Αρχική » ο πόλεμος της Αμερικής στα Σκόπια

ο πόλεμος της Αμερικής στα Σκόπια

από Άρδην - Ρήξη

του Μίκσελ Σοσσουντόφσκι

Η ε­μπλο­κή των Η.Π.Α. στον πό­λε­μο στα Σκό­πια στο­χεύ­ει στη δια­μόρ­φω­ση της αμε­ρι­κα­νι­κής σφαί­ρας ε­πιρ­ρο­ής στη Ν. Α­να­το­λι­κή Ευ­ρώ­πη. Η κύ­ρια αιχ­μή εί­ναι τα δί­κτυα, οι α­γω­γοί πε­τρε­λαί­ου, που δια­σχί­ζουν τον στρα­τη­γι­κό δί­αυ­λο Βουλ­γα­ρί­α, Σκό­πια, Αλ­βα­νί­α. Τα Σκό­πια βρί­σκο­νται στο σταυ­ρο­δρό­μι αυ­τού του δια­δρό­μου.
Για τη δια­σφά­λι­ση του δρό­μου αυ­τού, ο στό­χος της Ουά­σι­γκτον εί­ναι η ε­γκα­τά­στα­ση ε­νός συ­νό­λου “προ­τε­κτο­ρά­των” κα­τά μή­κος του νο­τί­ου δια­δρό­μου στα Βαλ­κά­νια. Η υ­πο­στή­ρι­ξη εκ μέ­ρους των Η.Π.Α. του αλ­βα­νι­κού εθνι­κι­σμού εί­ναι μέ­ρος ε­νός ευ­ρύ­τε­ρου στρα­τιω­τι­κού και οι­κο­νο­μι­κού σχε­δί­ου.
Η α­νά­πτυ­ξη της σφαί­ρας ε­πιρ­ρο­ής στη Ν. Α­να­το­λι­κή Ευ­ρώ­πη –σε συ­νερ­γα­σί­α με τη Βρε­τα­νί­α– εί­ναι σε πλή­ρη ευ­θυ­γράμ­μι­ση με τα συμ­φέ­ρο­ντα των πε­τρε­λα­ϊ­κών γι­γά­ντων BP-Amoco-ARCO, Chevron & Texaco.
Το βα­σί­λειο αυ­τό του πε­τρε­λαί­ου εί­ναι συν­δυα­σμός οι­κο­νο­μι­κής, πο­λι­τι­κής και στρα­τιω­τι­κής πο­λι­τι­κής, με σκο­πό τις διευ­θε­τή­σεις για την υ­πο­στή­ρι­ξη της πα­ρα­γω­γής πε­τρε­λαί­ου και με­τα­φο­ράς του στις α­γο­ρές
Το Αγ­γλο- Α­με­ρι­κά­νι­κο lobby ε­λέγ­χει τη Δια-Βαλ­κα­νι­κή α­γο­ρά που συν­δέ­ει το Βουλ­γα­ρι­κό λι­μά­νι Μπουρ­γκάς με το Αλ­βα­νι­κό λι­μά­νι Vlore στην Α­δρια­τι­κή. Το lobby αυ­τό προ­σπα­θεί να ε­κτο­πί­σει, α­πό τον ί­διο χώ­ρο την ε­μπλο­κή του άλ­λου πε­τρε­λα­ϊ­κού γί­γα­ντα: Total-Fina-Elf. Με άλ­λα λό­για ο στρα­τη­γι­κός έ­λεγ­χος των Η.Π.Α. ε­πι­χει­ρεί την ε­ξα­σθέ­νι­ση του ρό­λου της Ε.Ε. στον ευαί­σθη­το γε­ω­πο­λι­τι­κό χώ­ρο της Νό­τιας Βαλ­κα­νι­κής .
Το Α­με­ρι­κά­νι­κο κον­σόρ­τσιουμ των πε­τρε­λαια­γω­γών συν­δέ­ε­ται ά­με­σα με το Α­με­ρι­κά­νι­κο Κρά­τος και ει­δι­κό­τε­ρα μέ­σω του Α­ντιπρο­έ­δρου Ντικ Τσέινι ο ό­ποιος έ­χει ε­πεν­δύ­σει σε συμ­φέ­ρο­ντα της ε­ται­ρεί­ας Halliburton Energy .
