Αρχική » Οι S-300, η Κύπρος και η Τούρκική υπεροπλία

Οι S-300, η Κύπρος και η Τούρκική υπεροπλία

από admin

του Μ. Διόγου

Η σιω­πή των ελ­λη­νι­κών Μ.Μ.Ε. για την ά­τα­κτη (και ά­νευ ό­ρων) υ­πο­χώ­ρη­σης στο θέ­μα της ε­γκα­τά­στα­σης των S-300 στη Κύ­προ, σε συν­δυα­σμό με την…α­πα­ραί­τη­τη φι­λο­λο­γί­α πε­ρί ε­μπλο­κής και “θερ­μών” ε­πει­σο­δί­ων, δια­μόρ­φω­σε το κλί­μα στην ελ­λη­νι­κή κοι­νή γνώ­μη και η μη ε­γκα­τά­στα­ση των ρω­σι­κών πυ­ραύ­λων πέ­ρα­σε στα “ψι­λά”.

Δυ­στυ­χώς για την Κύ­προ (και γε­νι­κό­τε­ρα την α­μυ­ντι­κή θω­ρά­κι­ση του Ελ­λη­νι­σμού) τα πράγ­μα­τα δεν εί­ναι έ­τσι ό­πως θέ­λουν να τα πα­ρου­σιά­ζουν οι κά­θε λο­γής ει­δι­κοί της δή­θεν ει­ρη­νι­κής συ­νύ­παρ­ξης (που ση­μαί­νει μό­νι­μη υ­πο­χώ­ρη­ση της ελ­λη­νι­κής πλευ­ράς και εν­δο­τι­κή στά­ση σε ό­λα τα ε­θνι­κά θέ­μα­τα). Οι πύ­ραυ­λοι S – 300, κατ’ ε­ξο­χήν α­μυ­ντι­κό ο­πλι­κό σύ­στη­μα, α­πο­τε­λού­σαν έ­ναν κρί­κο στην α­ε­ρά­μυ­να της Κύ­πρου, σε εν­δε­χό­με­νη Τουρ­κι­κή α­πει­λή. Οι άλ­λοι “κρί­κοι” εί­ναι το α­ε­ρο­δρό­μιο της Πά­φου (που έ­χει το ό­νο­μα του Αν­δρέ­α Πα­παν­δρέ­ου) και τα μα­χη­τι­κά α­ε­ρο­σκά­φη της ελ­λη­νι­κής πο­λε­μι­κής α­ε­ρο­πο­ρί­ας, τα ο­ποί­α σε πε­ρί­πτω­ση ε­μπλο­κής (που κα­νέ­νας δεν εύ­χε­ται!) θα προ­σγειω­νό­ντου­σαν στο α­ε­ρο­δρό­μιο της Πά­φου με την α­ντιε­ρο­πο­ρι­κή υ­πο­στή­ρι­ξη των S- 300. Το σχέ­διο αυ­τό προ­φα­νώς δεν ι­σχύ­ει, με την μη ε­γκα­τά­στα­ση των ρω­σι­κών πυ­ραύ­λων στην με­γα­λό­νη­σο. Γι’ αυ­τό δεν εί­ναι τυ­χαί­ο ό­τι μα­ζί με τους S-300 πολ­λοί ή­ταν ε­κεί­νοι που κτύ­πη­σαν και το δόγ­μα του Ε­νιαί­ου Α­μυ­ντι­κού Χώ­ρου Ελ­λά­δας Κύ­πρου. Της προ­σπά­θειας δη­λα­δή να υ­πάρ­χει ε­νιαί­α α­μυ­ντι­κή γραμ­μή α­πό τη Θρά­κη μέ­χρι τη Λευ­κω­σί­α. Ε­νός α­μυ­ντι­κού χώ­ρου που πε­ρι­λαμ­βά­νει ο­λό­κλη­ρο το Αι­γαί­ο! Ας ελ­πί­σου­με ό­τι η μη ε­γκα­τά­στα­ση των S-300 δεν θα α­πο­τε­λέ­σει την α­παρ­χή για το ξή­λω­μα του Ε­νιαί­ου Α­μυ­ντι­κού Χώ­ρου, που με τό­ση πε­ρη­φά­νια α­γκά­λια­σε ο Κυ­πρια­κός Ελ­λη­νι­σμός.

