος εκ του σύνεγγυς μετά της ηπειρωτικής φάλαγγος.

ΝΕΑ ΗΜΕΡΑ, 17/29 Οκτωβρίου 1897 – Τραγικήν έκβασιν έσχε χθες η μονομαχία δύο ανθυπολογαγών των κ.κξ. Δροσοπούλου και Πρινάρη. Ο Δροσοπόπουλος εξεστόμισε περί του Πρινάρη φράσιν, υπαινισσομένη ότι εν Κρήτη εφάνη ελλιπής ανδρείας, προσκληθείς δε διά τούτο εις μονομαχίαν διά πιστολίου εφόνευσε τον νεαρόν αντίπαλον, υιόν γνωστής αθηναϊκής οικογενείας.

ΣΧΕΤΙΚΑ

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