Η με­λέ­τη οι­κο­νο­μι­κής σκο­πι­μό­τη­τας του Δια­βαλ­κα­νι­κού Α­γω­γού πε­τρε­λαί­ου α­να­τέ­θη­κε στη Διε­θνή Τε­χνι­κή Ε­ται­ρεί­α Brown and Root Ltd (ο Αγ­γλι­κός ε­ταί­ρος της Halliburton) στην οποία πε­ρι­λαμ­βά­νο­νται η ε­πι­πλέ­ον κα­τα­σκευ­ή αυ­το­κι­νη­τό­δρο­μου, σι­δη­ρό­δρο­μου, α­γω­γού φυ­σι­κού α­ε­ρί­ου αλ­λά και ο­πτι­κών-τη­λε­πι­κοι­νω­νια­κών γραμ­μών.
Η ε­ται­ρεί­α Halliburton εί­ναι ε­πι­πλέ­ον ε­κεί­νη η ε­ται­ρεί­α που χρη­μα­το­δό­τη­σε την ε­γκα­τά­στα­ση αμε­ρι­κα­νι­κών στρα­τευ­μά­των στο Κό­σο­βο, το ο­ποί­ο α­πο­τε­λεί σή­με­ρα τη με­γα­λύ­τε­ρη α­με­ρι­κα­νι­κή βά­ση με­τά το Βιετ­νάμ .
Η στρα­τιω­κο­ποί­η­ση των δια­δρό­μων ε­γκα­τά­στα­σης των πε­τρε­λα­ϊ­κών α­γω­γών
Ο δια­βαλ­κα­νι­κός α­γω­γός πε­τρε­λαί­ου θα πρέ­πει να συν­δέ­ε­ται με τους α­γω­γούς που δια­σχί­ζουν την πε­ριο­χή με­τα­ξύ της Μαύ­ρης Θά­λασ­σας και της Κα­σπί­ας. Η στρα­τιωτι­κο­ποί­η­ση των δια­δρό­μων αυ­τών α­πο­τε­λεί ε­σω­τε­ρι­κό σχέ­διο του σχε­δια­σμού της Ουά­σι­γκτον .
Η πο­λι­τι­κή προ­στα­σί­α της πο­ρεί­ας του πε­τρε­λαί­ου έ­ξω α­πό την πε­ριο­χή της Κα­σπί­ας και κα­τά μή­κος των Βαλ­κα­νί­ων πε­ρι­γρά­φτη­κε α­πό τον Γραμ­μα­τέ­α για θέ­μα­τα ε­νέρ­γειας του Κλίντον, Μπιλ Ρίτσαρντσον, λί­γους μή­νες πριν τον βομ­βαρ­δι­σμό της Γιου­γκο­σλα­βί­ας .
“Ό,τι γί­νε­ται εί­ναι για την ε­νερ­γεια­κή α­σφά­λεια της Α­με­ρι­κής…. Εί­ναι ε­πί­σης για να ε­μπο­δί­σου­με διεισ­δύ­σεις ό­σων δεν μοι­ρά­ζο­νται τις ί­διες α­ξί­ες με μας. Προ­σπα­θού­με να στρέ­ψου­με τα νέ­α α­νε­ξάρ­τη­τα κρα­τί­δια προς τη Δύ­ση… θα θέ­λα­με να τα δού­με σε συ­νά­φεια με τα Δυ­τι­κά εμπο­ρι­κά και πο­λι­τι­κά συμ­φέ­ρο­ντα, παρά να στρα­φούν σε άλ­λη κα­τεύ­θυν­ση. Έ­χου­με κά­νει μια με­γά­λη πο­λι­τι­κή ε­πέν­δυ­ση στην πε­ριο­χή της Κα­σπί­ας και εί­ναι πο­λύ ση­μα­ντι­κό για μας τό­σο οι α­γω­γοί ό­σο και οι πο­λι­τι­κές ε­ξε­λί­ξεις να ταυ­τί­ζο­νται με τα εν­δια­φέ­ρο­ντά μας…”
Οι Άγ­γλο-Α­με­ρι­κά­νοι γί­γα­ντες του πε­τρε­λαί­ου, συ­μπε­ρι­λαμ­βά­νο­ντας τις BP-Amoco-Arco-Texaco and Chevron –υ­πο­στη­ρι­ζό­με­νες α­πό το στρα­τιω­τι­κό κα­τε­στη­μέ­νο– α­ντα­γω­νί­ζο­νται τους Ευ­ρω­παί­ους γί­γα­ντες Total-Fina-Elf (που συν­δέ­ο­νται και με την Ι­τα­λι­κή Ε­ΝΙ) που εί­ναι με­γά­λοι παί­χτες στην πλού­σια πε­τρε­λα­ϊ­κά Νό­τιο -Α­να­το­λι­κή πλευ­ρά του Κα­ζακ­στάν. Η συ­γκε­κρι­μέ­νη πε­ριο­χή του Κα­ζακ­στάν α­να­φέ­ρε­ται πως πι­θα­νώς να ξε­περ­νά­ει τα α­πο­θέ­μα­τα της Β. Θά­λασ­σας .
