Αρχική » τί είπαν

τί είπαν

από Άρδην - Ρήξη

“Ε­μείς στην Ελ­λά­δα κα­λύ­πτου­με ό­λο και πε­ρισ­σό­τε­ρες α­νά­γκες μας με προ­ϊ­ό­ντα που ει­σά­γο­νται, ελ­πί­ζου­με να γί­νουν ξέ­νες ε­πεν­δύ­σεις για να αυ­ξη­θεί η α­πα­σχό­λη­ση, το­πο­θε­τού­με τα χρή­μα­τά μας σε τρά­πε­ζες του ε­ξω­τε­ρι­κού και δα­νει­ζό­μα­στε ό­που βρού­με κα­λύ­τε­ρους ό­ρους… Μας έ­βλα­ψε λοι­πόν η πα­γκο­σμιο­ποί­η­ση; Ό­χι βέ­βαια! Μας ω­φέ­λη­σε. Αν λοι­πόν ω­φε­λη­θή­κα­με, για­τί πη­γαί­νουν τό­σοι Έλ­λη­νες στη Γέ­νο­βα να δια­δη­λώ­σουν κα­τά της πα­γκο­σμιο­ποί­η­σης;”
Στέ­φα­νος Μά­νος, Τα Νέα 18/7/01

“Αυ­τοί που κι­νη­το­ποιού­νται …και ε­κεί­νοι που βρί­σκο­νται πί­σω τους εί­ναι κυ­ρί­ως οι πα­ρα­δο­σια­κές ε­ται­ρεί­ες της λε­γό­με­νης πα­λιάς οι­κο­νο­μί­ας που α­ντι­πα­θούν τον α­ντα­γω­νι­σμό, …πολ­λά συν­δι­κά­τα α­να­πτυγ­μέ­νων χω­ρών που φο­βού­νται τον α­ντα­γω­νι­σμό της φθη­νό­τε­ρης ερ­γα­σί­ας …Ε­πί­σης ο­πα­δοί του προ­στα­τευ­τι­σμού και της α­πο­μό­νω­σης, κυ­ρί­ως νε­ο­φα­σί­στες λα­ϊ­κι­στές …Ο­μά­δες πα­λαιο­κομ­μου­νι­στών που βρί­σκουν την ευ­και­ρί­α για ρε­βάν­ς …και οι φο­βι­σμέ­νοι α­ντί­πα­λοι κά­θε τι και­νούρ­γιου.”
Αν­δρέ­ας Αν­δρια­νό­που­λος, Τα Νέα 7/7/01

“Η πα­γκο­σμιο­ποί­η­ση ως κε­ντρι­κό σύν­θη­μα με αρ­νη­τι­κό φορ­τί­ο μπο­ρεί να λει­τουρ­γή­σει α­πο­προ­σα­να­το­λι­στι­κά. Η ε­πα­νε­ξέ­τα­ση της Ευ­ρω­πα­ϊ­κής Α­ρι­στε­ράς και η κυ­βερ­νη­τι­κή σο­σιαλ­δη­μο­κρα­τι­κή εκ­δο­χή της δο­κί­μα­σαν στην πρά­ξη τη σχέ­ση του σο­σια­λι­σμού με τον κα­πι­τα­λι­σμό με την έν­νοια του εκ­συγ­χρο­νι­σμού. Η συμ­βα­τό­τη­τα της δη­μο­κρα­τί­ας με την α­γο­ρά, της α­νά­πτυ­ξης με την δι­καιο­σύ­νη και το πε­ρι­βάλ­λον εί­ναι στοι­χή­μα­τα α­νοι­χτά στο χρό­νο και το χώ­ρο … Ο εκ­συγ­χρο­νι­σμός βο­η­θά το σο­σια­λι­σμό να γί­νει ρε­α­λι­στι­κός και ε­ξαν­θρω­πί­ζει τον κα­πι­τα­λι­σμό.”
Γ. Πα­σχα­λί­δης, υ­πουρ­γός Μα­κε­δο­νί­ας-Θρά­κης, Ε­λευθεροτυπία 3/8/01

“Η νε­ο­φι­λε­λεύ­θε­ρη πα­γκο­σμιο­ποί­η­ση, ό­μως, δεν α­ντι­με­τω­πί­ζε­ται μό­νο με πρω­τό­τυ­πες και ρι­ζο­σπα­στι­κές μορ­φές δια­μαρ­τυ­ρί­ας …Αυ­τό που θα προσ­δώ­σει δυ­να­μι­κή και προ­ο­πτι­κή στο κί­νη­μα εί­ναι η δια­τύ­πω­ση μιας νέ­ας προ­ο­δευ­τι­κής πο­λι­τι­κής πρό­τα­σης, ε­νός σχε­δί­ου για τη ρύθ­μι­ση της πα­γκό­σμιας οι­κο­νο­μί­ας. Με άλ­λα λό­για μια πο­λι­τι­κή πρό­τα­ση για την προ­ο­δευ­τι­κή δια­κυ­βέρ­νη­ση της πα­γκο­σμιο­ποί­η­σης.”
Π. Σκο­τει­νιώ­της, νο­μάρ­χης Μα­γνη­σί­ας, Ε­λευθεροτυπία

