Αρχική » Άρδην τ. 42 – Αφιέρωμα «Προτεστάντες, σιωνιστές, νεοσυντηρητικοί στην κατάκτηση του κόσμου»

Άρδην τ. 42 – Αφιέρωμα «Προτεστάντες, σιωνιστές, νεοσυντηρητικοί στην κατάκτηση του κόσμου»

από admin

Μα τρε­λά­θη­καν οι Α­με­ρι­κα­νοί;Αυ­τό ή­ταν το ε­ρώ­τη­μα που ήρ­θε πολ­λές φο­ρές αυ­θόρ­μη­τα στο στό­μα χι­λιά­δων και ε­κα­το­ντά­δων χι­λιά­δων Ελ­λή­νων στην πε­ρί­ο­δο που προ­η­γή­θη­κε της ε­πι­δρο­μής ε­νά­ντια στο Ι­ράκ κα­θώς και κα­τά τη διάρ­κειά της. Ωστόσο,  η ά­νο­δος του Μπους και της πο­λι­τι­κής του στη­ρί­χτη­κε στην ά­νο­δο και τη σύ­γκλι­ση τριών με­γά­λων και ι­σχυ­ρών ι­δε­ο­λο­γι­κών και πο­λι­τι­κών ρευ­μά­των:

Α. Του φο­ντα­με­ντα­λι­στι­κού προ­τε­στα­ντι­σμού, που α­πο­τε­λεί και τη μα­ζι­κή βά­ση του «φαι­νο­μέ­νου Μπους». Οι newborn –ξα­να­γεν­νη­μέ­νοι– Χρι­στια­νοί, στους ο­ποί­ους συ­μπε­ρι­λαμ­βά­νε­ται και ο Τζωρ­τζ Μπους ο νε­ώ­τε­ρος, α­ριθ­μούν 40-50 ε­κα­τομ­μύ­ρια, ενώ οι τη­λε-ευαγ­γε­λι­στές  δια­θέ­τουν τε­ρά­στια α­πή­χη­ση και οι­κο­νο­μι­κή ι­σχύ.

Β. Του ε­βρα­ϊ­κού σιω­νι­σμού, ο ο­ποί­ος κα­τόρ­θω­σε να κυ­ριαρ­χή­σει στο ε­σω­τε­ρι­κό της ε­βρα­ϊ­κής κοι­νό­τη­τας των Η­ΠΑ.

Γ. Του νε­ο-συ­ντη­ρη­τι­κού ρεύ­μα­τος, που α­να­πτύσ­σε­ται στα­θε­ρά τα τε­λευ­ταί­α χρό­νια και δια­μορ­φώ­νει την ι­δε­ο­λο­γι­κή βά­ση της Νέ­ας Τά­ξης: Οι νε­ο-συ­ντη­ρη­τι­κοί, προ­έρ­χο­νται α­πό την Α­ρι­στε­ρά (εί­τε του δη­μο­κρα­τι­κού κόμ­μα­τος εί­τε α­κό­μα και α­πό το κομ­μου­νι­στι­κό κόμ­μα, την τρο­τσκι­στι­κή Α­ρι­στε­ρά ή το κί­νη­μα της δε­κα­ε­τί­ας του 1960 και τους ε­βραί­ους φι­λε­λευ­θέ­ρους), και προ­ω­θούν μια ε­πι­θε­τι­κή πο­λι­τι­κή στο ε­σω­τε­ρι­κό και στις ε­ξω­τε­ρι­κές σχέ­σεις.

Εί­ναι προ­φα­νές λοι­πόν πως η α­να­τρο­πή μιας τό­σο ι­σχυ­ρής συμ­μα­χί­ας δεν εί­ναι κα­θό­λου εύ­κο­λη υ­πό­θε­ση και το φαι­νό­με­νο Μπους, έ­χει με­γά­λη πι­θα­νό­τη­τα να συ­νε­χί­σει να μας α­πα­σχο­λεί για πολ­λά χρό­νια α­κό­μα.

Άρ­θρα των Θε­ό­δω­ρου Ντρί­νια, Ίν­γκρι­ντ Καρ­λά­ντερ, Χρή­στου Κα­πού­τση, Μά­θιου Έν­γκελ, Ντέ­ϊ­βι­ντ Χό­ρο­βιτ­ς, Ομπσέρβερ, Μά­ικλ Λι­ντ, Ρό­μπερ­τ Κά­πλαν, Ι­μπρα­ήμ Γουάρ­ντ, Μισέλ Σοσουντόφσκι,  κ.ά.

Για την συνάντηση της Θεσσαλονίκης τον Ιούνιο του 2003 γράφουν οι Γιώργος Ρακκάς και Θανάσης Τσιούμπας, και για την Κύπρο οι Β. Φτωχόπουλος, Ά. Μιχαηλίδης, Ν. Βαγενάς, Χ. Σκαρπάρης. Γράφουν ακόμα οι π. Γ. Μεταλληνός, Μ. Μερακλής, Γ. Καραμπελιάς, Α. Παναγόπουλος, Δ. Χαριτόπουλος, Μ. Ευρυβιάδης, Ο. Κέλλογλου, Β. Στοϊλόπουλος, Σ. Κουτρούλης, Σ. Μαρτίνου, Κ. Θεολόγου, Α. Λαμπρόπουλος.