Παρ’ ό­λα αυ­τά οι Ευ­ρω­παί­οι α­ντα­γω­νι­στές έ­χουν έ­να βα­σι­κό μειο­νέ­κτη­μα α­φού το πέ­ρα­σμα των α­γω­γών μέ­σα α­πό τα Βαλ­κά­νια ε­λέγ­χε­ται α­πό τους Άγ­γλο- Α­με­ρι­κα­νούς και στη­ρί­ζε­ται α­πο­λύ­τως στην πο­λι­τι­κή και στρα­τιω­τι­κή πα­ρου­σί­α των Α­με­ρι­κα­νών στην Κα­σπί­α και στα Βαλ­κά­νια.
Ο σχε­δια­σμός της Α­με­ρι­κής κα­τα­τεί­νει στην προ­σπά­θεια να με­τα­φέ­ρει τις Βαλ­κα­νι­κές χώ­ρες (Βουλ­γα­ρί­α, Π. Γ. Δ. Μ., Αλ­βα­νί­α) στην α­πό­λυ­τη σφαί­ρα ε­πιρ­ρο­ής της και να τις α­πο­μα­κρύ­νει α­πό τον Γερ­μα­νι­κό ά­ξο­να ε­πιρ­ρο­ής. Το γε­γο­νός ε­πι­τυγ­χά­νε­ται με­τα­τρέ­πο­ντάς τες σε ε­λεγ­χό­με­να προ­τε­κτο­ρά­τα. Με άλ­λα λό­για, η αμε­ρι­κα­νι­κή στρα­τιωτι­κο­ποί­η­ση και ο γε­ω­πο­λι­τι­κός έ­λεγ­χος του πε­τρε­λαια­γω­γού, που θα συν­δέ­σει το Μπουργκάς στη Βουλ­γα­ρί­α με την Α­δρια­τι­κή και το λι­μά­νι Vlore στην Αλ­βα­νί­α, συ­νυ­φαί­νε­ται με την υ­πο­βάθ­μι­ση της Ευ­ρώ­πης και των Ε­ται­ρειών Γάλ­λο-Βέλ­γο-Ι­τα­λι­κών συμ­φε­ρό­ντων.
Ο Α­να­το­λι­κός Δυ­τι­κός Διά­δρο­μος 8
Το πρό­γραμ­μα του πε­τρε­λαια­γω­γού συν­δέ­ε­ται μ’ έ­να άλ­λο στρα­τη­γι­κό πρό­γραμ­μα που α­να­φέ­ρε­ται ως Διά­δρο­μος 8, και το ο­ποί­ο προ­τά­θη­κε α­πό την διοί­κη­ση Κλίντον στο πλαί­σιο του πα­κέ­του στα­θε­ρο­ποί­η­σης για τα Βαλ­κά­νια. Ο διά­δρο­μος εί­ναι στρα­τη­γι­κής ση­μα­σί­ας τό­σο για τις Η.Π.Α. ό­σο και για την Ευ­ρώ­πη. Πε­ρι­λαμ­βά­νει αυ­το­κι­νη­τό­δρο­μους, σι­δη­ρό­δρο­μο, υ­πο­δο­μές για η­λε­κτρι­κό και τη­λε­πι­κοι­νω­νί­ες.
Τα ε­πεν­δυ­τι­κά αυ­τά σχέ­δια προ­ω­θούν την πε­ραι­τέ­ρω α­πο­ρίθ­μη­ση των α­γο­ρών στα Βαλ­κά­νια και την πο­λι­τι­κή των ι­διω­τι­κο­ποι­ή­σε­ων κά­τω α­πό τη ε­πί­βλε­ψη του Δ.Ν.Τ. και της Παγκόσμιας Τράπεζας.