“Τε­λι­κά ό­λοι αυ­τοί οι άν­θρω­ποι που συ­γκε­ντρώ­θη­καν στη Γέ­νο­βα εί­ναι ε­πα­να­στά­τες με αι­τί­α ή α­πλώς η ά­γνοια για το τι ση­μαί­νει πα­γκο­σμιο­ποί­η­ση δη­μιουρ­γεί την πα­γκο­σμιο­φο­βί­α;
…Αν τα ερ­γα­τι­κά κι­νή­μα­τα του 19ου και του 20ού αιώ­να κα­τόρ­θω­σαν να ε­ξαν­θρω­πί­σουν σε με­γά­λο βαθ­μό τον κα­πι­τα­λι­σμό στο ε­πί­πε­δο του κρά­τους-έ­θνους, εί­ναι κα­τά την γνώ­μη μου κι­νή­μα­τα σαν αυ­τά του Ση­ά­τλ, της Πρά­γας και της Γέ­νο­βας –κι­νή­μα­τα που α­να­δύ­ο­νται μέ­σα α­πό την πα­γκό­σμια κοι­νω­νί­α των πο­λι­τών– που θα μπο­ρέ­σουν αν α­κο­λου­θή­σουν μια έ­ξυ­πνη στρα­τη­γι­κή, να λει­τουρ­γή­σουν σαν α­ντί­βα­ρο και στο πο­λυε­θνι­κό κε­φά­λαιο και στον μυω­πι­κό κρα­τι­κο­κε­ντρι­σμό των πο­λι­τι­κών η­γε­σιών των πλου­σί­ων χω­ρών…
…η συ­ντρι­πτι­κή πλειο­ψη­φί­α μη κυ­βερ­νη­τι­κών ορ­γα­νώ­σε­ων που πή­ραν μέ­ρος …δεν εί­ναι κα­τά της πα­γκο­σμιο­ποί­η­σης γε­νι­κά, αλ­λά της νε­ο­φι­λε­λεύ­θε­ρης εκ­δο­χής της. Δεν θέ­λουν την τε­χνο­λο­γι­κή ο­πι­σθο­δρό­μη­ση αλ­λά τον πιο δί­καιο κα­τα­με­ρι­σμό … Δεν θέ­λουν την κα­τάρ­γη­ση της α­πε­λευ­θέ­ρω­σης των α­γο­ρών αλ­λά τον συν­δυα­σμό αυ­τής της α­πε­λευ­θέ­ρω­σης με ου­σια­στι­κά μέ­τρα υ­πο­στή­ρι­ξης των θυ­μά­των της.”
Ν. Μου­ζέ­λης, Το Βήμα 28/7/01

“Ε­μάς μας εν­δια­φέ­ρει να ε­πι­ση­μά­νου­με την α­νά­γκη να α­πο­κρυ­σταλ­λω­θεί πο­λι­τι­κά αυ­τό το νέ­ο κοι­νω­νι­κό κί­νη­μα. Θέ­λου­με δη­λα­δή πο­λι­τι­κές, δη­μο­κρα­τι­κές ρυθ­μί­σεις στα φαι­νό­με­να της α­γο­ράς των νέ­ων τε­χνο­λο­γιών.”
Ν. Κων­στα­ντό­που­λος, Ε­λευθεροτυπία 19/7/01

