Άρδην τ. 40-49, Άρδην τ. 42

Άρδην Τ. 42: Προτεστάντες, σιωνιστές, νεοσυντηρητικοί στην κατάκτηση του κόσμου

Μα τρε­λά­θη­καν οι Α­με­ρι­κα­νοί;Αυ­τό ή­ταν το ε­ρώ­τη­μα που ήρ­θε πολ­λές φο­ρές αυ­θόρ­μη­τα στο στό­μα χι­λιά­δων και ε­κα­το­ντά­δων χι­λιά­δων Ελ­λή­νων στην πε­ρί­ο­δο που προ­η­γή­θη­κε της ε­πι­δρο­μής ε­νά­ντια στο Ι­ράκ κα­θώς και κα­τά τη διάρ­κειά της. Ωστόσο,  η ά­νο­δος του Μπους και της πο­λι­τι­κής του στη­ρί­χτη­κε στην ά­νο­δο και τη σύ­γκλι­ση τριών με­γά­λων και ι­σχυ­ρών ι­δε­ο­λο­γι­κών και πο­λι­τι­κών ρευ­μά­των:

Α. Του φο­ντα­με­ντα­λι­στι­κού προ­τε­στα­ντι­σμού, που α­πο­τε­λεί και τη μα­ζι­κή βά­ση του «φαι­νο­μέ­νου Μπους». Οι newborn –ξα­να­γεν­νη­μέ­νοι– Χρι­στια­νοί, στους ο­ποί­ους συ­μπε­ρι­λαμ­βά­νε­ται και ο Τζωρ­τζ Μπους ο νε­ώ­τε­ρος, α­ριθ­μούν 40-50 ε­κα­τομ­μύ­ρια, ενώ οι τη­λε-ευαγ­γε­λι­στές  δια­θέ­τουν τε­ρά­στια α­πή­χη­ση και οι­κο­νο­μι­κή ι­σχύ.

Β. Του ε­βρα­ϊ­κού σιω­νι­σμού, ο ο­ποί­ος κα­τόρ­θω­σε να κυ­ριαρ­χή­σει στο ε­σω­τε­ρι­κό της ε­βρα­ϊ­κής κοι­νό­τη­τας των Η­ΠΑ.

Γ. Του νε­ο-συ­ντη­ρη­τι­κού ρεύ­μα­τος, που α­να­πτύσ­σε­ται στα­θε­ρά τα τε­λευ­ταί­α χρό­νια και δια­μορ­φώ­νει την ι­δε­ο­λο­γι­κή βά­ση της Νέ­ας Τά­ξης: Οι νε­ο-συ­ντη­ρη­τι­κοί, προ­έρ­χο­νται α­πό την Α­ρι­στε­ρά (εί­τε του δη­μο­κρα­τι­κού κόμ­μα­τος εί­τε α­κό­μα και α­πό το κομ­μου­νι­στι­κό κόμ­μα, την τρο­τσκι­στι­κή Α­ρι­στε­ρά ή το κί­νη­μα της δε­κα­ε­τί­ας του 1960 και τους ε­βραί­ους φι­λε­λευ­θέ­ρους), και προ­ω­θούν μια ε­πι­θε­τι­κή πο­λι­τι­κή στο ε­σω­τε­ρι­κό και στις ε­ξω­τε­ρι­κές σχέ­σεις.

Εί­ναι προ­φα­νές λοι­πόν πως η α­να­τρο­πή μιας τό­σο ι­σχυ­ρής συμ­μα­χί­ας δεν εί­ναι κα­θό­λου εύ­κο­λη υ­πό­θε­ση και το φαι­νό­με­νο Μπους, έ­χει με­γά­λη πι­θα­νό­τη­τα να συ­νε­χί­σει να μας α­πα­σχο­λεί για πολ­λά χρό­νια α­κό­μα.

Άρ­θρα των Θε­ό­δω­ρου Ντρί­νια, Ίν­γκρι­ντ Καρ­λά­ντερ, Χρή­στου Κα­πού­τση, Μά­θιου Έν­γκελ, Ντέ­ϊ­βι­ντ Χό­ρο­βιτ­ς, Ομπσέρβερ, Μά­ικλ Λι­ντ, Ρό­μπερ­τ Κά­πλαν, Ι­μπρα­ήμ Γουάρ­ντ, Μισέλ Σοσουντόφσκι,  κ.ά.

Για την συνάντηση της Θεσσαλονίκης τον Ιούνιο του 2003 γράφουν οι Γιώργος Ρακκάς και Θανάσης Τσιούμπας, και για την Κύπρο οι Β. Φτωχόπουλος, Ά. Μιχαηλίδης, Ν. Βαγενάς, Χ. Σκαρπάρης. Γράφουν ακόμα οι π. Γ. Μεταλληνός, Μ. Μερακλής, Γ. Καραμπελιάς, Α. Παναγόπουλος, Δ. Χαριτόπουλος, Μ. Ευρυβιάδης, Ο. Κέλλογλου, Β. Στοϊλόπουλος, Σ. Κουτρούλης, Σ. Μαρτίνου, Κ. Θεολόγου, Α. Λαμπρόπουλος.

Leave a Comment

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*