Τη με­λέ­τη σκο­πι­μό­τη­τας των σχε­δί­ων αυ­τών την έ­χει α­να­λά­βει η Υ­πη­ρε­σί­α των Η.Π.Α. για το Ε­μπό­ριο και την Α­νά­πτυ­ξη και χρη­μα­το­δο­τεί­ται α­πό με­γά­λες πο­λυε­θνι­κές της Α­με­ρι­κής ό­πως η Βechtel, η Enron, η General Electric (με σα­φή οι­κο­νο­μι­κή υ­πο­στή­ρι­ξη α­πό την αμε­ρι­κα­νι­κή κυ­βέρ­νη­ση ).
Το α­με­ρι­κα­νι­κό σχέ­διο εί­ναι να “α­νοί­ξει τον δρό­μο” στις δι­κές του Πο­λυε­θνι­κές, α­κρι­βώς στο μα­λα­κό υ­πο­γά­στριο της Ευ­ρώ­πης, και να θέ­σει την πε­ριο­χή των Βαλ­κα­νί­ων στη ζώ­νη του δο­λα­ρί­ου .
Η ε­πέ­κτα­ση της Ε.Ε.
Στις αρ­χές του 2000 ξε­κί­νη­σαν οι δια­πραγ­μα­τεύ­σεις για την σύν­δε­ση της Ε.Ε. με τη Π.ΓΔ.Μ., τη Βουλ­γα­ρί­α και την Αλ­βα­νί­α. Με τον φό­βο των τρο­μο­κρα­τι­κών κτυ­πη­μά­των, η Π.Γ.Δ.Μ. έ­γι­νε η πρώ­τη Βαλ­κα­νι­κή χώ­ρα που υ­πέ­γρα­ψε το “πα­κέ­το στα­θε­ρο­ποί­η­σης και συ­νο­χής” δια­γρά­φο­ντας έ­να ση­μα­ντι­κό βή­μα πλή­ρους εν­σω­μά­τω­σης στην Ε.Ε.
Η Συμ­φω­νί­α πε­ρι­λαμ­βά­νει ό­ρους για ε­μπο­ρι­κή α­πε­λευ­θέ­ρω­ση, πο­λι­τι­κή συ­νερ­γα­σί­α, οι­κο­νο­μι­κούς και πο­λι­τι­κούς με­τα­σχη­μα­τι­σμούς ως ε­φαρ­μο­γές της Ευ­ρω­πα­ϊ­κής Νο­μο­θε­σί­ας.
Μέ­σω του πα­κέ­του αυ­τού, η Π.Γ.Δ.Μ. θα συν­δε­θεί ά­με­σα με το Ευ­ρω­πα­ϊ­κό Νο­μο­θε­τι­κό σύ­στη­μα και βε­βαί­ως με την Ευ­ρω­πα­ϊ­κή α­γο­ρά.
Οι τρο­μο­κρα­τι­κές δρά­σεις συ­νέ­πε­σαν και προ­η­γή­θη­καν –ξε­κί­νη­σαν με­ρι­κές ε­βδο­μά­δες πριν την ι­στο­ρι­κή υ­πο­γρα­φή της “Συμ­φω­νί­ας Συ­νο­χής”της Π.Γ.Δ.Μ. Μή­πως αυ­τό α­πο­τε­λεί σύ­μπτω­ση ;
Σε στε­νή συ­νερ­γα­σί­α με την Α­με­ρι­κα­νι­κή Πρε­σβεί­α στα Σκό­πια, έ­νας πρώ­ην Α­με­ρι­κα­νός δι­πλω­μά­της, ο­νό­μα­τι ROBERT FROWICK, ε­γκαι­νί­α­σε έ­ναν διά­λο­γο με­τα­ξύ του Αρ­χη­γού του Α­πε­λευ­θε­ρω­τι­κού Στρα­τού Αλί Αχ­μέτι και των εκ­προ­σώ­πων των Αλ­βα­νι­κών κομ­μά­των στο Κοι­νο­βού­λιο της Π.Γ.Δ.Μ.