“Θα ε­πι­μεί­νω, πα­ρά το κλί­μα, στον ι­σχυ­ρι­σμό μου –αυ­το­νό­η­το κά­τω α­πό άλ­λες συν­θή­κες– ό­τι η πα­γκο­σμιο­ποί­η­ση δεν εί­ναι κα­τά­ρα. Δεν εί­ναι α­κα­τα­νό­η­το φυ­σι­κό φαι­νό­με­νο. Δεν εί­ναι νο­μο­τέ­λεια που δεν ε­πη­ρε­ά­ζε­ται απ’ τον άν­θρω­πο. Εί­ναι στά­διο στην ι­στο­ρι­κή ε­ξέ­λι­ξη της αν­θρω­πό­τη­τας. Εί­ναι στά­διο το ο­ποί­ο ο πο­λί­της του κό­σμου και η πα­γκο­σμιο­ποι­η­μέ­νη πο­λι­τι­κή ο­φεί­λει να δια­χει­ρι­στεί. Αυ­τό βε­βαί­ως δεν το έ­χου­με α­κό­μη πε­τύ­χει. Η α­που­σί­α πο­λι­τι­κής δια­χεί­ρι­σης της πα­γκο­σμιο­ποι­η­μέ­νης οι­κο­νο­μί­ας εί­ναι η ε­πι­λο­γή της νε­ο­φι­λε­λεύ­θε­ρης ο­πτι­κής που ε­πι­κρά­τη­σε στην δε­κα­ε­τί­α του ’80. Ο­φεί­λε­ται στην α­δυ­να­μί­α της Α­ρι­στε­ράς και της Κε­ντρο­α­ρι­στε­ράς στην δε­κα­ε­τί­α του ’90 να ξε­πε­ρά­σει τις ε­θνι­κές πε­ρι­χα­ρα­κώ­σεις και να δώ­σει πα­γκο­σμοιο­ποι­η­μέ­νες πο­λι­τι­κές λύ­σεις ρύθ­μι­σης των οι­κο­νο­μι­κών φαι­νο­μέ­νων. Η αρ­γή και συ­χνά ναρ­κο­θε­τη­μέ­νη πο­ρεί­α της Ευ­ρώ­πης, πα­ρά την ε­πι­κρά­τη­ση της σο­σιαλ­δη­μο­κρα­τί­ας στις ευ­ρω­πα­ϊ­κές κυ­βερ­νή­σεις, εί­ναι η ε­ναρ­γέ­στε­ρη α­πό­δει­ξη.”
Μ. Δα­μα­νά­κη, Τα Νέα 21/7/01

“Με άλ­λα λό­για ο Μπερ­λου­σκό­νι και οι φαιοί άν­θρω­ποί του δεν δια­φέ­ρουν σε τί­πο­τε α­πό τους κου­κου­λο­φό­ρους α­ναρ­χο­κά­τι ή και πρα­κτο­ρο­κά­τι, με ε­ξαί­ρε­ση την κα­λύ­τε­ρη ορ­γά­νω­ση και τον κα­λύ­τε­ρο ο­πλι­σμό των μπρά­βων τους. Οι μεν δεν μπο­ρού­σαν να σκε­φτούν καν ό­τι η δια­δή­λω­ση εί­ναι δι­καί­ω­μα. Και οι δε να με­τρή­σουν την α­πό­στα­ση που χω­ρί­ζει έ­να δη­μο­κρα­τι­κό δι­καί­ω­μα α­πό την ό­ποια δή­θεν ε­πα­να­στα­τι­κή βί­α.”
Ρ. Σω­με­ρί­της, Το Βήμα, 12/8/01

“Αλ­λά και η “συμ­βο­λι­κή” προ­σπά­θεια διά­σπα­σης της “κόκ­κι­νης γραμ­μής” δεν μπο­ρεί να προ­έρ­χε­ται α­πό μια σχε­δια­σμέ­νη με ώ­ρι­μη πο­λι­τι­κή σκέ­ψη πρω­το­βου­λί­α. Ο­φεί­λε­ται μάλ­λον σ’ έ­να πα­λιό ε­πα­να­στα­τι­κό σύν­δρο­μο που προ­βάλ­λει την πα­λι­κα­ριά και ε­πι­λέ­γει την α­ντι­πα­ρά­θε­ση σε πε­δί­α ό­που ο α­ντί­πα­λος εί­ναι ι­σχυ­ρό­τε­ρος.“
Γ. Μαυ­ρί­κιος, Η Αυγή 30/8/01

“Σκε­φτεί­τε, αν προ­σπα­θού­σα­με να πά­με ό­λοι μα­ζί και να ευ­θυ­γραμ­μί­ζα­με την γραμ­μή της πά­λης και των συν­θη­μά­των, θα πνί­γο­νταν τα πιο ε­πα­να­στα­τι­κά ρεύ­μα­τα.”
Αλ. Πα­πα­ρή­γα, Ε­λευθεροτυπία

“Οι ε­ξε­λί­ξεις α­παι­τούν έ­να πα­νί­σχυ­ρο ΚΚΕ. Πα­νί­σχυ­ρο ο­λό­πλευ­ρα. Το κί­νη­μα στη Γέ­νο­βα θα ή­ταν πο­λύ πιο ου­σια­στι­κό, πιο βα­θύ, πιο ελ­πι­δο­φό­ρο αν στην κα­θο­δή­γη­σή του κυ­ριαρ­χού­σαν δυ­νά­μεις με ξε­κά­θα­ρο α­ντι­μπε­ρια­λι­στι­κό-α­ντι­μο­νο­πω­λια­κό προ­σα­να­το­λι­σμό…”
Μ. Μα­ΐ­λης, Ριζοσπάστης 29/07/01

ΣΧΕΤΙΚΑ

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