Ό­μως ε­μείς που υ­πο­στη­ρί­ξα­με α­πό τη πρώ­τη στιγ­μή το Ε­νιαί­ο Α­μυ­ντι­κό δόγ­μα και κατ’ ε­πέ­κτα­ση και την ε­γκα­τά­στα­ση των ρω­σι­κών πυ­ραύ­λων στη Κύ­προ δεν γί­να­με ξαφ­νι­κά φι­λο­πό­λε­μοι!  Στη Κύ­προ υ­πάρ­χει Τουρ­κι­κή κα­το­χή του 40% του ε­δά­φους της με­γα­λο­νή­σου, κά­τι που οι πε­ρισ­σό­τε­ροι “λο­γι­κοί” α­να­λυ­τές, ξε­περ­νούν με σχε­τι­κή ευ­κο­λί­α. Σχε­δόν κα­νέ­νας απ’ ό­λους ό­σους με πά­θος (και ευ­κο­λί­α βε­βαί­ως…) υ­πο­στή­ρι­ξαν την μη ε­γκα­τά­στα­ση των S-300 στη Κύ­προ και δη­λώ­νουν ό­τι το δόγ­μα του Ε­νιαί­ου Α­μυ­ντι­κού Χώ­ρου εί­ναι λά­θος (sic!) δεν α­να­φέ­ρο­νται για την υ­πε­ρο­πλί­α του Ατ­τί­λα στη Κύ­προ. Ε­χουν φτά­σει πο­λύ εύ­κο­λα στην α­πο­δο­χή της δι­ζω­νι­κής συ­νο­μο­σπον­δί­ας, που φυ­σι­κά ση­μαί­νει την α­να­γνώ­ρι­ση του ψευ­δο­κρά­τους του Ντεν­κτάς.

Οι ρω­σι­κοί πύ­ραυ­λοι δεν θα ε­γκα­τα­στα­θούν πο­τέ στη Κύ­προ, ά­σχε­τα αν τα κα­τε­χό­με­να εί­ναι γε­μά­τα α­πό Α­με­ρι­κά­νι­κα ό­πλα που φυ­σι­κά κα­νέ­ναν “λο­γι­κό” δεν ε­νο­χλούν. Για­τί αν ε­νο­χλού­σε ο Ατ­τί­λας κά­τι θα έ­γρα­φαν…
Ό­μως η Κύ­προς εί­ναι…μα­κρυά (ό­χι μό­νο για τον α­πο­θα­νό­ντα Κ. Κα­ρα­μαν­λή, αλ­λά και για έ­να κομ­μά­τι της ελ­λη­νι­κής α­ρι­στε­ράς) και δεν βο­λεύ­ει τον κο­σμο­πο­λι­τι­σμό με­ρι­κών να μι­λούν για την α­νοι­κτή πλη­γή του Πε­ντα­δά­κτυ­λου!

Αρ­κού­σε ό­μως έ­να α­πλό ρε­πορ­ταζ στην ε­φη­με­ρί­δα ΤΑ ΝΕ­Α (7/1/1999) για να κα­τα­ρι­φθούν ο­ρι­σμέ­να ε­πι­χει­ρή­μα­τα της “λο­γι­κής” πλευ­ράς και να α­πο­δει­χθεί ό­τι ό­σες υ­πο­χω­ρή­σεις κά­νει η ελ­λη­νι­κή πλευ­ρά τό­σο πε­ρισ­σό­τε­ρο ο­πλί­ζε­ται η τουρ­κι­κή!
Η ε­φη­με­ρί­δα γρά­φει ό­τι στα κα­τε­χό­με­να υ­πάρ­χουν τέσ­σε­ρις φο­ρές πε­ρισ­σό­τε­ρα άρ­μα­τα μά­χης  και πέ­ντε φο­ρές πε­ρισ­σό­τε­ρα βα­ρέ­α πυ­ρο­βό­λα απ’ ό­τι στη Κυ­πρια­κή Δη­μο­κρα­τί­α. Φυ­σι­κά τα ό­πλα που δια­θέ­τουν οι δυ­νά­μεις κα­το­χής στη Κύ­προ εί­ναι ό­λα Α­με­ρι­κά­νι­κης κα­τα­σκευ­ής και προ­έ­λευ­σης.

Ι­διαί­τε­ρη ση­μα­σί­α έ­χει ό­τι η τουρ­κι­κή πλευ­ρά δια­θέ­τει τέσ­σε­ρα ρα­νταρ και σχε­δόν 470  τε­θω­ρα­κι­σμέ­να ο­χή­μα­τα με­τα­φο­ράς στρα­τιω­τών. Ε­ξο­πλι­σμός που θα παί­ξει κα­θο­ρι­στι­κό ρό­λο σε εν­δε­χό­με­νη προ­σπά­θεια κα­τά­λη­ψης του ε­λεύ­θε­ρου κομ­μα­τιού της Κύ­πρου, που θα έ­χει την υ­πο­στή­ρι­ξη της Τουρ­κι­κής πο­λε­μι­κής α­ε­ρο­πο­ρί­ας, κα­θώς ό­πως εί­ναι γνω­στό τα τουρ­κι­κά α­ε­ρο­δρό­μια α­πέ­χουν λί­γα λε­πτά α­πό τη Κύ­προ.