Η συμ­φω­νί­α αυ­τή, που προ­ω­θή­θη­κε μέ­σω του δια­λό­γου, εί­χε σαν στό­χο την α­πο­δό­μη­ση των Πο­λι­τι­κών Ορ­γα­νι­σμών στα Σκό­πια κα­θώς και τη δη­μιουρ­γί­α ε­μπο­δί­ων στην πο­ρεί­α της ε­πέ­κτα­σης της Ε.Ε. Ε­πι­πλέ­ον ση­μα­το­δό­τη­σε την ε­νί­σχυ­ση της “πο­λι­τι­κής, αν­θρω­πι­στι­κής” και στρα­τιω­τι­κής πα­ρέμ­βα­σης στα Σκό­πια και την α­πο­δυ­νά­μω­ση των σχέ­σε­ων Σκο­πί­ων-Βόν­νης.
Παρ’ ό­λα αυ­τά θα ή­ταν κοι­νό­το­πο να πού­με ό­τι, με την έλ­λει­ψη πο­λι­τι­κών δο­μών και Κυ­βέρ­νη­σης στα Σκό­πια, κα­μιά δη­μο­κρα­τι­κή δια­δι­κα­σί­α δεν μπο­ρεί να προ­ω­θη­θεί.
Η πο­λι­τι­κή των Η.Π.Α. λοι­πόν προ­σπα­θεί με κά­θε τρό­πο να πε­ριο­ρί­σει τη Γερ­μα­νι­κή κυ­ριαρ­χί­α στη Νό­τιο-Α­να­το­λι­κή Ευ­ρώ­πη και να προ­ω­θή­σει την ε­πέ­κτα­ση του ΝΑ­ΤΟ στην Α­να­το­λι­κή Ευ­ρώ­πη και στα Βαλ­κά­νια .
Η ε­ξω­τε­ρι­κή πο­λι­τι­κή του Μπους λοι­πόν έ­χει στα­δια­κά γί­νει πιο α­ντι-ευ­ρω­πα­ϊ­κή.
Στην η­γε­τι­κή ο­μά­δα του Μπους μό­νο ο Κόλιν Πάουελ θε­ω­ρεί­ται ευ­ρω­πα­ϊ­στής ε­νώ οι υ­πό­λοι­ποι εκ­φρά­ζουν δυ­σπι­στί­α και α­ντί­θε­ση με τα ευ­ρω­πα­ϊ­κά συμ­φέ­ρο­ντα.
Γερ­μα­νί­α και Α­με­ρι­κή
Σύμ­φω­να με α­ξιό­πι­στα δη­μο­σιεύ­μα­τα η CIA βρί­σκε­ται πί­σω α­πό τον Α­πε­λευ­θε­ρω­τι­κό στρα­τό του Κο­σό­βου αλ­λά και α­πό τους Αλ­βα­νούς α­ντάρ­τες στην Π.Γ.Δ.Μ. Πριν τον πό­λε­μο στο Κό­σο­βο του 1999, οι μυ­στι­κές υ­πη­ρε­σί­ες της Γερ­μα­νί­ας (BND) χρη­μα­το­δο­τού­σαν τους Αλ­βα­νούς α­ντάρ­τες. Παρ’ ό­λα αυ­τά η ε­μπλο­κή του γερ­μα­νι­κού πα­ρά­γο­ντα στις ε­ξε­λί­ξεις στην Π.Γ.Δ.Μ. εί­ναι πο­λύ πε­ριο­ρι­σμέ­νη. Ε­πι­πλέ­ον, λί­γο πριν την υ­πο­γρα­φή της “συμ­φω­νί­ας συ­νο­χής” με την Ε.Ε., τα γερ­μα­νι­κά στρα­τεύ­μα­τα στο Τέ­το­βο δέ­χτη­καν ε­πί­θε­ση α­πό Αλ­βα­νούς α­ντάρ­τες. Το γε­γο­νός αυ­τό δεν θα μπο­ρού­σε να συμ­βεί σε κα­μί­α πε­ρί­πτω­ση ε­άν οι γερ­μα­νι­κές Μυ­στι­κές Υ­πη­ρε­σί­ες ή­ταν πί­σω α­πό την Αλ­βα­νι­κή Ε­ξέ­γερ­ση στην Π.Γ.Δ.Μ.
Η πι­κρή ει­ρω­νεί­α εί­ναι ό­τι οι δύ­ο α­πό τους Αλ­βα­νούς υ­πευ­θύ­νους της ε­πί­θε­σης στο Τέ­το­βο ή­ταν εκ­παι­δευ­μέ­νοι α­πό τις Ει­δι­κές Δυ­νά­μεις της Βρε­τα­νί­ας.
Οι συ­γκε­κρι­μέ­νοι δρά­στες της ε­πί­θε­σης α­ντι­με­τω­πί­ζουν την Γερ­μα­νί­α ε­χθρι­κά για­τί τα γερ­μα­νι­κά στρα­τεύ­μα­τα που στρα­το­πε­δεύ­ουν στα Σκό­πια και στο Κό­σο­βο, συ­χνά συλ­λαμ­βά­νουν “ύ­πο­πτους τρο­μο­κρά­τες” στα σύ­νο­ρα .
Οι συλ­λή­ψεις αυ­τές ο­δη­γούν τους Αλ­βα­νούς Εκ­προ­σώ­πους του UCK να α­να­φέ­ρουν πως η συμ­με­το­χή των γερ­μα­νι­κών στρα­τευ­μά­των δεν προ­σφέ­ρει α­σφά­λεια και υ­πο­στή­ρι­ξη στους ε­πα­να­στα­τη­μέ­νους Αλ­βα­νούς.
Σε α­πά­ντη­ση, ο Γερ­μα­νός Υ­πουρ­γός Ά­μυ­νας Ρούντολφ Σάρπινγκ δια­βε­βαί­ω­σε “πως ή­ταν έ­τοι­μος να στεί­λει πε­ρισ­σό­τε­ρα ταν­κ και στρα­τεύ­μα­τα” για την υ­πο­στή­ρι­ξη των γερ­μα­νι­κών στρα­τιω­τι­κών δυ­νά­με­ων. Με­τά την α­πά­ντη­σή της, η Γερ­μα­νί­α με­τέ­φε­ρε τις στρα­τιω­τι­κές δυ­νά­μεις α­πό το Τέ­το­βο στην πε­ριο­χή του Κο­σό­βου.
Ο Υ­πουρ­γός των ε­ξω­τε­ρι­κών Γιόσκα Φίσερ μί­λη­σε για μια συ­νο­λι­κή Βαλ­κα­νι­κή ρύθ­μι­ση ού­τως ώ­στε η πε­ριο­χή να πλη­σιά­σει πε­ρισ­σό­τε­ρο στην Ευ­ρώ­πη. Η θέ­ση της Γερ­μα­νί­ας βρί­σκε­ται σε α­ντί­θε­ση με αυ­τή των Η.Π.Α., οι ο­ποί­ες πιέ­ζουν να δο­θεί η α­μνη­στί­α στους Αλ­βα­νούς α­ντάρ­τες στα Σκό­πια, να αλ­λά­ξει το Σύ­νταγ­μα της χώ­ρας και να ε­μπλα­κούν στο δη­μό­σιο βί­ο.
Ο Αγ­γλο -Α­με­ρι­κα­νι­κός ά­ξο­νας
Η γερ­μα­νο-αμε­ρι­κά­νι­κη σύ­γκρου­ση συμ­φε­ρό­ντων στα Βαλ­κά­νια εί­ναι μέ­ρος μιας πο­λύ ευ­ρύ­τε­ρης δια­δι­κα­σί­ας η ο­ποί­α ε­πη­ρε­ά­ζει την καρ­διά του Δυ­τι­κού στρα­τιωτι­κό-βιο­μη­χα­νι­κού συ­μπλέγ­μα­τος και τη δο­μή ά­μυ­νας.
Α­πό τις αρ­χές του 1990, οι Η.Π.Α. και η Γερ­μα­νί­α έ­δρα­σαν α­πό κοι­νού σαν συ­νερ­γά­τες του ΝΑ­ΤΟ στα Βαλ­κά­νια, συ­ντο­νί­ζο­ντας τις Μυ­στι­κές Υ­πη­ρε­σί­ες και τις ε­ξω­τε­ρι­κές τους πο­λι­τι­κές. Παρ’ ό­λα αυ­τά οι βα­σι­κές δια­φο­ρές άρ­χι­σαν να α­να­φαί­νο­νται α­πό την πε­ρί­ο­δο του Ντέιτον το 1995, ό­ταν οι γερ­μα­νι­κές Τρά­πε­ζες άρ­χι­σαν να ε­πι­βάλ­λουν το μάρ­κο στο συ­ναλ­λαγ­μα­τι­κό και οι­κο­νο­μι­κό σύ­στη­μα των α­πο­σχι­σθέ­ντων Κρο­α­τών α­πό τη Γιου­γκο­σλα­βί­α.
Πα­ράλ­λη­λα, με το ξέ­σπα­σμα του πο­λέ­μου στη Γιου­γκο­σλα­βί­α οι Η.Π.Α. ε­δραί­ω­σαν και εν­δυ­νά­μω­σαν τον ά­ξο­να συ­νερ­γα­σί­α τους με την Μ. Βρε­τα­νί­α.
Στις αρ­χές του 2000, ο Υ­πουρ­γός Ά­μυ­νας Ουίλιαμ Κοέν και ο ο­μό­λο­γος του α­πό την Αγ­γλί­α Γκέοφ Χουν υ­πέ­γρα­ψαν την δια­κή­ρυ­ξη αρ­χών για το “Α­μυ­ντι­κό Υ­λι­κό και τη Βιο­μη­χα­νι­κή Συ­νερ­γα­σί­α”. Ο στό­χος της Ουά­σι­γκτον ή­ταν η εν­θάρ­ρυν­ση της συ­γκρό­τη­σης “μιας δια­τλα­ντι­κής γέ­φυ­ρας που θα ε­πι­τρέ­ψει την ε­νί­σχυ­ση της πο­λι­τι­κής της πα­γκο­σμιο­ποί­η­σης στην Ευ­ρώ­πη.”
Η α­μυ­ντι­κή βιο­μη­χα­νί­α των Η.Π.Α. –η ο­ποί­α πε­ρι­λαμ­βά­νει τώ­ρα και τα Βρε­τα­νι­κά Α­ε­ρο­πο­ρι­κά συ­γκρο­τή­μα­τα– α­ντα­γω­νί­ζε­ται το Γάλ­λο-Γερ­μα­νι­κό κον­σόρ­τσιουμ EADS, μια έ­νω­ση που πε­ρι­λαμ­βά­νει τη Γαλ­λι­κή Α­ε­ρο­δια­στη­μι­κή Ε­ται­ρεί­α Matra, μέ­λος του δυ­να­μι­κού ο­μί­λου Daimler, κα­θώς και τη Ι­σπα­νι­κή Casa.
Με άλ­λα λό­για δη­μιουρ­γή­θη­καν δυο α­ντα­γω­νι­στι­κοί ε­πι­χει­ρη­μα­τι­κοί πό­λοι ό­που στην μια πλευ­ρά ή­ταν τα αγ­γλο-α­με­ρι­κα­νι­κά συμ­φέ­ρο­ντα και στην άλ­λη τα γάλ­λο-γερ­μα­νι­κά .
Στην δια­δι­κα­σί­α αυ­τή ε­νε­πλά­κη­σαν και οι ε­ται­ρεί­ες πε­τρε­λαί­ου. Ο σχε­δια­σμός της Α­με­ρι­κής ή­ταν να δια­σφα­λί­σουν την κυ­ριαρ­χί­α του δι­κού τους στρα­τιω­τι­κού συ­μπλέγ­μα­τος σε συ­νερ­γα­σί­α με το κον­σόρ­τσιουμ των αγ­γλο-α­με­ρι­κα­νι­κών πε­τρε­λα­ϊ­κών γι­γά­ντων και των με­γα­λύ­τε­ρων βρε­τα­νι­κών κα­τα­σκευα­στι­κών Ε­ται­ρειών. Το κον­σόρ­τσιουμ αυ­τό θα έ­χει τον έ­λεγ­χο στους στρα­τη­γι­κούς πε­τρε­λα­ϊ­κούς α­γω­γούς, στους βα­σι­κούς με­τα­φο­ρι­κούς ά­ξο­νες και τους α­ντί­στοι­χους τη­λε­πι­κοι­νω­νια­κούς, στα Βαλ­κά­νια στην Αν. Ευ­ρώ­πη και στην πρώ­ην Σο­βιε­τι­κή Έ­νω­ση.
