Αρχική » “Βιτρίνα” της Φιλικής Εταιρείας: Η “σχολή” της Επανάστασης στην Πελοπόννησο

“Βιτρίνα” της Φιλικής Εταιρείας: Η “σχολή” της Επανάστασης στην Πελοπόννησο

από Άρδην - Ρήξη

Από το Άρδην τ.97, Ιούνιος-Σεπτέμβριος 2014

Η προώθηση των σχεδίων της Επανάστασης στην τελική φάση της προετοιμασίας της, γίνεται με το πρόσχημα δημιουργίας Σχολής στην Πελοπόννησο και ο Δημήτριος Θέμελης ως απεσταλμένος της Εταιρείας κινείται με συστατικές επιστολές του Αλέξανδρου Υψηλάντη, του μεγάλου δραγουμάνου Νικόλαου Μουρούζη και του πατριάρχη Γρηγορίου Ε΄.
Άρδην

***

Φιλογενέστατε κύριε
Δημήτριε Θεμέλη !
Παρά του κυρίου Α. Θερμάνδρου έμαθα τον διά τήν φίλην Πατρίδα κατάπλουν σας και σας εύχομαι από ψυχής ταξίδιον αίσιον. Επειδή δέ τα του Σχολείου πράγματα έλαβαν μορφήν νέαν αποβλέπουσαν επί τα κρείττω, κρίνω αναγκαίον να σας γράψω, διά να ταχύνετε με την ενδεχομένη ν επιμέλειαν την εις τας Κυκλάδας Νήσους συνδρομήν, καταγράφοντες συνδρομητάς τους εκεί πρωτίστους και όσους άλλους διά ζώσης φωνής σας ωμίλησα. Έπειτα λαμβάνοντες τον Κώδικα μαζί σας, να πασχί­σετε διά να ενταμώσετε τον κύριον Κωνσταντή Σακελλίου, τον Αρμόδιον και Περραιβόν, να λάβετε απ’ αυτούς όσα γράμματα έχουσιν αναγκαία και να είσθε κατά πάντα έτοιμος διά να εξακολουθήσετε τον δρόμον, τον οποίον ο κύριος Α. Θέρμανδρος θέλει σας διορίσει. Τας δε πέντε χιλιάδας γροσίων του λογαριασμού της Σχολής, τας παραλαμβάνετε παρά του κυρίου Γαϊτάνη και κρατείτε καθαρόν λογα­ριασμόν. Ο γνωστός μου ζήλος, τον όποιον έχετε προς διάδοσιν των φώτων εις τους ομογενείς μας, μ’ ενθαρρύνει, να ελπίσω εις την ακριβή εκτέλεσιν των άνω ρηθεισών διαταγών, και εις την ευτυχή αυτών έκβασιν.

Υγιαίνετε
Αλέξανδρος Υψηλάντης

Ο φίλος της Λασσάνης την ασπάζεται.
Κισνεύη την 15 Δεκεμβρίου 1820

(Συλλονή Δημ. Θέμελη –
ΓΑΚ, Κ. 45δ)

***

Τοις τιμίοις τοις τε μπας κοτσαμπασήδαις, προεστώσι, και επιστάταις των εν τη Άσπρη Θαλάσση νήσων και λοιπών περί αυτά μερών και τόπων ημίν προσφιλέσιν, υγιώς.

Τίμιοι κοτζαπασήδες, προεστώτες και επιστάται των εν τη Άσπρη Θαλάσση νήσων και λοιπών περί αυτά μερών και τόπων, την τιμιότητα σας ηδέως προσαγορεύομεν, υγιαίνοντες είητε εν ευημερία και μακροβιότητι. Επειδή ο επιφέρων το παρόν άρχων ισπράβνικος Δημήτριος Θεμελή απέρχεται εις τα μέρη υμών προς αισίαν εκτέλεσιν ιδίων* υποθέσεων, διά τούτο συνιστώντες αυτόν αξιούμεν τη τιμιότητι σας, όπως γνωρίσαντες αυτόν εκ των εξιδιασμένων ημίν ανθρώπων υποδεχθήτε ευνοϊκώς και φιλοφρόνως, και χαριζόμενοι ημίν αυτώ χειρα βοηθείας διά την επικερδή πώλησιν του ούπερ συνεπιφέρει πράγματος και αγοράν άλλων προϊόντων των μερών σας, ου μην αλλά καθοδηγούντες ίνα μη περιπλεχθή τινι ως ανίδεος των αυτού μερών τε και ανθρώπων, και συντρέχοντες εις άλλας ωφελίμους υποθέσεις του. Γνωρίζοντες δε και ημάς όλως ετοίμους εις υπεράσπισιν των τυχουσών υποθέσεών σας γράφετε ημίν αμοιβαίως εξαιτούμενοι την συνδρομήν ημών εις τά ενόντα. Ποιήσατε τοίνυν ως αξιούμεν υμίν, και επί τοσούτον ευτυχούντες υγιαίνετε.

αωκα’ Ιαν. ζ’
από Διβανχανέ
Της τιμιότητός σας όλος Νικόλαος Μουρούζης

(Συλλογή Δημ. Θέμελη –
ΓΑΚ, Κ. 45δ)

***

Γρηγόριος, ελέω Θεού Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως, Νέας Ρώμης, και Οικουμενικός Πατριάρχης

ο ι εν ταις νήσοις του Αιγαίου πελάγους αρχιερατικώς προϊστάμενοι, και κατά πάροδον εντυγχάνοντες τω την παρούσαν πατριαρχική ν ημών επιστολήν συνεπιφερομένω ιερώτατοι Μητροπολίται και υπέρτιμοι και Θεοφιλέστατοι Αρχιεπίσκοποι τε και Επίσκοποι, εν Αγίω Πνεύματι αγαπητοί αδελφοί και συλλειτουργοί και τιμιώτατοι προεστώτες και πρόκριτοι των μερών τούτων, χάρις είη υμίν και ειρήνη παρά Θεού. Επειδή ό κομιστής της παρούσης ήμών ευγενέστατος άρχων ισπράβνικος κύριος Δημήτριος Θέμελης έρχεται εις τα αυτόθι επί διευθετήσει ιδίων τινών χρηματικών υποθέσεων καθώς περί τούτων πληροφορείσθε και εκ του συνεπιφερομένου γράμματος της περιβλέπτου Εκλαμπρότητός του. Έστι δε ο ανήρ χαρακτήρος τιμίου, αξιοπίστου και αξίου υποδοχής και περι­ποιήσεως, διά τούτο γράφοντες συνιστώμεν αυτόν πάσιν υμίν προτρεπόμενοι όπως, ελθόντα συν Θεώ, δεξιωθήτε κατά το εικός και περιποιηθήτε αναλόγως, συντελούντες το κατά δύναμιν εις τας διευθετή­σεις των υποθέσεων του, ώστε να καταστήσετε υπόχρεων την Ευγενείαν του και διαπρύσιον επαινέτην σας, όπερ αντιστρέφει προδήλως εις ωφέλειαν υμών. Των γάρ αγαθών έργων αι χάριτες, ως ο σοφός λόγος αποφαίνεται, επαναστρέφουσιν επί τους ποιούντας. Η δε του Θεού χάρις και το άπειρον έλεος είη πάσιν υμίν.

ᾳωκα΄ Ιανουαρίου ι΄
Ο Κωνσταντινουπόλεως
εν Χριστώ αδελφός και ευχέτης

(Συλλογή Α. Μάμουκα –
ΓΑΚ, Κ. 80, Φ. 82)

 

 

ΣΧΕΤΙΚΑ

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