από το Άρδην τ. 42, Ιούνιος 2003

ΚΡΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ
ΤΑ ΠΡΟΟΙΜΙΑ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ
Γ.Κ. PRO DOMO
ΤΟ ΕΘΝΟΣ ΤΩΝ ΦΑΣΤ ΦΟΥΝΤ
ΟΔΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
Μ.Α. ΕΥΡΥΒΙΑΔΗΣ ΒΟΜΒΑΡΔΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΙΡΑΚ…ΤΟ 1920

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2003
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2003: Η (ΑΝΤΙ) ΣΥΝΟΔΟΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2003:ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Γ. ΡΑΚΚΑΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ
ΜΕ ΤΟΝ ΛΕΝΙΝ, ΜΕ ΤΟΝ ΛΕΝΙΝ

ΚΥΠΡΟΣ

Α. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΤΟ ΜΕΤΕΩΡΟ ΒΗΜΑ ΤΩΝ ΚΥΠΡΙΩΝ
Β. ΦΤΩΧΟΠΟΥΛΟΣ ΠΡΟΣΦΥΓΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
Χ. ΣΚΑΡΠΑΡΗΣ ΝΟΣΤΙΜΟΝ ΗΜΑΡ
Ν. ΒΑΓΕΝΑΣ Η ΕΥΝΟΥΧΙΣΜΕΝΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Α. ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Β. ΣΤΟΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΩΝ ΣΚΟΥΠΙΔΙΩΝ
S. REDDY ΙΝΔΙΑ, ΕΠΑΝΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΑΡΤΙΚΟΥ

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΠΡΟΤΕΣΤΑΝΤΕΣ, ΣΙΩΝΙΣΤΕΣ ΝΕΟ-ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟΙ
ΠΡΟΤΕΣΤΑΝΤΕΣ, ΣΙΩΝΙΣΤΕΣ ΝΕΟ-ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟΙ ΤΩΝ ΗΠΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ
Θ. ΝΤΡΙΝΙΑΣ Ο ΘΕΟΣ ΕΥΛΟΓΕΙ ΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ
Μ. ANGEL ΟΙ ΝΕΟΙ ΣΙΩΝΙΣΤΕΣ
Ι. CARLANDER Η ΑΠΟΘΕΩΣΗ ΤΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ ΘΕΑΜΑΤΟΣ
M. ΛΙΝΤ ΟΙ ΝΕΟΣΥΝΤΗΡΙΤΙΚΟΙ ΚΑΤΕΚΤΗΣΑΝ ΤΗΝ ΟΥΑΣΙΝΓΚΤΟΝ
Ι. ΓΟΥΑΡΝΤ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΥΠΑΡΞΕΙ ΕΙΡΗΝΗ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΜΕΣΣΙΑ
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟΝ ΜΠΟΟΥΣ
Μ. ΣΟΣΣΟΥΝΤΟΦΣΚΙ ΕΥΡΩΠΗ – ΑΓΓΛΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ
Ν. ΧΟΡΟΒΙΤΣ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ Η ΑΠΟΔΥΝΑΜΩΣΗ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ
«ΟΜΠΖΕΡΒΕΡ» ΒΑΘΙΕΣ ΟΙ ΡΙΖΕΣ ΤΟΥ ΜΙΣΟΥΣ ΤΟΥ ΜΠΟΥΣ
ΧΡ. ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΠΤΥΧΕΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΝΟΜΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ
Ρ. ΚΑΠΛΑΝ ΕΝΑ ΣΕΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑ ΣΑΝΤΑΜ ΕΠΟΧΗ

ΔΙΕΘΝΗ – ΒΙΒΛΙΑ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Κουρδικό και Αρμενικό: Η μαντήλα της κυρίας
Η επανάσταση της κατσαρόλας
Από το βασίλειο του Θεού στην τυραννία του Χρόνου
Η παγκοσμιοποίηση του τρόμου και ο γέροντας Παΐσιος
Εθναρχία και Ορθόδοξη Ανατολή
Η λαογραφία και ο εθνικισμός – Η αλήθεια και το ψέμα (Μέρος Β’)
Ολυμπιακή εκεχειρία
Παναγιώτη Κονδύλη Μελαγχολία και πολεμική. Δοκίμια και μελετήματα
Κωστή Παπαγιώργη, Τα καπάκια
Θ. Αθανασόπουλος-Καλόμαλος, Η Ελληνική κληρονομιά Ανεξαρτησίας
Η νύχτα του τράγου
Το ααα του κόσμου
Τα σχολεία του φράχτη
Αζτέκοι

από το Άρδην τ. 42, Ιούνιος 2003

ΣΧΕΤΙΚΑ

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