Ό­πως α­να­φέ­ρουν ΤΑ ΝΕ­Α στον κα­τά­λο­γο δεν α­να­φέ­ρο­νται α­με­ρι­κά­νι­κα ό­πλα που που­λή­θη­καν στις δυ­νά­μεις κα­το­χής και με­τα­φέρ­θη­καν στα κα­τε­χό­με­να τη δε­κα­ε­τί­α του ’80 και εί­ναι ά­γνω­στο ε­άν ε­μπί­πτουν στην (ή­δη διά­τρη­τη) α­πα­γό­ρευ­ση του Α­με­ρι­κά­νι­κου κο­γκρέ­σου για πώ­λη­ση α­με­ρι­κά­νι­κων ό­πλων στις Τουρ­κι­κές δυ­νά­μεις κα­το­χής της Κύ­πρου.
Η ει­κό­να των ο­πλι­κών συ­στη­μά­των που δια­θέ­τουν οι δύ­ο πλευ­ρές στη Κύ­προ εί­ναι δια­φω­τι­στι­κή για το πό­σο χρή­σι­μοι ή­ταν οι S-300 για την ά­μυ­να της Κυ­πρια­κής δη­μο­κρα­τί­ας. Μό­λις 79 εί­ναι στο σύ­νο­λο τους τα ο­πλι­κά συ­στή­μα­τα της ελ­λη­νι­κής πλευ­ράς, σε α­ντί­θε­ση με τα 834 που δια­θέ­τει η Τουρ­κι­κή πλευ­ρά.

Η υ­πο­χώ­ρη­ση της ελ­λη­νι­κής πλευ­ράς για τους ρω­σι­κούς πυ­ραύ­λους., χω­ρίς να α­πο­χω­ρή­σει α­πό τα κα­τε­χό­με­να ού­τε…σφαί­ρα, ή­ταν δί­χως άλ­λο έ­να α­κό­μη βή­μα πί­σω! Δυ­στυ­χώς ό­μως α­πό τις υ­πο­χω­ρή­σεις ο ελ­λη­νι­σμός έ­χει πιά­σει τοί­χο (ή αν προ­τι­μά­τε πά­το!).

Α­πό την η­μέ­ρα που ο Ατ­τί­λας, το κα­λο­καί­ρι του 1974 ει­σέ­βα­λε στη Κύ­προ και ε­φάρ­μο­σε το σχέ­διο που ε­τοί­μα­ζαν οι Τουρ­κι­κές μυ­στι­κές υ­πη­ρε­σί­ες (με την α­νο­χή Α­με­ρι­κα­νών και Αγ­γλων) α­πό τη δε­κα­ε­τί­α του 1960, η ελ­λη­νι­κή πλευ­ρά κά­νει συ­νέ­χεια υ­πο­χω­ρή­σεις. Τό­σο σε δι­πλω­μα­τι­κό ε­πί­πε­δο, ό­σο και σε στρα­τιω­τι­κό (ποιος ξε­χνά ά­ρα­γε τις δε­κά­δες δο­λο­φο­νί­ες νε­α­ρών Ε­θνο­φρου­ρών στη πρά­σι­νη γραμ­μή της Λευ­κω­σί­ας). Ό­μως ο Ντεν­κτάς και η Τουρ­κί­α κά­θε φο­ρά που η ελ­λη­νι­κή πλευ­ρά υ­πο­χω­ρεί σε έ­να ζή­τη­μα, αυ­τό­μα­τα ζη­τά πε­ρισ­σό­τε­ρα. Τι πιο χα­ρα­κτη­ρι­στι­κό α­πό την πρό­σφα­τη δή­λω­ση του Τζεμ, με­τά την α­πό­φα­ση για την μη ε­γκα­τά­στα­ση των S-300 στη Κύ­προ. “Οι πύ­ραυ­λοι δεν πρέ­πει να ε­γκα­τα­στα­θούν ού­τε στη Κρή­τη, για­τί και α­πό ε­κεί α­πει­λούν την Τουρ­κί­α”, εί­πε θρα­σύ­τα­τα ο Τούρ­κος υ­πουρ­γός και η ελ­λη­νι­κή πλευ­ρά για άλ­λη μια φο­ρά σιώ­πη­σε…

ΣΧΕΤΙΚΑ

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