Ο αγ­γλο-α­με­ρι­κα­νι­κός ά­ξο­νας στη­ρί­ζε­ται στην αυ­ξη­μέ­νη συ­νερ­γα­σί­α με­τα­ξύ των Μυ­στι­κών Υ­πη­ρε­σιών της CIA και της Βρε­τα­νι­κής MI5, γε­γο­νός που α­πο­δει­κνύ­ε­ται και α­πό τον ρό­λο της βρε­τα­νι­κής SAS και των ει­δι­κών δυ­νά­με­ων στην εκ­παί­δευ­ση των Αλ­βα­νών του UCK.
Πό­λε­μος-Δο­λα­ριο­ποί­η­ση και Νέ­α Τά­ξη
Η προ­στα­σί­α των πε­τρε­λαια­γω­γών και το ξέ­πλυ­μα μαύ­ρου χρή­μα­τος, η στρα­τιωτι­κο­ποί­η­ση των στρα­τη­γι­κών πει­ρα­μά­των (Κό­σο­βο), το σχέ­διο “Συνεταιρισμός για την Ει­ρή­νη”, εί­ναι μέ­ρος του γε­νι­κό­τε­ρου στρα­τη­γι­κού σχε­δί­ου του αγ­γλο-αμε­ρι­κα­νι­κού ά­ξο­να που σαν στό­χο έ­χει τον έ­λεγ­χο της ρο­ής του πε­τρε­λαί­ου και του φυ­σι­κού α­ε­ρί­ου α­πό την πε­ριο­χή της Κα­σπί­ας και της Μαύ­ρης Θά­λασ­σας κα­τά μή­κος των Βαλ­κα­νί­ων.
Γε­νι­κά λοι­πόν, ό,τι συμ­βαί­νει στην ευ­ρύ­τε­ρη πε­ριο­χή που συν­δέ­ει την Αν. Ευ­ρώ­πη, τα Βαλ­κά­νια και την πρώ­ην Σο­βιε­τι­κή Έ­νω­ση, εί­ναι έ­νας α­διά­κο­πος α­γώ­νας ε­λέγ­χου των ε­θνι­κών οι­κο­νο­μιών α­πό τις με­γά­λες πο­λυε­θνι­κές ε­ται­ρεί­ες. Και πί­σω α­πό αυ­τήν την δια­δι­κα­σί­α εί­ναι η α­παί­τη­ση της Γουόλ Στριτ να α­πο­μα­κρύ­νει την σφαί­ρα ε­πιρ­ρο­ής του μάρ­κου (ή του Ευρώ)και να προ­βά­λει το δο­λά­ριο σαν το μο­να­δι­κό νό­μι­σμα στην πε­ριο­χή .
Ο έ­λεγ­χος στην “πα­ρα­γω­γή χρή­μα­τος” έ­χει γί­νει το κε­ντρι­κό ζή­τη­μα της οι­κο­νο­μι­κής ε­πέ­κτα­σης των Η.Π.Α. Έ­τσι το στρα­τιω­τι­κό βιο­μη­χα­νι­κό κα­τε­στη­μέ­νο της Ουά­σι­γκτον ε­πι­χει­ρεί την υ­πο­βάθ­μι­ση της ε­πέ­κτα­σης της Ε.Ε. κα­θώς και τον έ­λεγ­χο της η­γε­μο­νί­ας των γερ­μα­νι­κών Τρα­πε­ζών πά­νω σε αυ­τή τη δια­δι­κα­σί­α της ε­πέ­κτα­σης .
Η Νέ­α Τά­ξη λοι­πόν με­τε­ξε­λίσ­σε­ται σε μια α­ντι­πα­ρά­θε­ση με­τα­ξύ Ευ­ρώ­πης και Α­με­ρι­κής για τον α­ποι­κια­κό έ­λεγ­χο στα ε­θνι­κά νο­μί­σμα­τα.
Και η σύ­γκρου­ση αυ­τή θα γί­νει α­κό­μη πιο έ­ντο­νη ό­ταν ε­κα­το­ντά­δες ε­κα­τομ­μύ­ρια άν­θρω­ποι, α­πό την Αν. Ευ­ρώ­πη και τα Βαλ­κά­νια ως την Κε­ντρι­κή Α­σί­α, θα χρη­σι­μο­ποι­ή­σουν το Ευρώ σαν ε­θνι­κό τους νό­μι­σμα.

Ε­πι­μέ­λεια:
Ντά­σιος Νί­κος

ΣΧΕΤΙΚΑ

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Αρέσει σε %d bloggers: